کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

بخشنامه تعیین دستمزد و مزایای جانبی کارگران و مشمولین قانون کار وزارت نفت در سال ۱۴۰۱

تعیین حداقل دستمزد، پایه سنوات و تأمین کالای ضروری کارگران و مشمولین قانون کار در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ت ه م/۱۴۴۳۰۷ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ وزارت نفت)

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
سرپرست محترم مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران
مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت
رئیس محترم پژوهشگاه صنعت نفت
رئیس محترم مؤسسات مطالعات بین المللی انرژی
رئیس محترم صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
مدیر کل محترم منابع انسانی ستاد

با سلام؛
احترماً، با عنایت به بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار صادر شده است، بدینوسیله میزان حداقل دستمزد، پایه سنوات و کالای ضروری (مصرفی اساسی) مشمولین موضوع فوق در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل جهت استحضار و دستور اقدام لازم اعلام می‌گردد:

تعیین حداقل دستمزد، پایه سنوات و تأمین کالای ضروری کارگران و مشمولین قانون کار در سال ۱۴۰۱

۱- حداقل دستمزد روزانه کارگران شاغل (اعم از قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ از مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و شصت و پنج) ریال به ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) افزایش می‌یابد.

۲- از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزد روزانه نیز به میزان ۳۸% (سی و هشت درصد) به اضافه روزانه ۱۷۱.۷۲۲ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد و بیست و دو) ریال آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال کمتر نگردد.

۱۷۱.۷۲۲ + (۱.۳۸ * آخرین مزد روزانه در سال ۱۴۰۰) = مزد روزانه در سال ۱۴۰۱ به ریال

۳- پس از اعمال بند فوق از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ به دستمزد روزانه کارگرانی که در طول سال ۱۴۰۰ به خدمت اشتغال داشته‌اند (در طی سال ۱۴۰۰ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) با توجه به رتبه شخصی مربوط (بدون درنظر گرفت رتبه/ رتبه‌های شناور) طبق ارقام مندرج در جدول زیر به عنوان پایه سنوات (اضافه دستمزد شایستگی) افزوده می‌گردد.

رتبه شخصی (گروه) پایه سنوات – ریال
1 70.000
2 70.200
3 70.400
4 70.600
5 70.800
6 71.000
7 71.200
8 71.400
9 71.600
10 71.800
11 72.000

تبصره ۱- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۰ بیشتر از یک ماه در مرخصی بدون حقوق بوده‌اند و همچنین کارگران تعلیقی در سال مذکور پایه سنوات با توجه به مدت کارکرد بر مبنای ۲/۱ محاسبه و در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ به دستمزد روزانه آنان افزوده می‌شود.

تبصره ۲- به کارگران غیررسمی شاغل به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۴۰۰ با توجه به رتبه‌ای که بر اساس آن تعیین دستمزد گردیده‌اند، میزان مقرر در جدول مزبور تعلق می‌گیرد.

۴- به منظور تأمین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۴۰۱ بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) ریال به صورت نقدی به حساب حقوق کارگران واریز گردد.

۵- به موجب ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی و شرایط مندرج در ذیل آن معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگران به میزان ۴.۱۷۹.۷۵۰ ریال در هر ماه تحت عنوان کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت گردد.

۶- کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۱، به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) ریال پرداخت گردد.

۷- کارمندن قراردادی مدت موقت موضوع اطلاعیه‌های شماره ت ه م/۴۱۸۲۲۵ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ و اطلاعیه شماره ت ه م/۴۹۷۵۳ مورخ ۷/۲/۱۴۰۱، همچنین کارمندان قراردادی مدت موقت (مدت معین) که طبق مفاد مصوبه شماره (۱۶۶۲) مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جذب شده‌اند، مشمول افزایش حقوق وفق مفاد این اطلاعیه و تبصره (۲) بند (۸) قسمت (۲۴-۰۱-۲) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت در ارتباط با موضوع پایه سنوات (۵% غیرتراکمی) حسب ضوابط مقرر تبصره مذکور می‌باشند.

۸- جدول حداقل دستمزد روزانه کارگران رسمی/ تحت پوشش صنعت نفت در رتبه‌های یازده‌گانه از ۱/۱/۱۴۰۱ (مبالغ به ریال) به شرح زیر قابل اعمال است:

رتبه(گروه) مناطق غیرگرمسیر مناطق گرمسیر
1 1.426.444 1.428.600
2 1.467.942 1.470.284
3 1.509.544 1.511.601
4 1.551.042 1.553.108
5 1.592.592 1.594.746
6 1.648.007 1.649.890
7 1.703.420 1.705.851
8 1.758.790 1.760.995
9 1.828.021 1.830.870
10 1.879.347 1.899.919
11 1.980.444 1.982.283

حمید حسین نژاد- مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام