کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت

آئين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه كشور (مصوبه شماره ۷۵۱۲۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۳ هیأت وزیران)

ماده ۱- تخصيص اعتبار عبارت است از تعيين حجم اعتباري كه براي يكسال يا دوره‌هاي‌معين در سال جهت هزينه اجراء برنامه‌ها و عمليات و ساير پرداختها مورد لزوم است‌.

ماده ۲- پيش‌بيني دريافت‌ها عبارت است از برآورد وصولي‌هاي دولت از بابت كليه درآمدها و استفاده از ساير منابع منظور در بودجه عمومي دولت در دوره‌هاي تخصيص اعتبار كه مشتركاً بوسيله وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه صورت مي‌گيرد.

ماده ۳- در خواست تخصيص اعتبار درخواستي است كه بوسيله دستگاه اجرائي براساس ‌پيش‌بيني پيشرفت كار، وضع قراردادها، شرايط اقليمي محل انجام كار و ساير خصوصيات امر تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي‌شود.

ماده ۴- گزارش اجراي مالي بودجه عبارت از گزارش وصولي درآمدها و ساير دريافت‌ها و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي است كه شكل و چگونگي آن از طرف سازمان‌برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵- گزارش پيشرفت عمليات عبارت است از گزارش اجرائي برنامه‌ها، فعاليت‌ها و طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرائي در دوره‌هاي معين كه شكل و چگونگي آن از طرف‌ سازمان برنامه و بودجه تهيه و به دستگاه‌هاي اجرائي ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶- براي تخصيص اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت كميته‌اي مركب از وزيرمشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه‌، يكي از صاحب منصبان آن سازمان و مدير كل خزانه ومدير كل نظارت بر اجراي بودجه تشكيل خواهد شد. رياست اين كميته با وزير مشاور و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

در موارد لزوم ساير مقامات وزارت دارائي‌، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي ديگر بنابه دعوت كميته در جلسات شركت خواهند كرد.

ماده ۷- كليه دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند پس از تصويب بودجه كل كشور درخواست ‌تخصيص اعتبار خود را با توجيه لازم تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شكل و نحوة درخواست تخصيص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده ۸- گزارش اجراي مالي بودجه و گزارش پيشرفت برنامه‌ها و عمليات هر ماه موضوع ‌مواد ۴ و ۵ اين آئين‌نامه در دوره‌هاي معين كه توسط كميته تعيين خواهد شد از طرف ‌دستگاه‌هاي اجرائي بايد به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

ماده ۹- وزارت دارائي فهرست پرداختهائي را كه طبق تخصيص اعتبار سه ماهه از محل‌اعتبارات منظور در بودجه عمومي دولت انجام ميدهد و نيز ساير فهرست‌هائي را كه كميته‌تخصيص لازم تشخيص دهد بسازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.

شكل‌، روش تهيه و ارائه اين فهرست‌ها و دوره‌هاي آن با توافق وزارت دارائي و سازمان برنامه‌و بودجه تعيين خواهد شد.

ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه ضمن اجراي وظائف نظارت خود بر فعاليتها و طرحهاي‌عمراني و تهيه گزارش‌هاي ارزشيابي عمليات و نتايج حاصله از اجراي بودجه و تطبيق اين‌ گزارش‌ها با گزارش دستگاههاي اجرائي از لحاظ پيشرفت كار و اجراي بودجه اطلاعات لازم براي‌تعيين خط مشي‌هاي تخصيص اعتبار در دوره‌هاي بعد را فراهم مي‌نمايد.

ماده ۱۱- پس از تصويب بودجه كل كشور كميته تخصيص اعتبار بنا به دعوت سازمان‌برنامه و بودجه تشكيل و براساس گزارش پيش‌بيني دريافتها و درخواستهاي تخصيص اعتبارخط مشي‌هاي تخصيص اعتبار را تعيين و بوسيله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به‌واحدهاي مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مينمايد تا تخصيص اعتبار سه ماهه اول سال ‌دستگاه‌هاي اجرائي براساس خط مشي‌هاي تعيين شده تهيه و پس از تصويب كميته‌، توسط‌سازمان برنامه و بودجه براي ابلاغ به واحدها و دستگاههاي اجرائي به وزارت دارائي ارسال‌شود.

اين روش براي تخصيص دوره‌هاي سه ماهه بعدي نيز اعمال خواهد شد.

تبصره- كميته تخصيص اعتبار ميتواند جلسات فوقالعاده‌اي در فاصله جلسات عادي‌خود براي تجديد نظر در تخصيص اعتبار ابلاغ شده در دوره يا دوره‌هاي قبل تشكيل دهد و يا باتوجه به اطلاعات واصله‌، در مورد پيشرفت كار و پرداختها و پيشنهادهاي تغيير در تخصيص‌اعتبار ابلاغ شده را بررسي و تصويب كند.

ماده ۱۲- هرگاه دستگاه اجرائي گزارشهاي مقرر در اين آئين‌نامه را به ترتيبي كه سازمان‌برنامه و بودجه تعيين خواهد كرد ارسال نكند تخصيص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات‌موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسيله كميته تخصيص اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده ۱۳- تخصيص اعتبارات هر دوره بايد منتهي تا پانزده روز قبل از پايان دوره تخصيص‌قبلي اعتبار براي دوره بعد ابلاغ شود.

ماده ۱۴- كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت استفاده‌مي‌كنند مشمول اين آئين نامه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام