کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

آیین نامه اماکن عمومی

آئین‌نامه اماکن عمومی (مصوب ۱۳۶۳,۰۳,۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۶۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴ /۶ /۱۰۷ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۶۳ وزارت کشور و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون‌ تشکیل ایالات و ولایات مصوب سوم شعبان ۱۳۲۵ و تبصره ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ /۵۹ شورای انقلاب آئین‌ نامه اماکن عمومی را بشرح زیر‌تصویب نمودند.

آیین‌نامه اماکن عمومی

ماده ۱- شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیت‌های محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این‌ آئین‌نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام مینماید.

‌ماده ۲- اماکن و مؤسسات موضوع این آئین ‌نامه بشرح زیر می‌باشد.

(۱- هتل‌ها ۲– مسافرخانه‌‌ها ۳- رستوران‌ها ۴- پانسیون‌ها و مهد کودک‌ها ۵- سلف سرویس‌ها ۶- قهوه ‌خانه‌‌‌ها ۷- اغذیه ‌فروشی‌ها ۸- چلوکبابی و ‌چلوخورشتی‌ و طباخی‌‌ها ۹- بوفه سینما و تاتر ۱۰– کافه ‌تریاها ۱۱- کافه قنادی‌ها ۱۲- آرایشگاه‌ها ۱۳- آموزشگاه‌های رانندگی ۱۴- فروشگاههای‌ جراید و نشریات داخلی ۱۵- مؤسسات بارکش شهری ۱۶- تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتور سیکلت ۱۷- عکاسی‌‌ها ۱۸- فروشگاه‌های جراید و نشریات ‌خارجی ۱۹- سینماها و تماشاخانه‌‌ها ۲۰- فروشگاههای اتومبیل ۲۱- مؤسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلم‌های تبلیغاتی ۲۲- تعمیرگاه‌ها، اتوسرویس‌ها و ‌پارکینگ‌ها ۲۳- مؤسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل ۲۴- بنگاه‌های مسافربری ۲۵- کتابفروشیها ۲۶- بنگاه‌های معاملاتی ۲۷- کارگاه‌های اوراق ‌اتومبیل ۲۸- کارگاههای تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک ‌فروشی اتومبیل ۲۹- مؤسسات تاکسی بار ۳۰- کلیشه و گراورسازی‌ ها ۳۱- فروشگاه‌های لوازم‌ یدکی اتومبیل ۳۲- کارگاههای نقاشی اتومبیل ۳۳- چاپخانه ‌ها ۳۴- سمساری و امانت‌ فروشی‌ها ۳۵- مؤسسات باربری ۳۶ – استودیوها ۳۷- طلا و‌ جواهر فروشی‌ها ۳۸- مؤسسات نشر و طبع ۳۹- آموزشگاه‌های خیاطی، ماشین ‌نویسی و آرایشگری).

تبصره- هر نوع امکنه و مؤسسه مشابه دیگری در آینده، بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آئین‌نامه خواهد بود.

‌ماده ۳- مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده ۲ باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در‌ماده ۱ از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر بعمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی صورت‌خواهد گرفت.

‌تبصره- ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه‌ نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند ۴ ماده ۳۹‌ قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۴- در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری عهده ‌دار انجام وظایف مذکور در این آئین‌ نامه میباشد.

‌ماده ۵- متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل ‌نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدور پروانه بوسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.

‌ماده ۶- در صورتیکه هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ آئیننامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به ‌مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.

‌ماده ۷- چنانچه صاحبان اماکن مندرج در ماده ۲ بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه بشهربانی معرفی تا پس از بررسیهای لازم و تأیید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادره منظور گردد.

‌ماده ۸- صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ از ردیف ۱ الی ۱۱ شامل (۱- هتل‌ها ۲ – مسافرخانه ‌ها ۳- رستوران‌ها ۴- پانسیون‌ها و مهد کودک ‌‌ها ۵- سلف‌ سرویس‌ها ۶- قهوه‌ خانه ‌‌ها ۷- اغذیه‌ فروشان ۸- چلوکبابی و چلوخورشتی‌ ‌ها و طباخی‌ ‌ها ۹ – بوفه ‌های سینما و تاتر ۱۰- کافه‌ تریا‌ها ۱۱- کافه قنادی ‌ها) مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی) ‌بشهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت ۴۸‌ساعت اعلام نمایند.

‌تبصره- مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسال میباشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده ۸ موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

‌ماده ۹- کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده ۸ بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.

‌ماده ۱۰- صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آندسته از مواد آئین ‌نامه و اعلامیه‌ های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای‌ واردین قابل رویت باشد نصب نمایند.

‌ماده ۱۱- صاحبان اماکن مسافری (‌هتل- مسافرخانه- پانسیون و سایر اماکن مشابه) موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین یا واردین به مکانهای مزبور ‌به آنان سپرده میشود رسید کتبی بدهند.

‌ماده ۱۲- در صورتیکه یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و ‌شماره اتاق بکلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق متوفی باید بسته شده و احدی داخل آنجا نشود.

‌ماده ۱۳- صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین شهربانی بخواهند (‌نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و‌ مستخدمین) بلاتامل در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت بآنها بدهند.

‌ماده ۱۴- در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.

‌ماده ۱۵- در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل وبا- طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن‌ عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری اطلاع دهند.

‌ماده ۱۶- صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها مکلفند تابلو شماره اتاق‌ها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.

‌ماده ۱۷- صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آن‌ها را در آن دفتر قید ‌نمایند.

‌ماده ۱۸- صاحبان اماکن مسافری (‌هتل- مسافرخانه- پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت شناسنامه یا هر گونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ و ‌ساعت ورود و خروج مسافرین و واردین باماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه‌ایکه از طرف شهربانی داده میشود تنظیم و اول وقت روز بعد بشهربانی محل‌ تسلیم نمایند.

‌ماده ۱۹- صاحبان هتل‌ها و مسافرخانه‌‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصیکه بسن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد‌ اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را بشهربانی (کلانتری محل) اعلام دارند.

ماده ۲۰- صدور مجوز اجرای برنامه های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه های مزبور موظفند حداقل (۴۸) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسئولان ذی ربط نیروی انتظامی اعلام نمایند.

تبصره ۱- صدور مجوز برگزاری جشنواره های فرهنگی، سنتی و هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی می باشد.

تبصره ۳- اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب نشینی نیازی به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.

‌ماده ۲۱- پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و بمراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده ۳۹ قانون صنفی نسبت بابطال آن اقدام گردد:

۱- تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امکنه مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.

۲- تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت کشور

۳- تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آن‌ها و همچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی.

۴- طرح ‌ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه و غیره.

۵- هر گونه عمل شرط ‌بندی و برد و باخت و قمار

‌تبصره- ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده ۲۱ مانع از اجرای سایر مجازات‌های شرعی و قانونی نخواهد شد.

‌ماده ۲۲- سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع‌ است.

‌ماده ۲۳- قبول و اسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع میباشد.

‌ماده ۲۴- در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال‌ عمومی می شود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را بمأمورین انتظامی معرفی نمایند.

‌ماده ۲۵- یکنفر نمیتواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که میخواهد تاسیس کند از طرف‌ مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در اینصورت مدیر مزبور مسئول اداره مکان مربوطه خواهد‌ بود.

‌ماده ۲۶ – درجه ‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهربانی، شهرداری، بهداری و سایر سازمانهای ذیربط تعیین ‌میگردد. مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی میباشد در مواردی که درجه ‌بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی بموجب قانون از وظایف ارگانهای دیگر باشد، همان ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۷- تخلف از مقررات این آئیننامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده ۳۹ قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم‌ پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.

ماده ۲۸- برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط بزبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.

تبصره ـ تأسیسات جهانگردی مشمول آئیننامه احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز و بهره ‌برداری تأسیسات جهانگردی مصوب ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ هیئت وزیران‌ میتوانند نام و درجه خود را در تابلوئی به خط و زبان فارسی و خط یکی از زبانهای جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه ‌کنندگان خارجی در محل مناسب ‌نصب کنند.

ماده ۲۹- در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش ‌نشانی طبق استاندارد سازمان آتش ‌نشانی باید مهیا باشد تا بموقع مورد بهره ‌برداری قرار گیرد.

ماده ۳۰- کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آن‌ها و نیز با مراجعین در‌رابطه با مقررات این آئیننامه پیش ‌آید در صورتیکه موضوع در شهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایت‌ نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آن‌ها را به مراجع ‌قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.

ماده ۳۱- از تاریخ تصویب این آئین‌نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد آئین‌نامه باشد ملغی است.

نخست‌ وزیر- ‌میرحسین موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام