آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات مالیاتی

تأکید بر لزوم اتخاذ یک ثبت نام برای فعالیت های موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تعیین محل اصلی فعالیت در زمانی که محل فعالیتها متفاوت است (بخشنامه شماره 51435/230/د مورخ 28/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور)

تأکید بر لزوم اتخاذ یک ثبت نام برای فعالیت های موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تعیین محل اصلی فعالیت در زمانی که محل فعالیتها متفاوت است (بخشنامه شماره 51435/230/د مورخ 28/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به اندک زمان باقیمانده مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال 1395، از آنجا که برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مشمول ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 به شماره 46378/3949/200 مورخ 18/3/1395 به شرح ذیل، صرفاً می بایست یک ثبت نام در نظام مالیاتی انجام دهند:

1) وفق تبصره (1)، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه فوق بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مؤدی یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

2) وفق تبصره (2)، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه مذکور در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

3) در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می دارد، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت، برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.

لذا به استناد ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون موصوف به شماره 230761 مورخ 4/12/1394 که طی بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 11/12/1394 ابلاغ گردیده، مؤدی می باید با توجه به حجم فعالیت، یکی از گروه های (اول، دوم و سوم) را انتخاب و بر اساس آن صرفاً نسبت به تسلیم یک اظهارنامه اقدام نمایند. به منظور جلوگیری از سردرگمی این قبیل مؤدیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در این خصوص اطلاع رسانی لازم را نموده تا مؤدیان مذکور نسبت به تکمیل و تصحیح اطلاعات مرتبط با پرونده های خود در سامانه های ثبت نام بر اساس آیین نامه های فوق الذکر اقدام تا مانع از بروز مشکلات بعدی در هنگام ارسال اظهارنامه مالیاتی گردد.

نادر جنتی- معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام