کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات مقطوع عملکرد برخی صاحبان مشاغل در سال ۱۳۹۹ (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور)

مخاطبان / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۴۰۰

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به‌منظور تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل (به‌استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق)، مقرر می‌دارد:

الف- مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴:

• صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم موضوع ماده (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۳۹۹ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده، مشمول این دستورالعمل می‌باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور که قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

o صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی شده‌اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۹، می‌توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آن‌ها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این‌گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مؤدی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

• مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ (اعم از اصلی و متمم) به‌شرح زیر به‌صورت مقطوع تعیین می‌شود:

o صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

o صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالت، با ۴% (چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

o صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی ۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، با ۸% (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

o صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۱۲% (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

تذکر: بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۳۹۹ از مبلغ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ مذکور می‌باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می‌باشند.

• صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور به‌عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، به‌عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

• در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به‌صورت یک‌جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به‌صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

• هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای به‌دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی به‌عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مؤدی از حدّ نصاب مقرر (۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند (۱ـ۴) ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه‌التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

• هر گاه اسناد و مدارک مثبته‌ای به‌دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به‌موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ معاف می‌باشند، لذا مفاد حکم بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به‌دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارایه شده که با رعایت مفاد ایین‌نامه اجرایی یاد شده در بند (۵) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش / درآمد ارایه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارایه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان‌دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۳۹۹ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارایه شده ضروری می‌باشد.

ج- سایر موارد:

• صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آن‌ها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشند.

• هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به‌استثنای مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

• آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۸ به‌صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۸ آن‌ها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد موردنظر قرار گیرد.

• مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

• کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه‌های خریداری شده را در طول سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند، برای پرداخت مالیات سکه می‌بایست به‌صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه، اقدام نمایند.

• آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به‌نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مؤدیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۹ آن‌ها نخواهد داشت.

• صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد و این‌گونه مؤدیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود.

• میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۹ مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده‌اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آن‌ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

• نظر به این که مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در دست بررسی می‌باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ مذکور جایگزین مبلغ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۵) و (۶) این دستورالعمل خواهد شد.

  امید علی پارسا

مقررات مرتبط:

اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل

اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام