کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

دستورالعمل ساماندهی مشاغل نیروهای قرارداد مدت موقت وزارت نفت و تعیین حقوق و مزایای آنها

دستورالعمل ساماندهی مشاغل نیروهای قرارداد مدت موقت وزارت نفت و جبران خدمات مرتبط با آن

به: مدیران عامل محترم شرکت های اصلی

از: دبیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت

با سلام.

احتراماً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، مستند به بند (۱۰) ماده (۲)، قسمت “ج” ماده (۱۱)، مواد (۱۲ و ۳۸) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی و در راستای مفاد تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع “دستورالعمل ساماندهی مشاغل نیروهای قراردادی مدت موقت و جبران خدمات مرتبط با آن” مطرح و به شرح ذیل به تأیید رسید:

دستورالعمل ساماندهی مشاغل نیروهای قرارداد مدت موقت وزارت نفت

الف- ساماندهی مشاغل:

۱- اداره کل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی با رویکرد نظارت، راهبری و سیاستگذاری نسبت به ابلاغ روش کد دهی به مشاغل تحت تصدی کارکنان قراردادی مدت موقت مشتمل بر “لایه‌های سازمانی مورد نیاز و کدهای: منطقه، فعالیت اصلی، فعالیت فرعی، گروه شغلی، شغل، برنامه کار روزکار، نوبتکاری و اقماری” اقدام نماید.

۲- کارگروهی به مسئولیت اداره کل تشکیلات، روش ها و تعالی سازمانی متشکل از مدیریت های مهندسی ساختار و توسعه منابع انسانی شرکت ها نسبت به تعیین مدل گروه‌بندی مناسب مشاغل نیروهای قرارداد مدت موقت، جانمایی مشاغل تحت تصدی تمامی کارکنان مذکور در مدل گروه‌بندی منتخب و طراحی و ترسیم نمودار سازمانی سایه به ضمیمه سازمان رسمی شرکت‌ها/ مدیریت‌ها/ واحدهای سازمانی متبوع اقدام نماید.

ب- ساماندهی جبران خدمات

۱- شرکت های تابعه نسبت به تغذیه/ بروزرسانی اطلاعات شغلی و اعتبارسنجی شده نیروهای قراردادی مدت موقت برابر مفاد بند (۱) قسمت “الف” فوق اقدام نماید.

۲- اطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان قراردادی مدت موقت در سیستم جامع نیروی انسانی توسط شرکت ذیربط تغذیه/ به روز رسانی شده و سپس شرکت اصلی مربوطه نسبت به تخصیص کدهای مندرج در بند (۱) قسمت “الف” برای هر کارمند در سیستم جامع نیروی انسانی اقدام نماید.

تبصره ۱: اطلاعات مدرک تحصیلی (رشته/ مقطع تحصیلی) که منحصراً متناسب با وظایف و فعالیت‌های سنوات شغلی و تجربه کاری غالب دوره قراردادی کارمند و مرتبط با شرایط احراز شغل محوله است توسط شرکت ذیربط در سیستم جامع نیروی انسانی بروزرسانی می گردد.

تبصره ۲: تشخیص اعبار مدارک تحصیلی رسمی ارایه شده از سوی کارمند بر عهده شرکت ذیربط و صحت سنجی اقدامات انجام شده در اجرای مفاد این بند بر عهده مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت اصلی می باشد.

۳- پرداخت حقوق و مزایا صرفاً از طریق سیستم رایانه متمرکز دستمزد در شرکت ملی نفت/ گاز ایران (حسب مورد) با دریافت اطلاعات از سیستم جامع نیروی انسانی صورت گیرد و امور مالی شرکت‌ها مجاز به پرداخت خارج از سیستم مذکور نمی‌باشند. مدیریت های فاوای شرکت های ملی نفت و ملی گاز ایران و امور راهبری سیستم جامع نیروی انسانی با همکاری مدیریت های مالی و توسعه منابع انسانی شرکت های اصلی با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، نسبت به توسعه و روزآمدسازی زیرساخت‌های مربوطه، اقدام نمایند به گونه‌ای که هوشمندسازی نظام پرداخت تا حداکثر (۶) ماه از تاریخ اجرای این مصوبه محقق گردد.

۴- مبنای تعیین حقوق (دستمزد ماهانه) اولیه کارکنان قراردادی مدت موقت، مبالغ مندرج در جدول حقوق بدو استخدام کارکنان قراردادی مدت معین در سالجاری (ابلاغی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار) به عنوان حقوق اصلی خواهد بود.

۵- پس از تعیین سوابق ار قبلی مرتبط با شغل (پس از کد دهی)، مورد تأیید شورای بررسی و تعیین سوابق کار طبق مصوبه ۱۰۶۱ به ازای هر سال سابقه کار قابل قبول ۲/۵ (دو و نیم) درصد به صورت ساده و غیرتراکمی به حقوق مبنای حاصله در بند (۱) فوق افزوده می‌گردد.

۶- در ابتدای فروردین هر سال، در صورت استمرار یا انعقاد قرارداد جدید، به آخرین حقوق پرداختی علاوه بر میزان افزایش مزد سالانه اعلامی از طرف شورای عالی کار، ۵% (پنج درصد) نیز به عنوان پایه سنوات به روش غیرتراکمی افزوده خواهد شد. در مورد افرادی که کمتر از یکسال خدمت کرده اند به نسبت ایام کارکرد محاسبه می گردد. در هر حال مبلغ ریالی پایه سنوات کارمندان قراردادی مدت موقت در هر سال نمی بایستی از مبلغ پایه سنوات مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.

۷- فوق‌العاده ها و مزایای قابل پرداخت به کارکنان قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و برای مناطق و مشاغل عملیاتی با مدرک تحصیلی کاردانی شامل بر موارد مندرج در بندهای (۱۰ به غیر از جزء (ب)، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ۲۰) قسمت (۲۴–۱-۲) فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت بوده و از نظر خدمات درمانی، بیمه و بازنشستگی، غرامت و حوادث ناشی و غیرناشی از کار، کسور بیمه و بازنشستگی، برنامه و ساعت کار و تعطیلات و مرخصی و سایر موارد، عیناً بندهای (۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۱۹) قسمت فوق‌الذکر لازم‌الرعایه و کمک هزینه ایاب و ذهاب مطابق ضوابط اجرایی بودجه سالانه قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۱- فوق‌العاده‌های محل خدمت و نوع کار، جذب به کارکنان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر نیز حسب مورد (گرمسیر/ غیرگرمسیر) قابل پرداخت می‌باشد. اضافه کاری طبق رویه فعلی پرداختی به نیروهای موضوع این مصوبه (دستمزد روزانه … اضافه کار ماهانه) محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره ۲- فوق العاده تخصصی شغل در مناطق متناظر با کارمندان قراردادی مدت معین فعلی به شرح فرمول مندرج در قسمت (۴-۱۰-۸) مجموعه مقررات اداری و استخدامی بر حسب مدرک تحصیلی (طبق رویه بند ۶ قسمت مذکور) به مشمولین مصوبه قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۳- شرکت‌ها مجازند بر اساس ماهیت تخصصی شغل تا حداکثر ۵۰% فوق‌العاده مخصوص به کارکنان مشمول با طی فرایند پیشنهاد/ تأیید مربوطه پرداخت نمایند.

تبصره ۴- اقلام چهارگانه تسهیلات رفاهی (نفت/ گاز کارت) مشابه کارکنان مدت معین قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۵- منحصراً پرداخت فوق‌العاده تخصصی شغل در مناطق گرمسیر، بر مبنای حقوق بعلاوه فوق‌العاده متمم مناطق گرمسیر جنوب محاسبه می‌شود.

۸- چنانچه انجام محاسبات نظام پرداخت به شرح بندهای فوق، موجب کاهش ناخالص دریافتی کارمند گردد، مابه التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق، در همان شرایط قبلی (بدون تغییر محل خدمت، نوع کار)، پرداخت و در حکم حقوق پرداختی بدون تغییر باقی می‌ماند. تغییر شرایط محل خدمت (از گرمسیر به غیر گرمسیر) و نوع کار (اقماری/ نوبت کار به روز کار) بعد از تعیین مبلغ تفاوت تطبیق باعث تعدیل مبلغ تفاوت تطبیق می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز منظور می‌گردد.

۹- پذیرش مدرک تحصیلی جدید (بعد از به روزرسانی موضوع بند (۲)) حین قرارداد ممنوع و پذیرش مدرک در طول خدمت صرفاً برای یک نوبت (یک مقطع بالاتر از مدرک ملاک در زمان تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قراردادی مدت موقت) در ابتدای عقد/ تجدید قرارداد (حسب مورد) مشروط به مرتبط بودن مدرک تحصیلی با شغل ارجاعی دارای کد شغل و سنوات و تجربه اری، با تأیید برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت اصلی بلامانع می‌باشد.

۱۰- این مصوبه در خصوص هر یک از کارکنان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند (۸) فوق در صورت موافقت کتبی ایشان با اجرای مفاد کامل مصوبه از جمله روش اعمال تفاوت تطبیق مذکور، قابلیت اجرا خواهد داشت.

تاریخ اجرای این مصوبه از تاریخ ۱/۱۱/۱۴۰۰ بوده و مفاد مصوبات ۱۳۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ و ۱۳۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ در مواردی که  مغایر با این مصوبه می‌باشد ملغی الاثر می گردد. تفسیر مفاد این مصوبه در موارد ابهام یا در روش و شرایط اجرایی به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد.

مهدی علی مددی- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

15 دیدگاه

 1. سلام
  متاسفانه پس از ده سال قرارداد مدت موقت آقای علی مددی زحمت کشیده یک پله بالاتر را دستور داده، آخه مرد حسابی کسی که الان فوق لیسانس هستش و با دیپلم قرارداد بسته بعد از اون فوق دیپلم گرفته ، بعد لیسانس و در نهایت فوق لیسانس ، و با زحمت و دردسر فراون درسش روخونده و الان سمتش با فعالیتش توی اداره همخونی داره و داره کار کارشناسی می کنه ، با این دستورالعمل جنابعالی که چیزی عایدش نمیشه. لطفاً منطقی تر دستور بدید. حداقل برای رضای خداوند مدرک لیسانس این گونه افراد را بپذیرید.

 2. باسلام خدمت دست اندرکاران معاونت نیروی انسانی وزارت نفت .لطفا فوق العاده مخصوص را که دراختیارشرکتها گذاشتید که مجازند تا ۵۰%حقوق پایه به مشمولین درنظر بگیرنددر اختیار شرکتها نگذاریداگر دراختیارشرکت باشد درحق بعضی از نیروها ظلم خواهد شد

 3. قرار بود جذب کنند .با چند تا آیتم ماستمالی کردن.وزارت نفت درحق نیروهای قرارداد موقت پیمانکاری صنعت نفت ظلم کرد و میکند.بعضی ها نوشتن همش به فکر قرارداد موقت هستید .برادر من خواهر من اگه اینی که گفتن درست بشه تازه میرسیم به حقوق شما پیمانکاری ها.چرا همش نسبت به همدیگه اعتراض داریم .امثال من با 18سال سابقه امور دفتری دریافتیمون 6تومنه آیا این ظلم نیست.چرا چشم دیدن هم رو نداریم.ما چند همکلاس بودیم با مدرک مشابه در ادارات مختلف شروع بکار کردیم همه هم پیمانکاری الان همه اونها چندین ساله که جذب شدن ودوتاشون معاون ومدیر کل ادارات خودشون هستند به خدا من خجالت میکشم بگم چکاره ام وچقدر حقوق میگیرم.خدا از باعث وبانیش نگذره.

 4. خانم محترم قضاوت عجولانه نکنید ، ما نیروهای قراردادمدت موقت نفت 10سال هست که ظلم در حقمون شده حتی حقوقمان از نیروهای پیمانکاری کمتر هست ، ان شاالله هم وضعیت قراردادی و پیمانکاری بهتر بشه

 5. نیروهای قراردادی الان دردوزخ هستن نه حقوق درست نه عیدی درست ونه مزایای کارمندی گرفتن نه رسمی شدن ونه پیمانکاری بین زمین وآسمان گیر افتادن به راحتی خاکشان کردن عین یه انسان مرده طبقه بندی مشاغل بهشون ندادن عیدی نصف امسال حقوق ۱۵ درصد بیشتراضاف نشد عیدی نصف کارمندی پایه حقوق کمترازپیمانکاری کل حقوق ومزایای وحق شیفت هشت میلیون تومان هست

 6. هیچ ظلمی در حق نیروهای ارکان ثالث و قراردادی نشده
  اینها همگی با رابطه اومدن و مشاغل رو گرفتن
  هیچ کدومشون در با آزمون و تو شرایط مساوی جذب نشدن
  حالا دائما شاکیم هستن
  چون همه جا نفوذ دارن، هر روز تو مجلس یا دولت مصوبه ای به نفعشان داریم

  1. سلام وعرص ادب خدمت برادر عزیزم آقاجلال ما کارکنان قراردادی مدت موقت (معین ) وزارت نفت در سال ۱۳۹۰ قرادادی تغییر وضعیت شدیم و پس از ازمون علمی ده سال پیمانکاری و کل طب صنعتی و مراحل ازمون وغیر…. و پس حرف بدون سند نزنید گناه ما چی بود بعد ۲۰ سال بدون یک ریال حقوق درست حسابی بودیم

 7. نگذارید در حق کارکنان نفت با قیاس های الکی و بی دلیل اجحاف شود ،چه ربطی داره دولت به اندازه ی کافی و در حد تامین معاش نیروهایش حقوق و مزایای کافی نمی دهد .الله اکبر

 8. سلام واقعا خیلی بی عدالتی درحق نیروهای ارکان ثالث وپیمانکاری شده چندین سال .یبار یه قانون میاد یک عده رو قرارداد مستقیم میکنن یه عده جامیمونن ناعادلانه بعد همه مزایارو برای اونها قرارمیدن درحالیکه خیلی ازنیروهای پیمانکاری هم ازنظر تجربی وهم سابقه کارازقرارداد مستقیمها الویت بیشتری دارند.تاکجا بی عدالتی دولت خودشوراحت کرده سپرده به پیمانکارواونم تاتوان داره حق این نیروهارو میخوره وهیچکس پاسخگونیست کاش یکم به فکراین نیروهاهم بودین بخدا هیچ فرقی ندارن خیلی متعهدتر هم هستند کاش یک نفرپیدابشه صدای این نیروهارو به گوش مسئولین برسونه که اینقدر حقشون خورده نشه .یا ایثارگران دارن استخدام میشن یاهرروز مزایای جدید به قرارداد موقتها میدن وپیمانکاریها هیچی که اضافه نمیشه درحقشون ظلم هم میشه واقعا چه تفاوتی هست نمیدونیم .یکم به درد دل این نیروها برسید اینقدر بی عدالتی نکنید.

 9. وزارت نفت کارش شده تمام وقت دنبال قرارداد موقت ها و معین ها. چون همشون فرزندان و آشناهای مسئولین هستند و بدون آزمون و طی مراحل قانونی استخدام شدند.

  1. باسلام نیروهای قراردادی موردظلم واقع شدن ۱۰سال عیدی کارمندی یعنی نصف پیمانکاری وحقوق زیر کارگری یاپیمانکاری وطبقه بندی به قراردادیها تعلق نگرفت نه رسمی هستن ونه پیمانکاری ونمیدانند کجا مطالبات حقوقشان روانجام بدن لطفاً ندانسته جبهه نگیرید حقوق واضاف کاری وحق شیفت ودوفرزندحقوق میشه ۸میلیون جهت اطلاع اون عزیزانی که ندانسته حرف میزنن واعتراض میکنن طبقه بندی مشاغل دومیلیون تومان به پیمانکاریها دادن ولی به قراردادیها ندادن پس به چی اعتراض میکنید حقوق امسال ما۱۵ درصدبیشتراضاف نشد درحالی که پیمانکاری حدود۵۰درصد اندکی فکر بعد حرف بزنید

   1. باسلام نیروهای قراردادی موردظلم واقع شدن ۱۰سال عیدی کارمندی یعنی نصف پیمانکاری وحقوق زیر کارگری یاپیمانکاری وطبقه بندی به قراردادیها تعلق نگرفت نه رسمی هستن ونه پیمانکاری ونمیدانند کجا مطالبات حقوقشان روانجام بدن لطفاً ندانسته جبهه نگیرید حقوق واضاف کاری وحق شیفت ودوفرزندحقوق میشه ۸میلیون جهت اطلاع اون عزیزانی که ندانسته حرف میزنن واعتراض میکنن طبقه بندی مشاغل دومیلیون تومان به پیمانکاریها دادن ولی به قراردادیها ندادن پس به چی اعتراض میکنید حقوق امسال ما۱۵ درصدبیشتراضاف نشد درحالی که پیمانکاری حدود۵۰درصد اندکی فکر بعد حرف بزنید

 10. سلام. گناه این پیمانکاران چی .چرا یه فکر برایشان نمیکنید. همش به فکر قردادی هستی که همه با پارتی اومدن .حق امسال شوهرم من خوردن. خدا ازشون نگذره.این همه بی عدالتی در روز روشن.مگه ما زندگی نداریم پیمانکار حتی بیمه رو درست نمیریز.از شما خواهشمندم که حقوق وسازماندهی به این نیروهای که سال‌ها ست تو شرکت نفت کار میکن بدیم امید زندگی کردن را به آنها برگردانید. خسته شدیم

  1. سلام شما هم حق دارید اعتراض کنید ولی از شوهرتون پرسیدید حقوق کارمند قراردادمدت موقت چقدره حقوق کارگروکارمند پیمانکار چقدر،مدت موقت ۱۰ الی ۱۲ تومن با عیدی سه برابری میگیره ولی مدت موقت با اضافه کاری ۱۲۰ ساعت در ماه زیر ۱۰ تومن وعیدی کارمندی ،باید عرض کنم که ملاک مدت موقت شدن این بود که بعد از یک یا دو سال تبدیل وضعیت بشوند ولی تبدیل وضعیت نشدند هیچ لباس هم لهمون نمیدند وبت حقوق کمتر با عیدی کارمندی که هر سال عید شرمنده زن وبچه هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام