آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات مالیاتی

چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات برارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه (بخشنامه ۱۹۰۸۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی)

در راستای تسهیل فرآیند اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات مؤدیان محترم مالیاتی از جمله شرکتهای بیمه و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با بیمه مرکزی ایران،سندیکای بیمه گران و شرکت های بیمه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد:

شرکت های بیمه در صـورتـی کـه اظهارنامـه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت زمستان سال ۱۳۸۸ را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال ۱۳۸۹ تسلیم نمایند،با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال ۱۳۸۷ لغایت زمستان سال ۱۳۸۸ خواهند بود.

۱- شرکتهای بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های پائیز سال ۱۳۸۷ لغایت زمستان سال ۱۳۸۸حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

۲- شرکتهای بیمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال ۱۳۸۹ فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر اینصورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده«۳۳» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.

۳- شرکتهای بیمه ای که تاکنون در صورتحساب یا بیمه نامه های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده اند، مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و بیمه نامه های صادره اقدام نمایند.

۴- نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز،صرفاً وجوه دریافتی شرکتهای بیمه گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد، در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهای بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

بیمه گر مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکتهای بیمه ای جهت اجراء ابلاغ نماید.

۵- با توجه به ماهیت بیمه های اتکائی،شرکتهای بیمه گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول ۳% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند.در این صورت واریز ۳% بابت سهم اتکائی توسط بیمه گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفاً ۳% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکتهای بیمه گر اتکائی قابل وصول خواهد بود.در صورت واگذاری مجدد، بیمه گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید.

۶- در صورتی که شرکتهای بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش(کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق الذکر تسلیم نمـوده باشـنـد، سـازمان امور مالـیاتی کـشـور در راسـتای خـوداظـهاری مؤدیان اظهارنامه های دوره های پائیز سال ۱۳۸۷ لغایت زمستان سال ۱۳۸۸ را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای بیمه نهایی نماید.

۷- شرکتهای بیمه گر مکلفند حسب مقررات مربوط مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیتهای اقتصادی شرکت باشد، مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

۸- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال ۱۳۸۷ لغایت تابستان سال ۱۳۸۸ خواهند بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام