مجموعه قوانین

قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰)

وزارت کشور

وزارت آموزش و پرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفته و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ کمیسیون ،آموزش تحقیقات و فناوری مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره تصویب شده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۸۹۹۷۱ – ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد.

قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فصل اول- کلیات

ماده ۱ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده میشود مؤسسه دولتی با ماهیت آموزشی و وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است موضوع فعالیت سازمان برنامه ریزی و اجرای آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی غیر رسمی سنجش مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه ای و تربیت مربی فنی و حرفه ای در سطح کشور میباشد.

تبصره – سایر دستگاههایی که دارای قوانین خاص برای ارائه آموزشهای غیر رسمی هستند در چهارچوب قوانین خود و با رعایت قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۵ به فعالیت خود
ادامه خواهند داد.
ماده ۲ تعریف اصطلاحات موضوع ماده (۲) قانون نظام جامع آموزش و
تربیت ،فنی حرفه ای و مهارتی در این اساسنامه نیز به کار برده می شود.

ماده – جامعه هدف سازمان ،شاغلین ،کارجویان کارآفرینان سایر مهارت جویان و مربیان آموزش فنی حرفه ای و مهارتی میباشند.

فصل دوم- وظایف و اختیارات

ماده ۵- وظایف و اختیارات سازمان با رعایت موازین شرعی سیاستهای کلی و قوانین عبارت است از:
ا- هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرائی ارائه دهنده آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی غیر رسمی در چهارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی
۲- مشارکت و همکاری با ارکان نظام موضوع ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی در استقرار و اجرای چهارچوب صلاحیت حرفه ای
اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین کیفیت آموزشهای فنی حرفه ای و
مهارتی غیر رسمی در چهارچوب صلاحیت حرفه ای

۵- تعمیم و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای شایستگی های فنی، غیرفنی و عمومی برای ارتقای سطح آگاهی جامعه
ه تدوین استانداردهای آموزش شایستگی و ارز شیابی حرف و مشاغل با
مشارکت شاغلین خبره و عوامل بازار کار در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۷- احداث، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز و کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای
۷ طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی حرفه ای و مهارتی غیر رسمی به صورت دولتی غیر دولتی نیمه دولتی (تعاملی) و مشارکت بین المللی در قالب آموزشهای حضوری (مستقیم)، نیمه حضوری و مجازی بر اساس نیاز
بازار کار در حرف و مشاغل مختلف
ارائه خدمات مشاوره و هدایت حرفه ای و شغلی و کارآفرینی به
متقاضیان آموزش فنی و حرفه ای
۹ ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای در چهارچوب
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی و زیر نظر شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی
۱۰- سنجش مهارت و صلاحیت شغلی مهارت آموزان و صدور گواهینامه
مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی
۱۱ صدور پروانه مهارت فنی کارگران ماهر موضوع ماده (۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۴۸۵/۱۲/۲۲
۱۲ صدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در داخل و خارج از کشور، نظارت بر فعالیت آنها و لغو مجوز مراکز و آموزشگاههایی که بر خلاف قانون و مقررات و استانداردها عمل نمایند.
۱۳ اعتبار سنجی و رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و سایر ارائه دهندگان آموزشهای مهارتی غیر رسمی دولتی و غیر دولتی دارای مجوز از سازمان
۲۵- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز آموزش فنی و حرفه ای که از عنوان سازمان با آموزشگاه فنی و حرفه ای سوء استفاده می کنند از طريق مراجع ذی ربط
۱۵ تربیت مربی و نیروی فنی برای ارائه آموزشهای فنی حرفه ای و
مهارتی در بخشهای دولتی و غیردولتی و بازآموزی و رتبه بندی آنها به منظور افزایش کیفیت مهارت آموزی
۲۷- رتبه بندی مربیان تمام وقت سازمان به منظور استقرار نظام پرداختها
بر اساس تجربه و شایستگیهای عمومی تخصصی و حرفه ای توسط سازمان
ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون
۱۷ مطالعه و شناسایی تغییرات بازار آموزش مهارتها، فناوری ها، شایستگی ها و شیوه های نوین مهارت آموزی در سطح ملی و بین المللی و نیازهای بازار کار فعلی و آتی و مشاغل آینده
۱۸- انجام پژوهشهای کاربردی و آینده پژوهی در حوزه آموزشهای فنی،
حرفه ای و مهارتی و وظایف و مأموریت های سازمان
۱۹ اجرای برنامه های ترویجی برای ارتقای فرهنگ کار و مهارت آموزی و کار آفرینی برگزاری جشنواره ملی مهارت و سایر رویدادهای ملی منطقه ای و بین المللی مرتبط
۲۰ تولید محتواهای ،آموزشی انتشار کتب و منابع آموزشی و نشریات مورد نیاز مرتبط با آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی غیر رسمی

۲۱- همکاری و مشارکت با ،مؤسسات انجمنهای علمی حرفه ای اتحادیه ها و صنوف حرفه ای و شغلی و مراکز ،علمی ،فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی معتبر به منظور تدوین استاندارد شایستگی و ارزشیابی و ارتقای کیفیت و توسعه آموزشهای فنی حرفه ای و مهارتی غیر رسمی

۲۲ انعقاد تفاهم نامه و هرگونه سند همکاری در زمینه آموزش، پژوهش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی معتبر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۲۳- سازماندهی و جذب کمکهای فنی اجرائی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی غیر رسمی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
۳۵- برگزاری، حضور و مشارکت فعال در مسابقات آزاد، ملی، منطقه ای و بین المللی مهارت ها
۲۵ عضویت در سازمانهای منطقه ای و بین المللی و شرکت در مجامع بین المللی بین المللی مرتبط با آموزشهای مهارتی غیر رسمی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
۳۷- ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت آموختگان و رصد اشتغال آنان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون
۲۷- تهیه و تنظیم شیوه نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز در حوزه وظایف سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

فصل سوم- ساختار سازمان

ماده -۵ ساختار سازمان عبارت است از:
۱ ستاد مرکزی سازمان که در تهران مستقر است. ۲ مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای
– ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها
– مراکز آموزش فنی و حرفه ای
ه مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای
تبصره – سازمان مجاز است مراکز آموزش و سنجش مهارت خیر ساز را با رعایت موازین شرعی و مقتضای وقف وصیت با عناوین مشابه آن و همچنین مراکز دولتی را بر اساس شاخصهای آموزش فنی و حرفه ای، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و اداری و مالی رتبه بندی و به صورت هیأت امنائی اداره و بر آنها نظارت نماید. اعضای هیأت امنا که توسط رئیس سازمان تعیین و منصوب
میشوند عبارتند از:
-۱ رئيس مركز
۲- یک نفر از مربیان مرکز
یک نفر از اتاق بازرگانی شهرستان ذی ربط
یک نفر از اتاق اصناف شهرستان ذی ربط
ه یک نفر خبره آموزش های فنی و حرفه ای
۷- دو نفر از خیرین (در مراکز خیر ساز)
تدوین و تصویب برنامه و بودجه سالانه نظارت بر هزینه کردها و تصویب صورتهای مالی تعیین حسابرس و خزانه دار و جذب و قبول کمک اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب قوانین و مقررات از وظایف هیات امناء می باشد. تصمیمات هیات امناء بعد از تأیید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ذی ربط، لازم الاجراست.

ماده -۷- رئیس سازمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان منصوب میشود و مسؤول حسن اجرای کلیه امور
سازمان است.
ماده ۷- وظایف و اختیارات رئيس سازمان در چهارچوب اساسنامه به شرح
زیر است:
۱ اداره امور سازمان و نظارت بر حسن انجام امور
-۲- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذی صلاح
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
تدوین و ابلاغ برنامه اجرائی و مالی سازمان و ارائه گزارش عملکرد آن به مراجع ذی صلاح
ه نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضائی ،اداری، سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی
– انجام کلیه امور استخدامی از جمله عزل و نصب معاونان و مدیران سازمان و ارتقا و آموزش کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین و نصب اعضای هیأت امنای مراکز آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای
تبصره- رئیس سازمان میتواند برخی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان
و مدیران سازمان تفویض نماید.

فصل چهارم- منابع مالی

ماده ۸- منابع مالی سازمان عبارتند از:
۱- اعتبارات هزینه ای تملک داراییهای سرمایه ای و ردیفهای خاص در قانون بودجه سالانه کشور

۲- درآمدهای حاصل از ارائه هر گونه خدمات آموزشی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و فروش محصولات آموزشی و تولیدات کارگاهی پس از گردش خزانه داری کل کشور
– دریافت هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
۵- دریافت هرگونه وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر شاغلین با پیش بینی در بودجه سالانه و پس از گردش خزانه داری کل کشور
۷- دو درصد (۲) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ به منظور مهارت آموزی کارجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه با پیش بینی در بودجه سالانه ۷ تیم در هزار از سود خالص پایان سال مالی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد
به منظور ترویج و توسعه مهارت آموزی پس از گردش خزانه داری کل کشور – درآمدهایی که سازمان به موجب قوانین و مقررات، مجاز به وصول و هزینه کرد آن میباشد.
تبصره – کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان نیازهای آموزشی نیروهای انسانی هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود را تعیین و حداکثر نیم در هزار اعتبارات آن طرح را به منظور آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی نیروی انسانی همان طرح در بودجه سالانه پیش بینی کرده و در قالب توافقنامه ای که بین سازمان و دستگاه مربوطه تنظیم می شود، هزینه نمایند.

در صورتی که به تشخیص بالاترین مقام هر دستگاه، همه یا بخشی از نیروی انسانی هر طرح پس از احراز صلاحیت فنی و تخصصی از طریق سازمان و با ارائه مدارک فنی و تخصصی مرتبط نیاز به آموزش نداشته باشند، مازاد اعتبار مذکور صرف اجرای همان طرح می شود. ماده -۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ،مالی با امضای رئیس سازمان یا مقام مجاز معتبر است.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۱۰ مشاغل اختصاصی تمام وقت سازمان شامل مربی و کارشناسان آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای مشمول تبصره (۳) ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ میباشند.
ماده ۱۱- ساعات کار مربیان تمام وقت ،سازمان سی ساعت در هفته شامل
بیست و چهار ساعت تدریس و شش ساعت سایر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اداری میباشد.
ماده ۱۲ سازمان مجاز است بر اساس ،نیاز نسبت به جذب و بکارگیری
مربی به صورت حق التدريس ساعتی بدون تعهد ،استخدامی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
ماده ۱۳ سازمان مجاز است از خدمات کارشناسان و متخصصین شاغل در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تا سقف سی و دو ساعت در ماه به عنوان مربی مدعو با موافقت رئیس دستگاه مربوط استفاده نماید.
ماده ۲۵ مراکز آموزش فنی و حرفه ای خیر ساز و مراکز سنجش مهارت و
تعيين صلاحیت حرفه ای خیر ساز که به صورت هیأت امنائی اداره می شوند، مشمول امتیاز مالیاتی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۳ می باشند.

ماده ۱۵ سازمان مجاز است نسبت به معرفی داوطلبان مهارت آموزی فاقد شغل به واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی داوطلب که ظرفیت آموزشی دارند اقدام نماید. آموزشهای مذکور رایگان میباشد و مهارت آموزی که توام با کار نباشد در طول دوره آموزش مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ویژه

جرم
است و
شاغلین نمی باشد.

ماده ۱۹ جمل گواهینامه مهارت سازمان و استفاده از آن . مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ محکوم می شود. ماده ۱۷ به منظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد اهداف و امور آموزشهای فنی حرفه ای و مهارتی غیر رسمی در استانها کارگروه توسعه مهارت با عضویت نهادها دستگاههای اجرائی و تشکلهای ذی ربط به عنوان کارگروه تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود. دبیر کارگروه توسعه مهارت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان میباشد. ماده ۱۸ – سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور میباشد.

قانون فوق که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۰۲/۳/۲۳ مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفته ،است در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام