کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی

نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و کار مشخص شرکت های آب و فاضلاب روستایی با نظام پرداخت شرکت های آب و فاضلاب استانی (بخشنامه شماره ۳۷۸۸/۴۰۰/۹۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ شرکت مهندسی آب و فاصلاب کشور)

مدیران محترم عامل شرکت های آب و فاضلاب

پیرو نامه شماره ۲۳۰۳۶/۱۰۰/۹۸ مورخ ۲۱/۱۱/۹۸ و نامه شماره ۲۴۸۰۲/۱۰۰/۹۸ مورخ ۱۹/۱۲/۹۸ رییس محترم مجمع عمومی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و کار مشخص انتقال یافته به آن شرکت (موضوع ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تصویبنامه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۹۸ شورای عالی اداری ابلاغی رییس جمهور محترم و رییس شورای عالی اداری و مصوبه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ مورخ ۷/۲/۹۹ وزیر محترم نیرو در خصوص افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در شرکت های غیردولتی (سال ۱۳۹۹)، بدین وسیله موارد ذیل در خصوص نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و کار مشخص شرکت های آب و فاضلاب روستایی با نظام پرداخت شرکت های آب و فاضلاب استانی (وابسته- غیردولتی) و همچنین سایر موارد مرتبط با کارکنان انتقال یافته جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۱) تخصیص پست سازمانی مصوب با توجه به تشکیلات تفصیلی ابلاغی  و با نظرداشت تطبیق مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و مجموع وابق تجربی فرد با عنوان پست سازمانی مصوب

۲) تعیین رشته شغلی، بخش شغلی، سطح سازمانی و سایر مشخصات با توجه به پست سازمانی مصوب و رعایت کامل شرایط احراز مندرج در شناسامه شغل و مفاد صورتجلسه مربوط به تعیین تکلیف کارکنان شرکت های آب و فاضلاب روستایی در شرایط یکپارچگی مطابق با مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، و با پیشنهاد کمیته اجرایی دستورالعمل تطبیق وضعیت منابع انسانی (موضوع نامه شماره ۲۴۲۳۶/۱۰۰/۹۸ مورخ ۱۰/۱۲/۹۸ رییس مجمع عمومی)

۳) احتساب سوابق تجربی کارکنان (رسمی، پیمانی و کار مشخص) مطابق با دستورالعمل شماره ۵ (نحوه احتساب تجربه) مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پس از بررسی سوابق شغلی کارکنان و تطبیق با سوابق بیمه پردازی

تبصره یک: کلیه سوابق خدمت کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و کار مشخص) به مثابه سوابق تجربی داخل صنعت آب و برق تلقی شده و محاسبه آنها بر اساس ماده (۱) دستورالعمل نحوه احتساب تجربه اعمال می گردد.

۴) تعیین حقوق و مزایا با توجه به مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های آب و فاضلاب (مصوب ۱۳۷۶) و تغییرات بعدی آن از تاریخ تطبیق (۱/۱/۹۹) بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ مورخ ۷/۲/۹۹ وزیر محترم نیرو

تبصره دو: امتیاز سنوات تجربی افراد در تاریخ تطبیق (۱/۱/۹۹) با توجه به فصل اول طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل بر اساس آخرین جدول احتساب مزد سنوات قانون کار (تا پایان سال ۹۸- پیوست) محاسبه و به عنوان حقوق سنوات در قسمت اول حکم (حقوق مبنا) درج می گردد.

۵) کارکنان مشمول تصویبنامه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ شورای عالی اداری، ابلاغی رییس جمهور محترم و رییس شورای عالی اداری و مصوبه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران از تاریخ انتقال، مشمول قانون بیمه بیکاری و سایر ضوابط و مقررات شرکت های غیردولتی زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خواهند بود.

۶) از تاریخ صدور احکام کارگزینی، ضوابط و مقررات مربوط به بازنشستگی، بیمه، مالیات، پاداش ذخیره سنوات، مرخصی، تعطیلات، ساعات کار، مأموریت، نقل و انتقال، کار در مشاغل سخت و زیان آور، کشیک و نوبت کاری، شبکاری، انضباط کار، عیدی، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اقلام مصرفی، اضافه کاری و کمک هزینه مسکن مورد عمل در شرکت های غیردولتی عیناً به کارکنان مشمول مصوبات فوق تعمیم داده می‌شود.

۷) از تاریخ صدور و اجرای احکام کارگزینی، مرخصی ذخیره کارکنان مشمول مصوبات فوق، تابع ضوابط و مقررات قانون کار خواهد بود. بدیهی است مدت مرخصی ذخیره سنوات قبلی کارکنان تا زمان تطبیق به عنوان مانده مرخصی گذشته انتقال می یابد.

۸) مدیر عامل شرکت موظف است پس از صدور احکام کارگزینی کارکنان انتقال یافته از شرکت های آب و فاضلاب روستایی (رسمی، پیمانی و انجام کار مشخص) بر اساس ضوابط ذکر شده (در شرایط استحقاقی)، نسبت به تکمیل گزارشات کارکنان رسمی، پیمانی و کار مشخص صرفاً در قالب فرم‌های اکسل پیوست اقدام و پس از تأیید افراد مندرج در ذیل گزارش حداکثر تا پایان خرداد ماه نتایج را جهت بررسی به این معاونت ارسال نمایند.

با توجه به موارد فوق رعایت کلیه مفادمندرج در بخشنامه حقوق و مزایای مشمولین قانون کار موضوع نامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ مورخ ۷/۲/۹۹ وزیر محترم نیرو برای کارکنان مشمول تصویبنامه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۹۸ شورای عالی اداری، ابلاغی رییس جمهور محترم و رییس شورای عالی اداری و مصوبه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳هـ مورخ ۱۰۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، در سال ۹۹ الزامی است.

رضا گیاهی- معاون منابع انساین و پشتیبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام