کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

ضوابط پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مشاغل پیمانکاری نفت (پیمان‌های مستمر غیرپروژه‌ای)

ضوابط پرداخت کارکنان مشاغل پیمانکاری صنعت نفت (بخشنامه وزیر نفت)

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، طی نامه‌ای ضمن تاکید بر تسریع در اجرای ضوابط جدید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مشاغل پیمانکاری، از مدیران عامل چهار شرکت اصلی خواست تا در صورت کاهش حقوق تعدادی از کارکنان مذکور، «فوق‌العاده تطبیق» به آنان پرداخت شود.

متن نامه فرزین مینو بدین شرح است:

«به دنبال ابلاغیه شماره م‌ت‌م‌س ۱/۱۹۰۴۴۵ مورخ ۹۹/۶/۲ این معاونت پیرامون موضوع مذکور و با عنایت به تاکید وزیر نفت و پیگیری مراجع ذیربط در خصوص تسریع در اجرای ضوابط جدید، خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع ضمن رعایت دقیق در اجرای طرح بر اساس موازین ابلاغی، چنانچه با اجرای ضوابط جدید، مزد و مزایای تعداد محدودی از کارکنان موصوف نسبت به وضعیت قبل از اجرای ضوابط، کاهش یابد، وفق تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی طرح، مبلغ کاهش یافته تحت عنوان فوق‌العاده تطبیق بر اساس شرایط تعیین شده در دستورالعمل مذکور، به کارکنان ذینفع پرداخت شود.

خاطرنشان می‌سازد، مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق بر عهده مدیران توسعه منابع انسانی و امور مالی آن شرکت است.»

به گزارش شناسنامه قانون، متن بخشنامه وزیر نفت در ابلاغ ضوابط پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مشاغل پیمانکاری نفت به شرح زیر است:

ضوابط پرداخت حقوق و دستمزد کارکناان مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

نظر به سیاست وزارت نفت برای بهبود معیشت نیروهای زحمتکش شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد (پیمان‌های مستمر غیرپروژه‌ای)، همان‌گونه که قبلا اعلام شده بود، در سال‌ جاری طراحی نظام جدید طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای شاغل در شرکت‌های پیمانکاری (پیمان‌های مستمر غیرپروژه‌ای) با هدف رعایت عدالت در پرداخت‌ها به نیروهای موصوف، با رویکرد شغل‌محور و ارائه بسته حمایتی مؤثر درمانی در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت که پس از انجام مطالعات و بررسی‌های فراوان توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با همکاری تنگاتنگ همه مسئولان ذی‌ربط در شرکت‌های تابعه/ اصلی، همکاری صمیمانه مسئولان محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهایتاً نظام یادشده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شد و به تأیید آن وزارتخانه رسید. این طرح دربرگیرنده احصای مشاغل پیمانکاری صنعت نفت برای فعالیت‌های مستمر، احصای عناوین شغلی، تعیین گروه‌های شغلی، تدوین شناسنامه‌های شغلی، جدول مزدی و فوق‌العاده‌ها می‌باشد.

اینک با کمال خوشوقتی، در آستانه میلاد پربرکت مولی‌الموحدین امیرالمومنین علی (ع)، به منظور رعایت اصل هماهنگی و اتخاذ رویه عمل یکسان و مشترک شرکت‌های اصلی/ فرعی، موارد ذیل را جهت اجرا از ۱۳۹۹/۱/۱ ابلاغ می‌نماید:

الف – اجرای نظام طبقه‌بندی مشاغل برای کارکنان مشاغل پیمانکاری با هدف برقراری عدالت، نظام‌مند و یکنواخت کردن پرداخت‌ها متناسب با ارزش مشاغل.

ب – ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان به افراد مشمول این ابلاغیه و افراد تحت تکفل ایشان؛ در این ارتباط ضرورت دارد تمهیداتی اتخاذ شود تا شرکت‌های پیمانکاری موجود/ آتی (مرتبط با پیمان‌های مستمر غیرپروژه‌ای نسبت به فراهم نمودن بیمه تکمیلی برای کارکنان پیمانکاری خود مشابه بیمه تکمیلی ارائه‌شده به کارکنان قراردادی مدت موقت (در صورت درخواست افراد مشمول) اقدام نمایند. بدین منظور ۲۰ درصد مبلغ سرانه حق بیمه کارکنان پیمانکاری و افراد تحت تکفل ایشان برعهده فرد و ۸۰ درصد سرانه در صورت تحویل اسناد عقد قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت‌های بیمه‌ای مشخص‌شده، توسط شرکت پیمانکاری ذی‌ربط از جانب شرکت‌های تابعه پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است شرکت‌های بیمه‌ای مورد تأیید و نیز سطح ارائه خدمات بیمه‌ای مصوب هر ساله مشابه بسته حمایتی فراهم شده برای کارکنان قراردادی مدت موقت و دیگر ترتیبات اجرای این بند، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرکت‌های اصلی ابلاغ خواهد شد. مشابه روال معمول برای نیروهای مدت موقت، قرارداد بیمه‌ای مربوط به این موضوع برای هر چهار شرکت اصلی می‌بایست به صورت یکجا و هماهنگ و با طی روال قانونی لازم منعقد شود.

ج- اصلاح نظام پرداخت کارکنان پیمانکار شاغل در پیمان‌های مستمر غیرپروژه‌ای:

راهکارهای زیر به ترتیب اولویت اجرا شود:

 ج – ۱- پیمان‌هایی که امکان اجرای نظام پرداخت ابلاغی را در سقف مبلغ اولیه دارند، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

ج – ۲- پیمان‌هایی که در مفاد آنها تعدیل حقوق و دستمزد مطابق مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده است بار مالی ناشی از اجرای نظام پرداخت ابلاغی در قالب تعدیل و خارج از سقف مبلغ اولیه پیمان از سوی کارفرما به شرکت‌های پیمانکاری ذی‌ربط پرداخت گردد.

ج -۳- چنانچه امکان اجرای نظام پرداخت ابلاغی در قالب افزایش مبلغ اولیه پیمان (۲۵ درصد) میسر است، افزایش مبلغ پیمان انجام پذیرد.

ج – ۴- در صورت عدم امکان اجرای راهکارهای فوق، نسبت به اجرای نظام پرداخت ابلاغی در سقف مبلغ اولیه و ثانویه پیمان (یا افزایش ۲۵ درصد) اقدام گردد. در این صورت سقف مبلغ پیمان قبل از اتمام مدت پیمان تکمیل خواهد شد، لذا می‌بایست قبل از تکمیل سقف مبلغ پیمان، تمهیدات لازم برای انجام تشریفات مناقصه با رویکرد و الزامات جدید فراهم گردد.

 د- حیطه شمول این ابلاغیه

د – ا – اجرای این ابلاغیه صرفاً شامل کسانی خواهد بود که اسامی ایشان در سامانه اطلاعات نیروهای پیمانکاری مستمر غیرپروژه‌ای درج شده و حق بیمه ایشان با تأیید سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت مستمر و در طول خدمت از طرف شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت پرداخت گردیده است. فهرست اسامی و مشاغل این افراد توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر مبنای گزارش شرکت‌ها تهیه و در دفتر وزارتی نیز ثبت شده است. تخلف از این امر نه تنها تخلف اداری تلقی، بلکه موجب پیگرد قضایی متخلفان نیز خواهد شد.

د -۲- در اجرای این ابلاغیه، هر فرد صرفا باید در شغل متناظر با فعالیت/ شغل فعلی خود به‌کار گرفته شود. شرکت‌های اصلی مکلف‌اند حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۹ فهرست اسامی افراد مشمول را در سقف افراد ثبت‌شده به ترتیب مذکور در بند (د-۱) و عنوان شغل ایشان را بر مبنای طبقه‌بندی ابلاغی، جهت تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند و پس از دریافت تأییدیه وی، نسبت به اعمال آن با رعایت ترتیبات مندرج در بند «ج» از طریق پیمانکاران ذی‌ربط اقدام نمایند.

*نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه برعهده مدیران عامل چهار شرکت اصلی و مدیران عامل شرکت‌های فرعی/ تابعه به همراه مدیران توسعه منابع انسانی و مالی این شرکت‌ها می‌باشد که باید گزارش اقدامات پیرامون موضوع، به‌صورت منظم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارتخانه منعکس گردد.

*هرگونه تفسیر و تشریح موارد مذکور در این ابلاغیه و رفع ابهام در موارد احتمالی، با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت خواهد بود.

در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از همه همکارانی که در تدوین و تصویب این مجموعه ایفای نقش کرده‌اند، از خداوند متعال برای همه افراد مشمول، سلامت و توفیق مسئلت می‌کنم. امیدوارم این مجموعه خدوم با دلگرمی بیشتر، به انجام خدمات خود ادامه دهند.

بیژن نامدار زنگنه- وزیر نفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام