کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامی

آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامی (تصویبنامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/9/1384 هیأت وزیران)

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پیشنهاد شماره 3619/160 مورخ 1/3/1384 شورای عالی استان‌ها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران -مصوب 1382- آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- قانون: قانون اصلاح تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن.

ب- شورا: شوراهاي اسلامي موضوع قانون

ماده 2- پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به كاركنان دولت يا كاركنان مؤسسات عمومي كه با رعايت مقررات مربوط به شورا مأمور مي شوند ممنوع است. اين قبيل افراد در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري، صرفاً مشمول دريافت اضافه كار با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 3- شوراي عالي استانها موظف است ظرف شش ماه آيين نامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت يا پاره وقت آن دسته از اعضاي شورا را كه جزء كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي نيستند، تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد و تا زمان تصويب آيين نامه ياد شده مطابق دستور العمل ابلاغي وزارت كشور اقدام خواهد شد.

ماده 4- به آن دسته از اعضاي شورا كه فقط در جلسات رسمي شورا ، كميسيونها يا ساير جلسات فرعي شركت مي نمايند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.

ماده 5- پرداخت حق حضور در جلسات رسمي شورا با تأييد رييس شورا و حق حضور در جلسات كميسيونها و جلسات فرعي بنا به پيشنهاد رييس كميسيون و تأييد رييس شورا مجاز است.

ماده 6- پرداخت حق جلسه به اعضاي شورا بر اساس جدول زير انجام مي شود:

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86 %D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87 %D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA %D8%AD%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87 %D9%88 %D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7

تبصره 1-  تعديل ارقام مندرج در جدول اين ماده به استثناي رديفهاي (3و4) مطابق افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت خواهد بود.

تبصره 2-  پرداخت حق جلسه با توجه به ميزان حضور، بيشتر از سقفهاي تعيين شده در جدول اين ماده ممنوع است.

ماده 7- پرداخت حق مأموريت به اعضاي شورا به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد شواري عالي استانها به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 8- پرداخت مبالغ موضوع اين آيين نامه موكول به پيش بيني اعتبار لازم و تصويب در بودجه سالانه شورا مي باشد.

ماده 9- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 67842/ت30877 هـ مورخ 20/11/1383 مي شود.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام