کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (تصويبنامه شماره206576/ت47149هـ مورخ 19/10/1390 هيأت وزيران)

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (تصويبنامه شماره206576/ت47149هـ مورخ 19/10/1390 هيأت وزيران)

 وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1390 بنا به پيشنهاد شماره 44/4/1/72329 مورخ 15/5/1390 وزارت كشور و به استناد ماده (93) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي -مصوب 1378- تصويب نمود:

 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موضوع تصويب نامه شماره 51143/ت22220هـ مورخ 23/9/1387 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

 1- ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

الف- در بند (الف) عبارت « بند (7) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه اجـرايي تبصره (2) مـاده (21) و مـاده (121) قانون مذكور» جايگزيـن عبارت « آيين‌نامه مأموريت موضوع ماده (11) قانون استخدام كشوري» مي‌شود.

ب- متن زير جايگزين بند (ب) مي‌گردد:

 ب- ميزان حق‌الزحمه براي آن دسته از كاركنان دولت يا نيروهاي مردمي كه به صورت داوطلبانه براي رأي‌گيري، قرائت و شمارش آرا با هيئتهاي اجرايي يا هيئتهاي نظارت بر انتخابات همكاري مي‌كنند، براي هر دوره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي نگهبان در سقف اعتبارات مصوب مربوط به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وجهي خارج از چارچوب اين بند تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.

پ- متن زير به عنوان بندهاي (ت) و (ث) اضافه مي‌شود:

ت- فرماندار يا بخشدار يا رييس هيئت نظارت مي‌تواند براي قدرداني از تلاشهاي مجريان يا ناظران انتخابات تقديرنامه كتبي صادر نمايد.

ث- تقديرنامه‌هاي صادر شده از سوي رؤساي هيئت‌هاي نظارت استان و شهرستان از نظر برخـورداري از مزاياي اداري به ترتيـب معادل تشويق‌نامه استاندار و فرماندار مي‌باشد.

2- در ماده (11) عبارت « و ماده (33) قانون» قبل از واژه «بلافاصله» اضافه مي‌شود.

3- در تبصره (4) ماده (12) عبارت « استاندار مربوط اعلام و رونوشت آن را به هيئت نظارت استان مربوط و ستاد انتخابات كشور ارسال نمايند» جايگزين عبارت « استاندار و هيئت نظارت استان مربوط اعلام و رونوشت آن را نيز به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايند» مي‌شود.

4- متن زير به عنوان ماده (20) مكرر به آيين‌نامه مذكور الحاق مي‌گردد:

ماده 20 مكرر- در صورت تحقق شرايط مندرج در مواد (35) و (53) قانون، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است ضمن اجراي وظايف قانوني، مراتب را به ستاد انتخابات استان اعلام و رونوشت آن را به ستاد انتخابات كشور و هيئت نظارت مربوط ارسال نمايد.

تبصره- فرمانداران يا بخشداران حوزه‌هاي انتخابيه نيز مراتب را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام مي‌كنند.

 5- متن زير جايگزين ماده (21) مي‌شود:

ماده 21- داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس ماده (45) قانون و تبصره‌هاي (1) و (2) آن ظرف مهلت مقرر قانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه‌ها، كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و با ارايه و تكميل موارد زير، ضمن اخذ رسيد، آمادگي خود را براي شركت در انتخابات اعلام مي‌كنند:

1- اصل شناسنامه عكس‌دار و كارت ملي خود 2ـ ده قطعه عكس سه در چهار جديد 3ـ سه نسخه تصوير تمامي صفحات شناسنامه و سه نسخه تصوير كارت ملي 4ـ اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر 5 ـ اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي 6 ـ دريافت و تكميل فرم اعلام داوطلبي، در حضور فرماندار يا بخشدار يا مسئول ثبت نام در وزارت كشور، سفارتخانه، كنسولگري يا نمايندگي سياسي 7ـ ارايه گواهي رسمي مبني بر تأييد قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (29) قانون

 6- در ماده (23) واژه « پرسشنامه» به عبارت « برگه (فرم)» اصلاح و عبارت « و كارت ملي» بعد از واژه « شناسنامه» اضافه و در تبصره (2) عبارت «وقت اداري» پس از واژه « پايان» اضافه مي‌گردد.

 7- در تبصره (1) ماده (28) عبارت «سامانه الكترونيكي وزارت كشور» جايگزين واژه « نمابر» و در تبصره (2) ماده يادشده، عبارت « دو نسخه» قبل از واژه «صورتجلسات» اضافه مي‌گردد.

 8- در تبصره ماده (34) عبارت « در ابتدا» حذف مي‌گردد.

9- در ماده (52) پس از واژه « شهرداريها» عبارت « و دهياريها» اضافه مي‌گردد.

 10- متن زير به عنوان ماده (54) مكرر به آيين‌نامه مذكور الحاق مي‌گردد:

ماده 54 مكرر- هيئتهاي اجرايي فرعي به استناد ماده (44) قانون مي‌توانند براي مناطق صعب‌العبور، كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، با اطلاع هيئت نظارت و تصويب هيئت اجرايي مركز حوزه، شعب اخذ رأي سيار در نظر بگيرند.

تبصره 1- هيئت اجرايي مربوط بايد مسير تردد شعب اخذ رأي سيار (اعم از بيمارستان، پادگان، روستاها، دهستانها و غيره) را تعيين نمايد و اعضاي شعب، حق خروج از مسير تعيين شده را ندارند.

 تبصره 2- مسير حركت شعب اخذ رأي در صورتجلسه نتايج آراي شعبه در پايان اخذ رأي توسط نماينده هيئت نظارت قيد و تأييد مي‌گردد.

تبصره 3- شعب اخذ رأي سيار جهت شمارش آراي صندوق پس از انقضاي مهلت اخذ رأي بايد به محل فرمانداري يا بخشداري (حسب مورد) يا مكاني كه از قبل توسط فرمانداري يا بخشداري (حسب مورد) تعيين گرديده است، مراجعه نمايند.

11- تبصره (3) ماده (55) حذف مي‌شود.

12- تبصره (4) ماده (63) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره 4- پس از تعيـين و معرفي كتـبي ناظر يا ناظران براي هـر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه انتخابيه از طرف هيئت نظارت مركز حوزه انتخابيه، فرمانداران و بخشداران نسبت به اعزام آنان به محل شعـبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند.

 13- متن زير به عنوان ماده (64) مكرر (1) به آيين‌نامه مذكور الحاق مي‌گردد:

ماده 64 مكرر 1- نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي با لحاظ ماده (55) قانون، مي‌توانند نماينده يا نمايندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأي با ارايه فهرست مشخصات سجلي و يك قطعه عكس سه در چهار به هيئت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند.

تبصره 1- نماينده نامزد در شعبه اخذ رأي حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأي بايد معرفي گردد.

تبصره 2- تأمين نيازهاي نماينده نامزد در روز اخذ رأي بر عهده نامزد مربوط است.

تبصره 3- كارت نمايندگان نامزدها حداكثر بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي بايد تحويل گردد.

14- متن زير به عنوان ماده (64) مكرر (2) به آيين‌نامه مذكور الحاق مي‌گردد:

ماده 64 مكرر 2- نمايندگان نامزدها مي‌توانند بدون دخالت در انجام وظايف ساير مسئولان شعبه، تا پايان زمان اخذ رأي، شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه در شعبه حضور داشته باشند.

تبصره 1- نمايندگان نامزدها در صورت مشاهده تخلف، بايد مراتب را به صورت كتبي به مسئولان شعبه يا هيئت‌هاي اجرايي و نظارت اعلام نمايند.

تبصره 2- چنانچه نماينده نامزد در شعبه اخذ رأي له يا عليه نامزدي تبليغ نمايد، برابر مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.

15- در ماده (65) اصلاحات زير انجام مي‌شود:

الف- متن زير جايگزين پاراگراف اول ماده (65) مي‌شود:

ماده 65- برنامه ثبت نام، اخذ رأي و قرائت و شمارش آرا: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد حداقل يك ساعت قبل از شروع اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را كه در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت به ثبت اسامي هيئت رئيسه، ناظران، نماينده فرماندار، بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورتجلسه نتيجه اخذ رأي شعبه اقدام و حاضران آن را امضا كنند و سپس صندوق اخذ رأي بايد در حضور نماينده هيئت نظارت بر حوزه انتخابيه و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور (چنانچه نمايندگان فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور حضور داشته باشند) باز و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق، آن را با بستهاي انتخاباتي مخصوص اجرايي و نظارت (با همكاري ناظران) در محلهاي مشخص پلمب نموده و نمايندگان هيئت نظارت موضوع را در صورتجلسه گواهي نمايند و برنامه اخذ رأي و قرائت آرا در شش مرحله به شرح زير انجام مي‌پذيرد.

 ب- در بند (الف) مرحله دوم عبارت « پانزده سال» به عبارت « هجده سال» و در بند « ب» مرحله دوم عبارت « آلوده به» به عبارت « اثري از» تغيير مي‌يابد.

 پ- بند (3) مرحله ثبت نام حذف مي‌شود.

ت- متن زير به عنوان بند (6) به مرحله اخذ رأي اضافه مي‌شود:

6- پس از پايان ساعت رأي‌گيري، تمام افرادي كه جهت دادن رأي داخل صف قرار دارند، به داخل شعبه هدايت شده و درب شعبه بسته مي‌گردد. مسؤولان شعبه پس از بستن درب شعبه، اجازه ورود به هيچ شخصي را جهت اخذ رأي نخواهند داد.

ث- در بند (2) قسمت يكم (شيوه دستي) مرحله قرائت و شمارش آرا، پس از عبارت « وزارت كشور» عبارت « در صورت حضور» اضافه مي‌گردد.

ج- در تبصره (1) قسمت شيوه دستي مرحله قرائت و شمارش آرا، عبارت « لاك و مهر» به عبارت « بست‌هاي پلمب‌شده» تغيير مي‌يابد.

چ- در تبصره (2) قسمت شيوه دستي مرحله قرائت و شمارش آرا، عبارت « (18)» حذف مي‌گردد.

ح- در قسمت يكم (شيوه دستي) مرحله تنظيم صورتجلسه قرائت و شمارش آرا، عبارت « لفاف و لاك و مهر شدن» به عبارت « پلمب مجدد» اصلاح و عبارت « توسط بستهاي اجرايي و نظارت» پس از عبارت « (صندوقها)» اضافه مي‌شود.

16- در تبصره ماده (71) قبل از عبارت « در محل امن» عبارت « تا زمان صدور دستور امحا از طرف وزارت كشور» اضافه مي‌شود.

 17- در ماده (74) عبارت « پستي موجود» حذف مي‌شود.

18- در ماده (79) عبارت « مواد (68) و (70)» جايگزين عبارت « ماده (68)» و متن زير به عنوان تبصره به آن الحاق مي‌شود:

تبصره- هيئت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات با استناد به ماده (70) قانون مي‌تواند با تأييد هيئت نظارت، آراي يك يا چند شعبه را كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نيستند، باطل نمايد.

19ـ در ماده (87) قبل از عبارت « كليه حوزه‌هاي انتخابيه» عبارت « و تمامي مهرهاي انتخاباتي» اضافه مي‌گردد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام