کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با صنعت نفت

دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با صنعت نفت

دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری وزارت نفت

مقدمه

با توجه به ارزیابی و تدوین راهنمای احصاء مشاغل شرکت های پیمانکاری تابعه صنعت نفت، مشاغل مورد نیاز بررسی و نسبت به تدوین این دستورالعمل اقدام و به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. ضوابط مربوط به نحوه تطبیق کارگران با طرح، تغییرات و جابجایی‌های شغلی، پرداخت حقوق و مزایا و سایر موارد طبق قانون کار مرتبط مطابق ضوابط و مقررات این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با صنعت نفت

تعاریف

راهنما: راهنمای احصاء مشاغل کارگران شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با صنعت نفت.

شناسنامه شغلی: منظور احصاء عناوین شغلی، شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل و گروه های مشاغل مطابق نظام ارزشیابی بر اساس شاخص های تعیین شده می باشد.

شناسه شغلی نفت شناسنامه های شغلی استاندارد مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

جدول مزد: فرم خلاصه اطلاعات مزدی است که مزد شغل گروه‌های بیست گانه در آن تعیین شده است.

کارفرما (شرکت پیمانکاری): منظور شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با صنعت نفت که باید راهنمای مذکور را اجرا نمایند و من بعد به اختصار، کارفرما نامیده می شود.

کارگر: کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد یا سایر مزایا به درخواست کارفرما (شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با صنعت نفت) کار می کند و مشمول قانون کار است.

اداره: اداره کل روابط کار و جبران خدمت

کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده قانونی او در آنجا کار می کند (کلیه شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با صنعت نفت)

صنعت نفت: منظور شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می باشد.

مشمولن راهنما: کارگران شاغل در شرکت های پیمانکاری رف قرارداد با صنعت نفت که به هر صورت طبق قانون عهده دار وظائفی بوده و مشمول قانون کار و طبقه بندی مشاغل می باشند مشمول این راهنما خواهند بود.

تطبیق وضع: انطباق شرایط فرد با شغل مصوب در طرح و تعیین گروه، مزد شغل و مزد سنوات در اجرای این دستورالعمل

تغییرات و جابجایی: تغییر و جابجایی شغلی کارگران با حفظ گروه شغلی در مشاغل هم گروه

تفاوت تطبیق: تفاوت ریالی مزد و مزایای کاهش یافته قبل و بعد از تطبیق در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

در حال تکمیل…

دانلود طرح طبقه‌بندی مشاغل پیمانکاری نفت

مطالب مرتبط:

طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام