کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

اصلاح مواد (15) و (16) آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه آن و ماده 17 الحاقي (مصوبه شماره 62400/ت50217هـ مورخ 6/4/1393 هیأت وزیران)

اصلاح مواد (15) و (16) آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ، موضوع تصويبنامه شماره 53456/ت27257هـ و اصلاحيه آن موضوع تصويبنامه شماره 242895/ت48524هـ و ماده 17 الحاقي موضوع تصويبنامه شماره 176766/ت41292هـ (مصوبه شماره 62400/ت50217هـ مورخ 6/4/1393 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۸۱۲/۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد:

مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۸۰- موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ و ماده (۱۷) الحاقی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۹/۸/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

ماده ۱۵- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اص-لاحی قانون مالی-اتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

ماده۱۶- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جم-هوری اس-لامی ایران، در هر سال م-الی موجب محرومی-ت از معافیت م-قرر در آن س-ال خواهد شد.

این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم‌الاجراء می‌باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ مؤدیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.

ماده ۱۷- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۸۰- خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره- آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام