کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای  ۳۹نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به اهمیت موضوعات حسابداری و حسابرسی در کشور و نیز خلاء قانون جامع در این رابطه، طرح زیر تقدیم می‌گردد:

لذا طرح ذيل تقديم مي‌شود:

محمدرضا پورابراهیمی داورانی – غلامرضا مرحباء – محمد باقری – مجتبی توانگر – صمداله محمدی – رحیم زارع – جعفر قادری – موسی احمدی – علی جدی – حسینعلی حاجی دلیگانی – جلال محمودزاده – سیدموسی موسوی – بهروز محبی نجم آبادی – محمدحسین فرهنگی – احمد دنیامالی – مهدی طغیانی – حسین میرزائی – شهباز حسن پوربیگلری – مالک شریعتی نیاسر – احمد نادری – موسی غضنفرآبادی – پرویز اوسطی – مصطفی رضاحسینی قطب آبادی – عبدالرضا مصری – غلامرضا منتظری – سیدجواد حسینی کیا – محمدتقی نقدعلی – ابراهیم عزیزی شیراز – عباس مقتدایی – حجت اله فیروزی – محمدصالح جوکار – جواد کریمی قدوسی – نصراله پژمان فر – سیدعلی یزدی خواه – محمدرضا احمدی – فریدون حسنوند – بهزاد رحیمی – علی اصغر عنابستانی – علیرضا سلیمی

عنوان طرح:

طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

فصل اول- تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد:

۱. سازمان راهبری حرفه حسابداری و حسابرسی: سازمانی است که به موجب این قانون به منظور

افزایش کیفیت خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداری و حسابرسی، شفافیت اطلاعات مالی و

اقتصادی، کمک به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل مقررات اداری

برای کارآفرینان، حفظ و افزایش اعتماد و منافع عمومی تشکیل می شود و بعد از این سازمان نامیده

می شود.

۲ا. نجمن حسابداران رسمی: انجمن خود انتظامی متشکل از کلیه حسابداران امین و حسابداران رسمی که به صورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی طبق اساسنامه مصوب سازمان به ثبت می رسد که از این پس انجمن نامیده خواهد شد.

۳حسابداران امین: حسابداران حرفه ای متعهد به رعایت آئین رفتار حرفه ای انجمن، که توسط هیات تشخیص صلاحیت)موضوع ماده  ۷این قانون(، تعیین صلاحیت خواهند شد.

 .۴حسابداران رسمی: حسابداران ذیصلاح در بالاترین سطح، که توسط هیات تشخیص صلاحیت (موضوع ماده ۷این قانون) تعیین صلاحیت می شوند و در انتخابات انجمن دارای حق رای می

باشند.

 .۵اولین گروه حسابداران رسمی: حسابداران رسمی که در تاریخ تصویب این قانون صلاحیت آنان

توسط جامعه حسابداران رسمی ایران )موضوع مصوبه مورخ بیست و یکم دی ماه یک هزارو سیصد

و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی( مورد تائید می باشد.

 .۶هیات تشخیص صلاحیت- هیاتی که به موجب ماده  ۷این قانون تشکیل خواهد شد.

 .۷موسسات حسابرسی: موسساتی که طبق ماده  ۸این قانون تشکیل می شوند.

 .۸اولین گروه موسسات حسابرسی: موسسات حسابرسی که در تاریخ تصویب این قانون، مجوز فعالیت

آن ها توسط جامعه حسابداران رسمی ایران )موضوع مصوبه مورخ بیست و یکم دی ماه یک هزار و

سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی( مورد تائید می باشد.

۴

 .۹هیات داوری – هیاتی است که به موجب ماده  ۱۰این قانون تشکیل می گردد.

 .۱۰جدول حداقل حق الزحمه حسابرسی: جدولی که به منظور حفظ شئونات و استقلال حسابرسان

مستقل و ارتقای کیفیت گزارشات حسابرسی بر مبنای عواملی همچون نرخ حق الزحمه حسابرسی

در سایر کشورها وضریبی از درآمد و دارائیهای اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت، طبق

دستورالعملی که توسط هیات مدیره تدوین و به تصویب شورای عالی می رسد تا پایان دی ماه

هرسال توسط سازمان اعلام و کلیه موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ملزم به رعایت آن می

باشند.

 .۱۱هیات های اجرایی و مشورتی: هیات های تدوین یا پذیرش استانداردهای حسابداری و حسابرسی،

هیات نظارت بر حرفه حسابرسی، هیات های بدوی و عالی انتظامی که به موجب ماده  ۱۲این قانون

تشکیل می گردند، سایر هیات های مورد نیاز با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تشکیل

می گردند.

 .۱۲مفاخر حسابداری-  ۳نفر از پیشکسوتان و اساتید صاحب نام و دارای تحقیقات و تالیفات در زمینه

حسابداری که با اکثریت آرای حسابداران رسمی انتخاب می شوند و سوگند دادن و تائید گواهینامه

حسابداران امین و حسابداران رسمی توسط آنها انجام خواهد شد.

فصل دوم: ارکان سازمان

ماده  -۲اهداف و وظایف سازمان عبارتند از:

 .۱توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی

 .۲بسترسازی توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در حسابداری و حسابرسی

 .۳تصویب، ابلاغ، اشاعه و صیانت از استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای

 .۴نظارت بر فعالیت های حرفه ای انجمن

 .۵کنترل کیفیت فعالیت موسسات حسابرسی

 .۶کنترل کیفیت گزارشات حسابرسی موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی

 .۷رتبه بندی موسسات حسابرسی

 .۸آموزش و تحقیقات در زمینه حسابداری، حسابرسی و سایر موارد مورد نیاز

۵

 .۹نظارت بر برگزاری انتخابات انجمن

 .۱۰پاسخگویی به موضوعات ارجاعی از سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی و جامعه حسابداران رسمی ایران و مراکز ذیصلاح قضایی

 .۱۱انتخاب حسابرس و بازرس انجمن

 .۱۲سایروظایف مرتبط که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده  -۳درآمدهای سازمان عبارتند از:

 .۱یک سوم کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار

 .۲حق عضویت دریافتی از موسسات حسابرسی

 .۳وصول جرائم ناشی از عدم رعایت الزامات این قانون

 .۴درآمد حاصل از انتشارات

 .۵درآمد سپرده های بانکی

ماده- ۴شورای عالی سازمان دارای ترکیب زیر می باشد:

 •معاون اول رئیس جمهور ) به عنوان رئیس شورای عالی(

 •رئیس سازمان امور مالیاتی

 •رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 •دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار وی

 •رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

 •رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 •نماینده انجمن

 •نماینده سازمان حسابرسی

 •دو حسابدار رسمی غیرشاغل به پیشنهاد هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و تائید هیات

دولت)بدون حق رای(

۶

 •یک نفر از اساتید)هیات علمی(حسابداری به نمایندگی از وزیر علوم

ماده  -۵وظایف شورای عالی:

 •انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان

 •تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان

 •انتخاب حسابرس / بازرس سازمان و تعیین حق الزحمه وی

 •انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق الزحمه ایشان

 •انتخاب اعضای هیات تشخیص صلاحیت و تعیین حق الزحمه آنان

 •تصویب آئین نامه های تدوین و ارجاع شده توسط هیات مدیره

 •اعلام نظر نهایی نسبت به موضوعات ارجاعی از سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار،

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، انجمن و مراکز ذیصلاح قضایی

ماده  -۶هیات مدیره سازمان دارای  ۵عضو است.

 .۱مدت عضویت هریک از اعضای هیات مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره

دیگر بلامانع است.

 .۲حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره از میان حسابداران رسمی غیر شاغل، یک عضو با معرفی

سازمان حسابرسی و یک عضو با معرفی انجمن و یک نفر از میان حقوقدانان با تجربه انتخاب می

شوند.

 .۳اعضای هیات مدیره  ۳سال پس از پایان دوره مدیریت مجاز به شریک شدن در موسسات حسابرسی

نمی باشند.

 .۴هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می کند.

 .۵رئیس هیات مدیره رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.

 .۶اشتغال هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال، مشاوره یا

مسئولیت دیگری در سایر دستگاه ها، بنگاه ها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهد داشت.

۷

 .۷در صورت برکناری، فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای مدت باقیمانده

حداکثر ظرف مدت یکماه توسط شورای عالی انتخاب و معرفی می گردد.

 .۸حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره توسط شواری عالی تعیین و از محل درآمدهای سازمان

پرداخت می شود.

ماده  -۷وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

 .۱تدوین و تصویب دستورالعمل کنترل کیفیت موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی.

 .۲تدوین و تصویب دستورالعمل نظارت بر موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی.

 .۳تدوین و تصویب دستورالعمل انضباطی برای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل

انفرادی.

 .۴تدوین و تصویب دستورالعمل بررسی سیستم کنترل کیفیت موسسات حسابرسی.

 .۵تدوین آئین نامه حمایت قانونی از حسابرسان و خبررسانان

 .۶تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان

 .۷تهیه بودجه سالانه و گزارش عملکرد سازمان

 .۸تدوین ضوابط آموزش حرفه ای مستمر

 .۹سایر وظایفی که شورا برای هئیت مدیره تعیین می کند.

 .۱۰سایر وظایف لازم برای اجرای مسئولیت قانونی.

 .۱۱تصویب دستورالعمل اعتباربخشی به فعالیت های مالی و تجاری در فضای مجازی و موسسات پولی

الکترونیکی در چارچوب قوانین

 .۱۲تصویب دستورالعمل اعتباربخشی بر رویدادهای مالی غیر مستمر و غیرانتفاعی از قبیل جمع آوری و

بکارگیری اعانات توسط موسسات خیریه و رعایت قوانین و مقررات در قرعه کشی ها و توزیع

جوایز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

 .۱۳تدوین آئین نامه جدول حداقل حق الزحمه حسابرسی

۸

ماده  -۸هیات تشخیص صلاحیت- هیاتی است که به موجب آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران امین و

حسابداران رسمی که توسط هیات مدیره پیشنهاد و توسط شورای عالی تصویب می گردد، تشکیل خواهد

شد.

ماده  -۹موسسات حسابرسی: موسساتی که به موجب آئین نامه اجرایی موسسات حسابرسی که توسط هیات

مدیره سازمان تدوین و به تصویب شورای عالی خواهد رسید توسط حسابداران رسمی تشکیل می گردند و

عهده دار ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای ذیل در کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی، سایر تشکل

های تجاری، انتفاعی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی در بخش های خصوصی، تعاونی، عمومی و

دولتی می باشند:

 .۱انواع حسابرسی و اطمینان بخشی

 .۲بازرسی قانونی

 .۳مشاوره مالی و مالیاتی

 .۴انواع خدمات حسابداری و مالی

 .۵طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مالی

 .۶نظارت بر تصفیه

 .۷ارائه خدمات ارزیابی سهام و سهم الشرکه

 .۸ارائه خدمات کارشناسی به مراجع قضایی

 .۹داوری مالی

 .۱۰سایر خدمات به تصویب سازمان

ماده  -۱۰سازمان حسابرسی: سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی تحت نظارت سازمان

فعالیت خواهد کرد و هیات دولت تا پایان دی ماه هرسال لیست شرکتهای صد در صد دولتی و موارد خاص

که ملزم به انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی می باشند را به سازمان ارائه

خواهد کرد. همچنین دستگاههای نظارتی قوه مقننه و قوه قضائیه نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل

کشور می توانند از ظرفیت های تخصصی سازمان حسابرسی به منظور بهبود عملکرد خود استفاده نمایند.

۹

ماده  -۱۱هیات داوری:

هیات داوری متشکل از  ۳عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات باتجربه، یک

نفر به نمایندگی از انجمن و یک نفر صاحب نظر از بین متخصصان مالی و اقتصادی به پیشنهاد سازمان و

تصویب شورای عالی انتخاب خواهند شد، ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود. رسیدگی

به دعاوی له و علیه ارکان سازمان و موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی با اشخاص حقیقی و حقوقی

خارج از سازمان به عهده هیات داوری است.

هیات داوری دارای دبیرخانه ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد.

 •بودجه هیات داوری در قالب بودجه سازمان منظور خواهد شد.

 •آرای صادر شده از سری هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است.

 •در صورتیکه آرای هیات داوری نیاز به ارجاع به مراجع قضایی ذیصلاح داشته باشند آرای مذکور

توسط رئیس هیات داوری به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.

فصل سوم: اشخاص و فعالیت های تحت نظارت

ماده  -۱۲اشخاص و فعالیت های مشمول نظارت سازمان عبارتند از:

 .۱اشخاص بخش عمومی : واحد گزارشگر براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی شامل

شرکت های وابسته و تابعه ی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

 .۲شرکت های ثبت شده در بازارهای سرمایه و پول و شرکت های تابعه و وابسته آن ها

 .۳شرکت های بیمه و شرکت های تابعه و وابسته آن ها

 .۴فعالیت های مالی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه جمهوری اسلامی ایران در قالب

شرکتهای تابعه و وابسته، نمایندگی ها و شعب در خارج از کشور و یا در فضای مجازی

 .۵فعالیت های مالی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در ایران از طریق نمایندگی ها و

شعب و یا در فضای مجازی.

 .۶فعالیت های مالی غیر مستمر و غیرانتفاعی از قبیل جمع آوری و بکارگیری اعانات توسط موسسات

خیریه و توزیع حوایز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۰

 .۷اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب تشخیص و اعلام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر

دولتی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده هستند.

 .۸قراردادهای مشارکت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

 .۹قراردادهای انتشار اوراق تعهدآور به منظور تامین مالی توسط کلیه اشخاص دولتی و غیردولتی مجاز.

 .۱۰سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان

 .۱۱کلیه شرکتهای بندهای  ۱الی  ۳فوق موظفند ظرف مدت یکسال مدیران امور مالی و کارشناسان

حسابداری خود را از بین حسابداران امین انتخاب نمایند. )مدیران و کارشناسان بالاتر از  ۵۵سال

مستثنی هستند(

تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهنده فعالیت های مندرج در بندهای  ۴الی  ۸ ، ۶و  ۹مکلفند

اظهارنامه فعالیت های مذکور را به سازمان ارائه نمایند.

فصل چهارم : هیات های اجرایی و نظارتی

ماده  -۱۳ترکیب اعضای هیات های تدوین یا پذیرش استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نظارت بر

حسابرسی که باید دارای حداقل  ۶سال سابقه کار با عنوان حسابدار رسمی و در زمان انتخاب کمتر از ۵۵

سال سن داشته و تا سه سال قبل از آن غیر شاغل )به استثنای نمایندگان انجمن( و فاقد سابقه محکومیت

انضباطی مربوط به ردیف های  ۳تا  ۶ماده ) (۳۶اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران باشند، به شرح ذیل

خواهد بود. نماینده جامعه دانشگاهی )دارای مدرک دکتری حسابداری، رتبه دانشیاری مورد تائید وزارت

علوم، تحقیقات و فناوری و با حداقل  ۵سال سابقه تدریس در دانشگاه ها(، از شرط حسابدار رسمی بودن

مستثنی می باشند.

 .۱هیات تدوین یا پذیرش استانداردهای حسابرسی

 •نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

 •نماینده دیوان محاسبات کشور

 ۳ •نفر حسابدار رسمی نماینده انجمن از بین اعضای شاغل .

 •نماینده جامعه دانشگاهی کشور به انتخاب وزیر علوم

۱۱

 •نماینده بانک مرکزی

 •نماینده بیمه مرکزی

 •نماینده سازمان امور مالیاتی

 .۲هیات تدوین یا پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی

 •معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی

 •نماینده سازمان بازرسی کل کشور

 •نماینده دیوان محاسبات کشور

 •نماینده سازمان حسابرسی

 •نماینده انجمن

 •نماینده جامعه دانشگاهی کشور به انتخاب وزیر علوم

 •نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 .۳هیات تدوین یا پذیرش استانداردهای حسابداری واحدهای تجاری )انتفاعی(

 •نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

 •نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف

 ۳ •نفر نماینده انجمن

 •نماینده جامعه دانشگاهی کشور به انتخاب وزیر علوم

 •نماینده بانک مرکزی

 •نماینده بیمه مرکزی

 •نماینده سازمان امور مالیاتی

۱۲

 .۴هیات نظارت بر حرفه حسابرسی

 •نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

 •نماینده دیوان محاسبات کشور

 •نماینده دادستان کل کشور

 •نماینده سازمان بازرسی کل کشور

 •نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران

 •نماینده بانک مرکزی

 •نماینده بیمه مرکزی

 •نماینده سازمان امور مالیاتی

 .۵هیات های بدوی و عالی انتظامی به موجب آئین نامه ای که توسط هیات مدیره تصویب می گردد

تشکیل خواهند شد و وظیفه آنها رسیدگی و صدور احکام انظباطی برای تخلفات حرفه ای حسابداران

امین، حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی و اعضای هیات مدیره و سایر هیات های سازمان

خواهد بود.

فصل پنجم: مقررات، دستورالعمل ها، آئین نامه حرفه ای و سایر آئین نامه ها

ماده  -۱۴آئین نامه اخلاق حرفه ای، آئین نامه های سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای، فعالیت

موسسات حسابرسی، طبقه بندی موسسات حسابرسی) با لحاظ اندازه و ساختار موسسات(، بیمه مسئولیت

مدنی موسسات حسابرسی و دستورالعمل حسابرسی رایانه ای ،اعتباربخشی فعالیت ها و مبادلات مالی در

فضای مجازی و دستورالعمل اعتباربخشی رویدادهای مالی غیر مستمر و غیر انتفاعی آئین نامه نحوه متناسب

با شرایط روز باید توسط انجمن، تهیه و به تایید سازمان برسد.

ماده  -۱۵کلیه شرکت های موضوع تبصره  ۷این قانون که مشمول نظارت سازمان می باشند، مکلف به استقرار

سیستم کنترل داخلی اثربخش هستند. دیوان محاسبات برای بخش عمومی و سازمان بورس و اوراق بهادار

برای شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ، بانک مرکزی برای شرکت های پذیرفته شده در بازار پول و

۱۳

بیمه مرکزی برای شرکت های بیمه مکلف اند مکانیزم های نظارتی لازم در این خصوص را برقرار نمایند.

کلیه گزارش های منتشره برای عموم توسط این شرکت ها، باید توسط حسابداران رسمی با رعایت آیین نامه

تناسب رتبه حسابرسان با اشخاص مورد رسیدگی، اطمینان بخشی و اعتباردهی گردد. حسابرسان این شرکت

ها مکلف اند به صورت ویژه الزامات مندرج در استاندارد حسابرسی مربوط به مسئولیت حسابرس در ارتباط

با تقلب، در حسابرسی صورت های مالی را مدنظر قرار دهند.

ماده  -۱۶ارزیابی سیستم کنترل داخلی اثربخش به موجب آیین نامه پیشنهادی مشترک سازمان بورس و اوراق

بهادار و انجمن خواهد بود که به تصویب سازمان می رسد.

ماده  -۱۷آئین نامه تسهیل مقررات اداری برای کارآفرینان با استفاده از خدمات حسابداران رسمی شاغل

انفرادی توسط هیات مدیره تدوین و پس از تصویب شورای عالی، برای کلیه دستگاههای دولتی و سازمان ها

و نهادهای عمومی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و

ادارات کار و امور اجتماعی لازم الاجرا خواهد بود.

ماده  -۱۸انجمن مکلف است سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع اطلاعات شرکت های حسابرسی شده برای

ورود اطلاعات کلیه شرکت های مورد حسابرسی ایجاد نماید. هر یک از صورت های مالی حسابرسی شده

شناسه ای از این سامانه دریافت می نمایند. پس از ایجاد این سامانه و با ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی

صورت های مالی و گزارشات حسابرسی که فاقد شناسه باشند، در مجامع عمومی، دستکاه های اجرایی، بانک

ها، بیمه ها، موسسات اعتباری غیربانکی و مراجع قضایی فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده  -۱۹کلیه شرکت های موضوع ماده  ۱۱این قانون و همچنین، کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده ۹۵

قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب  ۱۳۹۴ /۰۴ /۳۱که با تصویب این قانون مشمول حسابرسی می

باشند، مکلف به ورود اطلاعات ذیل در سامانه جامع اطلاعات شرکت های حسابرسی شده می باشند:

 •اسامی و مشخصات هیات مدیره و مدیرعامل

 •اسامی و مشخصات معاونان و مدیران ارشد

 •کمیته های مرتبط با حاکمیت شرکتی

 •حسابرس ) و بازرس قانونی(

 •فهرست اسامی سهامداران عمده و درصد مالکیت آن ها

 •نوع صنعت

۱۴

ماده  -۲۰هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی به همراه متولی مالی آن ها، مسئول صحت اطلاعات

مندرج در صورت های مالی اشخاص حقوقی موضوع ماده  ۱۷بوده و نسبت به خسارت های وارده به اشخاص

ثالث در اثر ارائه اطلاعات خلاف واقع، با شخص حقوقی مربوطه مسئولیت تضامنی دارند. در صورت وجود

اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در صورت های مالی منتشر شده، اشخاص مذکور در این ماده که از انجام

وظایف خود تخطی نموده باشند، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

ماده  -۲۱کلیه مراجع دارنده اطلاعات مورد نیاز جهت انجام وظایف قانونی حسابرسان نظیر دستگاه های

اجرایی، بانک ها، بیمه و موسسات اعتباری غیربانکی، مکلف اند امکان استعلام سیستمی اطلاعات مورد نیاز

حسابرسان نظیر تعداد و اطلاعات حساب های بانکی، اطلاعات گمرکی و مالیاتی را جهت انجام قانونی، از

طریق سامانه فراهم نمایند. آیین نامه تعیین مصادیق اطلاعات مذکور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این

قانون، توسط سازمان تدوین خواهد شد. اشخاصی که از ارائه اطلاعات تعیین شده موضوع این تبصره

خودداری نمایند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.

ماده  -۲۲اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی موضوع ماده  ۱۷این قانون، که بدون رعایت آیین

نامه های موضوع ماده  ۱۱این قانون، اقدام به انتخاب حسابدار و حسابرس مستقل نمایند، به حبس تعزیری

درجه هفت محکوم می شوند.

ماده  -۲۳با تصویب این قانون، کلیه قوانین مرتبط از جمله قانون تشکیل سازمان حسابرسی و آیین نامه ها و

دستورالعمل های مصوب هیات وزیران همچنین، آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی

انتخاب آنان و اساسنامه های جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی باید به نحوی اصلاح و یا ملغی

گردد که ضمانت اجرایی این قانون را به طور کامل فراهم آورد

ماده  -۲۴این قانون چهارماه پس از تصویب به طور کامل لازم الاجرا است و هیئت وزیران و سایر مراجع

مذکور در این قانون، موظف اند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب

اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.

ماده  -۲۵پس از انقضای مهلت های مقرر در این قانون، قانون سازمان حسابرسی، قانون جامعه حسابداران

رسمی و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو می شود و دارائیها و بدهیهای جامعه حسابداران

رسمی ایران به انجمن منتقل می گردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام