کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

فصل اول – كليات

ماده 1- هر جا كه در اين آيين نامه از كلمه قانون به تنهايي ياد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

ماده 2- فرمانداران و بخشداران در اجراي ماده (3) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس از دريافت احكام اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت كامل ايشان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند و كليه صورت جلساتي كه به امضاي هيأت اجرايي رسيده است، به امضاي هيأت نظارت مربوط نيز برسد و يك نسخه از هر يك از صورت جلسات تنظيمي، به هيأت مذكور تسليم شود.

ماده 3- ستاد انتخابات استانداري پس از وصول اسامي هيأت نظارت استان از ستاد انتخابات كشور، ضمن اعلام اسامي نامبردگان به فرمانداري ها و بخشداري هاي مراكز حوزه هاي انتخابيه، از آنان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل مي آورد.

تبصره 1- هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان بايد يك نسخه از رونوشت احكام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.

تبصره 2- در استان هايي كه به استناد تبصره ذيل ماده (6) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365، انتخابات تنها در يك حوزه برگزار مي شود و هيأت نظارت استان تشكيل نمي گردد، هيأت مركزي نظارت كليه وظايف هيأت مذكور را به عهده خواهد داشت؛ در اين صورت فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در تمام مواردي كه به موجب قانون ملزم به مكاتبه و ارتباط با هيأت نظارت استان مي باشد، با هيأت مركزي نظارت در تماس خواهد بود.

ماده 4- شركت اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود.

ماده 5- چنانچه اعضاي هيأت هاي نظارت مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي نتوانند در جلسه هيأت اجرايي شركت نمايند، ضمن تنظيم صورت جلسه، نماينده اي از بين خود انتخاب و نماينده منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي در جلسه متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه يا حوزه هاي فرعي تسليم مي نمايد. امضاي نماينده مزبور در ذيل صورت جلسات به منزله امضاي هيأت نظارت مي باشد.

ماده 6- چگونگي محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت كه در اجراي ماده (11) قانون و تبصره ذيل آن و تبصره ذيل ماده (4) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي با وزارت كشور، استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها، هيأت هاي اجرايي شوراي نگهبان و هيأت هاي منصوب از جانب آن همكاري مي نمايند، به شرح زير مي باشد:

الف – آن دسته از كاركنان دولت كه براي حداكثر سه ماه در هر مرحله انتخاباتي از سوي يكي از دستگاه ها به مراجع ياد شده مأمور مي شوند، حقوق و مزاياي ماهانه خود را براساس آيين نامه مأموريت موضوع ماده (11) قانون استخدام كشوري از دستگاه ذي ربط دريافت مي دارند.

ب – فرماندار يا بخشدار و نماينده هيأت نظارت مي تواند براي آن دسته از كاركنان دولت كه به طور داوطلبانه براي رأي گيري و قرائت و شمارش آرا با هيأت هاي اجرايي با هيأت هاي نظارت بر انتخابات همكاري مي كنند، پيشنهاد حداكثر صد (100) ساعت اضافه كار و در خواست تقدير كتبي براي درج در پرونده اداري مستخدم ياد شده از دستگاه مربوط بنمايد.

پ – دستگاه هاي مربوط موظف به تأمين اعتبار لازم و پرداخت حق الزحمه مستخدمان مشمول اين ماده مي باشند.

ماده 7- به منظور جلوگيري از وقفه در امر انتخابات و تسريع در ارسال پيام هاي انتخاباتي، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند متن نامه ها و مكاتبات خود را با سريع ترين وسايل مخابراتي موجود در محل به مراجع ذي ربط اعلام و بلافاصله تأييديه آن را نيز از طريق پست ارسال نمايند.

ماده 8- به جز مواردي كه در اين آيين نامه مستثنا شده است، اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني، عيناً مطابق اقدامات كليه فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه خواهد بود.

فصل دوم– تشكيلات هيأت اجرايي

ماده 9- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از دريافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.

ماده 10- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، به استناد ماده (31) قانون، دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي فرعي را به فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي صادر مي نمايند.

ماده 11- فرمانداران و بخشداران موظفند در اجراي ماده (32) قانون و با رعايت تبصره هاي ذيل آن، بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، براي تعيين معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيأت اجرايي، سي (30) نفر از معتمدان بومي ساكن در محل و يا ساكناني كه پن‍ج (5) سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه دارند، را از اقشار مختلف مردم انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي نمايند و رسيد دريافت دارند.

ماده 12- هيأت هاي نظارت موظفند پس از وصول فهرست اسامي معتمدان پيشنهادي فرمانداران يا بخشداران، براساس ماده (32) قانون و تبصره هاي ذيل آن به طور كتبي نظر خود را در خصوص تأييد صلاحيت آنان حداكثر ظرف سه (3) روز به فرماندار يا بخشدار ذي ربط اعلام نمايند.

تبصره 1- در صورت رد صلاحيت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأييد نشده، افراد واجد شرايط ديگري را براي تأمين كسري معتمدان به هيأت نظارت معرفي نمايند.

تبصره 2- هيأت نظارت مربوط موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار (24) ساعت پس از وصول اسامي افراد جديد، در خصوص تأييد يا عدم تأييد صلاحيت معتمدان پيشنهادي به طور كتبي اعلام نظر نمايند.

تبصره 3- چنانچه پس از طي مراحل ياد شده كه حداكثر متجاوز از چهار (4) روز نخواهد بود، تعداد معتمدان تأييد شده به حداقل بيست (20) نفر برسد، فرماندار يا بخشدار موظف است بلافاصله از آنان براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل آورد.

تبصره 4- چنانچه معتمدان تأييد شده به بيست (20) نفر نرسند و فرماندار يا بخشدار با هيأت نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار و بخشدار موظف است حداكثر در پايان روز چهارم از شروع انتخابات، مراتب را به شرح ما وقع به منظور تأمين كسري معتمدان تا سي (30) نفر، به استاندارد و هيأت نظارت استان مربوط اعلام و رونوشت آن را نيز به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.

تبصره 5- هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار حداكثر بيست و چهار (24) ساعت پس از اعلام فرماندار يا بخشدار، از معتمدان واجد شرايط به تعداد لازم اعلام شده توسط فرماندار و بخشدار و يا هيأت نظارت مربوط، براي تأمين كسري، انتخاب و بلافاصله اسامي آنان را براي دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشداري ذي ربط اعلام مي نمايد.

تبصره 6- چنانچه در پايان روز پنجم، هيأت نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب تأمين كسري ساير معتمدان مورد نياز نشدند، بلافاصله مراتب توسط استاندار به ستاد انتخابات كشور و توسط هيأت نظارت استان به هيأت مركزي نظارت منعكس مي شود.
ماده 13- در شهرستان ها و بخش هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده باشد، فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده (31) قانون موظف است مراتب را به شوراي ذي ربط اعلام و از عضو معرفي شده شوراي اسلامي شهرستان يا بخش به عنوان يكي از نه (9) نفر معتمدان براي شركت در جلسات دعوت نمايد.

ماده 14- فرمانداران و بخشداران موظفند با رعايت مواد (31) و (32) قانون و تبصره هاي ذيل آنها از اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان، رييس ثبت احوال و معتمداني كه مورد تأييد قرار گرفته اند، به منظور انتخاب نه (9) نفر معتمدان اصلي و پنج (5) نفر معتمدان علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل آورند.

تبصره- فرمانداراني كه انتخابات اقليت هاي ديني را برگزار مي نمايند، موظفند براي تعيين معتمدان هيأت اجرايي اقليت ها از سي (30) نفر معتمدان همان اقليت دعوت نمايند.

ماده 15- فرمانداران و بخشداران ظرف دو (2) روز از تاريخ ارسال دعوتنامه، جلسه انتخاب معتمدان هيأت اجرايي را با حضور اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان و رييس ثبت احوال تشكيل داده و پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدان دعوت شده، رسميت جلسه را اعلام مي نمايند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بين خود نه (9) نفر را به عنوان معتمدان اصلي (در شهرستان ها و بخش هايي كه داراي شوراهاي اسلامي شهرستان يا بخش مي باشند هشت (8) نفر و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

تبصره 1- چنانچه كار انتخاب و تأييد معتمدان هيأت اجرايي در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پايان نيابد و موكول به تصميم هيأت نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود، جلسه انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي به جاي دو (2) روز ظرف يك (1) روز از ارسال دعوت نامه تشكيل خواهد شد.

تبصره 2- عضو معرفي شده شوراي اسلامي شهرستان يا بخش موظف به شركت در تمامي جلسات هيأت اجرايي است و همچون ساير اعضاي هيأت داراي حق رأي در تصميم گيري ها مي باشد.

ماده 16- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي، مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.

ماده 17- فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي فرعي، مراتب را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام نمايند.

ماده 18- جلسات هيأت هاي اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي در محل فرمانداري يا بخشداري مربوط تشكيل مي شود.

ماده 19- در بخش هاي مركزي شهرستان ها، هيأت اجرايي تشكيل نمي شود و امور انتخابات در بخش مركزي برابر ماده (43) قانون به عهده هيأت اجرايي شهرستان مي باشد.

ماده 20- در مراكز حوزه هاي انتخابيه كه اداره ثبت مستقل وجود ندارد، فردي كه رياست امور ثبت احوال مركز مزبور را دارد، عضو هيأت اجرايي موضوع ماده (31) قانون خواهد بود.

فصل سوم– اعلام داوطلبي و بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و انتشار اسامي نامزدها

ماده 27 ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :ماده 21 داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس ماده (45) قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن ظرف مهلت مقرر قانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ها، كنسولگري ها، نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و ضمن ارايه اصل شناسنامه عكس دار خود و تسليم ده (10) قطعه عكس 4*3 جديد و سه نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر و اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي، پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت و در حضور فرماندار يا بخشدار يا مسئول ثبت نام فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا مسئول ثبت نام در وزارت كشور، سفارتخانه، كنسولگري يا نمايندگي سياسي آن را تكميل و تسليم مي نمايند و ضمن اخذ رسيد تصوير مدارك لازم براي ثبت نام، آمادگي خود را براي شركت در انتخابات اعلام مي دارند.

تبصره 1- فرمانداران و بخشداران مكلفند در اجراي ماده (45) قانون بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور، تاريخ شروع و خاتمه ثبت نام از داوطلبان و شرايط انتخاب شوندگان و مدارك مورد نياز را با وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است بلافاصله مدارك داوطلباني را كه در وزارت كشور ثبت نام نموده اند، به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مربوط ارسال و در پايان همان روز اسامي و مشخصات آنان را نيز به حوزه انتخابيه اعلام نمايد.

تبصره 3- وزارت امور خارجه موظف است ترتيبات لازم به منظور تسريع در اجراي تبصره (1) ذيل ماده (45) قانون را به نحوي فراهم نمايد تا مفاد مندرج در پرسشنامه داوطلب در پايان هر روز به ستاد انتخابات كشور اعلام گردد.

تبصره 4- اسامي و مدارك داوطلبان ثبت نام شده در خارج از كشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت كشور به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام و ارسال خواهد شد.

ماده 22- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در مدت تعيين شده نسبت به قبول برگ اعلام داوطلبي اقدام نمايند و بايد توجه داشته باشند كه بعد از پايان روز هفتم هيچ گونه تقاضاي اعلام داوطلبي را نپذيرند.

ماده 23- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در پايان هر روز فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده همان روز و نيز در پايان مهلت قانوني ثبت نام، مشخصات كليه داوطلبان را يكجا و به ترتيب حروف الفبا به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند و همه روزه بلافاصله پس از ثبت نام، دو نسخه تصوير پرسشنامه اعلام داوطلبي و دو نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه و سه قطعه عكس هر يك از داوطلبان را با سريع ترين وسيله به ستاد انتخابات استان ارسال نمايند. وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

تبصره 1- فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان هر يك از اقليت هاي ديني را نيز جداگانه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايند.

تبصره 2- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در روزهايي كه هيچ مراجعه كننده اي براي ثبت نام نداشتند، در پايان همان روز مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.

تبصره 3- به منظور پرهيز از هر گونه تأخير در رسيدن مدارك مربوط به ثبت نام از داوطلبان به ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخابات استانداري موظف است روزانه مدارك مربوط به كليه داوطلبان سطح استان را توسط پيك ويژه استانداري به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد، در غير اين صورت تحويل مدارك مذكور به ستاد انتخابات كشور حداكثر ظرف يك روز پس از پايان مهلت ثبت نام از داوطلبان الزامي است.

ماده 24- وزارت كشور در مورد صلاحيت هاي داوطلبان به شرح مندرج در قانون، طبق فرم هايي كه در چهارچوب قانون تنظيم خواهد نمود، مراتب را از مراجع مذكور در ماده (48) قانون در چهارچوب وظايف آنها استعلام مي نمايد.

ماده 25- دلايل و مدارك معتبر مربوط به غيرقانوني بودن احزاب، سازمان ها و گروه هاي موضوع بند (3) ماده (30) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد مطابق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف _ مصوب 1378 – مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شود.

ماده 26- وابستگان تشكيلاتي و هواداران (موضوع بند (3) ماده (30) قانون) و كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثري داشته اند (موضوع بند (1) ماده (30) قانون) و نيز ساير موارد موضوع بند (10) ماده (30) قانون، براساس مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف يا اعلام مراكز مسؤول.

ماده 27- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از انقضاي مهلت ثبت نام ضمن دعوت از اعضاي هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه، به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تشكيل جلسه داده و با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، نامزدهاي واجد شرايط را حداكثر ظرف ده (10) روز تعيين و مراتب را صورت جلسه و نتايج را به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره 1- به منظور جلوگيري از وقفه در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و اتمام كار در موعد مقرر ضروري است هيأت هاي اجرايي از روز اول ثبت نام مقدمات اين كار را فراهم نمايند.

تبصره 2- چنانچه هيأت اجرايي بعضي از داوطلبان را براساس نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور و با رعايت شرايط مقرر در مواد (28)، (29) و (30) قانون واجد صلاحيت نداند و در نتيجه صلاحيت آنان را رد كند، موظف است مراتب را با ذكر اسناد و مدارك مذكور و اشاره به مواد قانوني و بندها و تبصره هاي آنها در صورت جلسه درج نمايد.

تبصره 3- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مورد شرط اعتماد و التزامي عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع قضايي و نظارتي ارسال شده است.

تبصره 4- هيأت هاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در اجراي بند (3) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با لحاظ اينكه مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب ابراز شده باشد و در چارچوب قانون اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.

ماده 28- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، نتيجه آن را به هيأت نظارت استان و ستاد انتخابات كشور اعلام و يك نسخه از صورت جلسه را به ضميمه اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان و يك نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور با سريع ترين وسيله ارسال نمايند.

تبصره 1- فرمانداران و بخشداران به منظور تسريع در كار مي توانند ضمن ارسال متن صورت جلسه مذكور توسط نمابر، اصل مدارك را براي ارسال به وزارت كشور تحويل ستاد انتخابات استان بدهند.

تبصره 2- ستاد انتخابات استان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداكثر يك روز پس از اتمام كار بررسي صلاحيت داوطلبان در هيأت هاي اجرايي ، صورت جلسات مربوط توسط پيك ويژه در اختيار ستاد انتخابات كشور قرار گيرد.

ماده 29- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند علت رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورد استناد به صورت كتبي و محرمانه به داوطلب ذي ربط ابلاغ نمايند.

تبصره 1- در صورت درخواست داوطلب، بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت وي نيز توسط مرجع رسيدگي كننده با لحاظ مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام به اطلاع وي رسانده شود.

تبصره 2- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه نتيجه رد صلاحيت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخير به دست داوطلبان ذي ربط يا نماينده وي به آدرسي كه اعلام نموده است، برسد.

ماده 30- داوطلباني كه صلاحيتشان در هيأت اجرايي رد شده است. مي توانند به استناد تبصره ذيل ماده (51) قانون ظرف چهار (4) روز از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان مربوط اعلام نمايند و در صورت تمايل حسب مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده، توضيحات و دفاعيات خود را به طور حضوري به سمع اعضاي هيأت نظارت استان و هيأت مركزي نظارت برسانند و هيأت هاي نظارت موظف به رسيدگي مي باشند.

ماده 31- هيأت هاي نظارت استان ها در اجراي ماده (52) قانون، ظرف مدت هفت (7) روز به شكايات دريافتي از داوطلبان رد صلاحيت شده در هيأت اجرايي رسيدگي و نتيجه را صورت جلسه مي نمايند.

تبصره 1- چنانچه هيأت نظارت استان ها پيشنهاد رد صلاحيت بعضي از داوطلباني را داشته باشند كه از نظر هيأت اجرايي واجد صلاحيت هاي قانوني شناخته شده بودند، مكلفند علت رد صلاحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط، با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، در صورت جلسه درج نمايند.

تبصره 2- هيأت هاي نظارت استان ها به منظور تسريع در كار مي توانند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسات از حوزه هاي انتخابيه مربوط، مقدمات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را آغاز نمايند.

تبصره 3- هيأت هاي نظارت استان موظفند بلافاصله نتايج رسيدگي به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده و همچنين اظهار نظر خود در خصوص داوطلباني كه توسط هيأت اجرايي واجد شرايط قانوني تشخيص داده شده اند را كه بايد با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف صورت گيرد با سريع ترين وسيله به هيأت مركزي نظارت ارسال نمايند.

ماده 32- هيأت هاي نظارت استان ها بلافاصله پس از اعلام مراتب به هيأت مركزي نظارت، موظفند در خصوص دريافت نظريه هيأت مركزي نظارت، پيگيري لازم به عمل آورند و پس از كسب نظريه هيأت مركزي نظارت، مراتب را در اجراي تبصره (1) ماده (52) قانون صورت جلسه كرده و بلافاصله يك نسخه آن را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه ذي ربط ارسال نمايند.

تبصره- هيأت هاي نظارت استان ها بايد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايند كه حداكثر در پايان مهلت هفت (7) روزه رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صلاحيت شان در هيأت اجرايي رد شده است، رسيدگي نمايند.

ماده 33- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف مدت بيست و چهار (24) ساعت پس از وصول صورت جلسه به شكايات داوطلباني كه صلاحيت شان در هيأت اجرايي رد شده است و همچنين اظهار نظر در خصوص ساير داوطلبان از هيأت نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط با لحاظ مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام به داوطلبان ذي ربط ابلاغ و سپس متن صورت جلسه مذكور را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. تأييد صلاحيت نيز به داوطلبان ذي ربط ابلاغ خواهد شد.

ماده 34- كليه داوطلباني كه صلاحيت ايشان در هيأت اجرايي تأييد مي شود ولي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحيت آنان دارد و همچنين كليه داوطلباني كه صلاحيت ايشان توسط هيأت اجرايي رد مي شود و اين رد صلاحيت مورد تأييد هيأت مركزي نظارت نيز قرار گرفته است، در اجراي تبصره هاي (2) و (3) ماده (52) قانون مي توانند اعتراض خود را ظرف مدت بيست و چهار (24) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، به عنوان شوراي نگهبان به صورت مستقيم يا از طريق هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

تبصره- داوطلباني كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي تأييد شده است، ولي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات براساس شرايط قانوني و مستند به دلايل و مدارك معتبر و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، صلاحيت ايشان را در ابتدا رد كرده است، مي توانند علاوه بر اعتراض كتبي، به طور حضوري توضيحات و دفاعيات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان نيز برسانند.
ماده 35- ستاد انتخابات كشور مؤظف است پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان در خصوص تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان سراسر كشور، حداكثر ظرف مدت يك روز مراتب را حسب مورد به هر يك از مراكز حوزه هاي انتخابيه ذي ربط ابلاغ نمايد.

تبصره 1- چنانچه نظر شوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت ايشان در مراحل قبلي (در هيأت اجرايي و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) تأييد شده است، مراتب رد صلاحيت با ذكر مواد قانوني مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد تا ستاد انتخابات كشور از طريق مركز حوزه انتخابيه مراتب را به داوطلب ذي ربط ابلاغ نمايد.

تبصره 2- داوطلبان مشمول تبصره (1) اين ماده مي توانند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ مراتب رد صلاحيت، از شوراي نگهبان با اداي توضيحات و دفاعيات لازم درخواست رسيدگي مجدد نمايند.

تبصره 3- شوراي نگهبان ظرف حداكثر هفت (7) روز از دريافت هر يك از درخواست هاي رسيدگي مجدد به رد صلاحيت داوطلبان، به درخواست رسيدگي و نتيجه را به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايد.

ماده 36- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان در خصوص رسيدگي مجدد به درخواست داوطلبان رد صلاحيت شده از ستاد انتخابات كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت كليه داوطبان رد صلاحيت شده به داوطلبان ذي ربط، حداكثر ظرف يك (1) روز آگهي اسامي نامزدهاي تأييد شده توسط هيأت مركزي نظارت و يا شوراي نگهبان را در سراسر حوزه انتخابيه منتشر نمايند.

تبصره 1- در اجراي تبصره (2) مكرر ذيل ماده (20) قانون براي جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت مركز حوزه انتخابيه، نامزدي در حوزه انتخابيه براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام يا نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هيأت هاي اجرايي و نظارت مربوط موظفند با هماهنگي يكديگر مشخصه اي را براي وي تعيين و مراتب را براي قيد در تبليغات انتخاباتي به داوطلب ذي ربط و درج در آگهي انتشار اسامي نامزدها به فرماندار / بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام نمايند.
تبصره 2- چنانچه داوطلب به غير از نام و نام خانوادگي مندرج در شناسنامه به نام ديگري نيز مشهور باشد كه آن را در پرسشنامه اعلام داوطلبي قيد كرده است و مورد تأييد هيأت اجرايي نيز باشد، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است آن نام را نيز در آگهي اسامي نامزدها قيد نمايد. ملاك احتساب رأي به هر يك از نامزدها، نام خانوادگي يا اشتهار آنان كه در آگهي اسامي نامزدها آمده است، مي باشد و در صورت تشابه اسمي، تبصره (2) ذيل ماده (20) قانون اجرا خواهد شد.

ماده 37- فرمانداران و اصفهان موظفند پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت داوطلبان از وزارت كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيت به داوطلبان ذي ربط، حداكثر ظرف يك (1) روز آگهي اسامي كليه نامزدهاي انتخابي اقليت هاي ديني تأييد شده توسط هيأت مركزي و يا شوراي نگهبان را به تفكيك هر يك از اقليت هاي ديني با رعايت تبصره ذيل ماده (36) آيين نامه در مركز حوزه انتخابيه منتشر نمايند و سپس به منظور جلوگيري از وقفه در انتشار آگهي در حوزه هاي فرعي، اسامي نامزدهاي انتخابات را با سريع ترين وسيله مخابراتي به فرمانداري ها و بخشداري هاي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني اعلام كنند تا فرمانداران و بخشداران مذكور رأساً و به طور جداگانه براي هر يك از اقليت هاي ديني، نسبت به چاپ و انتشار آگهي اقدام نمايند.

ماده 38- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از انتشار آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتي، يك نسخه از آن را به هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيأت نظارت استان ارسال نمايند.

فصل چهارم – تبليغات

ماده 39- از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسمي، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس ممنوع مي باشد.

ماده 40- تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت (8) روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و دقيقاً بيست و چهار (24) ساعت قبل از شروع اخذ رأي پايان مي پذيرد.

ماده 41- چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در آثار تبليغاتي از اعلام نظر شخصيت ها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام نظر شخصيت ها بدون ذكر عنوان و مسئوليت باشد، ثانياً مدرك كتبي امضاء شده ايشان، تسليم هيأت اجرايي شده باشد.

ماده 42- پس از اعلام حمايت گروه ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وي مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد.

ماده 43- نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها باشد، بلامانع است.

ماده 44- عكس براي تراكت، زندگي نامه و جزوه در صورت رعايت موارد زير، نوع و محدوديت خاص ديگر نداشته و رنگي يا غير رنگي بودن كاغذ يا نوشته آثار تبليغاتي مجاز بلامانع است.

مقصود از تراكت، هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 15*20 سانتي متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي گردد. زندگي نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه آن نبايد از 15*20 سانتي متر تجاوز نمايد.

ماده 45- حذف شده است.

ماده 46- نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

ماده 47- نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.

ماده 48- نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است. استفاده از بلندگوها در خارج از محيط سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع مي باشد.

ماده 49- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظفند قبل از شروع اخذ رأي، هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعبه ثبت نام امحا نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه در طول ساعات رأي گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد.

ماده 50- تشكيل ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها (اعم از اينكه مركز بخش شهر يا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري مي توان يك محل به عنوان ستاد تبليغاتي داير كرد. قبل از تشكيل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري اعلام گردد.

ماده 51- نامزدهاي نمايندگي بايد طرفداران خود را به نحو مقتضي توجيه نمايند تا از پاره كردن يا محو آثار تبليغاتي ساير نامزدها خودداري كنند و بر عليه ديگر نامزدهاي انتخاباتي به هيچ طريقي تبليغ ننمايند.

ماده 52- شهرداري ها مي توانند با استفاده از امكانات محلي، مكان هاي مناسبي را براي الصاق و يا ارايه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.

ماده 53- فرمانداران و بخشداران موظفند از طريق نيروي انتظامي، شهرداري و ساير مراجع محلي نسبت به امحاي آثار تبليغاتي كه در محل هاي ممنوع نصب شده اند، اقدام نمايند.

فصل پنجم – تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اعضاي شعب

ماده 54- بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل و تشكيل هيأت اجرايي، هيأت هاي اجرايي حوزه هاي فرعي موظفند در اجراي ماده (36) قانون به منظور تعيين تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي تشكيل جلسه داده و مراتب را صورت جلسه نموده و به وسيله فرماندار يا بخشدار حوزه فرعي به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام دارند.

ماده 55- هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از دريافت صورت جلسات تعيين شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي فرعي ضمن بررسي و تصويب آنها، شعب ثبت نام و اخذ رأي مركز حوزه انتخابيه را نيز تعيين و مراتب را صورت جلسه نمايند.

تبصره 1- استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در محل ابنيه تاريخي ممنوع مي باشد.

تبصره 2- غير از موارد استثناء شده در تبصره (2) ماده (40) قانون، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي مرحله دوم انتخابات، همان تعداد و محل استقرار شعب در مرحله اول مي باشد و هرگونه تغييري در اين خصوص ممنوع است.

تبصره 3- استثنائاً در انتخابات سراسري ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه «تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر» تعداد شعب ثبت نام و اخذ رأي مرحله دوم انتخابات با در نظر گرفتن پراكندگي حوزه انتخابيه مي تواند با نظر هيأت هاي اجرايي و نظارت حداكثر به ميزان يك سوم تعداد شعب مرحله اول كاهش داده شود.

ماده 56- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به محض وصول صورت جلسه تعيين شعب ثبت نام و اخذ رأي از هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه نسبت به انتشار آگهي انتخابات به ترتيبي اقدام مي نمايند كه موعد مقرر قانوني در ماده (38) قانون دقيقاً رعايت شده و نه (9) روز قبل از روز اخذ رأي، آگهي انتخابات در سراسر حوزه انتخابيه منتشر شده باشد.

تبصره- فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني، مي توانند وظيفه انتشار آگهي انتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني محول نمايند.

ماده 57- فرمانداران و بخشداران براي الصاق آگهي انتخابات در معابر عمومي و گذرگاه ها در سراسر حوزه انتخابيه با استفاده از امكانات نيروي انتظامي، شهرداري ها و ساير منابع محلي اقدام خواهند نمود.

ماده 58- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در اجراي ماده (39) قانون، سه نسخه از آگهي هاي منتشر شده را به ستاد انتخابات كشور و براي پيش بيني هاي لازم در سطح استان يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند. ستاد انتخابات كشور يك نسخه از اين آگهي ها را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي نمايند.

ماده 59- هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي موظفند در اجراي ماده (40) قانون نسبت به تنظيم صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند. در شعب پر تراكم به تشخيص هيأت اجرايي مي توان به جاي پنج (5) نفر، هفت (7) نفر را به عنوان عضو شعبه تعيين كرد.

تبصره 1- براساس تبصره (4) ذيل ماده (32) قانون بايد از عضويت كساني كه در انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، در شعب اخذ رأي خودداري گردد.

تبصره 2- به استناد ماده (33) قانون، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

ماده 60- فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورت جلسه هيأت اجرايي مبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام كنند و از ايشان براي تحويل گرفتن صندوق، لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي دعوت به عمل آورند.

ماده 61- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي در جلسه توجيهي ضمن آموزش هاي لازم درباره برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء، ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند و با انتخاب هيأت رييسه، محل شعبه را آماده براي اخذ رأي نمايند.

ماده 62- فرمانداران و بخشداران موظفند به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه در مناطق دورافتاده و صعب العبور حتي الامكان يك روز قبل از روز اخذ رأي، تعرفه و برگ هاي رأي و مهر انتخابات و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي در اختيار اعضاي شعبه قرار گيرد. تحويل موارد فوق به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي در شهرها بايد در همان روز اخذ رأي و چند ساعت قبل از آغاز رأي گيري انجام شود.

ماده 63- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در اجراي ماده (41) قانون نسبت به صدور حكم نماينده فرماندار يا بخشدار اقدام نمايند.

تبصره 1- فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه مي تواند اختيار تعيين نماينده را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي تفويض نمايد.

تبصره 2- فرمانداران و بخشداران موظفند حداقل پنج (5) روز قبل از روز اخذ رأي، وظايف نمايندگان فرماندار يا بخشدار را به نحو مقتضي به نامبردگان يادآوري كنند و آموزش لازم را براي آنان بدهند.

تبصره 3- فرمانداران و بخشداران براي تعيين نماينده خود در شعب ثبت نام و اخذ رأي حتي الامكان از كارمندان فرمانداري يا بخشداري و يا ساير ادارات دولتي استفاده خواهند كرد.

تبصره 4- در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه انتخابيه از طرف هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه، فرمانداران و بخشداران موظفند نسبت به اعزام آنان به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي در معيت ساير اعضاء اقدام نمايند.

ماده 64- فرمانداران و بخشداران موظفند براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با همكاري نيروي انتظامي محل به تعداد لازم از مأموران انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را در معيت اعضاي شعبه و نماينده فرماندار يا بخشدار به محل اعزام نمايند.

تبصره- نيروي انتظامي مي تواند در صورت نياز با تصويب شوراي تأمين ذي ربط از نيروهاي نظامي نيز براي حفاظت از شعب ثبت نام و اخذ رأي استفاده نمايد.
فصل ششم – ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا

ماده 65- برنامه ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا:

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده، ابتدا نسبت به ثبت اسامي هيأت رييسه در صدر فرم صورت جلسه نتيجه اخذ رأي شعبه اقدام و آن را امضاء و سپس صندوق اخذ رأي را بايد در حضور نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور (چنانچه نمايندگان فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور حضور داشته باشند) باز و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق آن را لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي و همچنين مهر هيأت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابيه لاك و مهر مي نمايند.
ضمناً در صورتي كه صندوق اخذ رأي به گونه اي طراحي و ساخته شده باشد كه نيازي به لفاف نداشته باشد، فقط محل يا محل هاي تعيين شده بر روي صندوق رأي، پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامه اخذ رأي و محل شكاف صندوق براي انداختن رأي در پايان برنامه، با مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت لاك و مهر خواهد شد. و برنامه اخذ رأي و قرائت آراء را در (6) مرحله به شرح زير انجام مي دهند:

اول – مرحله مراجعه رأي دهندگان:

1- اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حتي الامكان در محوطه و مكاني مستقر باشد كه يك درب براي ورود و يك درب براي خروج رأي دهندگان داشته باشد.

2- كليه رأي دهندگان حتي افرادي كه در زندان ها، پادگان ها، بيمارستان ها و نظاير اينها به سر مي برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي شوند.

دوم – مرحله كنترل:

كنترل در دو مرحله انجام مي شود:

الف – نماينده فرماندار يا بخشدار يا رييس شعبه يا هر يك از منشي هاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامه رأي دهنده، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهند:

1- شناسنامه به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي ممهور نشده باشد.

2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأي پانزده سال تمام داشته باشد.

ب – نماينده فرماندار يا بخشدار يا رييس شعبه و يا هر يك از منشي ها انگشت سبابه دست راست رأي دهنده را مشاهده مي نمايند تا آلوده به رنگ جوهر استامپ كه نشانه دادن رأي در شعبه ديگر است، نباشد. چنانچه مراجعه كننده داراي شناسنامه اي باشد كه ممهور به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي در روز اخذ رأي بوده و دلالت بر دادن رأي در شعبه ديگري نمايد يا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأي ديگري مشاهده شود، يا دستور نماينده فرماندار يا بخشدار از رأي دادن وي جلوگيري به عمل آيد.

سوم – مرحله ثبت نام:

1- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اينكه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده است و واجد شرايط رأي دادن مي باشد يك نفر از منشي ها براساس مندرجات شناسنامه رأي دهنده و در صورت لزوم پرسش از وي نسبت به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رأي دهنده روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت وي روي برگ تعرفه، آن را با قيد تاريخ، با مهر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ممهور و امضاء مي نمايد.

2- متصدي ثبت نام، شناسنامه رأي دهنده را در محل تعيين شده به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل نمايد.

3- وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس، سن و … فرم هاي جداگانه اي تهيه نمايد. نماينده فرماندار – بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظفند فرم هاي اطلاعات آماري را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند. اين فرم ها در پايان بدون آنكه در داخل صندوق اخذ رأي انداخته شود، حسب مورد به بخشداري يا فرمانداري مربوط تحويل داده خواهد شد. نتايج اين فرم ها هيچگونه اعتبار و سنديت و تأثيري در روند محاسبه نتايج آراي انتخابات نخواهد داشت.

چهارم – مرحله اخذ رأي:

1- پس از ثبت نام رأي دهنده، برگ رأي توسط متصدي ثبت نام و ناظر هيأت نظارت به مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأي دهنده تحويل مي گردد. رأي دهنده پس از اخذ برگ رأي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصه هاي نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود را بر روي آن مي نويسد و در صورتي كه نام و نام خانوادگي نامزدها قبلاً در برگ رأي چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود، علامت مي زند و پس از انداختن برگ رأي در صندوق اخذ رأي، از درب خروجي شعبه خارج مي گردد. بديهي است تعرفه انتخاباتي و قسمت ويژه نظارت پس از ممهور شدن تحت نظر مشترك اعضاي شعبه و ناظرين شوراي نگهبان نگهداري خواهد شد.

2- نماينده فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي دادن و انتخاب نامزد يا نامزدها مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يك از اعضاي شعب و نماينده فرماندار يا بخشدار و مأموران انتظامي و نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه و اصولاًً كليه افرادي كه به نحوي از انحاء در شعبه وظيفه اي به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأي يا علامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدها براي اشخاص را ندارند. در صورتي كه براي نوشتن يا علامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدهاي مورد نظر بر روي برگ رأي نياز به فرد ديگري باشد، رأي دهنده بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي هستند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.

3- نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ، موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار يا بخشدار تذكر دهد و آنان ضمن بررسي موضوع بايد فرد يا افراد خاصي را توسط مأموران انتظامي حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت جلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامات قضايي دهند.

4- نماينده فرماندار يا بخشدار و يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود كه هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود. كنترل اين امر توسط مأموران انتظامي در جلوي درب ورودي شعبه انجام مي شود.

5- به استناد تبصره ذيل ماده( 55) قانون، به جز مسؤولان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي، ناظران شوراي نگهبان ، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها، حضور ديگر افراد در شعب ثبت نام و اخذ رأي ممنوع و جرم است و به جز مسؤولان ياد شده افرادديگر فقط ميتوانند به عنوان رأي دهنده در محل شعبه حضور يابند و بلافاصله پس از دادن رأي، محل شعبه را ترك نمايند. رييس شعبه يا نماينده فرماندار يا بخشدار با همكاري مأموران انتظامي موظفند از حضور افراد غير مسؤول در محل شعبه جلوگيري به عمل آورند.

پنجم – مرحله قرائت و شمارش آرا:

يكم – شيوه دستي:

1- اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذ رأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوق هاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه هاي مصرف شده و تعرفه و برگ رأي مصرف نشده باقي مانده، مراتب را در صورت جلسه درج خواهند كرد.

2- اعضاي شعبه با حضور نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور، شمارش و قرائت آرا را آغاز مي نمايند و موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در اين باره مراقبت هاي لازم به عمل آيد.
تبصره 1- ترتيب شمارش و قرائت آرا به اين صورت است كه ابتدا رييس يا نايب رييس شعبه اخذ رأي با همكاري منشي ها تعداد تعرفه هاي مصرف شده ثبت مشخصات رأي دهنده را شمارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آن با تعداد قسمت هاي ويژه نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورت جلسه درج مي گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماري و به شرح زير اقدام مي نمايند:

الف – چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت هاي ويژه نظارت باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.

ب – چنانچه پس از اجراي قسمت (الف)، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادر شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بيشتر باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ هاي آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.

ج – در هر حال چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد قسمت ويژه نظارت يا تعرفه مصرف شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده باشد، اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج مي شود.

تبصره 2- پس از اينكه برگ هاي رأي به ترتيب مذكور در فوق شمارش شد، قرائت آراء با رعايت مواد (18) ، (19)، (20) و (21) قانون و بندها و تبصره هاي ذيل آنها و ماده (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 13/10/1378 انجام مي شود.

دوم – شيوه به كارگيري دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي :

1- چنانچه با توافق وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت مقرر شده باشد كه كار قرائت و شمارش آراء با دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي انجام شود اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذ رأي حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوق هاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد با حضور ناظر هيأت نظارت و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور كار شمارش آرا را به شرح زير انجام مي دهند:

الف – ابتدا رييس يا نايب رئيس شعبه اخذ رأي با همكاري منشي ها تعداد تعرفه هاي مصرف شده ثبت مشخصات رأي دهنده را شمارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آنها با تعداد قسمت هاي ويژه نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورت جلسه درج مي گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماري و به شرح زير اقدام مي نمايند:

ب – چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت هاي ويژه نظارت باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.

ج – چنانچه پس از اجراي قسمت «ب» ، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادر شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بيشتر باشد، تعداد اضافي از مجموع برگ هاي آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جمله «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.

د – در هر حال چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد قسمت ويژه نظارت يا تعرفه مصرف شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده باشد، اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج مي شود.

2- در صورتي كه در ميان آراي ريخته شده به صندوق، آراي فاقد مهر انتخابات يا فاقد مهر هيأت نظارت وجود داشته باشد، پشت آنها به تفكيك با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» نوشته مي شود و پس از بسته بندي، تعداد هر يك در صورت جلسه قيد مي گردد.

3- پس از اجراي مراحل فوق، كليه تعرفه هاي صادر شده و برگ هاي رأي، همراه با يك نسخه از صورت جلسه داخل صندوق قرار داده مي شود و صندوق اخذ رأي پس از لفاف، لاك و مهر مي گردد.

4- اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار شمارش تعرفه هاي صادر شده و برگ هاي رأي داخل صندوق با حضور نماينده هيأت نظارت و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور انجام شده و در اين باره مراقبت هاي لازم را به عمل آورند. قسمت هاي ويژه نظارت براي تحويل به هيأت نظارت مربوط تحويل ناظر شعبه مي گردد.

5- اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي موظفند همراه با ناظر شعبه و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور و مأموران محافظ صندوق، صندوق يا صندوق هاي محتوي تعرفه و آرا را براي قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاه هاي شمارشگر آرا كه از قبل مشخص شده است، حمل نمايند و در صورت عدم امكان حضور تمامي اعضاي شعبه، حضور رييس يا نايب رييس آن الزامي است.

6- پس از رسيدن مسؤولان شعبه و صندوق اخذ رأي به محل استقرار دستگاه هاي شمارشگر، صندوق اخذ رأي باز و آراي ريخته شده در آن كه قبلاً آراي زايد بر تعرفه ثبت مشخصات رأي دهندگان و قسمت ويژه نظارت و آراء فاقد مهر انتخابات يا مهر هيأت نظارت از آنها جدا شده است، براي قرائت و شمارش به كاربر دستگاه تحويل داده مي شود.

7- كليه موارد فوق بايد با رعايت مواد (18)، (19)، (20) و (21) و ماده (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 13/10/1378 قانون باشد.

ششم – مرحله تنظيم صورت جلسه قرائت و شمارش آرا:

يكم- شيوه دستي:

پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورت جلسه اخذ رأي شعبه در شش نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي در صورت جلسه نوشته مي شود. صورت جلسه پس از تنظيم به امضاي نماينده فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعبه اخذ رأي و نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه و بازرس وزارت كشور مي رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت جلسه همراه با كليه تعرفه هاي مصرف شده و برگ هاي رأي قرائت شده داخل صندوق رأي قرار داده مي شود و پس از لفاف و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق ها) اعضاي شعبه اخذ رأي به اتفاق نماينده فرماندار يا بخشدار در معيت مأموران انتظامي، صندوق (صندوق هاي) رأي را به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأي و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشده باقي مانده و ساير لوازم و مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي يا نماينده آن مي دهند؛ اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورت جلسه ذكر گردد و به امضاي اعضاي شعبه و نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه و بازرس وزارت كشور برسد.

دوم- شيوه به كارگيري دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي :

پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورت جلسه نتايج در شش نسخه تنظيم و به امضاي كاربر دستگاه و حداقل رييس يا نايب رييس شعبه، ناظر هيأت نظارت، نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور مي رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت جلسه همراه با كليه تعرفه هاي مصرف شده و برگ هاي رأي قرائت شده و يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي در محل شعبه داخل صندوق رأي قرار داده مي شود و پس از لفاف كردن و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق هاي ) رأي به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأي و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشده باقي مانده و ساير لوازم و مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي يا نماينده آن مي گردد. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورت جلسه تنظيمي در محل شعبه ذكر گردد.

ماده 66- برنامه ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آراي مرحله دوم:

برنامه مرحله اول ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا با رعايت نكات زير در مرحله دوم تكرار مي گردد:

1- چنانچه شناسنامه رأي دهنده به مهر انتخابات ممهور شده است، بايد مربوط به همان حوزه انتخابيه اي باشد كه در مرحله دوم مراجعه كرده است.

2- چنانچه رأي دهنده در مرحله اول به هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه مراجعه نكرده و شناسنامه اش فاقد مهر مرحله اول انتخابات باشد، مي تواند به هر يك از حوزه هاي انتخابيه اي كه تمايل دارد، مراجعه كند.

3- شناسنامه مراجعه كننده به مهر انتخاباتي مرحله دوم انتخابات جاري ممهور نشده باشد.

4- با رعايت مفاد بندهاي ياد شده، شناسنامه رأي دهنده به مهر مرحله دوم انتخابات جاري ممهور گردد.

ماده 67- هيأت هاي اجرايي بخش ها (به استثناي بخش هايي كه مركز حوزه انتخابيه هستند) پس از دريافت كليه صندوق هاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأي انتخابات بخش نسبت به تنظيم صورت جلسه جمع آراي شعب بخش در حضور اعضاي هيأت نظارت در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم و صندوق ها را به همراه دو نسخه از صورت جلسه تنظيمي براي ارسال به مركز حوزه انتخابيه تحويل بخشدار يا سرپرست بخشداري مي دهند.

ماده 68- بخشداران سراسر كشور ( به استثناي بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه) موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسه نتايج اخذ رأي بخش از هيأت اجرايي و فرم هاي نتايج آراي شعب ثبت نام و اخذ رأي كليه مدارك و لوازم و صندوق هاي اخذ رأي، به انضمام دو نسخه از صورت جلسه نتايج اخذ رأي بخش و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشده باقي مانده را به فرماندار متبوع خود ارسال تا از آن طريق به هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه تحويل شود.

تبصره- در بخش هايي كه تابعيت تقسيماتي و تابعيت انتخاباتي آنها متفاوت است و نيز در بخش هايي كه حوزه فرعي يك بخش ديگر مي باشند، بخشداران موظفند صورت جلسه مربوط و ساير مدارك انتخاباتي را مستقيماً به مركز حوزه انتخابيه ذي ربط ارسال نمايند.
ماده 69- فرمانداران حوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله پس از دريافت كليه مدارك، لوازم، صندوق هاي اخذ رأي و صورت جلسات بخش هاي تابع، نسبت به تشكيل جلسه هيأت اجرايي فرعي در حضور هيأت نظارت اقدام و نتيجه كلي انتخابات مركز شهرستان و بخش هاي تابع را صورت جلسه نمايند.

ماده 70- فرمانداران حوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله كليه مدارك و لوازم و صندوق هاي اخذ رأي، به انضمام يك نسخه از صورت جلسه هيأت اجرايي فرعي شهرستان و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشده باقي مانده را جهت تحويل به هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه، به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايند.

ماده 71- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه پس از دريافت صورت جلسات قرائت آراي حوزه هاي فرعي، كليه مدارك و لوازم و صندوق هاي مربوط به آنها را در اسرع وقت به هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه تحويل نموده و هيأت اجرايي مركز حوزه با حضور هيأت نظارت پس از تطبيق نتايج، سريعاً نسبت به تنظيم صورت جلسه مشترك نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه اقدام مي نمايد.

تبصره- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند كليه تعرفه و برگ هاي راي مصرف نشده باقي مانده را كه از حوزه هاي فرعي تحويل گرفته اند، همراه با آنچه كه در مكز حوزه انتخابيه باقي مانده است، در محل امن نگهداري و حفاظت نمايند.
ماده72- فرمانداران و بخشداران مركز حوزه هاي انتخابيه پس از دريافت صورت جلسه نتيجه انتخابات موضوع ماده (71) اين آيينه نامه، بلافاصله آن را به ستاد انتخابات كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس نسبت به آگهي نتيجه انتخابات در سراسر حوزه انتخابيه اقدام مي نمايند

ماده73- هيأت هاي اجرايي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني بلافاصله پس از دريافت صندوق هاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأي انتخابات با حضور اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نسبت به تنظيم صورت جلسه جمع آراي شعب فرمانداري يا بخشداري مربوط در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم، صندوق ها، صورت جلسه تنظيمي، تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشده باقي مانده را جهت اعلام نتيجه به فرماندار مركز حوزه انتخابيه تحويل فرماندار يا بخشدار مربوط مي نمايند.

ماده 74- فرمانداران و بخشداراني كه انتخابات اقليت هاي ديني را به عنوان حوزه فرعي برگزار مي كنند، موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسه نتيجه اخذ رأي انتخابات از هيأت اجرايي فرعي اقليت ديني مربوط، مفاد آن را به فرماندار مركز حوزه انتخابيه ذي ربط (تهران يا اصفهان) اعلام و متعاقباً يك نسخه از اصل صورت جلسه، به انضمام يك نسخه از نتايج آراي كليه شعب ثبت نام و اخذ رأي را با سريع ترين وسيله پستي موجود به فرماندار مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايند.

تبصره- ارسال صندوق هاي رأي و ساير مدارك انتخاباتي مربوط به اقليت هاي ديني به مركز حوزه انتخابيه (تهران يا اصفهان) لزومي ندارد و در فرمانداري ها يا بخشداري هاي حوزه فرعي باقي مي ماند. بديهي است در صورت نياز هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني به صندوق هاي اخذ رأي و ساير مدارك فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني موظفند سريعاً با اعزام پيك ويژه موارد درخواستي را در اختيار هيأت هاي مذكور قرار دهند.

ماده 75- فرمانداران تهران و اصفهان (مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني كشور) بلافاصله پس از وصول نتايج اخذ رأي انتخابات حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني، براي اين حوزه ها نيز عيناً مواد (71) و (72) اين آيين نامه را به اجرا مي گذارند.

ماده 76- فرمانداران تهران و اصفهان پس از تنظيم آگهي نتيجه انتخابات مربوط به اقليت هاي ديني، بلافاصله ضمن انتشار آگهي مزبور در مركز حوزه انتخابيه، متن آن را به منظور انتشار در حوزه هاي فرعي نيز به فرمانداران حوزه هاي فرعي اقليت مربوط اعلام مي نمايند.

ماده 77- فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني، بلافاصله پس از وصول متن آگهي نتيجه انتخابات از فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني، به منظور اطلاع اقليت ديني مربوط نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه هاي فرعي شهرستان يا بخش اقدام خواهند نمود.

فصل هفتم – رسيدگي به شكايات و اعلام نظر شوراي نگهبان

ماده 78- در صورتي كه در پايان مهلت قانوني هيچگونه شكايتي از انتخابات نرسيد، هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه با حضور اعضاي هيأت نظارت تشكيل جلسه داده و مراتب عدم وصول شكايت و اظهار نظر در خصوص چگونگي برگزاري انتخابات را صورت جلسه مي نمايند.

ماده 79- در صورت وصول شكايت به هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه، شكايات واصل شده با توجه به ماده (68) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه صورت جلسه مي گردد.

ماده 80- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بلافاصله سه نسخه صورت جلسه رسيدگي به شكايات دريافتي از هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه ارسال مي دارند.

ماده 81- ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصل شده را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام نظر شوراي نگهبان ارسال مي دارد.

ماده 82- شوراي نگهبان نظريه خود را در مورد انتخابات هر يك از حوزه هاي انتخابيه با رعايت تبصره ذيل ماده (72) قانون به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايد.

ماده 83- ستاد انتخابات كشور موظف است نظريه شوراي نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانوني به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه ابلاغ نمايد. 

فصل هشتم – صدور اعتبار نامه منتخبان

ماده 84- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از وصول نظريه شوراي نگهبان در خصوص برگزاري مرحله اول انتخابات كه از طريق ستاد انتخابات كشور به آنان ابلاغ شده است، حداكثر ظرف چهل و هشت (48) ساعت نسبت به تشكيل جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه اقدام و نتيجه نهايي و پايان برنامه مرحله اول انتخابات را صورت جلسه و در صورت داشتن منتخب يا منتخبان در اين مرحله از انتخابات، نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نمايند.

ماده 85- در حوزه هاي انتخابيه اي كه اعتبار نامه اي براي هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي مرحله اول صادر نمي گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از وصول هر يك از صورت جلسات نتايج قطعي مرحله اول انتخابات، دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال، يك نسخه به هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه تسليم و نسخه باقي مانده را در پرونده حوزه انتخابيه نگهداري نمايند.

ماده 86- در حوزه هاي انتخابيه اي كه براي منتخبان مرحله اول انتخابات اعتبار نامه صادر مي گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسه مربوط، يك نسخه از اعتبار نامه تكميل شده را به شخص منتخب يا نماينده وي كه به طور كتبي معرفي شده باشد، تسليم و دو نسخه از صورت جلسه را همراه با سه نسخه از اعتبار نامه به وسيله پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استان به ستاد انتخابات كشور ارسال و متعاقباً نتيجه نهايي انتخابات را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. يك نسخه از صورت جلسه به هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه تحويل و نسخه باقي مانده در پرونده حوزه انتخابيه نگهداري مي شود.

تبصره 1- عكس منتخب بايد در كليه نسخ اعتبار نامه الصاق و به مهر فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه ممهور گردد.

تبصره 2- در اجراي تبصره ذيل ماده (74) قانون، در صورتي كه اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است به وسيله پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استانداري كليه نسخ اعتبارنامه را براي امضاي وزير كشور و رييس هيأت مركزي نظارت سريعاً به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد.

تبصره 3- در اجراي ماده (74) قانون يك نسخه از اعتبار نامه منتخبان، توسط ستاد انتخابات كشور به شوراي نگهبان ارسال مي گردد.

تبصره 4- كليه مراحل اجرايي پس از اظهار نظر شوراي نگهبان در مرحله اول، عيناً در مرحله دوم تكرار خواهد شد.

فصل نهم – امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده

ماده 87- وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبار نامه هاي نمايندگي كليه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد، دستور امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده داخل صندوق هاي رأي كليه حوزههاي انتخابيه را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد.

تبصره 1- وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل سن، جنس، تأهل و تجرد، سواد و … قبل از صدور دستور امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده، بهره برداري لازم از تعرفه رأي دهندگان را به عمل آورد. بديهي است رعايت مخفي بودن آراي رأي دهندگان الزامي است.

تبصره 2- به منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط به انتخابات، ستاد انتخابات كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سه صندوق محتوي تعرفه و برگ هاي رأي و صورت جلسه نتيجه شعب اخذ رأي از هر يك از استان ها عيناً به مركز اسناد انقلاب اسلامي تحويل گردد.
ماده 88- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده انتخابات مجلس شوراي اسلامي با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي الامكان هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه نسبت به امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده انتخابات سراسر حوزه انتخابيه به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورت جلسه نمايند.

تبصره- نظر به اينكه صندوق هاي رأي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني در محل حوزه فرعي نگهداري شده و به مركز حوزه انتخابيه ارسال نمي گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني موظفند پس از وصول دستور وزارت كشور، مراتب را به حوزه هاي فرعي ذي ربط ابلاغ نمايند تا حوزه هاي فرعي رأساً در اين خصوص اقدام و دو نسخه از صورت جلسه مربوط را به مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايند. يك نسخه از اين صورت جلسه همراه با يك نسخه از صورت جلسه مربوط به مركز حوزه انتخابيه توسط فرمانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات كشور ارسال خواهد شد.
ماده 89- دستورالعمل و فرم هاي مربوط به مواد پخش اجرايي اين آيين نامه با تصويب وزير كشور قابل اجرا مي باشد.

اين متن جانشين تصويب نامه شماره 49894/ت22190هـ مورخ 16/9/1378 مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام