کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

آیین نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

در اجرای مفاد ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (جامعه) و به منظور سامان بخشی تعاملات درون و برون سازمانی مؤسسات حسابرسی عضو، آیین نامه اجرایی حاضر تهیه و از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ لازم الاجراست.

فصل اول- کلیات

ماده ۱- با توجه به وظایف جامعه طبق ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی “ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن ، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ، مسئولیت خطیری در اعتبار بخشی ، اطمینان افزایی و شفافیت اطلاعات ارائه شده به نظام اقتصادی کشور برای تصمیمگیری دارند و باید با پایبندی خود به رفتار و اخلاق حرفه‌ای ، مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران و مفاد این آیین نامه اجرایی، این مسئولیت را پاسداری کنند.

ماده ۲- مؤسسات حسابرسی، به عنوان شاکله اصلی جامعه حسابداران رسمی ایران، نقش با اهمیتی در زمینه دستیابی به اهداف جامعه دارند ، بنابراین، پایبندی شرکای آنها به  مقررات اهمیت ویژه ای می یابد. کسب، حفظ و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و شرکای آنها ، عامل بقای حرفه و عامل اصلی در جلب اعتماد جامعه اقتصادی کشور است. جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی عضو ، موظفند با همکاری یکدیگر در این زمینه تلاش کنند. این موضوع بخشی از خط مشی جامعه حسابداران رسمی ایران  است.

فصل دوم- روابط مؤسسات حسابرسی با جامعه حسابداران رسمی ایران

ماده ۳- مؤسسات حسابرسی که بر اساس مفاد ماده ۲۴ اساسنامه جامعه تشکیل می شوند ، عضو جامعه اند و بر اساس مفاد ماده ۲۶ اساسنامه موظفند کلیه مقرراتی را که در مورد تشکیل ، اداره و نحوه فعالیت آنها توسط جامعه وضع می شود ، رعایت کنند .

ماده ۴- جامعه پس از حصول اطمینان از تشکیل و ثبت مؤسسه حسابرسی در چارچوب ضوابط مصوب ، طبق ماده ۵۵ اساسنامه نسبت به صدور پروانه کار برای مؤسسه اقدام می‌نماید . همچنین جامعه مطابق ماده ۵۷ اساسنامه هر سال یکبار فهرست مؤسسات حسابرسی عضو جامعه را در روزنامه رسمی و حداقل یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر خواهد کرد.

ماده ۵- مشارکت مؤسسات حسابرسی در برنامه‌های جامعه و تدوین ضوابط و مقررات ضروری است . این امر علاوه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ، در ارزیابی عملکرد مؤسسات حسابرسی نیز مؤثر خواهد بود . هیأت مدیره جامعه موظف است زمینه لازم برای این گونه همکاری‌ها را فراهم آورد.

فصل سوم- روابط مؤسسات حسابرسی عضو با یکدیگر

ماده ۶- مؤسسات حسابرسی عضو می‌توانند کار مشترک انجام دهند . انجام کار مشترک منوط به انعقاد قرارداد کتبی فیمابین دو یا چند مؤسسه حسابرسی و مشخص شدن حدود کار و وظایف هر مؤسسه است . کلیه شرکای دو یا چند مؤسسه طرف قرارداد ، در کار انجام شده مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۷- واگذاری تمام یا بخشی از خدمات حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی  به مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دیگر ممنوع است. همچنین پذیرش تمام یا بخشی از خدمات حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی از مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دیگر ممنوع است.

ماده ۸- هرگونه استفاده موقت از خدمات حرفه‌ای کارکنان مؤسسات حسابرسی دیگر صرفاً با توافق کتبی دو مؤسسه حسابرسی ذیربط مجاز است.

ماده ۹- انجام کارهای تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشی توسط دو یا چند مؤسسه حسابرسی، با توافق کتبی طرفین مجاز است.

ماده ۱۰- روابط حسابرس پیشین و حسابرس جایگزین همچنین روابط حسابرس اصلی و حسابرس دیگر تابع ضوابط ”آیین رفتار حرفه‌ای“ و ”استانداردهای حسابرسی“ است .

فصل چهارم- روابط مؤسسات حسابرسی با حسابداران رسمی

ماده ۱۱- ارتباط مؤسسات حسابرسی با حسابداران رسمی به صورت یکی از موارد الف- شراکت در مؤسسه حسابرسی، ب- اشتغال تمام وقت (حسابداران رسمی تحت استخدام ) و ج- همکاری نیمه وقت یا پاره وقت (حسابداران رسمی شاغل انفرادی و غیر شاغل) خواهد بود.

تبصره- همکاری نیمه‌وقت یا پاره وقت حسابداران رسمی با مؤسسات حسابرسی عضو در صورتی مجاز است که این افراد هیچ‌گونه روابط مالی، شغلی و شخصی و خانوادگی با واحدهای مورد رسیدگی یا مسئولین ارشد آن نداشته باشند .

ماده ۱۲- هر گونه اختلاف حرفه‌ای فیمابین مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه از طریق مراجعه به داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم حصول توافق، ارجاع به جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد شد.

فصل پنجم- روابط مؤسسات حسابرسی با مؤسسات حرفه‌ای  غیرعضو داخلی

ماده ۱۳- واگذاری خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی به اشخاص و مؤسسات غیر عضو جامعه تا میزان یک سوم مبلغ قرارداد بلامانع است.

ماده ۱۴- پذیرش بخشی از خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی از اشخاص و مؤسسات غیرعضو جامعه بلامانع است.

ماده ۱۵- مؤسسات حسابرسی می توانند پس از کسب مجوز از جامعه در مؤسسات حرفه‌ای غیر عضو مشارکت کنند . در این صورت ، مؤسسه حسابرسی و مؤسسه حرفه‌ای غیر عضو نمی‌توانند به طور همزمان خدمات تخصصی و حرفه‌ای ،‌ موضوع بند ت ماده یک اساسنامه جامعه را با خدمات سه گانه به یک صاحبکار ارائه دهند.

فصل ششم- روابط مؤسسات حسابرسی عضو با مؤسسات حسابرسی بین المللی

ماده ۱۶- مؤسسات حسابرسی عضو جامعه می توانند با مؤسسات حسابرسی بین المللی، قراردادهای همکاری منعقد کنند. این همکاری می تواند به صورت پذیرش انواع نمایندگی حرفه‌ای توسط مؤسسه حسابرسی ، انعقاد قراردادهای بلندمدت همکاری و قراردادهای مشارکت موردی (در مورد تمام یا بخشی از خدمت حرفه‌ای خاصی که مشمول مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی نیست) انجام شود.

ماده ۱۷- انجام هرگونه همکاری مؤسسات حسابرسی عضو با مؤسسات حسابرسی بین المللی ، از جمله موارد اشاره شده در ماده ۲۱ بالا و غیر آن، تنها پس از انعقاد قراردادهای مربوط مجاز است . نوع و حدود همکاری باید به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برسد .

ماده ۱۸- بررسی پرونده های حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی توسط مؤسسات بین المللی طرف قرارداد، به منظور کنترل کیفیت ، با رعایت اصول حرفه‌ای بلامانع است.

فصل هفتم- سایر موارد

ماده ۱۹- مؤسسات حسابرسی مکلفند کلیه وظایف قانونی در مورد کارکنان خود، از جمله قوانین و مقررات مالیاتهای تکلیفی ، کار و تأمین اجتماعی را رعایت کنند.

ماده ۲۰- مؤسسات حسابرسی باید دارای آیین نامه رده بندی شغلی و آموزش برای کارکنان خود باشند. در این مورد رعایت مقررات و رهنمودهای جامعه ضروری است.

ماده ۲۱- سربرگهای مکاتباتی مؤسسات حسابرسی باید شامل نام ”مؤسسه حسابرسی“ و به دنبال آن عبارت ”حسابدار رسمی“ باشد. درج اسامی شرکا در سربرگ بلامانع است.

ماده ۲۲- مؤسسات حسابرسی می توانند رده بندی مؤسسه خود را از جامعه درخواست کنند. ضوابط امتیازبندی بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک کارگروههای مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت و تأیید هیأت مدیره، توسط شورای عالی جامعه تصویب خواهد شد.

ماده ۲۳- مفاد مواد ۵ تا ۲۰ این آیین نامه برای حسابداران رسمی شاغل انفرادی نیز لازم‌الاجراست.

ماده ۲۴- این آیین نامه در ۲۴ ماده در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۲ به تصوی-ب شورای عالی رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد کارگروه مؤسسات حسابرسی، تأیید هیأت مدیره و تصویب شورای عالی جامعه انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام