کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامی (مصوب 1/10/1395 مجلس شورای اسلامی)

قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامی (مصوب 1/10/1395 مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- ماده (۴۰) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود: 

ماده ۴۰- هر يك از نمايندگان براي تعيين كميسيون تخصصي خود فرمهاي امتيازبندي را از شعبه مربوط دريافت مي كند و پس از تكميل فرم به همراه تعيين دو اولويت پيشنهادي، حداكثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هيأت رئيسه مجلس تحويل مي دهد. 

تبصره ۱- فرم امتيازبندي و دستورالعمل اجرائي اين ماده، بر اساس شاخص هاي: تحصيلات، سوابق اجرائي مرتبط و نمايندگي مجلس و سابقه عضويت در كميسيون، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيأت رئيسه مجلس تهيه مي شود و به تصويب جلسه مشترك هيأت رئيسه و كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مي رسد. 

تبصره ۲- به منظور آشنايي نمايندگان با سوابق يكديگر، معاونت قوانين موظف است همزمان با شروع فعاليت شعب، اسامي نمايندگان را به همراه تحصيلات، سوابق اجرائي و سابقه عضويت در كميسيون ها (در صورت برخورداري از سابقه نمايندگي) تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.

ماده ۲- ماده (۴۱) قانون و تبصره هاي (۱) و (۳) آن به شرح زير اصلاح و تبصره (۲) ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زير اضافه مي شود: 

ماده ۴۱- هيأت رئيسه پس از دريافت نظر شعب و تعيين امتياز و رتبه بندي، نسبت به تكثير و توزيع گزارش آن اقدام مي كند. نمايندگان معترض مي توانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزيع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتيازها به هيأت رئيسه تقديم كنند تا هيأتي مشترك، متشكل از هيأت رئيسه مجلس و رؤساي شعب با دعوت از نماينده معترض به امتياز خود، ظرف مدت چهل ساعت پس از انقضاي مهلت فوق، به اعتراضات رسيدگي و اعلام نظر نمايد. پس از اتمام اين مراحل هيأت رئيسه نسبت به تعيين و اعلام فهرست اعضاي كميسيون هاي تخصصي بر مبناي امتيازت هر فرد، اقدام مي كند. 

تبصره ۱- پس از اعلام اسامي اعضاي كميسيون هاي تخصصي، در صورتي كه هر يك از نمايندگان به كميسيون انتخاب شده اعتراض داشته باشد،مي تواند ظرف مدت بيست و چهار ساعت اعتراض خود را مكتوب به هيأت رئيسه مجلس تقديم كند تا هيأت مشترك فوق الذكر با استماع نظرات معترضان و بررسي اعتراض هاي واصله نسبت به تعيين نهائي اعضاي كميسيون هاي تخصصي تا چهل و هشت ساعت پس از انقضاي مهلت اعتراض، اقدام كند. 

تبصره ۳- امتيازبندي و تعيين اعضاي هر كميسيون به ترتيب از كميسيون هايي كه بيشترين متقاضي دارد، انجام مي شود و پس از تكميل اعضاي كميسيون هاي مذكور، نمايندگان بازمانده از اولويت اول انتخابي خود، با متقاضيان اولويت اول كميسيون بعدي امتيازبندي و تعيين كميسيون مي شوند. 

تبصره ۴- نمايندگاني كه درهيچ يك از اولويت هاي خود انتخاب نشده اند موظفند از ديگر كميسيون هاي تكميل نشده در اولويت ديگر تعيين نمايند.

ماده ۳- ماده (۴۲) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره اي به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق و تبصره آن به عنوان تبصره (۲) ابقاء مي شود: 

ماده ۴۲- مجلس داراي كميسيون هاي تخصصي و كميسيون هاي خاص با محدوده وظايف مشخص به شرح مذكور در آيين نامه داخلي مجلس مي باشد.تعداد اعضاي كميسيون هاي تخصصي، حداقل نوزده و حداكثر بيست و سه نفر است و تعداد اعضاي كميسيون هاي خاص طبق مواد (۴۳) تا (۴۸) آيين نامه داخلي تعيين مي شود. 

تبصره ۱- در دوره دهم مجلس هر كميسيون كه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسيده است و كميسيوني كه نماينده متقاضي حائز شرايط مازاد بر سقف دارد، هيأت مشترك رؤساي شعب و هيأت رئيسه مجلس تا پانزده روز پس از تصويب نهائي اين قانون مي تواند حداقل و حداكثر تعداد مقرر در اين ماده را، حداكثر براي سه كميسيون و فقط يكبار تعيين و تغيير دهد.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام