کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی سال ۱۴۰۰

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰/ د مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور)

شناسنامه قانون | 616177732041408

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود:

۱- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (۷۲%).

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد (۱۰۰%).

تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می ردد.

۲- در ازای بند (ز) تبصره (۸) قانو بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یادشده موضوعیت ندارد.

۳- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداخت یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است، ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

۴- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

۵- اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد.

۶- در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره سال/ منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

۷- مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع بند ۹ این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم برخوردار خواهند شد.

۸- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

۹- شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور می باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می باشد. بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت های اعلام شده، مشمول بخشودگی صد در صد (۱۰۰%) خواهد بود.

امید علی پارسا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

مقررات مرتبط:

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام