کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- (تصویبنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هيأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالياتهای مستقيم -مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالياتهای مستقيم -مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالياتهای مستقيم و اصلاحيه های بعدی آن.

ب- اداره امور مالياتی صلاحيتدار: اداره امور مالياتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج- اقامتگاه: به ترتيب مقرر در قانون مدنی.

د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعًا) یا ولی یا امين یا قيم یا نماینده قانونی آنها).

هــ تابعيت: به ترتيب مقرر در قانون مدنی.

وـ سازمان: سازمان امور مالياتی کشور.

ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون٬ تکليفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهيهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند٬ برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره- در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون٬ بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق٬ واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن٬ مشمول ماليات نشود٬ باقيمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت٬ به مأخذ و نرخهای بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند٬ مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایيهای فوق٬ گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایيهای متوفی دریافت نکردهاند نيز جاری است.

تبصره ۱- مؤدیان باید نسبت به تسليم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد٬ نياز به تسليم مجدد آن توسط مؤدی نمي باشد.

تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون٬ مکلف به ارایه تأیيدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعيين تابعيت وراث و متوفی مي باشند.

ماده ۴- در اجرای ماده (۳۹) قانون و تبصره آن٬ چنانچه حسب رسيدگی اداره امور مالياتی صلاحيتدار٬ به اشخاص مذکور در این ماده مالياتی تعلق نگيرد و یا ماليات متعلق را پرداخت کرده باشند٬ اداره امور مالياتی صلاحيت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی٬ گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون را صادر کند.

ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون٬ مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت ماليات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون٬ اموال و دارایي های متوفی را به وراث یا موصيله تسليم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسيم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایي های مزبور انجام دهند.

تبصره- اموال موضوع بندهای (۱) و (۲) و (۳) و (۴) ماده (۲۴) قانون٬ مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده ۶- اداره امور مالياتی صلاحيتدار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) ماده (۳۴) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون) باتوجه به مسئوليت تضامنی آنان با مؤدی٬ طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه ماليات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره- سازمان در صورتيکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالياتی از سوی محاکم دادگستری٬ ادارات اجرای احکام دادگستری٬ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور٬ سازمان اوقاف و امورخيریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین٬ صندوقهای دادگستری٬ صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون برخورد نماید٬ موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالياتی صلاحيتدار٬ مشخصات اموال و دارایي های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون٬ اداره امور مالياتی موظف است پس از بررسی و رسيدگي های لازم نتيجه رسيدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در برگيرنده اطلاعات هویتی٬ نوع و ارزش اموال و دارایيها٬ نرخ و مبلغ ماليات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت ماليات٬ گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند.

ماده ۹- گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالياتی صلاحيت دار برای هر یک از اموال و دارایي ها به تفکيک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت ماليات متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل٬ ثبت٬ انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور مي باشد.

ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده (۲۶) قانون٬ نسبت به تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد٬ در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسيدگی اداره امور مالياتی در اجرای ماده (۲۶) قانون منظور نشده باشد٬ ابتدا باید نسبت به اصلاح رسيدگی و ارزیابی اموال و دارایيها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس ماليات متعلق با رعایت مقررات ماده (۱۷) قانون تعيين شود.

ماده ۱۲- سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون٬ به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول ماليات است.

ماده ۱۳- چنانچه در خصوص ميزان ماليات مشخصه بين مؤدی و اداره امور مالياتی اختلاف باشد٬ پس از پرداخت ماليات تعيين شده٬ ضمن صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون٬ اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالياتی موضوع مواد (۲۳۸) ٬(۲۱۶)؛ (۲۵۱) ٬(۲۴۷) ٬(۲۴۴) و (۲۵۱) مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور٬ مشخص شود مالياتی اضافه پرداخت شده است٬ اضافه پرداختی ماليات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود٬ قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد٬ علاوه بر پرداخت ماليات موضوع فصل ماليات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون٬ مطابق مقررات مربوط مشمول ماليات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایي ها نيز مي باشد.

ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایي های متوفی به وراث٬ یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند٬ در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده (۲۶) قانون٬ کليه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه مي شود.

ماده ۱۶- نمونه کاربرگ (فرم) گواهي های موضوع ماده (۳۴) قانون٬ توسط سازمان تهيه و در اختيار متقاضيان قرار می گيرد.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام