کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

اعلام برخی مقررات در زمینه مقررات اداری و استخدامی

اعلام برخی مقررات در زمینه‌های استخدام نیروی انسانی، تبدیل وضعیت‌ها، پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی و مأموریت/ نقل و انتقال نیروی انسانی (بخشنامه شماره 204284 مورخ 13/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران)

روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي استان مازندران

سلام علیکم:

احتراماً، حسب مكاتبات متعدد دستگاه‌هاي اجرايي استاني در خصوص امور اداري و استخدامي، نقل و انتقالات و تبديل وضعيت استخدامي كاركنان و ساير موارد مشابه و به منظور ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از اتلاف هزينه و نيروي انساني در اجراي برخي مقررات، موارد ذيل براي بهره‌برداري و مراعات ابلاغ مي‌گردد.

الف) حوزه استخدام نيروي انساني:

1- به استناد مواد 41 و 44 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه به كارگيري و استخدام رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها بوده كه از طريق آزمون استخدامي و به صورت عمومي نشر آگهي مي‌شود، انجام مي‌گردد. لذا به مكاتبات موردي كه توسط دستگاه هاي اجرايي و يا ساير افراد در اين خصوص صورت مي‌گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- بر اساس بند 4 بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 01/08/1392، مسئوليت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در زمينه منابع انساني و تشخيص ضرورت نيازهاي استخدامي واحدهاي استاني بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي مركزي است و واحدهاي استاني بايد نيازهاي استخدامي خود را براي بررسي و اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به ستاد مركزي دستگاه اجرايي ذي‌ربط منعكس نمايند.

3- بر اساس بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، جذب و به كارگيري ايثارگران واجد شرايط از محل مجوزهاي استخدامي اختصاص يافته به بنياد شهيد و امور ايثارگران انجام خواهد شد.

4- معلولين واجد شرايط به استناد بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين و ماده 34 بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/07/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق)، داراي حداقل 3% سهميه از محل مجوزهاي استخدامي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي مي‌باشند كه به شرط شركت در آزمون و كسب حد نصاب نمرات تعيين شده از سهميه مذكور برخوردار خواهند شد. لازم به ذكر است، بر اساس اعلام نظر شماره 34780 مورخ 16/3/1394 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تبصره يك ماده 7 قانون مذكور (استخدام موردي و بدون آزمون نابينا، ناشنوا و معلولين جسمي- حركتي واجد شرايط) به علت مغايرت با ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري ملغي الاثر شده است.

5- جذب نيروي قرارداد كار معين در سقف تعيين شده تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تا حداكثر 10% پست‌هاي سازماني مصوب و بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب از محل مجوزهايي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار ستاد مركزي دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌دهد، پس از دريافت شماره شناسه با نام در بستر سامانه كارمند ايران امكان‌پذير ميباشد. بنابراين در دستگاه‌هايي كه بيش از سقف 10% مذكور نيروي قراردادي مشغول به كار مي‌باشند، مكاتبه و پيگيري با اين سازمان موضوعيت ندارد.

6- به استناد بند 21 برنامه عملياتي نقشه راه اصلاح نظام اداري موضوع بخشنامه شماره 1227/93/200 مورخ 3/2/1393 جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به تعيين و تكليف حداقل 15% از نيروهاي قراردادي مازاد خود تا سقف تعيين شده در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 معاونت مذكور اقدام نمايند.

7- با اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري، تصويبنامه‌هاي شماره 62346/ت 17316 هـ مورخ 11/5/1376 هيأت محترم وزيران موضوع استخدام قهرمانان ورزشي، 17814/ت 30987 هـ مورخ 12/7/1383هيأت محترم وزيران موضوع جذب نخبگان و بخشنامه‌هاي شماره 84443/1802 مورخ 12/5/1384 موضوع اختصاص 5% سهميه استخدامي به قبول شدگان آزمون ادواري، 49041/1802 مورخ 11/4/1386 موضوع جذب در رشته شغلي مأمور حراست و ماده 19 بخشنامه شماره 84597/ 200 مورخ 8/9/1388 موضوع جذب مشاغل حساس و كليدي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص استخدام موردي و بدون نشر آگهي، فاقد اعتبار  مي‌باشد.

8- طبق بند 9 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) با رعایت قوانین و مقررات و از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً با مجوز سازمان امکان‌پذیر است.

ب) تبديل وضعيت‌ها:

1- تبديل وضعيت كاركنان قراردادي داراي شماره شناسه به پيماني با داشتن يكي از شرايط ذيل در بستر فراهم شده در سامانه كارمند ايران بدون نياز به مكاتبه با اين سازمان صورت مي پذيرد:

الف) مشمولين راي شماره 555 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع بخشنامه شماره 4557/91/224 مورخ 24/02/1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور (سابق).

ب) پذيرفته شدگان آزمون ادواري سالهاي 1381، 1383 و 1384 براساس ماده 30 بخشنامه 9757/93/200 مورخ 19/07/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، به شرط وجود مجوز استخدام، وجود پست سازماني بلاتصدي متناسب با رشته تحصيلي، اعتبار مصوب و داشتن شرايط عمومي استخدام.

ج) تبديل وضعيت جانبازان و فرزند شهيد قراردادي بدون اخذ مجوز استخدام بر اساس بخشنامه شماره 969/92/220 مورخ 24/01/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور.

د) بر اساس ماده 28 بخشنامه شماره  9757/93/200 مورخ 19/07/1393 به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه می‌باشند، در صورت شركت در آزمون استخدامي به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي دو درصد و حداكثر تا بيست درصد نمره كل آزمون در هر يك از حيطههاي امتحان مشترك و مصاحبه استخدامي به صورت جداگانه امتياز اضافه خواهد شد.

2- تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به استناد تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري و بخشنامه شماره  1309/91/200 مورخ 22/1/1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با شرايط زير امكان‌پذير ميباشد.

الف) تأييد و تصويب ساختار سازماني در اجراي ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري.

ب) تصويب مشاغل حاكميتي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر اساس تصويب‌نامه شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389 هيأت محترم وزيران.

ج) داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي (فوق ديپلم و بالاتر) و حداقل 5 سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم.

د) رضايت مدير واحد محل خدمت.

هـ) كسب حداقل 60 درصد ميانگين نمره ارزيابي عملكرد سه سال آخر.

و) تأييد گزينش.

بنابراين در صورت اجراي بندهاي (الف) و (ب) توسط دستگاه‌هاي مركزي و وجود شرايط بندهاي (ج) تا (و)، اقدامات اجرايي از طريق بستر سامانه كارمند ايران و ستاد مركزي پيگيري گردد.

  • شناسنامه: با توجه به این‌که بخشنامه شماره  1309/91/200 مورخ 22/1/1391 معاونت (وقت) توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، یکی از 16 بخشنامه‌ای است که مطابق بخشنامه شماره 1217/93/200 مورخ 3/2/1393 آن معاونت (لینک بخشنامه)، لغو و عدم قابليت استناد آن اعلام شده است، لذا به نظر می‌رسد این بند قابلیت اجرا ندارد.

3- تبديل وضعيت از پيماني به رسمي براي ايثارگران، فرزندان معظم شهدا، جانبازان انقلاب اسلامي و آزادگان مشمول قوانين خاص ايثارگران از جمله ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد.

ج) فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و نوار مرزي:

1- فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته صرفاً به كاركنان واجد شرايط شاغل در مناطق روستايي تابعه دهستان‌هاي پيوست مصوبه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 هيأت محترم وزيران قابل پرداخت مي‌باشد.

2- دستورالعمل پيوست نامه شماره 144538/42/4/1 مورخ 17/11/1391 وزارت كشور ملاك تعيين و پرداخت فوقالعاده نقاط مرزي مي‌باشد.

3- بر اساس ماده 90 قانون بودجه سال 1390 و ماده 97 قانون بودجه سال 1391، به كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزار نفر جمعيت فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته پرداخت مي‌گرديد كه با عنايت به يك ساله بودن احكام قانون بودجه و به علت عدم پيش‌بيني در قوانين بودجه سالهاي 1392، 1393 و 1394، پرداخت آن امكان‌پذير نمي‌باشد.

د) مأموريت/ نقل و انتقال كاركنان:

1- انتقال كارمندان رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با موافقت دستگاه مبدأ و دستگاه مقصد بلامانع ميباشد.

2- مأموريت كارمندان رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداكثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوقالعاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز مي‌باشد. براي مأموريت بيش از شش ماه حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت مأموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوقالعاده‌هاي وي حسب توافق دستگاه‌هاي ذيربط خواهد بود. اين قبيل مأموريت‌ها در مقاطع زماني حداكثر يك ساله با توافق دستگاه‌هاي متبوع و دستگاه محل مأموريت قابل تمديد است.

3- مأموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي مستثني شده در ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوقالعادهها از اعتبار دستگاه محل مأموريت در مقاطع زماني حداكثر يك ساله امكا‌ن‌پذير است. در هر حال مجموع اين قبيل مأموريت‌ها از پنج سال در طول خدمت كارمند بيشتر نخواهد بود.

تبصره مهم: به استناد بند د ماده 65 قانون قانون برنامه پنجم توسعه، هر گونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع ميباشد.

4- حقوق و فوقالعاده‌هايي كه حسب مورد به كاركنان مأمور يا منتقل شده پرداخت مي‌گردد، با توافق دستگاه اجرايي مبدأ و مقصد تنها از يك دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد.

5- دستگاه محل مأموريت مجاز به اعزام مستخدم مأمور به ساير دستگاهها به صورت مأمور نمي‌باشد.

6- مأموريت كارمندان پيماني حداكثر تا سقف مدت پيمان‌نامه آن امكانپذير مي‌باشد.

7- تغيير نوع استخدام كارمند مأمور در دستگاه محل مأموريت مجاز نمي‌باشد.

8- انتقال و جابجايي نيروهاي قرارداد كار معين از يك دستگاه به دستگاه اجرايي دیگر مجاز نمي‌باشد.

هـ) اين سازمان به عنوان متولي نظام اداري و استخدامي و واحد متناظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در استان در صورت تفويض اختيارات مربوطه از طريق دستگاه متبوع نسبت به اجراي قوانين، تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي فوق الذكر اقدام مي‌نمايد.

لذا با عنايت به موارد فوق و با توجه به وظايف و مسئولیت‌هاي تعيين شده در هر بخش براي ستاد مركزي سازمان مديريت و برنامه‌ر‌يزي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، خواهشمند است، دستور فرماييد از مكاتبات و ارسال نامه‌هايي كه در حیطه اختيارات و وظايف اين سازمان پيش‌بيني نشده است، اجتناب فرمايند.

امیدعلی پارسا- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام