کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

چک لیست مناقصات

چک لیست مناقصات شامل مراحل پیش از فراخوان مناقصات؛ ارزیابی کیفی مناقصه گران ؛ بازگشایی پاکات و تعیین برنده

مستندات قانونی:

قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات

آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

تهیه کننده: محمود زالی با مشارکت کارکنان محترم ذیحسابی طرح هاي عمرانی شرکت راه آهن

چک لیست مناقصات

۱- شماره مناقصه :…………………….. شماره نامه درخواست کننده  ………………………………………

۲- واحد درخواست کننده ………………………………………….معاونت/ شرکت مربوطه ……………………………………………………

۳- آیا مستندسازي پیش از فراخوان موضوع مناقصه انجام شده است؟ (ماده ۶ آیین نامه مستند سازي)

بله خیر

۴- تامین اعتبار و پیش بینی منابع مالی موضوع مناقصه انجام شده است؟ (بر اساس بند الف ماده ۱۰ قانون برگزاري مناقصات و جزء ۴ بند الف ماده ۶ آیین نامه مستند سازي) بله  خیر

۵- محل تامین اعتبارات هزینه اي  تملک دارئیهاي سرمایه اي درآمد /هزینه سایر منابع 

ردیف بودجه اي ………………… برنامه …………………… فصل …………….. شماره طرح………………….. پروژه …………………. سال ……. 

۶- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها (جزء ۴ بند الف ماده ۱۳ قانون برگزاري مناقصات)  

……………………………………………………………………………………

۷- برآورد اولیه (جزء ۵ بند الف ماده ۱۳ قانون برگزاري مناقصات و جزء ۴-۳ بند الف ماده ۶ آیین نامه مستند سازي) مبلغ ریالی …………………….. مبلغ ارزي ………………. 

بر اساس فهرست بها  غیر فهرست بها  مبنا و مسئول تهیه برآورد ……………………………………………… 

۸- مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه خرید …………………… ریال نوع تضمین ……………………… (جزء ۲ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاري مناقصات و جدول شماره یک بند الف ماده ۵ آیین نامه تضمین)

۹- مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه پیمانکاري ……………………….ریال نوع تضمین …………………………..( جزء ۲ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاري مناقصات و جدول شماره ۴ بند الف ماده ۶ آیین نامه تضمین

۱۰- نوع مناقصه (ماده ۴ قانون برگزاري مناقصات):

عمومی  محدود  یک مرحله اي  دو مرحله اي  پیمانکاري تیپ  پیمانکاري غیرتیپ EPC  خرید کالا  خدماتی

۱۱- متن آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بر اساس ماده ۷ آیین نامه ارزیابی کیفی:

دارد  ندارد

۱۲- در مناقصات پیمانکاري یک مرحله اي آیا برآورد هزینه اجراي کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط بیشتر است ؟

بله  خیر 

در صورتی که کمتر است آیا ارزیابی ساده صورت گرفته و گواهی صلاحیت ارائه شده است ؟( بند الف ماده ۱۱ و بند الف ماده ۲۲ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله  خیر  در صورتی که بیشتر است آیا آگهی ارزیابی کیفی و استعلام ارزیابی انجام شده است ؟( ماده ۷ و ۸ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله  خیر  ۱۳- در مناقصات تامین کالا یک مرحله اي آیا برآورد هزینه اجراي کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط بیشتر است ؟ بله  خیر  در صورتی که کمتر است آیا ارزیابی ساده صورت گرفته و داراي حداقل استانداردهاي الزامی می باشد ؟( بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۷ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله  خیر  در صورتی که بیشتر است آیا آگهی ارزیابی کیفی و استعلام ارزیابی انجام شده است ؟( ماده ۷ و ۸ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله  خیر  ۱۴- ارزیابی کیفی پیمانکاران : (ماده ۱۶ آیین نامه ارزیابی کیفی ) تجربه  حسن سابقه  توان مالی  توان تجهیزاتی  توان فنی  دانش فنی مطالعه و طراحی  تجربه تامین کالا  توان مدیریتی  ۱۵- ارزیابی کیفی تامین کنندگان : ( ماده ۲۴ آیین نامه ارزیابی کیفی ): توان مالی  ارزیابی مشتریان قبلی  استانداردهاي تولید  داشتن تجربه  حسن سابقه  تضمین کیفیت کالا  نظام کیفیت و نحوه تضمین (گارانتی )  ظرفیت تولید  

۱۶- در ارزیابی کیفی توان مالی پیمانکاران ،صورتهاي مالی حسابرسی شده مراجع قانونی براي مناقصات بالاي ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ ارایه شده است؟ (تصویب نامه ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ك مورخ ۹/۲/۸۸ هیئت وزیران ) بله  خیر 

۱۷- حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و همچنین نتیجه ارزیابی کیفی به دستگاه مناقصه گزار ارائه و یک نسخه به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شده است(بند پ ؛ ت و ث ماده ۹ آیین نامه مستند سازي) ؟بله  خیر حداقل امتیاز قابل قبول ………………………

۱۸- آیا در فرایند برگزاري مناقصه مراحل آن به ترتیب انجام شده است ؟(ماده ۹ قانون برگزاري مناقصات) تامین منابع مالی  تعیین نوع مناقصه  تهیه اسناد مناقصه  ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم  فراخوان مناقصه  ارزیابی پیشنهادها  تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد  

۱۹- آیا مفاد فراخوان شامل آگهی ارزیابی و آگهی شرکت در مناقصه رعایت شده است ؟(ماده ۱۳ قانون برگزاري مناقصات و ماده ۷ آیین نامه مستند سازي ) بله  خیر 

۲۰- آیا اسناد مناقصه کافی است؟(ماده ۱۴ قانون برگزاري مناقصات و ماده۴ آیین نامه مستند سازي ) بله  خیر 

۲۱- ضریب تاثیر پذیري امتیاز فنی بر قیمت مطابق تبصره یک ماده ۱۲ آیین نامه مستند سازي بین ۱۰ تا ۴۰می باشد؟ بله خیر 

۲۲- میزان تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین آلات بر اساس جدول شماره ۲ ماده ۵ آیین نامه تضمین مبلغ …………………………………. ریال نوع تضمین ……………………………………..است. 

۲۳- میزان تضمین انجام تعهدات در معاملات خدمات پیمانکاري بر اساس جدول شماره ۵ بند ب ماده ۶ آیین نامه تضمین…………. ریال نوع تضمین ………………است.

۲۴- انواع تضمین پیش پرداخت در معاملات خرید بر اساس بند پ ماده ۵ آیین نامه تضمین …………………………ریال نوع تضمین ……………..است.

۲۵- میزان تضمین پیش پرداخت در معاملات خدمات پیمانکاري بر اساس بند پ ماده ۶ آیین نامه تضمین…………. ریال نوع تضمین ………………است.

۲۶- آیا پس از تعیین برندگان اول و دوم تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران آزاد شده است ؟ بله  خیر  

۲۷- آیا حداقل زمان لازم براي تکمیل استعلام ارزیابی از آخرین روز توزیع استعلام ها به مدت دو هفته رعایت شده است ؟( بند ت ماده ۸ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله  خیر  

۲۸- گواهی صلاحیت ، حداقل رتبه و رشته کاري پیمانکاران داخلی و خارجی بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه ارزیابی کیفی در اسناد مناقصه و آگهی فراخوان قید شده است ؟ بله  خیر 

۲۹- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کیفیت و کمیت کالا یا خدمات بر اساس بند ۶ ماده ۱۴ قانون برگزاري مناقصات تهیه و تنظیم شده است؟ بله  خیر 

۳۰- متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن بر اساس جزء ۱۰ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاري مناقصات تهیه و تنظیم شده است؟ بله  خیر 

۳۱- در مناقصات بین المللی رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی ، تولیدي و صنعتی و اجرائی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۷۵ و اصلاحیه هاي بعدي لحاظ شده است؟(بند د ماده ۱۳ قانون برگزاري مناقصات ) بله  خیر 

۳۲- آیا سهم شرکتهاي داخلی و خارجی مطابق فانون مذکور رعایت شده است؟ بله  خیر 

۳۳- برنامه زمانی مناقصه به استناد جز ۵ بند الف ماده ۶ آیین نامه مستندسازي و بند ي ماده ۲ قانون برگزاري مناقصات تهیه شده است؟ بله  خیر 

۳۴- معرفی ارکان مناقصه بر اساس (جزء ۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه مستند سازي) شامل نام مناقصه گزار (بند ب ماده ۲ قانون برگزاري مناقصه) و کمیسیون مناقصه (ماده ۵ قانون برگزاري مناقصه) و کمیته فنی بازرگانی (بند د ماده ۲ قانون برگزاري مناقصه) و هیات رسیدگی به شکایات (ماده ۷ قانون برگزاري مناقصه) انجام شده است؟ بله  خیر 

۳۵- متن فراخوان مناقصه براساس ماده ۷ آیین نامه مستندسازي تهیه شده است؟ بله  خیر 

۳۶- آگهی ارزیابی کیفی حداقل در ۲ نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شده است؟(بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاري مناقصه و ماده ۷ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله  خیر ۳۷ –آگهی ارزیابی کیفی به منظور اطمینان از تحقق شرایط انحصار تجدید شده است ؟(بند ب ماده ۷ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله   خیر 

۳۸- در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی به حد نصاب نرسیده باشد آیا آگهی تجدید ارزیابی کیفی صورت گرفته است ؟(بند ب ماده ۱۰ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله  خیر 

۳۹- نتیجه گزارش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در ارزیابی که حداقل امتیاز قابل قبول ………………….را کسب کرده اند بر اساس بند ب ماده ۹ آیین نامه ارزیابی کیفی بشرح زیر می باشد:

۱-     ۲-

۳-     ۴-

۵-     ۶-

۴۰- آیا شرکت کنندگان که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده اند داراي گواهینامه صلاحیت و ظرفیت کاري پیمانکاران می باشند؟ (بند الف ماده ۲۲ و ۲۳ آیین نامه ارزیابی کیفی)

بله  خیر 

۴۱- آیا پیشنهاد مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود؟(بند الف ماده ۱۸ قانون مناقصات ) بله  خیر

۴۲- آیا شرکت کنندگانی که در لیست کوتاه منظور شده اند دعوت به شرکت در مناقصه شده اند؟(بندب ماده ۱۰ ارزیابی کیفی ) بله  خیر 

۴۳- آیا حداقل تعداد مناقصه گران در فهرست کوتاه (۵ مناقصه گر در کارهاي پیمانکاري با فهرست بها و سه مناقصه گر در سایر مناقصات )بر اساس بند الف ماده ۱۰ آیین نامه ارزیابی کیفی رعایت شده است؟ بله  خیر 

۴۴- در صورت تمدید زمان مناقصه آیا اعضاي کمیسیون مناقصه آن را تصویب کردند و سپس به مناقصه گران اطلاع رسانی شده است ؟(بند پ ماده ۱۷ آیین نامه مستندسازي ) بله  خیر 

۴۵- آیا مهلت قبول پیشنهادها در خصوص مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف؛ب و ج) مناقصات داخلی حداقل ۱۰روز و مناقصات بین المللی حداقل یک ماه رعایت شده است؟(بند ب ماده ۱۵ قانون برگزاري مناقصات ) بله  خیر 

۴۶- بازگشایی پاکات الف و ب به شرح ذیل مطابق ماده ۱۸ قانون مناقصات : پاکات الف شامل نام شرکتها و مبلغ و مشخصات ضمانتنامه و پاکات ب شامل مدارك نمونه قراردادها، نمونه ضمانتنامه ،مشخصات فنی و پیوستهاي قرارداد- اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی. -۱ -۲ -۳ -۴ -۵ 

۴۷- میزان و فرم نمونه ضمانتنامه شرکت در مناقصه با توجه به مبلغ برآورد و نوع مناقصه مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد؟ بله  خیر 

۴۸- تحویل پاکتهاي فنی و بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي طبق بند ۵ ماده ۱۸ قانون مناقصات صورت گرفته است ؟

بله  خیر 

۴۹- حداقل امتیاز فنی بازرگانی قابل قبول بین ۵۰ تا ۷۰بر اساس تبصره ۲ بند الف ماده ۱۲ آیین نامه مستندسازي می باشد؟ بله  خیر 

۵۰- معیارهاي فنی بازرگانی بر اساس ماده ۱۹ قانون برگزاري مناقصات مشخص شده است ؟ بله  خیر

۵۱- تهیه و تنظیم و امضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه مطابق جزء ۶ بند ب ماده ۱۸ قانون برگزاري مناقصات صورت گرفته است؟ بله  خیر ۵۲-

۵۲- تحویل پاکتهاي قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهاي رد شده به مناقصه گذار براي استرداد به ذینفع مطابق جزء ۷ بند ب ماده ۱۸ قانون برگزاري برگزاري مناقصات صورت گرفته است؟

بله  خیر 

۵۳- اعلام زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهاي قیمت در مناقصات دو مرحله اي و قید آن در صورتجلسه مطابق بند ج ماده ۱۸ قانون برگزاري مناقصات صورت گرفته است؟

بله  خیر 

۵۴- نگهداري پاکات قیمت در یک لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار مطابق بند ج ماده ۱۸ قانون برگزاري مناقصات صورت گرفته است ؟

بله  خیر 

۵۵- فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه مطابق جزء ۱ بند ب ماده ۱۸ قانون برگزاري مناقصات تهیه شده است؟

بله  خیر 

۵۶- مناقصه گران با نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعوت شده است؟(بند د ماده ۱۸ قانون برگزاري مناقصات )

بله  خیر 

۵۷- قرائت گزارش ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی مطابق بند الف ماده ۱۹ قانون مناقصات بشرح ذیل میباشد: -۴ -۱ -۵ -۲ -۶ -۳ 

۵۸- آیا پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی و بازرگانی پذیرفته نشده اند بصورت ناگشوده مطابق بند د ماده ۱۹  قانون برگزاري مناقصات اعاده گردیده است ؟ بله  خیر 

۵۹- آیا در مناقصات دو مرحله اي صورتجلسه ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها ، ۲ روز کاري قبل از گشایش پاکتهاي مالی در سامانه اطلاع رسانی شده است؟(بند پ ماده ۲۳ آیین نامه مستند سازي ) بله  خیر 

۶۰- مبلغ پیشنهادهاي مناقصه گرانی که امتیاز فنی و بازرگانی لازم را احراز کرده اندمطابق جزء ۴ بند ب ماده ۱۸ و ماده ۲۰ قانون برگزاري مناقصات بشرح ذیل میباشد:

۱-      ۲-

۳-       ۴- 

۵-       ۶- 

۶۱- مدت اعتبار قیمت پیشنهادي مناقصه گران براساس جزء ۵ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاري مناقصات مطابق با اسناد مناقصه رعایت شده است ؟ بله  خیر 

۶۲- آیا حداقل قیمت پیشنهادي غیر متعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه بیش از ۱۰ درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد ، براي تعیین صحت مبانی قیمت و توجیه پذیري آن به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع شده است ؟(تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین نامه مستندسازي ) بله  خیر 

۶۳- آیا نتیجه بررسی قیمت توسط کمیته فنی و بازرگانی به کمیسیون مناقصه ارجاع و برنده نهایی اعلام شده است؟(تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین نامه مستندسازي ) بله  خیر 

۶۴- بر اساس بند الف ماده ۲۰ قانون برگزاري مناقصات برنده اول و برنده دوم تعیین شده است؟ بله  خیر 

۶۵- اختلاف قیمت برنده دوم با برنده اول بر اساس بند الف ماده ۲۰ قانون برگزاري مناقصات کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه است ؟  خیر 

۶۶- آیا تضمین برنده اول و دوم مناقصه نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده شده است ؟(بند ج ماده ۲۰قانون برگزاري مناقصات ) بله  خیر 

۶۷- آیا در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی که بر اساس اسناد مناقصه نحوه ترجیح آنان قید شده است ترجیح داده شده اند؟( بند د ماده ۲۰ قانون مناقصات ) بله  خیر 

۶۸- در صورتجلسه تعیین برنده مناقصه مهلت مقرر جهت انعقاد قرارداد نفر اول مشخص شده است؟ بله  خیر 

۶۹- آیا بر اساس آیین نامه مستندسازي تمام مراحل مناقصه مستندسازي مکتوب و الکترونیکی (پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات )شده است؟ بله  خیر 

 ۷۰- مدارك مورد نیاز که باید ارائه شود : تصویر برآورد اولیه با امضاي نماینده مجري طرح ،تصویر صورتجلسات کمیسیون مناقصه ، تصویر صورتجلسات ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی و مالی . 

۷۱- مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ هیات وزیران انجام شده است؟ بله  خیر 

۷۲- آیا براي مناقصات با سه پیشنهاد قیمت پیمانکار یا بیشتر، تعیین دامنه قیمت مناسب مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورصورت گرفته است؟ بله  خیر 

۷۳- مهلت مقرر زمانی جهت انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مشخص و قید شده است؟ بله  خیر  

سایر توضیحات :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام