فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوبه ۱۷۴۷۶۹/ت۴۲۲۹۷ک مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت عنوان ” اعتبارات موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده” ذیل ردیف های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش بینی و منظور نماید.

ماده ۲- اعتبار موضوع ماده (۱) این آیین نامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص های مبتنی بر عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود،بین مناطق کمتر توسعه یافته استانها توزیع و هزینه می گردد.

ماده ۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفاً در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید.

تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه ای، کشاورزی، مدارس عادی، شبانه روزی،عشایری،استثنایی،استعدادهای درخشان،نمونه دولتی،شاهد و ایثارگران می باشد.

ماده ۴- به منظور تخصیص اعتبارات پیش بینی شده موضوع این آیین نامه،وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی سالانه در خصوص هزینه های انجام شده سال قبل به انضمام  اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی( معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور) ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام