آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات محاسباتی

دستورالعمل صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) (بخشنامه شماره 145018 مورخ 5/7/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

کلیه دستگاه های اجرایی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 16/6/1394 در اجرای مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سنواتی، دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) توسط «شورای اقتصاد» را بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه های اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمه بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد، ضروریست دستگاه های اجرایی پیشنهاد دهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای تهیه گزارش «پیشنهاد به شورای اقتصاد» با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند:

ماده 1- تعاریف:

– دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی که از ماده (62) قانون محاسبات عمومی استفاده می کنند.

– تأمین مالی پروژه ها: بانک یا مؤسسه تجاری تسهیلات مالی (طرحی) را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیده های تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می کند.

ماده 2- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) صرفا طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح های مذکور الزامی است و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده نباید تجاوز کند.

تبصره- طرح های فاقد توجیه مالی در صورتی که در قوانین بودجه سنواتی، استفاده آنها از تسهیلات مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می توانند پس از طی مراحل این دستورالعمل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند.

ماده 3- دستگاه های اجرایی مکلفند در ارایه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد، سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را رعایت نمایند.

ماده 4- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) مراتب کفایت درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه های سرمایه گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره (1) با امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسماً اعلام و تعهد نماید.

ماده 5- هنگام ارایه درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه موافقت اولیه یکی از بانک های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.

ماده 6- دستگاه های اجرایی متقاضی می بایست طرح هایی را برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 7- رعایت شرایط و ملاحظات زیست محیطی و ارایه مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای طرح های پیشنهادی از سوی دستگاه های اجرایی هنگام ارایه درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) الزامی است.

ماده 8- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در اجرای طرح ها از سوی دستگاه های اجرایی متقاضی الزامی است.

ماده 9- ارایه تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای مفاد ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه های اجرایی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) الزامی است.

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی را در خصوص مفاد این ماده ارایه نماید.

تبصره 2- مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصاد و دارایی برسد.

ماده 10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود و کارمزد و سایر هزینه های جانبی طرح ها و پروژه ها در چارچوب مقررات بین المللی به حداقل ممکن کاهش یابد.

ماده 11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد طرح های استفاده کننده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه نماید.

ماده 12- راهکارهای سریع در فرآیند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

– فرآیند بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو (2) ماده فرآیند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته، و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بررسی های خود را در طرح ها در حد اعمال سیاست ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید.

– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فرآیند بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط) را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز پس از وصول توسط سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرآیند مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه های اجرایی خواهد رسید.

ماده 13- رعایت دستورالعمل تکمیل فرم های پیشنهادی (پیوست) برای تصویب طرح های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه های اجرایی الزامی است.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند در صورت لزوم نسبت به اصلاح فرم های پیوست مصوبه اقدام نماید.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام