کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نصب و عزل مدیران حرفه‌ای (مصوبه‌ ۱۳۵۸۷/ت۴۱۹۲۱ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

شناسنامه قانون: این تصویب‌نامه به دلیل تکراری بودن به موجب مصوبه ۵۰۰۵۳/ت۴۱۹۲۱هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران لغو شده است. در حال حاضر، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۲۳۱۴۰۰/ت۴۳۹۰۹ک مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ هیأت وزیران) مجرا است.

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹۷/۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء «ط» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-

ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون

پ- شورا: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (۱۱۶) قانون

ت- مدیران حرفه‌ای: مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف به استثنای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون و مشاغل همتراز آنان.

ث- سامانه آموزش: سامانه اجرایی آموزش مدیران، موضوع ماده (۵۶) قانون

ماده ۲- مدت دوره مدیریت حرفه‌ای چهار سال می‌باشد و تمدید آن در صورت حصول شرایط زیر بلامانع است:

الف- کسب حداقل هشتاد درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول دوره تصدی

ب- طی دوره‌های آموزشی موردنیاز در دوره تصدی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش

ج- پیشنهاد مدیر بلافصل و تأیید مقام مافوق وی

ماده ۳- تغییر سمت مدیران حرفه‌ای قبل از انقضای مدت تعیین شده در ماده (۲) با توجه به یکی از حالات و شرایط زیر مجاز است:

الف- ارتقا به پستهای مدیریتی بالاتر:

۱- سپری شدن حداقل دو سال از تصدی پست مدیریت در سطح فعلی

۲- عدم تغییر رشته شغلی مدیر به واسطه ارتقا

۳- طی دوره‌های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش

۴- کسب حداقل هشتاد و پنج درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی.

ب- انتصاب به پستهای هم سطح:

۱- موافقت مدیر مبتنی بر تغییر پست و انتصاب به پست هم سطح آن

۲- سپری شدن حداقل یک سال از تصدی پست مدیریت فعلی

۳- از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی

ج ـ عزل مدیر یا تنزل پست:

۱- بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی و یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محکوم به تنزل مقام یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.

۲- دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.

۳- فرد در طول چهار ماه پس از انتصاب، دوره‌های آموزشی بدو انتصاب را بدون عذر موجه طی نکرده باشد.

تبصره- در صورتی که عدم شرکت مدیر در آموزشهای بدو انتصاب و حین تصدی ناشی از فراهم نشدن شرایط آموزشی توسط دستگاه اجرایی باشد حداکثر یک دوره چهارماهه دیگر نیز برای طی دوره‌های آموزش بدو انتصاب برای وی تمدید می‌شود.

ماده ۴- علاوه بر حالات و شرایط مندرج در ماده (۳) در صورت تحقق یکی از شرایط زیر نیز تغییر سمت مدیران حرفه‌ای بلامانع خواهد بود:

الف- درخواست کتبی مدیر با ارایه دلایل مؤثر و تأیید دلایل از سوی مقام پیشنهاددهنده پست و صادرکننده حکم.

ب- حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت

ج- واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون

ماده ۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت تقاضای مدیر حرفه‌ای، دلایل عزل، تنزل یا تغییر را به وی اعلام نمایند.

ماده ۶- یکی از پست‌های مدیریتی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه مربوط و تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تشکیلات تفصیلی آن دستگاه به عنوان پست ثابت تعیین می‌شود.

ماده ۷- شرایط انتصاب به پست مدیریت ثابت در دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- فرد مورد نظر کارمند رسمی دستگاه اجرایی محل انتصاب باشد.

ب- دارای حداقل ده سال تجربه مفید و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه مربوط باشد.

ج- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته‌های مدیریت یا یکی از مدارک تحصیلی مرتبط برای احراز تصدی پست موردنظر باشد.

تبصره- موارد مصوب شورا به شرایط مذکور در این ماده افزوده خواهد شد.

ماده ۸- عزل متصدی پست ثابت موضوع ماده (۷) در صورت احراز یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- براساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محـکوم به تنزل مقام و یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.

ب- سه سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام