کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوبات

مصوبه راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان

راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان (مصوب جلسه ۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنیاد ملی نخبگان – قوه قضائیه – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» که در جلسه ۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می­گردد.

راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان

مقدمه:

پیرو ارائه گزارش بنیاد ملی نخبگان به شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با میزان خروج و بازگشت نخبگان و همچنین میزان اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، به منظور جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان، احکام متناظر به شرح ذیل پیش بینی می گردد:

ماده ۱- به منظور ارتقای سرمایه انسانی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است با همکاری بنیاد ملی نخبگان نسبت به طراحی و اجرای برنامه «همکاری با متخصصان و کارآفرینان توانمند ایرانی خارج از کشور» با محورهای ذیل اقدام نماید:

۱- تسهیل بازگشت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و بهره برداری از ظرفیت آن ها در توسعه علمی، فناورانه و نوآورانه کشور؛

۲- ارتقای گردش نخبگان با تعامل و همکاری مؤثر میان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و بدنه داخلی نظام علم و فناوری کشور؛

۳- طراحی برنامه های ویژه برای توسعه کسب وکارهای جدید و پیشبرد فناوری های راهبردی کشور با استفاده از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور.

تبصره ۱- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر سازوکارهای موجود، از طریق مرکز تعاملات بین المللی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری از میان دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی خارج از کشور؛ موضوع برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در قالب قرارداد پیمانی یک ساله، عضو هیأت علمی جذب نمایند. در مدت مذکور فرایند جذب مشتمل بر گزینش علمی و عمومی در چارچوب ضوابط معمول انجام می گیرد.

تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است برای تأمین ردیف مجوز استخدام هیأت علمی موضوع این برنامه در سقف ردیف های مجاز سالیانه همکاری و اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع لازم برای این برنامه را در قوانین بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده ۲- در راستای تحقق اهداف بند ۶ – ۳ سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و همچنین اجرای اقدامات ملی ۸ و ۹ سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری همه ارکان دولت و دستگاه های اجرایی، سازوکار جذب نخبگان و متخصصین غیرایرانی را به ویژه از کشورهای هدف، تدوین و برای تصویب و ابلاغ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۳- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند اعضای هیأت علمی ایرانی که در دانشگاه های برتر دنیا مشغول به فعالیت هستند و پس از طی مراحل قانونی جذب به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته شده اند را با تایید هیات ممیزه خود با حداقل همان درجه علمی مشابه دانشگاه مبدأ استخدام نمایند.

ماده ۴- با هدف ارتقای حکمرانی و هوشمندی ملی در حوزه تبادلات بین المللی سرمایه انسانی خصوصاً نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، «رصدخانه ملی گردش نخبگان » با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان و با استفاده از ظرفیت یکی از دانشگاه های معتبر کشور، با مأموریت  رصد، پایش و ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جریان های بین المللی گردش نیروی انسانی تحصیلکرده، فناور و متخصص و نخبه و عوامل مؤثر بر آن، بدون توسعه تشکیلاتی تشکیل می شود.

تبصره: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از تشکیل «رصدخانه ملی مهاجرت»، اساسنامه آن را به تصویب ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور خواهد رساند.

ماده ۵- به منظور ارتقای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی:

۱- دولت موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور ارتقاء یابد. برنامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور موضوع این بند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، توسط بنیاد ملی نخبگان تهیه و در هیأت وزیران به تصویب می ‎رسد.

۲- دولت موظف است از کارفرمایان بخش خصوصی برای هرگونه همکاری در طرح های بنیاد ملی نخبگان و یا بهره گیری از سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه کشور، حمایت های ویژه به عمل آورد.

ماده ۶- همکاری اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی و پژوهشی وزارتین (وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با بنیاد ملی نخبگان، دارای امتیاز اجرایی و حسب مورد پژوهشی در آیین نامه ارتقاء و ترفیع اعضای هیات علمی است و همچنین مشمول کسری موظفی در مؤسسات مربوطه می شود.

تبصره: امتیاز ارتقاء و کسری موظفی، در کمیته سه نفره متشکل از معاونین مربوطه در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون مربوطه بنیاد ملی نخبگان تعیین شده و در اصلاحیه آئین نامه ارتقاء اعمال خواهد شد.

ماده ۷- دولت با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی موظف است ضمن حمایت از موسسات خصوصی فعال در زمینه بازگشت نخبگان، ضوابط و مقررات لازم در زمینه جلوگیری و محدود کردن فعالیت موسسات مهاجرت غیر قانونی را تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی ربط ظرف مدت شش ماه، به اجرا درآورد.

ماده ۸- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است ضوابط جذب و استخدام را به گونه ای تنظیم نماید که دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفة تخصصی بنیاد ملّی نخبگان، مجاز باشند پس از شروع پروژة تحقیقاتیِ جایگزین خدمت مورد تأیید از سوی «مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلّح» و پس از طیّ دورة آموزش نظامی و  قبل از صدور کارت پایان خدمت، نسبت به شرکت در مقدمات استخدام در دستگاه های غیرنظامی مانند شرکت در آزمون های تخصصی، عمومی، استخدامی و آزمون های حرفه ای از قبیل آزمون وکالت و نظایر آن و فرایند جذب اعضای هیئت علمی، اقدام نمایند.

ماده ۹- با هدف ارتقای تعاملات بین المللی علم و فناوری، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان بین المللی و جذب، بازگشت و نگهداشت نخبگان و متخصصین ایرانی و غیرایرانی، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری رئیس جمهور عهده دار انجام تمامی وظایف محوله به معاونت علمی و فناوری، مندرج در بندهای این مصوبه خواهد بود.

ماده ۱۰- این مصوبه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی- حسن روحانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام