کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

مقررات آزمون استخدامی وزارت نفت در مجموعه مقررات اداری و استخدامی نفت

مقررات آزمون استخدامی وزارت نفت در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان آن وزارت

شناسنامه قانون- با توجه به برخی گمانه‌زنی‌های مسؤولین وزارت نفت از برگزاری آزمون استخدامی عمومی در آذرماه سال جاری، بخشی از فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت با موضوع «مقررات آزمون استخدامی وزارت نفت» برای آشنایی متقاضیان شرکت در این آزمون آورده می‌شود.

بدیهی است، جزئیات هر آزمون استخدامی از قبیل تعداد مجوز، فهرست شغل‌محل‌ها، رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و تعداد افراد به تفکیک جنسیت در آگهی‌ها و دفترچه استخدامی مربوط منتشر خواهد شد.

اطلاع از آگهی‌ آزمون‌های استخدامی

مقررات آزمون استخدامی وزارت نفت

۷-۰۱-۲- مراحل و محتوای آزمون‌ها و ارزیابی داوطلبان استخدام

جهت تعیین سطح معلومات عمومی، پایه و دانش فنی و ارزیابی روانشناختی داوطلبان استخدام در مقاطع مختلف تحصیلی، آزمون علمی (اعم از کتبی و مصاحبه) به شرح ذیل بعمل می‌آید.

۱- آزمون علمی (کتبی)

الف- از داوطلبان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی آزمون کتبی شامل دروس عمومی (ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، کامپیوتر، هوش و توانمندی‌های ذهنی) و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی (حسب مورد) بعمل می‌آید.

تبصره- ضریب دروس ادبیات فارسی و زبان انگلیسی (۱) و هوش و توانمندی‌های ذهنی و کامپیوتر (۲) خواهد بود.

ب- امتیازات:

امتیاز هر یک از دروس آزمون کتبی در کلیه مقاطع ۱۰۰ و میانگین آنها بعنوان نتیجه آزمون مذکور محسوب می‌شود.

تبصره ۱- برای ورود به مرحله بعد، میانگین کل آزمون کتبی داوطلب باید حداقل ۵۰ بر مبنای ۱۰۰ باشد.

تبصره ۲- در موارد خاصی که تعداد پذیرفته‌شدگان در مرحله آزمون کتبی کمتر از حد نصاب لازم برای مرحله بعد باشد می‌توان حداقل ۶۰ درصد میانگین امتیازات نفرات اول تا سوم هر رشته در آن آزمون را برای ورود به مرحله بعد ملاک قرار داد. تعیین درصد مربوط حسب کزارش شرکت‌ها از وضعیت نمرات خام داوطلبان به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی با توجه به سقف مجوزهای مأخوذه و تعداد افراد برای ورود به مرحله بعد در هر رشته تحصیلی، با موافقت معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت خواهد بود.

ج- انتخاب داوطلبان استخدام در مرحله آزمون کتبی به میزان دو برابر مجوز از بالاترین امتیاز (با وزن چهل درصد برای دروس عمومی و شصت درصد برای دروس تخصصی) صورت خواهد پذیرفت و افراد دارای بالاترین امتیاز به ترتیب برای ورود به مرحله مصاحبه انتخاب می‌شوند.

۲- آزمون‌های استعداد و ارزیابی روانشناختی

هدف از انجام آزمون‌های فوق، تشخیص سلامت روان و تناسب ویژگی‌های رفتاری و شناختی و شخصیتی فرد با ویژگی‌های شغل مورد نظر و همچنین تشخیص میزان سازگاری عمومی فرد با انواع فعالیت‌های حرفه‌ای و محیط سازمانی می‌باشد. آزمون‌های فوق شامل آزمون‌های شناختی (آزمون هوش عمومی و آزمون استعدادهای شناختی)، آزمون‌های روانی حرکتی، آزمون‌های شخصیت و آزمون‌های رغبت‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌ها می‌باشند. هر یک از این آزمون‌ها به فراخور نیاز به تنهایی یا با دیگری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ارزیابی که ترجیحاً توسط یکی از مراکز مطالعات و خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی مورد تأیید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت صورت می‌گیرد، به صورت کتبی/ شفاهی و یا هر دو بر اساس استانداردهای موجود انجام خواهد شد.

۳- مصاحبه

ملاک ورود به مرحله مصاحبه نتیجه آزمون کتبی و یا روانشناختی (حسب مورد) خواهد بود. مصاحبه در دو بخش تخصصی و ارزیابی روانشناختی انجام می‌گیرد.

هدف از بخش تخصصی مصاحبه، ارزیابی فعالیت‌ها و تجارب کاری مرتبط با شغل و رشته تحصیلی، بررسی توانمندی‌ها و قابلیت‌های فرد در رابطه با دانش فنی و تخصصی و دیگر مهارت‌های متقاضی می‌باشد. مجموع امتیازات بخش مصاحبه تخصصی ۱۰۰ خواهد بود. کسب حداقل ۴۰ درصد امتیاز مرحله مصاحبه تخصصی جهت انتخاب در ردیف قبول شدگان الزامی و امتیاز کمتر از آن به منزله عدم پذیرش نهایی متقاضی می‌باشد. جهت استخدام دانش‌آموختگان ممتاز (موضوع بند {۲} قسمت {۶-۰۱-۲۰}) حد نصاب فوق درمرحله مصاحبه، ۵۰ درصد امتیاز ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در بخش روانشناختی مصاحبه، داوطلب از بعد سازگاری روانشناختی، چگونگی تعاملات و مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های مقابله‌ای ارزیابی می‌گردد.

الف- ترکیب گروه مصاحبه‌کننده:

مصاحبه توسط گروهی که حتی‌الامکان بایستی در هر نوبت استخدام تا پایان مرحله مصاحبه ثابت باشند، متشکل از سه نفر از مدیران یا کارشناسان با مدرک تحصیلی مرتبط حداقل کارشناسی، دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی، ترجیحاً شاغل در مشاغل مدیریتی و سرپرستی، دارای گواهینامه مصاحبه و آشنا با مصاحبه‌های استخدامی (مورد تأیید اداره کل آموزش، نیروی انسانی و توسعه مدیریت) و کارشناس خبره روانشناس صنعتی سازمانی و نماینده صاحب نظر از طرف گزینش صورت می‌پذیرد.

ب- خلاصه شرح مشاغل/ گروه‌های شغلی مورد نظر بایستی قبلاً در اختیار مصاحبه‌کننده قرار گرفته باشد.

نتایج آزمون ارزیابی روانشناختی بدون توجه به نتایج آزمون‌های کتبی و مصاحبه علمی مورد بررسی قرار گرفته و بصورت مقایسه شایستگی متقاضی با شرایط شغل ارایه می‌گردد.

تبصره- در صورت مرتبط بودن موضوع پایان نامه دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با نیاز صنعت نفت و تشخیص آن توسط اعضاء مصاحبه‌کننده، حداکثر تا ۱۰ درصد امتیاز کسب شده در مصاحبه تخصصی به امتیاز مصاحبه داوطلب افزوده خواهد شد.

۴- انتخاب قبول‌شدگان

الف- نفرات انتخاب شده درمرحله آزمون علمی (کتبی)، بر اساس جمع امتیازات کسب شده در آن آزمون و مصاحبه و امتیازات ویژه مندرج در بند ۵ قسمت {۷-۰۱-۲} (در صورت داشتن شرایط) به ترتیب اولویت بالاترین امتیاز (با وزن هفتاد درصد برای آزمون کتبی و سی درصد برای مصاحبه)، در فهرست قبول شدگان سهمیه تخصیصی قرار می‌گیرند.

تبصره ۱- ارزیابی روانشناختی علاوه بر آزمون کتبی، برای همه مشاغل در جلسه مصاحبه توسط کارشناس خبره روانشناس صنعتی سازمانی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- به تشخیص مدیر توسعه منابع انسانی شرکت اصلی، برای داوطلبان (تا سقف یک برابر مجوز) حائز بالاترین امتیاز آزمون کتبی (به ترتیب فضلی پس از اعمال امتیازات ویژه) در رشته/ مقطع تحصیلی که در مرحله مصاحبه امتیاز کمتر از (۴۰) کسب نموده‌اند، تجویز انجام مصاحبه مجدد قبل از اعلام نتایج نهایی امکان‌پذیر می‌باشد.

ب- جهت اعمال ضوابط و معیارهای قانونی در انتخاب افراد اصلح، ادارات تأمین نیروی انسانی شرکت‌های اصلی تا یک برابر ظرفیت مجوزهای استخدامی، افراد پذیرفته‌شده در مرحله آزمون کتبی و مصاحبه و ارزیابی روانشناختی را به همراه نمرات اخذ شده در هر مرحله به هسته‌های گزینش ذی‌ربط معرفی می‌نمایند.

تبصره- در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی، بومی شهرستان و سپس بومی استان می‌باشد.

ج- هسته‌های گزینش موظفند بر اساس برنامه زمان‌بندی توافق شده با ادارات تأمین نیروی انسانی شرکت‌ها و یا در مدت زمان قانونی پیش‌بینی شده در مقررات قانون گزینش، نسبت به اعلام نتایج اسامی پذیرفته‌شدگان به شرکت‌ها اقدام نمایند.

تبصره ۱- در صورت  عدم اعلام نتایج در مهلت مقرر توسط هسته گزینش با هماهنگی و نظارت هیأت مرکزی گزینش وزارت نفت اقدام لازم معمول شود.

تبصره ۲- در صورت اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان کمتر از مجوزهای مأخوذه توسط هیأت مرکزی گزینش وزارت نفت، ادارات تأمین نیروی انسانی شرکت‌های اصلی در مورد معرفی نفرات ذخیره (مندرج در فهرست دو برابر جزء (ج) بند (۱) قسمت {۷-۰۱-۲} به ترتیب اولویت از بالاترین امتیاز به هیأت مذکور اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- در مورد افراد انتخاب نشده از طریق گزینش که پس از طی مراحل تبصره ۱- در شرایط خاص و عدم قطعیت تست اعتیاد به تشخیص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، موضوع توسط سازمان مذکور از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل پیگیری و اقدام می‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی که تعدادی از افراد معرفی شده در مرحله طب صنعتی انتخاب نشوند، به همان میزان از نفرات ذخیره (مندرج در فهرست دو برابر جزء (ج) بند (۱) قسمت {۷-۰۱-۲}، به ترتیب اولویت از بالاترین امتیاز معرفی می‌گردند تا نیاز تأمین شود.

هـ- قبول شدگانی که بدلیل محدودیت مجوز استخدام، جذب نشوند توسط دیگر واحدهای تابعه صنعت نفت که مجوز استخدام در همان رشته یا رشته‌ها را دریافت می‌کنند، بدون شرکت مجدد در آزمون، پس از طی مراحل گزینش و طب صنعتی قابل جذب می‌باشند. در این موارد اعتبار قبولی در آزمون‌ها و مصاحبه حداکثر یکسال از تاریخ برگزاری آزمون کتبی یا مصاحبه (هر کدام مؤخر باشد) بوده و ضرورت انجام مصاحبه مجدد با این قبیل داوطلبان، به اختیار واحد متقاضی خواهد بود.

و- اختصاص درصدی از مجوزهای استخدامی در مناطق/ استان‌های حوزه فعالیت صنعت نفت به منظور جذب و استخدام داوطلبان بومی که حد نصاب آزمون کتبی را کسب نموده باشند، منحصراً بر اساس تکلیف مقرر در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که صنعت نفت را مکلف به اجرای آن نموده باشد، صورت می‌پذیرد. در صورت عدم تأمین نیرو، از داوطلبان غیربومی بر حسب امتیازات مکتسبه دعوت به عمل آید.

در هر صورت جذب نیروهای بومی نبایستی از ۵۰ درصد مجوزهای استخدامی بیشتر باشد مگر آنکه حسب مقررات موضوعه، تکلیف دیگری مقرر شده باشد.

تبصره- اختصاص سهمیه بومی موضوع این جزء، پس از کسر سهمیه‌های قانونی ایثارگران (۲۵% و ۵%) موضوع اجزاء (ب و ج) بند (۵) قسمت {۷-۰۱-۲}، محاسبه می‌گردد. داوطلبانی که به صورت توأمان بومی و ایثارگر باشند در هر یک از سهمیه‌های استخدامی که پذیرفته شوند، در سرجمع هر یک از سهمیه‌های مذکور (حسب مورد) منظور و به ازاء تعداد آنها به سهمیه عمومی سایر داوطلبان استخدام اضافه می‌گردد.

۵- امتیازات ویژه

الف- افراد ذکر شده در جدول زیر در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی و کسب حد نصاب قبولی از امتیازات ویژه مندرج در جدول برخوردار خواهند شد. امتیازات پیش‌بینی شده در جدول صرفاً برای یکبار در مرحله آزمون کتبی یا در مرحله مصاحبه تخصصی (هر کدام که به نفع داوطلب باشد) به نتیجه امتیازات کسب شده فرد اضافه می‌گردد.

مقررات آزمون استخدامی وزارت نفت
مقررات آزمون استخدامی وزارت نفت

تبصره ۱- امتیاز مندرج در ردیف (۲) جدول فوق علاوه بر امتیاز (۲۰) درصدی مربوط به فرزندان کارکنان مندرج در ردیف (۱) قابل احتساب می‌باشد. امتیاز مندرج در ردیف (۲) جدول به سنوات اشتغال در طرح‌های اقماری اعم از مناطق گرمسیر و غیرگرمسیر تعلق می‌گیرد. این امتیاز در خصوص مشمولین اشتغال در طرح‌های اقماری مناطق گرمسیر جنوب به صورت توأمان در طول دوره اقماری مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. سقف مجموع عوامل امتیاز واجدین شرایط جدول فوق حداکثر تا یکصد (۱۰۰) درصد کل امتیاز کسب شده لحاظ می‌گردد.

تبصره ۲- داوطلب بومی به فردی اطلاق می‌شود که خود یا همسر وی متولد آن شهر یا یکی از شهرهای استان محل خدمت بوده و یا دیپلم خود را از آن شهر یا استان محل خدمت دریافت کرده باشد. شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج و قم مشمول امتیازات افراد بومی نمی‌شوند.

تبصره ۳- افراد بومی در صورتی از امتیاز منظور شده بهره‌مند خواهند شد که تعهد محضری مبنی بر حداقل ۱۰ (ده) سال خدمت در محل تعیین‌شده را نیز بسپارند.

تبصره ۴- ملاک عمل در خصوص شرایط بومی، آخرین تقسیمات جغرافیایی کشوری می‌باشد.

ب- واحدهای تابعه صنعت نفت موظفند در برنامه استخدام نیروی انسانی مورد نیاز، ۲۵% (بیست و پنج درصد) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی در سطوح تحصیلی مختلف و متناسب با حداقل شرایط سنی و تحصیلی پیش‌بینی شده خود را به «جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهداء، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت و خواهران و برادران شهدا» اختصاص دهند. ادارات تأمین نیروی انسانی صنعت نفت لازم است تعداد نفرات مورد نیاز را، طبق سهمیه در هر رشته/ گرایش به بنیاد شهید و امور ایثارگران منعکس نموده تا بنیاد مذکور افراد واجد شرایط را جهت انجام فرآیند مصاحبه انتخاب اصلاح از بین خود ایثارگران مشمول معرفی نماید.

تبصره- در مواردی که نیاز به تخصص می‌باشد شرایط علمی مورد نیاز، لازم‌الرعایه است.

ج- پنج (۵) درصد از سهمیه استخدام به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان، فرزندان جانبازان زیر (۲۵%)، فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی اختصاص دارد.

تبصره- استخدام داوطلبان موضوع جزء (ب) فوق، پس از کسب و تأیید مجوز جذب طبق مفاد جزء (ج) بند (۲) قسمت (۲-۰۱-۲)، بدون برگزاری آزمون کتبی، از طریق انجام مصاحبه و ارزیابی روانشناختی و سایر مراحل جذب و استخدام نیروی انسانی انجام می‌پذیرد. در صورت عدم تأمین، از ظرفیت سایر داوطلبان استفاده خواهد شد.

۶- مراحل آزمون‌های استخدامی و ارزیابی فرآیند آن

تعیین نحوه هماهنگی در برگزاری آزمون‌ها و نظارت بر کلیه مراحل آن و ارزیابی نتایج، توسط معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت صورت می‌گیرد. شیوه نظارت بر کلیه فعالیت‌های فرآیند آزمون‌ها توسط اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی وزارت نفت با توجه به الگوی جذب متمرکز برای اجرا در شرکت‌های اصلی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

درج آگهی استخدام و انتخاب افراد برای مراحل مختلف توسط شرکت‌های مندرج در بند (۳) قسمت {۵-۰۱-۲۰} پس از تأیید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت انجام خواهد شد.

آزمون کتبی به صورت متمرکز در هر شرکت اصلی، توسط سازمان سنجش و یا دیگر مراکز علمی و دانشگاهی با تأیید و نظارت معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت انجام می‌شود. مصاحبه و ارزیابی روانشناختی (حسب مورد) رأساً توسط شرکت‌های مذکور صورت خواهد گرفت.

۷- گزینش و طب صنعتی

مرحله گزینش توسط هسته‌های گزینش و هیأت مرکزی گزینش بر اساس قانون و آئین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های هیأت عالی و هیأت مرکزی گزینش وزارتخانه‌ها انجام خواهد شد. معاینات طب صنعتی توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام می‌شود.

۸- رسیدگی به شکایات

در کلیه مراحل آزمون کتبی و مصاحبه، رسیدگی به شکایات شرکت‌کنندگان توسط شرکت مربوطه انجام می‌شود. در صورت شکایت از عدم رسیدگی به شکایات اولیه، معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت رسیدگی خواهد کرد.

۹- سایر موارد

الف- جذب و استخدام نیروی انسانی در کلیه مقاطع تحصیلی در شهر تهران اکیداً ممنوع است. فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از حکم این جزء مستثنی می‌باشند.

ب- هر گونه استخدام به صورت پیمانی، آزمایشی یا رسمی در برابر سمت‌های بلاتصدی، منحصراً از طریق آزمون‌های استخدامی صورت می‌پذیرد. استخدام واجدین شرایط تبصره ذیل جزء “د” بند (هـ) قسمت (۷-۰۱-۲) و پذیرفته‌شدگان دوره‌های مصوب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران متعهد استخدام” و نیز مشمولین قوانین و مقررات ابلاغی لازم به اجرا در صنعت نفت (با تأیید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت) که در آن شرط معافیت از آزمون کتبی، ذکر شده است، پس از کسب و تأیید مجوز جذب طبق مفاد جزء (ج) بند (۲) قسمت (۲–۰۱-۲) منوط به موفقیت در مصاحبه‌های استخدامی و روانشناختی، معاینات طب صنعتی و گزینش می‌باشد.

مطلب مرتبط:

58 دیدگاه

  1. واقعاخجالت نمیکشید حق کشی وحق خوری و تبعیض تا چه حد واقعا همه چیز را موروثی کردید پس فرق اون که لیاقت داره و نمیره سرکار با اونی که بی لیاقت و بدون استعداد میره یه سمت میگیره چی میشه؟ بعدشم این میشه که می‌بینیم یه کشوری مثل قطر کل گاززیر زمینی را به خاطربرنامه ریزی درست بی سرو صدا داره به تاراج میبره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام