کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي در مناقصات (1391)

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي در مناقصات یک مرحله اي و دومرحله ای (بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران) و به استناد بند «ث» ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات (مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، به پیوست «دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای» به منطور اعمال رویه واحد، زمینه سازی بسط و گسترش رقابت صحیح تر، اجرای بندهای «الف» و «ز» ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات و همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران، در ارتباط با ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات، در شش صفحه دستورالعمل و سه صفحه پیوست آن، برای مناقصات حوزه کارهای پیمانکاری ابلاغ می شود.

این دستورالعمل در اسناد مناقصه درج و منتشر می شود. عدم استفاده از این دستورالعمل در محدوده کاربرد این بخشنامه، صرفاً مشروط به استفاده از دستورالعمل جایگزی است که تناسب بیشتری با وضعیت دستگاه مناقصه گزار و موضوع مناقصه داشته و پیش از آن به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور رسیده باشد.

با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۸۷۰۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸ لغو می شود.

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي در مناقصات

1- کلیات

1-1. این دستورالعمل براي تعیین دامنه قیمت هاي پیشنهادي متناسب در ارتباط با بندهاي «الف» و «ز» ماده (2) قانون برگزاری مناقصات تهیه شده است.

2- محدوده کاربرد

2-1. این دستورالعمل در مناقصات یک مرحله اي و دو مرحله اي با برآورد بیش از 10 برابر نصاب معاملات متوسط، براي ارزیابی مالی قیمت هاي پیشنهادي در کارهاي پیمانکاري حوزه نظام فنی اجرائی کشور (مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم وزیران)، استفاده می شود. استفاده از این دستورالعمل در سایر مناقصه ها (در صورت عدم وجود دستورالعمل در آن حوزه) به تشخیص دستگاه مناقصه گزار است.

3-1. تعاریف

مناسب ترین قیمت پیشنهادي: پیشنهادي است که در آن سه عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توأم و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد، به نحوي که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مولفه را به صورت منفرد و سرجمع محقق کند.

3-2. دامنه قیمتهاي متناسب: محدوده اي از قیمت هاي پیشنهادي مناقصه گران است که در آن ، مناقصه گر با قیمت پیشنهادي ارایه شده، ضمن عدم تحمیل هزینه غیرمتعارف بر دستگاه مناقصه گزار، با تامین حداقل الزامات کیفیت، زمان و هزینه، توانایی انجام موضوع مناقصه را داشته باشد.

3-3. برآورد اجرای کار (Pb) : مبلغی است که توسط دستگاه مناقصه گزار براساس دستورالعمل هاي مربوط تهیه میشود و در صورت مصلحت در قالب اسناد مناقصه در اختیار مناقصه گران قرار می گیرد. در مواردي که فهرست بهاي پایه وجود دارد ، برآورد طبق فهرست یاد شده انجام میشود.

3-4. برآورد به هنگام (P 0): مبلغ به روز شده اجراي کار با لحاظ عوامل موثري مانند هزینه هاي بالاسري و تغییرات قیمت از زمان مبناي برآورد اجراي کار تا زمان ارائه پیشنهاد پیمانکار (در قراردادهاي مشمول تعدیل) میباشد که توسط دستگاه مناقصه گزار به روش زیر حساب می شود:

تبصره 1 : اگر در برآورد اجراي کار، از چندین رشته فهرست بها، استفاده شده باشد، برآورد به هنگام اجراي کار از حاصل جمع برآورد به هنگام هر رشته به دست میآید.

تبصره 2 : برآورد به هنگام اجراي کار که توسط دستگاه اجرایی تعیین شده است قبل از بازگشایی پاکت هاي مالی، اعلام میشود.

3-5. میزان اهمیت مناقصه: تابع برآورد اجراي کار، حساسیت و پیچیدگی پروژه، ارتباط آن با پروژه هاي دیگر و نیز خسارت ناشی از نرسیدن به اهداف پروژه در زمان پیش بینی شده براي شروع و دوره بهره برداري است که توسط دستگاه مناقصه گزار تعیین و در اسناد مناقصه اعلام می شود.

در غیر اینصورت با توجه به محدوده هاي زیر میزان اهمیت مناقصه تعیین میشود:

3-5-1. مناقصه با اهمیت متوسط: مناقصه های با مبلغ برآورد (Pb) تا یکصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط.

3-5-2. مناقصه با اهمیت زیاد: مناقصه های با مبلغ برآورد (Pb) از یکصد تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط

3-5-3. مناقصه با اهمیت بسیار زیاد: مناقصه هایی با مبلغ برآورد (Pb)  از هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط به بالا

3-6. ضریب مناقصه (t): تابع اهمیت مناقصه و تعداد پیشنهاد قیمت ارائه شده و به شرح جدول شماره یک است که توسط کمیسیون مناقصه به مناقصه گران اعلام می شود.

….

بهروز مرادی- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام