کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

آئين نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات

آئين نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران)

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – وزارت امور اقتصادي و دارايي

هئيت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 149966/101 مورخ 28/8/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1383- , آئين نامه بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آئين نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات

فصل اول- كليات

ماده 1- هدف و كاربرد

الف- هدف: در اجراي بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آئين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود، ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي شوند:

1- انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند،

2- ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات مشاوره،

3- تضمين كيفيت خدمات مشاوره.

ب – كاربرد: تمام دستگاه هاي موضوع بند ( ب) ماده (1) قانون, بايد مقررات اين آئين نامه را در معاملات بزرگ رعايت كنند. رعايت ضوابط اين آئين نامه براي معاملات كوچك و متوسط لازم الاجرا نمي باشد.

ماده 2- تعاريف

الف – اصطلاحاتي كه در اين آئين نامه به كار رفته است, بشرح زير تعريف مي شوند:

1- قانون: قانون برگزاري مناقصات.

2- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

3- كارفرما: دستگاههاي موضوع بند ( ب) ماده (1) قانون.

4- هيئت انتخاب مشاوره : هيئتي مركب از حداقل سه عضو شامل بالاترين مقام كارفرمايي يا نماينده وي, ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار و كارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضي مشاوره.

5 – مشاوره: خدمات مهندسي مشاوره و مشاوره فني – بازرگاني مشتمل بر مطالعه, طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هر نوع خدمات مشاوره اي از جمله:

5 -1- طراحي مفهومي, پايه و تفصيلي, نيمه تفصيلي و اجرايي,

5 -2- مطالعات توجيهي و تهيه طرح,

5 -3- مطالعات پژوهشي, تحقيقاتي, بنيادي, كاربردي, راهبردي و توسعه اي,

5 -4- مطالعات موضوعي, بخشي, جامع و ميان بخشي,

5 – 5 – مطالعات منطقه اي و آمايش سرزمين,

5 -6 – تهيه و تنظيم استانداردها, ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي,

5 -7- برنامه ريزي و كنترل پروژه,

5 – 8 – مهندسي ارزش,

5 -9- برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني,

5 – 10- پايش و ارزشيابي طرحها,

5 -11- خدمات مديريتي,

5 -12- مديريت طرح,

5 -13- كنترل مهندسي,

5 -14- مطالعات اقتصادي,

5 – 15- امكان سنجي, طراحي و مديريت سيستمها,

5 -16- مطالعات ارزيابي زيست محيطي,

5 -17- نظارت بر اجرا, نصب و بهره برداري,

5 – 18- مطالعات آماري,

5 – 19- نقشه برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي,

5 -20- ويژه سازي, نصب, راه اندازي, نگهداري و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري,

5 -21- برنامه ريزي, امكان سنجي, مديريت طرح, استانداردسازي, مطالعه, طراحي, ساخت, پياده سازي, ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات,

5 -22- معماري اطلاعات, برنامه نويسي, پياده سازي, انتقال, پشتيباني و نگهداري نرم افزاري سفارشي,

5 -23- طراحي شبكه هاي رايانه اي,

5 -24- خدمات جانبي و مكمل خدمات مشاوره.

تبصره – چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينه هاي تخصصي نيازي به افزودن يا تغيير موارد فوق باشد, به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان, موضوع ابلاغ مي شود.

6 – مشاوره: شخ-صي حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي انجام كار مشاوره. در رسته هاي مشاوره اي كه سازمان گواهينامه صلاحيت نمي دهد, طبق دستورالعملي كه توسط سازمان بعداً تهيه مي شود, ( واجد شرايط) مشخصاً بيان مي گردد.

7- خدمات كارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد مذكور در جزء (5) ماده (2)) كه توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار (تأييد صلاحيت شده توسط مراجع قانوني) انجام مي شود.

8 – كار پژوهشي: فعاليتهاي نظام يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده هاي طبيعي, انساني, اجتماعي و فرهنگي كه در قالب تحقيقات بنيادي, توسعه اي يا كاربردي انجام شود.

9- طرح/پروژه: تبيين يك سلسله فعاليتهاي سامانه وار و داراي هدف, منابع, مهلت و برنامه زماني معين كه معمولاً از طريق تحصيل خدمات مشاوره, پيمانكاري, تامين كالا و خدمات اجرا مي شود.

10- دعوتنامه: فراخواني است كه از طريق پست سفارشي, تلگرام, تلكس, پست الكترونيك يا نظاير آن, با رعايت ماده (22) قانون به نشاني مشاوران ارسال مي شود.

11- استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) : كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي كيفي مشاوران, بين مشاوران منتخب (موضوع ماده 7 اين آئين نامه), توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي شود.

12- درخواست پيشنهاد (RFP) : كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها, به طور يكسان بين مشاوران برگزيده (فهرست كوتاه), توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي شود.

13- فراخوان مشاوره: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه براي دريافت استعلام ارزيابي كيفي به اطلاع مشاوران مي رسد.

14- آگهي ارزيابي: فراخواني براي دريافت استعلام ارزيابي كيفي مشاوران كه در روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر مي شود.

15- مدت اعتبار پيشنهادها : مدتي كه پيشنهادهاي ف-ني و مالي م-شاوران (طبق جزء ( 5) بند ( ب) ماده ( 14) قانون) معتبر است و پس از آن, در صورتي كه قرارداد منعقد نشده باشد, پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار مي باشد و فرآيند خريد خدمات مشاوره تجديد مي شود.

16- برنامه زماني انتخاب مشاوره: سندي كه در آن, زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره, مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

17- فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه استعلام ارزيابي پيشنهادها را دريافت نموده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند.

18- مطالعات توجيهي: مطالعات توجيه فني, اقتصادي, اجتماعي و زيست محيطي كه به تأييد يا رد يك طرح و تعيين حدود اجراي آن منجر شود.

19- طراحي: خدماتي كه به تعيين مشخصات فني, اجرايي, روش ساخت و تدارك يك طرح منجر مي شود.

20- ارزشيابي: فرآيندي كه در آن سطح كيفي كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور در مقاطع يا دوره زماني تعيين مي شود.

21- گروه مشاركت: مشاوراني كه در قالب مشاركت مدني يا ثبت شده (براساس قانون تجارت), شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي, متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند.

22- كارهاي مشروط: آن بخش از كارهاي مشاوره كه به لحاظ مقدار, مدت و چگونگي انجام كار, قابل پيش بيني نباشد.

23- مديرطرح : شخص حقيقي يا حقوقي كه طي قرارداد مشخص وظايف مديريت بر انجام طرح را بر عهده مي گيرد.

ب – معادلها و اختصارات در اين آئين نامه به شرح زير مي باشد:

1- طرح/پروژه:

Project

2- گزارش شناخت:

ITC = Information to Consultants

3- شرح كلي خدمات:

TOR=Terms of Reference

4- فراخوان/ دعوتنامه:

LOI = Letter of Invitation

5 – ارزيابي كيفي:

PQ = Pre-qualification

6 – استعلام ارزيابي كيفي:

RFQ = Request for Qualification

7- درخواست پيشنهاد:

RFP = Request For Proposal

8 – پيشنهاد فني:

TP = Technical Proposal

9- پيشنهاد مالي:

FP = Financial Proposal

10- انتخاب براساس كيفيت:

QBS = Quality Based Selection

11- انتخاب براساس كيفيت و قيمت:

QCBS = Quality and Cost Based Selection

12- انتخاب براساس بودجه ثابت:

SFB = Selection under a Fixed Budget

13- انتخاب در شرايط انحصار:

SSS = Single Source Selection

14- هيئت انتخاب مشاور:

EC = Evaluation Committee

15- پيمانكار عمومي:

GC= General Contractor

16- شرايط عمومي قرارداد:

GCC = General Conditions of Contract

17- طرح و ساخت:

DB= Design and Build

18- طرح و ساخت (مهندسي – تامين كالا – ساخت):

EPC = Engineering and Procurement and Construction

19- طرح و ساخت (مهندسي – ساخت):

EC = Engineering and Construction

20- مبلغ مشروط:

Provisional Sum

پ – ساير اصطلاحاتي كه در اين آئين نامه به كار رفته است به ترتيب براساس قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي آن, قانون محاسبات عمومي كشور, آئين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و ساير قوانين تعريف و تفسير مي شود.

فصل دوم – اصول و ضوابط خريد خدمات مشاوره

ماده 3- مسئوليتها و نقشها

الف – مسئوليتهاي كارفرما در خريد خدمات مشاوره مي تواند شامل موارد زير باشد:

1- اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده (4) اين آئين نامه),

2- تصميم گيري درباره تجديد فرآيند خريد خدمات مشاوره,

3- مستندسازي و اطلاع رساني خريد خدمات مشاوره,

4- انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره ساده,

5 – انعقاد قرارداد مشاوره.

ب – مسئوليتهاي هيئت انتخاب مشاور در فرآيند خريد خدمات مشاوره مي تواند شامل موارد زير باشد:

1- بررسي كفايت و تأييد گزارش شناخت,

2- ارزيابي كيفي مشاوران و تهيه فهرست كوتاه, شامل:

2-1- تأييد مفاد استعلام ارزيابي كيفي (RFQ),

2-2- تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها,

2-3- امتيازدهي و ارزيابي كيفي مشاوران,

2-4- تهيه فهرست كوتاه و صورتجلسه ارزيابي كيفي؛

3- تأييد مفاد درخواست پيشنهاد (RFP),

4- ارزيابي فني پيشنهادها,

5 – گشايش پاكتهاي فني و قيمت,

6 – ارزيابي مالي پيشنهادها و تعيين مشاور منتخب,

7- تصويب شرايط انحصار.

تبصره – در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود, مي توان مسئوليتهاي جزء (3) بند ( الف) و رديفهاي 2-1 تا 2-4 جزء (2) بند ( ب) را به مدير طرح واگذار كرد.

پ – مسئوليتهاي سازمان در خريد خدمات مشاوره عبارتند از:

1- تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذكر رشته, زمينه تخصصي و پايه صلاحيت,

2- تهي-ه و ارايه فهرس-ت بل-ند مشاوران صلاحي-تدار براي م-ناقصات م-حدود در رشته هاي مشخص شده.

ماده 4- تمهيدات خريد خدمات مشاوره

الف – كارفرما قبل از شروع فرآيند خريد خدمات مشاوره, بايد اقدامهاي زير را انجام دهد:

1- تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده (5) اين آئين نامه),

2- تهيه شرح كلي خدمات (موضوع ماده (6) اين آئين نامه),

3- تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده (20) اين آئين نامه),

4- تهيه مفاد فراخوان (موضوع ماده (7) اين آئين نامه),

5 – برآورد هزينه خدمات مشاوره,

6 – تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره,

7- تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (18) اين آئين نامه),

8 – تعيين هيئت انتخاب مشاور, حسب مورد,

9- تهيه استعلام ارزيابي كيفي, حسب مورد (موضوع ماده (15) اين آئين نامه),

ب – كارفرما بايد قبل از شروع فرآيند انتخاب مشاور, مقدمات لازم را براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات, نقشه ها و مدارك مربوط به مراحل قبلي انجام دهد و از تامين منابع مالي كار اطمينان حاصل كند.

ماده 5 – گزارش شناخت

الف – كارفرما گزارش شناخت طرح را شامل موارد زير تهيه كند:

1- عنوان, مشخصات كلي, اهداف كيفي و كمي طرح,

2- سازمان كارفرمايي,

3- مستندهاي تامين منابع مالي شامل:

3-1- برآورد اوليه خدمات مشاوره, حسب مورد,

3-2- روش تامين منابع مالي,

4- برنامه زماني كلي طرح,

5 – مدت اعتبار پيشنهادها,

6 – اسناد فني و نقشه ها و مدارك طراحي به نحوي كه وضعيت طرح را به طور اجمال براي مشاور از نظر شرايط كار تبيين كند,

7- فهرست مهمترين مقررات, بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط.

تبصره – در مواردي كه يك يا چند جزء از موارد مندرج در بند ( الف) قابل تامين از سوي كارفرما نباشد, كارفرما مجاز است انجام آن را در قبال پرداخت هزينه در شرح كار خدمات مشاور درخواست كند.

ب – در صورتي كه در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر, قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه, عوارض, ماليات و نظاير آن), حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي نافذ باشد, در گزارش شناخت, موارد با ذكر مقررات مربوط بايد تشريح شوند.

ماده 6 – شرح كلي خدمات

الف – شرح كلي خدمات (TOR) بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:

1- هدف و محدوده طرح,

2- اطلاعات پايه, به منظور ارائه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي,

3- مباني, اصول, معيارها و استانداردهاي مورد نظر كارفرما,

4- خروجيها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات, نقشه ها يا گزارشهايي كه مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان كار, به كارفرما تحويل دهد,

5 – خدمات جنبي و تكميلي كه بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود,

6 – وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني, حسب مورد.

ب – حتي المقدور سازمان با دريافت نظر دستگاه اجرايي نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي كارهاي مشاوره اقدام كند, در غير اينصورت, كارفرما مي تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا به عنوان يك امتياز فني از مشاور درخواست كند.

ماده 7- فراخوان

الف – كارفرما مي تواند به روشهاي زير فراخوان را منتشر كند:

1- انتش-ار آگهي از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري,

2- دريافت فهرست بلند مشاوران از سازمان يا مراجع قانوني, طبق آئين نامه تهيه فهرست مناقصه گران صلاحيتدار براي مناقصه محدود, حسب مورد و ارسال دعوتنامه براي آنها,

3- انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرايي از فهرست بلند قبلي دريافت شده از سازمان يا مراجع قانوني ديگر و سه مشاور با سابقه كمتر از پنج سال, مشروط به آنكه بيش از دو سال از دريافت ليست سپري نشده باشد و ارسال دعوتنامه براي آنها در صورت دارا بودن صلاحيت و ظرفيت كاري مشاوران براساس خود اظهاري ايشان.

تبصره 1- در موارد خاص با تشخيص و مسئوليت دستگاه اجرايي ذيربط, تعداد مشاوران موضوع جزء (3) بند ( الف) به پنج مشاور تقليل مي يابد؛ در اين حالت, حداقل يك مشاور با سابقه كمتر از پنج سال بايد به ليست قبلي اضافه شود.

تبصره 2- براي كارهايي كه برآورد هزينه مشاوره آنها بيش از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد, به استثناي موارد مشمول بند ( ث) ماده (18) اين آئين نامه, انتشار آگهي ضروري است.

ب – فراخوان مشاوره بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

1- نام و نشاني كارفرما,

2- موضوع خدمات مشاوره,

3- گواهينامه صلاحيت, حسب مورد,

4- اعلام انجام ارزيابي كيفي, حسب مورد,

5 – رشته يا زمينه تخصصي مشاور,

6 – تاريخ, مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد,

7- نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم,

پ – در صورت انتشار آگهي و تحقق شرايط انحصار (ايجاب يك متقاضي براي انجام معامله), فراخوان ياد شده, براي احراز انحصار, بايد حداقل براي يك بار تجديد شود.

تبصره – در صورت احراز انحصار, قرارداد به روش ساده منعقد مي شود.

ماده 8 – همزماني خدمات مشاوره

الف – ارجاع همزمان فعاليتهاي جنبي و تكميلي به مشاور اصلي, در صورتي كه داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد, مجاز است.

ب – ارجاع خدمات زير در يك طرح به يك مشاور مجاز نيست:

1- مديريت طرح با طراحي و نظارت,

2- مطالعات توجيهي با طراحي و نظارت,

3- مهندسي ارزش با طراحي و نظارت,

پ – هرگونه مشاركت در منافع مالي و تداركاتي مشاوري كه خدمات مديريت طرح, بازرسي, طراحي يا نظارت در طرحي را بر عهده گرفته است. در قراردادهاي تامين كالا و پيمانكاري همان طرح ممنوع است.

ت – همزماني طراحي با كارهايي كه قراردادهاي آنها به صورت مشاركت براي پيمانكاري طرح و ساخت (DB& EPC& EC), ايجاد نرم افزارهاي سفارشي و پيمانكاري عمومي (GC) ارجاع مي شود, مجاز است.

ماده 9- تشخيص صلاحيت و موازين كلي

الف – ارجاع كارهاي مشاوره در معاملات متوسط و بزرگ, در رشته هايي كه توسط سازمان تشخيص صلاحيت مي شوند, فقط به مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت سازمان مجاز است.

ب – در رشته هايي كه گواهي صلاحيت يا مجوزهاي معتبر از سوي ساير مراجع قانوني صادر مي شود, حسب مورد, كارفرما بايد گواهي صلاحيت مربوط را درخواست كند.

پ – به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعايت ( لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري) (مصوب22/10/1337), تمام مشاوران فراخوانده شده, بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه كارفرما باشند.

تبصره 1- فرآيند انتخاب مشاوراني كه با حضور شركتهاي وابسته و نظاير آن انجام مي شود بايد به صورت انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (موضوع بند ( ب) ماده (19) اين آئين نامه) برگزار شود.

تبصره 2- تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي نمي توانند با دستگاههاي ذيربط خود, قرارداد منعقد كنند.

ت – ارجاع كار به اشخاص حقوقي كه خدمات مشاوره را در قالب گروه مشاركت ارائه مي كنند, مجاز است؛ در اين صورت امتيازهاي مشاوران همكار در امتياز ارزيابي كيفي مشاور منظور مي شود.

ث – اگر اثبات شود كه مشاور در فرآيند ارزيابي و انتخاب, از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع, تهديد, تطميع, رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده است, به تشخيص هيئت رسيدگي به شكايتها به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آئين نامه محروم مي شود.

تبصره – دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران و اعمال محروميت از ارجاع كار, از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي شود.

ج – به منظور ارتقا و تضمين كيفيت خدمات مشاوره, بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند:

1- اصول و مقررات نظام فني و اجرايي كشور,

2- انجام مطالعات توجيهي پيش از ارجاع مطالعات تفصيلي و اجرايي, حسب مورد,

3- استقلال مشاور نسبت به كارفرما,

4- تنظيم دقيق شرح خدمات,

5 – رعايت اصل رقابت كيفي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع كارهاي مشاوره,

6 – استفاده از قراردادهاي همسان در خدمات مشاوره, در مواردي كه قراردادهاي همسان وجود دارد,

7- تحقق مسئوليت مدني مشاوران در قبال صحت و كيفيت كارها و خدمات از طريق ايجاد پوششهاي بيمه اي و يا ساير روشها براي تضمين خدمات.

تبصره – سازمان موظف است در چهارچوب بند (2) ماده (26) نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول مصرح در جزءهاي (1) تا (7) اقدام و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كند.

ماده 10- انتخاب مشاور از طريق مناقصه

الف – چنانچه به تشخيص كارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طريق برگزاري مناقصه ضروري باشد, بايد مناقصه به صورت دو مرحله اي (موضوع جزء (2) بند ( الف) ماده (4) قانون) و مطابق با روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (طبق بند ( ب) ماده (19) اين آئين نامه) برگزار شود.

ب – مستندسازي و اطلاع رساني مناقصاتي كه موضوع آنها خدمات مشاوره (مذكور در بند (هـ) ماده (29) قانون و جزءهاي (5) و (7) بند ( الف) ماده (2) اين آئين نامه) باشد, مطابق با مناقصات دو مرحله اي محدود (روش قيمت ترازشده) انجام مي گيرد.

ماده 11- ترجيح مشاوران داخلي

الف – امتياز ارزيابي كيفي و امتياز فني مشاوران خارجي در عدد 8/0 ضرب مي شود.

ب – ترجيح مشاوران داخلي كه بخشي از سهام آنها متعلق به اشخاص خارجي باشد, مشروط بر آن است كه ميزان سهم شركاي داخلي در سود و زيان و ميزان سهم هر يك از سهامداران مشخص باشد و ميزان مشاركت سهامداران داخلي, بيش از پنجاه درصد كل سهام باشد.

ماده 12- انعقاد قراردادهاي مشاوره

الف – قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود.

ب – تغيير در موضوع و شرايط قراردادهاي مشاوره بعد از تعيين مشاور منتخب ممنوع است.

تبصره – تغيير در حجم و مبلغ و شرايط قراردادهاي مشاوره پس از انعقاد قرارداد, تنها به درخواست كارفرما تا سقف بيست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است.

پ – هرگونه افزايش قيمت بعد از پايان جلسه ارزيابي مالي پيشنهادها و در فاصله تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.

ت – كارفرما مي تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد كند كه خدمات مشاوره متكي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متكي به صورت وضعيت پيمانكار نباشد و به صورت مقطوع قرارداد منعقد كند.

ث – چنانچه مشاور در طول اجراي پروژه براساس اعمال مهندسي ارزش, برآورد پروژه را كاهش دهد, يك درصد از ميزان كاهش به عنوان پاداش به وي پرداخت مي شود.

ماده 13- مستند سازي و اطلاع رساني

الف – كارفرما موظف است فرآيند انتخاب مشاوران شامل ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني و مالي پيشنهادها را مستندسازي كند.

ب – مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است:

1- گزارش شناخت,

2- شرح كلي خدمات,

3- فراخوان مشاوره,

4- صورتجلسه نهايي ارزيابي كيفي مشاوران, حسب مورد,

5 – صورتجلسه نهايي ارزيابي فني پيشنهاد يا پيشنهادها,

6 – صورتجلسه نهايي ارزيابي مالي پيشنهاد يا پيشنهادها (صورتجلسه پاياني),

7- اسناد قراردادي شامل قرارداد, ضمائم و ملحقات آن.

پ – كارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را مستندسازي و مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران, شامل جزءهاي (3) تا (6) را از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.

ت – سازمان موظف است كه فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذكر رشته و زمينه تخصصي, پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دوره اي مشاوران در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.

فصل سوم – ارزيابي كيفي مشاوران

ماده 14- ارزيابي كيفي مشاوران

الف – ارزيابي كيفي مشاوران طي مراحل زير انجام مي شود:

1- تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها,

2- تعيين حداقل امتياز قابل قبول،

3- تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده (15) اين آئين نامه)،

4- تهيه و انتشار فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران، بنا به تشخيص كارفرما،

5 – توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافت پاسخ آن بنا به تشخيص كارفرما،

6 – امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي،

7- تعيين سه تا شش مشاور حائز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه)،

8 – مستندسازي و تهيه صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران،

9- ارسال صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران توسط كارگروه فني – بازرگاني به كارفرما،

10- اطلاع رساني صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران.

ب – ارزيابي كيفي مشاوران، براساس معيارهاي زير انجام مي شود:

1- تجربه (سابقه اجرايي) (تا 30 امتياز)،

2- ارزيابي كارفرمايان قبلي (تا 20 امتياز)،

3- ساختار سازماني مشاور (تا20 امتياز)،

4- خلاقيت و ابتكار مشاور در طرحها و پژوهشهاي قبلي (ده تا بيست درصد)

5 – ساير موارد به تشخيص كارفرما (تا 30 امتياز).

پ – در روش ساده، جز موارد مذكور در بند ( ث) ماده (18) اين آئين نامه، در ساير موارد ارزيابي كيفي مشاوران، به روش ارزيابي كيفي ساده و طبق معيارهاي مذكور در بند ( ب) اين ماده ، بدون استعلام و براساس تشخيص كارفرما و با توجه به اطلاعات قبلي و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوي كارفرما انتخاب مي شود.

ت – ارزيابي كيفي مشاوران براساس امتيازات اكتسابي بند ( ب) اين ماده خواهد بود.

ث – نتايج ارزيابي كيفي مشاوران و فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط به مدت دو سال از تاريخ صورتجلسه ارزيابي كيفي معتبر است.

ج – دستگاههاي مركزي موظفند سامانه اي به وجود آورند كه نتايج ارزيابي كيفي مشاوران در طول مدت اعتبار آن براي تمام مناقصات مشابه در دستگاههاي اجرايي زير مجموعه آن دستگاه اجرايي در رشته و پايه معين، معتبر تلقي شده و لزومي به ارزيابي مجدد كيفي نباشد.

ماده 15- استعلام ارزيابي كيفي مشاوران

الف – استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:

1- نام و نشاني كارفرما،

2- موضوع خدمات مشاوره،

3- مدارك صلاحيت و گواهينامه هاي لازم،

4- حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره، حسب مورد،

5 – معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها،

6 – مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها، حسب مورد،

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها،

8 – حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول (شصت امتياز) براي دع-وت به ارائه پيشنهاد،

9- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها،

10- نام و نشاني مدير طرح، حسب مورد.

ب – حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي و تحويل آن، از آخرين روز توزيع استعلامها، براي ارزيابي كيفي دو هفته مي باشد.

پ – استعلام ارزيابي بايد به طور يكسان بين همه مشاوران منتخب (موضوع ماده (7) اين آئين نامه)، توزيع شود.

ت – سازمان موظف است در چهارچوب بند (2) ماده (26) نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي مشاوران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.

ماده 16- امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران

الف – ارزيابي كيفي مشاوران، بايد در مهلت مقرر در استعلامهاي ارزيابي انجام شود.

ب – بررسي و امتيازدهي استعلامهاي ارزيابي كيفي مشاوران، نبايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهادها همزمان باشد.

پ – امتياز تجربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دريافتي از مشاور، با توجه به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين مي شود. حداكثر امتياز در صورتي احراز مي شود كه دو كار مشابه (با برآورد معادل يا بيشتر از كار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي يابد.

ت – براي تعيين امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشاني كارفرما و مقام مطلع در دستگاههاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام اخذ و در مرحله ارزيابي با پرسش از كارفرمايان قبلي، حسب مورد، نسبت به موارد زير امتياز دهي مي شود:

1- كيفيت كار،

2- كفايت كاركنان كليدي،

3- تحقق اهداف زماني.

ث – امتياز مربوط به ساختار سازماني مشاور با توجه به موارد زير، حسب مورد تعيين مي شود:

1- كامل بودن سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت،

2- نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه،

3- نظام كنترل و تضمين كيفيت،

4- نظام مستند سازي و روش گزارش دهي،

5- استفاده از نظامها و ابزار فناوري اطلاعات در سطح سازمان مشاور.

ماده 17- صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران

الف – پس از امتيازدهي و انجام ارزيابي كيفي مشاوران، صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران شامل موارد زير تهيه مي شود:

1- فهرست استعلامهاي تكميل شده توسط مشاوران كه اصل استعلامها در نزد كارفرما بايگاني مي شود.

2- امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مشاوران در ارتباط با هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي،

3- امتياز كل ارزيابي كيفي هر يك از مشاوران،

4- نام و مشخصات مشاوراني كه براي درخواست پيشنهاد برگزيده شده اند (فهرست كوتاه)،

5 – متن دعوتنامه،

6 – محل و زمان تشكيل جلسه،

7- نام و امضاي اشخاصي كه ارزيابي كيفي مشاوران را انجام داده اند.

ب – صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران پس از تهيه و تصويب هيئت انتخاب مشاور به كارفرما گزارش مي شود و كارفرما موظف است صورتجلسه يادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامي اشخاص دخيل در ارزيابي كيفي مشاوران در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.

پ – در صورتي كه هيچ يك از مشاوران واجد شرايط تشخيص داده نشوند (حداقل امتياز لازم را كسب نكنند)، صورتجلسه ارزيابي كيفي با ذكر اين موضوع تنظيم و فرآيند ارزيابي كيفي تجديد مي شود.

فصل چهارم – ارزيابي پيشنهادها و انتخاب مشاور

ماده 18- روشهاي انتخاب مشاوران

الف – روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از:

1- روش انتخاب براساس قيمت و كيفيت،

2- روش انتخاب براساس كيفيت،

3- روش بودجه ثابت،

4- روش ساده،

ب – روش انتخاب براساس قيمت و كيفيت را مي توان براي هر نوع كار مشاوره (موضوع جزء (5) بند ( الف) ماده (2) اين آئين نامه) اعمال كرد.

پ – روش انتخاب براساس كيفيت مي تواند مطابق موارد زير باشد:

1- كارهاي پژوهشي به شرط آنكه مبلغ برآوردي آنها كمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد،

2- مطالعات توجيهي، مهندسي ارزش، تهيه و تنظيم استانداردها، مطالعات جامع ميان بخشي، طراحي و ارزيابي نظامهاي مديريت، مديريت فناوري اطلاعات و برنامه ريزي جامع.

ت – روش بودجه ثابت صرفاً در موارد زير مجاز است:

1- كارهايي كه تعرفه هاي آنها توسط سازمان يا ساير مراجع قانوني تعيين شده باشد.

2- بودجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني شده باشد.

تبصره 1- در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه هاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت باشد، بايد مابه التفاوت مربوط در تعرفه منظور شود.

تبصره 2- بودجه مندرج در موافقتنامه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي براي هزينه خدمات مشاوره برآوردي است و الزاماً از مصاديق بودجه ثابت نمي باشد.

ث – روش ساده (مذكور در بند ( ت) ماده (19) اين آئين نامه) صرفاً در موارد زير مجاز است:

1- كارهايي كه در حد ظرفيت كاري مشاوران حقيقي باشد،

2- كارهايي كه موضوع آن، نظارت يا تكميل مطالعات مرحله قبل همان مشاور باشد،

3- كارهايي كه حائز شرايط انحصار باشد (موضوع بند ( ط) ماده (2) قانون)،

4- كارهاي كارشناسي،

5 – خدمات مشاوره حقوقي و امور قراردادها،

6 – كارهاي پژوهشي به شرط آنكه مبلغ برآوردي آنها كمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد.

ج – درصورتي كه از منابع مالي بين المللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روشهاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است.

ماده 19- فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره

الف – فرآِيند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات انتخاب مشاوران (موضوع ماده (4) اين آئين نامه) با توجه به روش انتخاب آغاز مي شود.

ب – فرآيند انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است:

1- فراخوان مشاوره (موضوع ماده (7) اين آئين نامه) و تهيه فهرست بلند،

2- ارزيابي كيفي و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحيت-دار (موضوع بند ( پ) ماده (14) اين آئين نامه)،

تبصره – در صورتي كه تعداد مشاوران صلاحيتدار كافي نباشد، كارفرما مي تواند فهرست كوتاه را با دعوت از مشاوراني كه در پايه بعدي تشخيص صلاحيت شده اند، تكميل كند.

3- ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده در فهرست كوتاه (طبق ماده (20) اين آئين نامه)،

4- تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده (21) اين آئين نامه)،

5 – ارزيابي فني پيشنهادها (طبق ماده (23) اين آئين نامه)،

6 – ارزي-ابي م-الي پي-شنهادها براساس قيمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب (طبق بند ( ب) ماده (24) اين آئين نامه)،

7- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب (طبق ماده 12 اين آئين نامه)،

پ – فرآيند انتخاب براساس كيفيت (QBS) به شرح زير است:

1- فراخوان مشاوره (موضوع ماده (7) اين آئين نامه) و تهيه فهرست بلند،

2- تهيه استعلام ارزيابي كيفي مشاوران (طبق ماده (15) اين آئين نامه)،

3- امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران و تهيه فهرست كوتاه (موضوع ماده (16) اين آئين نامه)،

4- ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده در فهرست كوتاه (طبق ماده (20) اين آئين نامه)،

5 – تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده (21) اين آئين نامه)،

6 – ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد (طبق ماده (23) اين آئين نامه)،

7- گشايش پاكت قيمت مشاور منتخب و ارزيابي مالي پيشنهاد وي (طبق بند (پ) ماده (24) اين آئين نامه)،

8 – انعقاد قرارداد (طبق ماده (12) اين آئين نامه)،

تبصره 1- فرآيند انتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب براساس كيفيت مي باشد.

تبصره 2- در روش بودجه ثابت، چنانچه از تعرفه هاي قانوني يا حق الزحمه مصوب استفاده شود، مستندهاي مربوط به محاسبه حق الزحمه بايد پس از مهر و امضا در پاكت قيمت ارائه شود و مشاور تعهد خود را نسبت به انجام شرح خدمات مطابق با مستندهاي يادشده تصريح كند.

ت – فرآيند انتخاب ساده به شرح زير است:

1- تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (طبق ماده (20) اين آئين نامه)،

2- ارزيابي كيفي ساده (موضوع بند ( پ) ماده (14) اين آئين نامه)،

3- ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده،

4- تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده (21) اين آئين نامه)،

5 – ارزيابي فني و مالي.

تبصره 1- كارفرما در اين مرحله بايد با توجه به كم و كيف موضوع مشاوره درباره هزينه آن تحقيق كند و با رعايت صرفه و صلاح و با تامين كيفيت موردنظر، چنانچه پيشنهاد فني و مالي مشاور مورد تأييد باشد، قرارداد با وي منعقد مي شود و چنانچه اخذ سه پيشنهاد ممكن نباشد، بالاترين مقام دستگاه كارفرما به تعداد موجود كفايت مي شود.

تبصره 2- در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تأليف، ثبت اختراع يا شرايط انحصار باشد، با تأييد بالاترين مقام دستگاه كارفرما، مي توان با يك استعلام و رعايت صرفه و صلاح، قرارداد مشاوره را منعقد كرد.

6 – انعقاد قرارداد (طبق ماده (12) اين آئين نامه)،

ماده 20- درخواست پيشنهاد

الف – درخواست پيشنهاد (RFP) شامل دو بخش است:

1- بخش فني شامل:

1-1 گزارش شناخت (ITC)،

1-2 شرح كلي خدمات (TOR)،

1-3- روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (18) اين آئين نامه)،

1-4- روش ارزيابي فني و نحوه امتياز دهي به هر يك از معيارها،

1- 5 – ضريب تأثير فني در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت،

1-6 – حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت امتياز)،

1-7- نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي، حسب مورد،

1- 8 – مدت اعتبار پيشنهادها،

1- 9- متن قرارداد همسان (الحاقي)، حسب مورد،

1-10- نحوه تنظيم متدولوژي، حسب مورد،

1-11- ساير موارد به تشخيص كارفرما.

2- بخش مالي حداقل شامل:

2-1- نحوه محاسبه حق الزحمه،

2-2- روش پرداخت حق الزحمه،

2-3- حقوق دولتي و غيردولتي مترتب بر قرارداد،

2-4- نرخ تسعير ارز، حسب مورد،

2- 5 – فرم حق الزحمه پيشنهادي مشاور،

2-6 – هزينه تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر حسب مورد.

تبصره 1- در مواردي كه انتخاب مشاور از طريق مسابقه معماري باشد يا مبلغ برآوردي خدمات بيش از ده برابر معاملات متوسط باشد، هزينه تهيه پيشنهاد طبق شرايط مقرر در بخش مالي پرداخت مي شود.

تبصره 2- در كارهايي نظير نظارت بر اجرا و مديريت طرح كه بخشي از آن مشروط باشد و حق الزحمه آنها بر اساس نفر – ماه برآورد شود، پيشنهادهاي مالي مشاوران بايد بر اساس سازمان اجرايي مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينه هاي ثابت نظير ميزان كسور و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات موردنياز و نيز تسهيلاتي كه از سوي كارفرما تامين مي شود، در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. همچنين سياستهاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاع رساني شود.

ب – كارفرما بايد درخواست پيشنهاد را براي همه مشاوران منتخب ماده (17) اين آئين نامه ارسال كند.

پ – درخواست پيشنهاد بايد توسط مشاوران تكميل و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود.

ماده 21- تهيه و تحويل پيشنهادها

الف – رعايت مقررات زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است:

1- پيشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پيشنهاد تحويل شوند،

2- اطلاعات صحيح و كامل باشد،

3- اطلاعات مربوط به گواهينامه هاي صلاحيت، حسب مورد، ارائه شود،

4- اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود،

5 – اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود.

ب – مشاوران نمي توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند، مگر آنكه در اسناد درخواست پيشنهاد نحوه ديگري پيش بيني شده باشد.

پ – مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار دهند.

ت – كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارائه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند.

ث – هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد درخواست پيشنهاد (RFP) انجام شود.

ماده 22- توضيح و تشريح اسناد

الف – چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد درخواست پيشنهاد، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از كارفرما توضيح بخواهد.

ب – توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مشاوران و همچنين در صورت تشكيل (جلسه توضيح اسناد)، رونوشت صورتجلسه آن، (مطابق ماده (22) قانون)، بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده اند، ارسال شود.

تبصره – امكان ارائه توضيحات و دريافت سؤال و ارائه پاسخها و يا ساير راهنماييها از طريق شبكه ملي اطلاع رساني امكانپذير باشد.

ماده 23- ارزيابي فني پيشنهادها

الف – تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها، تنها پيش از گشودن پاكتهاي قيمت مجاز است. پاكتهاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده در جايي مطمئن نگهداري شوند.

ب – در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) ، مطابق با بند (ج) ماده (18) قانون، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكتهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكتهاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط كارفرما صيانت مي شود.

پ – ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي به روش وزني انجام مي شود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي باشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي كند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي باشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در درخواست پيشنهاد (RFP) ذكر شود.

ت – معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است:

1- روش شناسي/ متدولوژي (سي درصد): امتياز روش شناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظ-ير شرح تف-صيلي خدمات، ن-حوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارش دهي پروژه، گزينه هاي فني و اجرايي، برنامه زماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين مي شود.

2- كاركنان كليدي مؤثر (ده تا چهل درصد): امتياز كاركنان كليدي مؤثر طرح بر اساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيتهاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزشهاي عمومي، سوابق كار و مسئوليتها، دوره هاي آموزشي، تجربه هاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين مي شود.

3- تجربيات ويژه (بيست درصد): اين امتياز بر اساس تجربياتي به جز موارد مذكور در ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع بند (پ) ماده (16) اين آئين نامه) كه مربوط به انجام كارهاي مشابه با طرح يا پروژه مورد نظر باشد، تعيين مي شود.

4- آموزش و انتقال فناوري (پنج درصد): اين امتياز در مواردي منظور مي شود كه مشاور موظف به برگزاري كارگاههاي آموزشي يا تهيه مستندهايي براي آموزش كاركنان كارفرما يا اشخاص ثالث باشد يا خدمات اطلاع رساني و انفورماتيك را هم به انجام رساند. اين امتياز با توجه به معيارهاي فرعي نظير تجربه آموزش و پيشنهاد انتقال فناوري تعيين مي شود.

5 – بومي بودن مشاور (پنج درصد).

تبصره – وزن هر يك از معيارهاي فوق و نيز معيارهاي فرعي بايد در درخواست پيشنهاد قيد شود و تغيير در اوزان معيارها ممنوع است.

ث – هيئت انتخاب مشاور بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را با تنظيم صورتجلسه اي به كارفرما گزارش مي كند. اين گزارش بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

1- نام و مشخصات مشاوران،

2- معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها،

3- حداقل امتياز فني قابل قبول،

4- امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي،

5 – امتياز فني كل هر يك از مشاوران،

6 – نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شده اند،

7- محل و زمان تشكيل جلسه،

8 – نام و امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور،

9- مواردي كه به تشخيص هيئت انتخاب مشاور براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد.

ج – اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكتهاي قيمت در دستگاه مناقصه گزار بايگاني مي شود.

ماده 24 – ارزيابي مالي پيشنهادها

الف – ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (19) اين آئين نامه)، بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود.

ب – روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت ترازشده انجام مي شود. در اين روش كارفرما (مطابق با بند (د) ماده (18) قانون) مكلف است از مشاوران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را پيشنهاد كرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزيده مي شود. قيمت ترازشده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي شود:

(فرمول)

كه در آن:

L = قيمت ترازشده

C = قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت)

i = ضريب تأثير امتياز فني

t = امتياز فني پيشنهادها (بين شصت تا صد امتياز)

تبصره 1- همه پاكتهاي قيمت مشاوراني كه بيش از شصت امتياز را كسب كرده باشند، بايد گشوده شود.

تبصره 2- ضريب تأثير امتياز فني، عددي بين 6/0 تا 9/0 مي باشد كه بايد در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.

تبصره 3- در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد، بايد نرخ تسعير ارز در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.

تبصره 4- قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را كسب كرده است و به قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود.

پ – روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) و روش ساده: در اين قبيل موارد، فقط پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور يادشده گشوده مي شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگيهاي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزئي مورد توافق قرار گيرد، قرارداد با مشاور منعقد مي شود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با مشاور يادشده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، با تنظيم صورتجلسه اي مذاكره با وي خاتمه مي يابد و مراحل فوق با مشاوري كه داراي امتياز فني بعدي مي باشد، انجام مي شود. در اين حالت پس از افتتاح پاكت قيمت مشاور دوم، مذاكره مجدد يا عقد قرارداد با مشاور اول مجاز نمي باشد.

تبصره – چنانچه در فاصله امتياز فني مشاور اول و كمتر از ده درصد امتياز وي، مشاوران ديگري قرار گيرند، كارفرما با توجه به كمترين قيمت مشاوران مذكور، برنده را انتخاب مي كند.

ت – روش بودجه ثابت: در اين روش، با توجه به وجود تعرفه يا بودجه معين، ارزيابي مالي پيشنهادها شامل كنترل امضاء و مهر و كامل بودن اسناد درخواست پيشنهاد مي باشد و قرارداد با مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد، منعقد مي شود.

ماده 25- صورتجلسه پاياني

الف – بعد از گشايش پاكتهاي قيمت و محاسبه قيمت ترازشده، صورتجلسه ارزيابي پاياني پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه مي شود و به امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور مي رسد:

1- محل و زمان تشكيل جلسه پاياني،

2- نام و امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور،

3- امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران، طبق صورتجلسه ارزيابي فني پيشنهادها (مربوط به روش QBS و QCBS) ،

4- ضريب تأثير امتياز فني (مربوط به روش QCBS) ،

5 – حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد درخواست پيشنهاد)،

6 – قيمتهاي پيشنهادي مشاوران،

7- قيمت ترازشده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش QCBS) ،

8 – نام مشاور منتخب و قيمت پيشنهادي وي.

9- كليه محتويات پاكتهاي گشوده شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود.

ب – مستندسازي و اطلاع رساني صورتجلسه ارزيابي پاياني پيشنهادها بايد قبول از انعقاد قرارداد انجام شود.

ماده 26- مقررات و استانداردها

الف – با ابلاغ اين آيين نامه ، ساير آيين نامه هاي مغاير نظير تصويب نامه شماره 17234/ت28422ه- مورخ 7/4/1383، موضوع آئين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران منسوخ مي شود.

تبصره – در مواردي كه بخشي از فرايند ارجاع كار به مشاوران با مقررات قبلي انجام شده باشد، كارفرمايان به مدت شش ماه فرصت دارند كه خريد خدمات را با مقررات يادشده به انجام رسانند.

ب – در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، بهنگام و در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام