کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

ضوابط اجرائی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم (کمک‌های نقدی و غیرنقدی)

ضوابط اجرائی ماده ۱۷۲ و کمکهای نقدی و غیر نقدی (بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور) 

ضوابط اجرائی اصلاح شده ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد.

حیدری کرد زنگنه

اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی

۱- وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد.

۲- صددرصد وجوهیکه توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد واریز می شود از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استانها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید.

موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتند از : تعمیر ، تجهیز ، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس ، دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها . مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.

۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی ، بنیاد امور بیماریهای خاص ، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ( انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد که مورد تایید وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی می باشند پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود.

۱-۳- کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی ، قابل کسر از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود.

۲-۳- موسسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد و بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ خواهد نمود ، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز مزبور برسانند و تائیدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

۴- کمکهای اعطائی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بند های ۲ و ۳ از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.

۵- در صورتیکه اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای ۲ و۳ اعطاء گردد ، ارزش اموال غیر منقول اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال ، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود. و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید ، مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

۶- ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمکهای غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی (در مورد موسسات موضوع بند ۳ این ضابطه با کسب تاییدیه از مرجع ناظر ذیربط) مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمکهای غیر نقدی از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مودی اقدام خواهند نمود.

۷- تاریخ اجرای این اصلاحیه از پانزدهم خردادماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام