کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بخشنامه شماره ۲/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور)

ادارات کل امور مالیاتی

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهامدولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.

تبصره ۲- شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها

 الف- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.

 هـ- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) وفرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصلبرای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یکمرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویلگیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.

تبصره ۴- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها

 الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های تملک داراییهای سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه)ها کند.

۳- طرحهای موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ میباشد.

تبصره ۵- تأمین مالی داخلی

و-

۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.

ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیهاوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.

تبصره ۶- عوارض و مالیات

الف-

۱-

۳- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق

ب-

۱-

۲-

۳-

ج-

د-

هـ

ز-

ح-

ط-

۱-

۲-

ی-

ک-

ل-

م-

ن-

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

س-

ع

۱-

۲-

۳-

-ف-

۳-

ص-

ق-

ث-

۲-

۲-۳-

خ-

تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات

الف-

ح-

م-

تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست

ص- کمک|‌های نقدی و غیرنقدی

تبصره ۹- آموزش، پرورش و فرهنگ

م-

تبصره ۱۰- قضائی، انتظامی، دفاعی

الف-

ک-

۵-

تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل

الف-

ب-

هـ

۳

ع-

تبصره ۱۲-

و-

ز-

تبصره ۱۴- هدفمندی یارانه ها

الف-

۲-

۳-

۶-

تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته ای

ب- شرکت تولید مواد اولیه و سخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات

و-

س-

تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی

هـ

تبصره ۱۷- رفاه و سلامت

ج-

هـ-

م-

تبصره ۱۸-

حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

تبصره ۲۰- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

ز-

داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام