کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

ذخیره حق سنوات و ایام مرخصی، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده 197

ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده 197 (بخشنامه شماره 91/98/600 مورخ 30/1/98 سازمان امور مالیاتی کشور)

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع در سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- ثبت و شناسایی ذخیره‌های یاد شده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.

2- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (ر) بند (2) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تبدیل حقوق سنوات قبل) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

3- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (طلبکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود)

4- بر اساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، ازکارافتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

5- حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد. بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 196 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.

امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام