کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (سال ۱۳۹۰)

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان (تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۸۹- «آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹-

ب- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ج- وزارت: وزارت کشور

د- شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی

هـ- دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

و- کارگروه: کارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

فصل دوم – ترکیب و وظایف شورا

ماده ۲- به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها در چارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورا با اعضای مندرج در قانون به ریاست استاندار تشکیل ‌می‌شود.

تبصره ۱- هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی و کارگروه‌های تخصصی از مسئول آن دستگاه و رییس کارگروه مربوط برای شرکت در جلسه شورا بدون حق رأی دعوت به عمل می‌آید.

تبصره ۲- اعضای شورا و کارگروه‌های تخصصی شخصاً در جلسات شورا و کارگروه‌های تخصصی شرکت می‌نمایند. در صورت عدم امکان حضور اعضای کارگروه‌ها در جلسه، نماینده تام‌الاختیار آنها با هماهنگی رییس یا دبیر کارگروه با معرفی‌نامه کتبی در جلسه مذکور حضور می‌یابند.

تبصره ۳- رؤسای شورا و کارگروه می‌توانند حسب مورد از افراد صاحب‌نظر بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

ماده ۳- وظایف شورا با رعایت قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- بررسی و تأیید برنامه‌های توسعه استان شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری آمایش سرزمین.

ب- بررسی و تصویب برنامه‌های میان مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدفها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های توسعه استان و نظارت بر آنها.

ج- بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان.

د- پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

هـ- تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی پنجساله استان و شهرستان.

و – تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

ز – اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.

ح – بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارایه به معاونت.

ط – بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد دبیر شورا.

ی – بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان.

ک – بررسی و توزیع اعتبارات هزینه‌‌ای دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک « دستگاه – برنامه» براساس پیشنهاد دبیر شورا، به گونه‌ای که توزیع نهایی منجر به عدم تعادل در پرداخت‌های دستگاههای اجرایی نگردد.

ل – بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط‌مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها، تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور.

م – پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوط.

ن – بررسی راههای تجهیز و جذب پس‌اندازهای بخش غیردولتی و نیز توسعه مشارکتهای مردمی در امور استان.

س – پیشنهاد برنامه‌های اجرایی توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم و ابلاغ سیاست‌‌های اجرای مربوط.

ع – طرح و تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که به حکم مقررات قانونی ایجاد گردیده و یا می‌گردند.

ف – ارایه یک نسخه از قرارداد سند بودجه سالانه استان موضوع بند (ب) ماده (۱۷۹) قانون و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی و گزارش عملکرد برنامه و پیشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت.

ص – تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه.

ق – اتخاذ تدابیر لازم درخصوص سایر وظایف مرتبط با شورا.

ماده ۴- دبیرخانه شورا در حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری مستقر می‌باشد و وظایف آن به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – تهیه دستور کار جلسه‌های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه‌ برای اعضا.

ب – ارسال تصمیمات شورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضاء و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط.

ج – پیگیری مصوبات شورا.

د – ارسال یک نسخه از صورتجلسه تصمیمات شورا به معاونتهای ذی‌‌ربط در معاونت و وزارت.

ه- – تهیه برنامه‌ زمانبندی تشکیل جلسات شورا و کارگروههای تخصصی آن و ارسال یک نسخه از آن به معاونتهای ذی‌ربط در معاونت و وزارت.

و – بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروهها، کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها و دستگاه‌های اجرایی استان به منظور تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.

ز – آماده‌سازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا.

فصل سوم – کارگروههای تخصصی

ماده ۵ – به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، هشت کارگروه تخصصی مشورتی به شرح زیر در همه استانهای کشور تشکیل می‌شود:

الف – کارگروه تخصصی امور اقتصادی

ب – کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

ج – کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده

د – کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار

ه- – کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری

و – کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

ز – کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی

ح – کارگروه تخصصی اشتغال

تبصره – دبیرخانه کارگروههای تخصصی بندهای (ب) و (ح) به ترتیب در واحدهای استانی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

ماده ۶ – اعضای کارگروه تخصصی امور اقتصادی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب – مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)

ج – رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

د – رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

ه- – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

و – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

ز – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ح – رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ط – مدیرکل منابع طبیعی استان (بدون حق رأی)

ک – نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر

ل – مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان (بدون حق رأی)

م – مدیر کل گمرک استان (بدون حق رأی)

ن – سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها (در استان تهران به پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی)

س – دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افراد صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون استان و تایید رییس کارگروه

ماده ۷- وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف – جذب و تأمین منابع مالی از بازار سرمایه

ب – سیاست‌های ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

ج – منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر درخصوص اولویت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی

د – شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی

ه- – نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در استان و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه به شورا

و- توسعه و پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی

ز – تنظیم خط‌مشی‌های صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود

ح – ارتقاط بهره‌وری از منابع و نهاده‌های بخش‌های ذی‌ربط

ط – استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی در راستای سیاست‌های توسعه استان

ک – جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان

ل – شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی گردشگری استان

م – توسعه صنایع دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی

ن – اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در استان

ماده ۸ – اعضای کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)

ب – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی (دبیر)

ج – نماینده معاون برنامه‌ریزی استانداری (در سطح مدیرکل)

د – مدیرکل مدیریت بحران استان

ه- – رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

و – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ز – نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر

ح – مدیرعامل شرکت مخابرات استان

ط – مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

ی – مدیرکل حفاظت محیط‌‌زیست استان

ک – یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان

ل – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

م – مدیرعامل شرکت ملی گاز استان

ن – مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

ماده ۹- وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف‌- طرح‌های توسعه عمران شهری، مجموعه‌های شهری، طرح‌های جامع ناحیه‌ای، طرح‌های بهسازی، نوسازی و مرمت بافتهای قدیمی و فرسوده استان به استثنای وظایف کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

ب – وظایف مرتبط با اجرای آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

ج – طرح‌های هادی و جامع شهرها، طرح‌های فضاهای شهری (طراحی شهری) و روستایی

د – برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان

ه- – برنامه‌های توسعه حمل و نقل استان، کنترل و نظارت بر حمل کالا و مسافر و ارتقای بهره‌وری و افزایش ایمنی در فعالیت‌های مختلف حمل و نقل

و – توسعه سیستم‌های انتقال در زمینه گاز طبیعی، آب، برق و فرآورده‌های نفتی

ز – محافظت از بناها و فضاهای با ارزش فرهنگی و تاریخی در استان

ح – طرح‌های پدافند غیرعامل در استان

ط – برنامه‌های توسعه کمی و کیفی مسکن استان

ی – ساماندهی فضاها و سکونتگاه‌های روستایی و پروژه‌های بزرگ عمرانی

ماده ۱۰- اعضای کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون سیاسی و امنیتی استانداری (رییس)

ب – مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری (دبیر)

ج – نماینده معاون برنامه‌ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)

د – مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

ه- – رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش

و – مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

ز – رییس واحد استانی وزارت اطلاعات

ح – دادستان مرکز استان

ط – فرمانده ناحیه انتظامی استان یا نماینده تام‌الاختیار وی

ی – رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان

ک – رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ل – مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

م – رییس واحد استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ن – رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران

س – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ع – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)

ف – مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی

ص – فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان

ق – مدیرکل ثبت احوال کشور

ر – مدیر کل اوقاف و امور خیریه

ماده ۱۱- وظایف کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف – مسایل، مشکلات و نیازهای بانوان، ایثارگران و جوانان استان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و بهبود شاخص‌های ذی‌ربط

ب – کانونهای آسیب‌پذیر اجتماعی و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهبود شاخص‌های مرتبط به ویژه شاخص‌های زیر میانگین کشوری

ج – کاهش اثرات ناشی از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه

د – کمک به اقشار آسیب‌پذیر

ه- – هماهنگی نهادهای متولی امور فرهنگی در استان

و – بازیابی هویت و ارتقای خودباوری در نسل جوان

ز – تحکیم بنیاد نهاد خانواده

ح – ارتقای شاخص‌های فرهنگی استان

ط – طراحی و ساماندهی مراکز فرهنگی و گلزار شهدا

ماده ۱۲ – اعضای کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب – مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری (دبیر)

ج – مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری

د – مدیر کل مدیریت بحران استان

ه- – مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان

و – نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر

ز – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ح – رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

ط – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ی – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی استان

ک – نماینده وزارت نیرو به انتخاب وزیر

ماده ۱۳- وظایف کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف – سند چشم‌انداز توسعه استان

ب – برنامه آمایش و اجرای آن در استان

ج – برنامه‌های توسعه میان‌مدت استانی و شهرستانی

د – مکان‌یابی پروژه‌های بزرگ عمرانی با توجه به اسناد توسعه استان و ملاحظات زیست‌محیطی و آمایش سرزمین.

ه- – طرحهای توسعه ناحیه‌ای

و – تدابیر لازم جهت نقشه‌های اصلی (GIS) استان

ز – طرح‌های توسعه با ملاحظات زیست‌محیطی در استان

ح – سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی استان

ط – تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای

ی – انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از محدوده‌های جمعیتی با هماهنگی کارگروه تخصصی امور زیربنایی

ماده ۱۴- اعضای کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری (رییس)

ب – مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری (دبیر)

ج – نماینده معاون برنامه‌ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)

د – مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری

ه- – رییس واحد استانی وزارت جهادکشاورزی

و – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ز – نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر

ح – نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان به انتخاب وزیر

ط – رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش

ی – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

ک – رییس پارک علم و فناوری استان

ل – رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مرکز استان

م – رییس جهاد دانشگاهی استان

ن – مدیرکل صدا و سیمای استان

س – رییس دفتر نخبگان استان

ماده ۱۵- وظایف کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف – راهکارهای تحول نظام اداری در استان

ب – فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی

ج – استانداردسازی بانکهای اطلاعاتی موجود و تشکیل بانکهای اطلاعاتی جامع مورد نیاز دستگاههای اجرایی سازمان

د – آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه‌مدت کارکنان

ه- – ارتقای بهره‌وری در حوزه خدمات عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن

و – ساختار، ترکیب و توزیع بهینه نیروی انسانی دستگاه‌ها.

ز – اولویت‌های تحقیقاتی استان برمبنای شناسایی نیازها، تواناییها و مزیتهای منطقه‌ای

ح – توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.

ط – برنامه‌های حمایت از تحقیقات و تولید فناوری و عرضه نوآوری استان جهت ارایه به شورا به منظور تقویت انگیزه پژوهشگران برگزیده استان

ماده۱۶- اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون سیاسی و امنیتی استانداری (رییس)

ب – رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان (دبیر)

ج – نماینده معاون برنامه‌ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)

د – مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

ه- – مدیرکل حفاظت محیط‌زیست محیط استان

و – رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

ز – مدیرکل دامپزشکی استان

ح – رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ط – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

ی – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی

ک – دادستان مرکز استان

ل – مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

م – رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان

ن – رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش

س – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده ۱۷- وظایف کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف – اجرایی نمودن تصمیمات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ب – مشکلات استانی مربوط به سلامت و امنیت غذایی استان و انعکاس پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه شورا

ج – ارتقای خدمات سلامت و امنیت غذایی در سطح استان

د – وضعیت سلامت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوان به ویژه دختران و راههای بهبود آن

ه- پیشگیری از عفونت و بیماری ایدز و کنترل آن

و – بسته‌های تربیت بدنی در جهت سلامت عمومی

ماده ۱۸- اعضای کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب – رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر)

ج – دادستان مرکز استان

د – مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری

ه- رییس واحد استانی سازمان امور مالیاتی

و ‌- رییس واحد استانی وزارت اطلاعات

ز – رییس شورای اسلامی استان

ح – دو نفر صاحب‌نظر در امور اقتصادی و مالی ترجیحاً در اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی به انتخاب رییس کارگروه

ماده ۱۹- وظایف کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیزات منابع استانی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف – گزارشهای مربوط به وصول و تجهیز درآمدهای استان

ب – سیاستهای اجرایی وصول درآمدهای استانی

ج – نحوه وصول درآمدهای استانی توسط دستگاههای اجرایی وصول‌کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها

د – تجهیز و بکارگیری سایر منابع در راستای برنامه‌های توسعه استان از جمله جلب مشارکت عمومی

ماده ۲۰- اعضای کارگروه تخصصی اشتغال به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب – رییس واحد استانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیر)

ج – رییس واحد استانی وزارت اموراقتصادی و دارایی

د – رییس و واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ه- – رییس واحد استانی وزارت جهادکشاورزی

و – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

ز – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ح – رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران

ط – مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

ی – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد (درصورت وجود)

ک – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

ل – سرپرست یکی از بانکهای استان به انتنخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها

ماده ۲۱- وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف – تعیین فعالیت‌های اولویت‌دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال

ب – بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته استان

ج – وضعیت بازار کار و ارایه راه‌حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان

د – هماهنگی در سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش‌ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار

ه- – شناسایی امکانات و محدودیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز

فصل سوم – کمیته برنامه‌ریزی شهرستان

ماده۲۲- برای افزایش اختیارات شهرستانها در چارچوب وظایف شورا، کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان با عضویت رؤسای ادارات شهرستان (متناظر با ادارات کل استانی عضو شورا)، نمایندگان شهرستان و به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود. نماینده معاونت برنامه‌ریزی استانداری دبیر کمیته (بدون حق رأی) می‌باشد.

ماده ۲۳- کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستانها موظفند با رعایت دستورالعمل ابلاغی شورا و در چهارچوب سند توسعه استان نسبت به تعیین و اولویت‌بندی پروژه‌ها اقدام نمایند.

ماده ۲۴- کمیته‌های برنامه‌‌ریزی شهرستانها موظفند نسبت به تأمین اعتبار برای پروژه‌های ناتمام (به استثنای پروژه‌های واگذارشده) اقدام نمایند.

تبصره – تصویب پروژه‌های جدید، مشروط به تأمین اعتبار مناسب پروژه به طوری که اعتبار سال اول اجرای آن از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای پروژه (برحسب سال) کمتر نگردد، مجاز است.

ماده ۲۵- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام