کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در آبفا (شرکت‌های آب و فاضلاب)

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B1%D9%85 %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%A2%D8%A8 %D9%88 %D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در آبفا (شرکت‌های آب و فاضلاب) (بخشنامه شماره 9311/100/1400 مورخ 25/5/1400 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

مدیران محترم عامل شرکت‌های آب و فاضلاب

پیرو بخشنامه شماره 100/50/14019/99 مورخ 24/2/1399 وزیر محترم نیرو در خصوص آیین‌نامه نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی شرکت‌های وابسته (غیردولتی)، به پیوست تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۰/۲۳۱۳۹/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰، موضوع نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ۱۰۰/۵۰/۲۳۱۳۹/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰، موضوع نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کشور جهت اجرا و اقدام لازم با رعایت مفاد بند 4-1 بخشنامه فوق الذکر ارسال می گردد.

حمیدرضا جانباز- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

۱- مقدمه:

این دستورالعمل با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۱۳۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ وزیر محترم نیرو درخصوص نحوه تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن و با ملحوظ نمودن مفاد مصوبه شماره ۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ هیأت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر مشخص نمودن دامنه مشمولین بخشنامه موردنظر و تشخیص مصادیق مربوط به نیروهای شاغل در قراردادهای تامین نیروی انسانی، حجمی و طرحی که وظایف اصلی شرکتهای آب و فاضلاب را عهده دار می باشند، تدوین گردیده است.

۲- محدوده اجرا:

محدوده اجرای این دستورالعمل شرکتهای آب و فاضلاب و شرکت آبرسانی خلیج فارس می باشد.

۳- مسئولیت ها:

۱- مسئولیت اجرا و طی روند تعیین گردیده منطبق بر ضوابط و مقررات جاری بر عهده هیات مدیره شرکتهای آب و فاضلاب استانی خواهد بود.

۲- مسئولیت تعیین چارچوب های موردعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خواهد بود.

۴- مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

الف- خانواده های شاهد (خواهر و برادر شهید)، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای اسارت.

ب- رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت.

۵- مشخصات مشمولین دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی:

بر اساس مفاد مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۱۳۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ وزیر محترم نیرو و همچنین تصمیمات مجمع عمومی شرکتهای آب و فاضلاب، مشخصات مشمولین تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به شرح موارد زیر اعلام می گردد:

۱- کارکنان طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری که در قالب قراردادهای تأمین نیروی انسانی، حجمی و نیروهای قراردادهای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای (فصل ۷ موافقتنامه ها که اعتبار لازم برای اشتغال به کار آنان پیش بینی شده است) که وظایف اصلی شرکت های آب و فاضلاب را در قالب پست سازمانی مصوب، انجام می دهند، با رعایت سایر شرایط تعیین گردیده در این دستورالعمل، حائز شرایط لازم به منظور تبدیل وضعیت استخدامی در چارچوب بخشنامه ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت خواهند بود.

تبصره ۱: نام و نام خانوادگی و مشخصات کارکنان مشمول می بایست در سامانه مدیریت منابع انسانی (HRS) ثبت گردیده باشد.

تبصره ۲: پست سازمانی عبارت است از جایگاهی در ساختار سازمانی مصوب هر یک از شرکتها که برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

تبصره ۳: وظایف اصلی به مجموع وظایف محوله به متصدیان در قالب پست های سازمانی پیش بینی گردیده در ساختار سازمانی مصوب ابلاغی از سوی ریاست محترم مجمع عمومی شرکتهای آب و فاضلاب، اطلاق می گردد.

۲- مسئولیت تائید اشتغال مشمولین در وظایف اصلی شرکت های آب و فاضلاب و انجام وظایف پست های مصوب در چارچوب ضوابط و مقررات، براساس فرمتهای اعلامی از سوی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر عهده هیأت مدیره شرکت های متبوع می باشد.

۳- نیروهای مشمول که دارای شرایط پیش گفته در بندهای فوق الذکر می باشند، می بایست در زمان تصویب قانون »۱۳۹۹/۱۲/۲۶» دارای قرارداد با شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شرکتهای آب و فاضلاب بوده و یا در قالب قراردادهای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای طرف قرارداد با شرکتهای آب و فاضلاب باشند و فعالیت آنان در حال حاضر نیز ادامه دار باشد.

۴- فرد متقاضی می باید دارای سابقه پرداخت بیمه بوده و گواهی مرتبط با پرداخت حق بیمه را برای سابقه کاری، ارایه نماید.

۵- فرد متقاضی می بایست در زمان تصویب قانون «۱۳۹۹/۱۲/۲۶» وظایف اصلی شرکت های آب و فاضلاب را در قالب پست سازمانی مصوب، عهده دار باشند و هرگونه تغییر در وظایف محوله پس از تاریخ مذکور، قابل پذیرش نخواهد بود.

۶- فرد متقاضی می بایست دارای حداقل شرایط احراز عمومی و اختصاصی متناسب با پست سازمانی موجود در ساختار سازمانی مصوب شرکتهای آب و فاضلاب باشد.

تبصره : درصورت عدم انطباق رشته تحصیلی با شرایط احراز شغل مورد تصدی، کمیته سرمایه انسانی شرکت متبوع موظف است براساس تجربه فرد متقاضی درخصوص تطبیق رشته تحصیلی با شغل موردتصدی فرد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام و گزارش آن را به معاونت منابع انسانی و پشتیبانی این شرکت ارسال نماید.

۷- بخشنامه ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت به شماره ۱۴۰۰/۲۳۱۳۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ صرفاً به مدت یکسال و در طول زمان اعتبار قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قابل اجرا بوده و در سنوات آتی استمرار نخواهد داشت.

۶- مراحل اجرای کار:

۱- ارسال مدارک و مستندات مثبته موردنیاز درخصوص مشمولین از سوی شرکتهای آب و فاضلاب به معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشتمل بر موارد مندرج در بندهای ذیل:

 • مدارک شخصی مشمولین با مهر برابر با اصل امور اداری، مشتمل بر: تصویر شناسنامه، تصویرکارت ملی،
 • تصویرکارت پایان خدمت و تصویر مدرک تحصیلی.
 • اصل تائیدیه مدرک تحصیلی.
 • اصل سابقه پرداخت حق بیمه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱.

مدارک ایثارگری مشتمل بر :

الف- اصل معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با مهر و امضاء برای خانواده های شاهد (خواهر و برادر شهید، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت).

ب- اصل گواهی رزمندگی (حضور داوطلبانه در جبهه) با مهر و امضای معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت.

•تصاویر قراردادهای منعقده فی مابین فرد با شرکتهای خدماتی تأمین نیروی انسانی، حجمی و قراردادهای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای از ابتدای خدمت تاکنون.

•تصاویر قراردادهای منعقده فی مابین شرکتهای آب و فاضلاب با شرکتهای خدماتی تأمین نیروی انسانی و حجمی.

•آخرین ساختار سازمانی مصوب، چارت اسمی و اطلاعات مربوط به نیروهای موجود.

•تکمیل فرم مربوط به سوابق خدمتی مشمولین و صدور تاییدیه مربوط به اشتغال به کار فرد متقاضی در وظایف اصلی شرکتهای آب و فاضلاب (انجام وظایف مربوط به پستهای سازمانی مصوب ابلاغی) از سوی هیأت مدیره شرکتها (مطابق فرم شماره «۱»)

•تکمیل و تایید فرم مربوط به اعلام مشخصات و اعلام پست و شماره پست سازمانی به منظور تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین. (مطابق فرم شماره «۲»).

۲- بررسی مدارک و مستندات ارسالی از سوی شرکتها توسط معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و تطابق آن با ضوابط و مقررات ابلاغی.

۳- صدور مجوز مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین از سوی ریاست مجمع عمومی شرکتهای آب و فاضلاب.

۴- معرفی حائزین شرایط به هسته گزینش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور طی روند مربوطه.

۵- صدور احکام کارگزینی مشمولین تبدیل وضعیت استخدامی از سوی شرکتهای آب و فاضلاب با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط و پس از طی کلیه مراحل مندرج در بندهای فوق الذکر.

۷- سایر ضوابط:

۱- تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین براساس عنوان شغل مندرج در آخرین قرارداد بوده و این گروه از کارکنان پس از طی مراحل تعیین شده، با قرارداد دائم در سطح شرکتهای آب و فاضلاب بکارگیری خواهند گردید.

۲- بکارگیری نیروی انسانی جدید به عنوان جایگزین نیروهای تغییر وضعیت یافته در چارچوب دستورالعمل مربوطه، تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع می باشد.

۳- پیش بینی اعتبار موردنیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین این دستورالعمل از سوی شرکتهای آب و فاضلاب در بودجه سال .۱۴۰۰

۴- مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل فوق بر عهده مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.

حمیدرضا جانباز- ریاست مجمع عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب

8 دیدگاه

 1. ناشناس
  سلام وخسته نباشید اقامت خودم ایثارگرم چراکسی که فرزندایثارگرهستش گزینش شده ولی ماکه خودمون ایثارگریم موندیم توتمام اداره جات چراهمش بندپ رواجرامی کنن

 2. سلام من ۱۷ ساله آب و فاضلاب کار می کنم اپراتور اتفاقات من چیکار کنم فرزند ایثار گر نیستم اونایی که دو ساله اومدن شرکت با رانت فامیل وآشنای مسئولین پدرشون سربازی منطقه بودن استخدام میشوند من بیچاره که هفده ساله با همه بدبختی کار میکنم موندم این چه عدالتیه شاید یکی بچه بوده پدرش مرده واقعا این انصافه من پدرم ۳۲ سال نیروی انتظامی خدمت کرده چیکار کنم اول جنگ باز نشسته شده جبهه نرفته اول اوک که بیشتر دز ۱۵ سال سابقه دارن تبدیل وضعیت میشدن بعد میرسید به سهمیه ایثارگران بخدا ما هم زن وبچه داریم باید از سال دیگه بشیم زیر دست کسی که دو ساله اومده اونم با پارتی

 3. سلام و عرض ادب ما ۱۲سال مامور شهری آب و فاظلاب استان گلستان هستم قراعت و وصول……شرکت پیمانکاری بیمه مارو کم ریخته …….ما سر کار بودیم …..یه فکری کنیین هر دری میزنیم به در بسته میخوره..بخدا زن و بچه ی ما گناه دارن….مستاجر هم هستیم …شرکت ها میان و حق مارو میخورن و میرن …یه فکری کنیین..بابت واریز نکردن بیمه …..و تبدیل وضعیت ایثارگری تمام مدارک ما تکمیله دادیم

 4. بنام خدا
  سلام
  بنده متولد 1364 مدرک تحصیلی دیپلم می باشم حدود 13سال شرکت اب فاضلاب استان چهار محال بختیاری شهر بروجن مشغول کار هستم.
  پدرم بازنشسته همین شرکت جانباز 25/.هشت سال جنگ تحمیلی می باشد پست سازمانی ندارم تبدیل وضعیت میشوم

 5. سلام
  بنده متولد۱۳۴۴ هستم ازسال ۸۵ در شرکت تعاونی آبرسانی مشغول بکارم.هم‌ایثارگر وهم جانبازم.طبق این مصوبه دنبال استخدام رفتم گفتن شامل من نمیشه!چرا!مگه ماجز خدمت برای وزارتخانه کاردیگه ای انجام دادیم؟چرا قانونی تصویب میکنن که اینهمه هجمه و درز داره!

 6. سلام ، شرکت آب منطقه ای کرمان، در انجام و اجرای قانون تغییر وضعیت استخدامی فرزندان جانباز و ایثارگر تا امروز مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ کوتاهی و قصد دارد در صورت امکان از زیر این قانون شانه خالی کند ، لطفا یک مکان جهت اعلام و شکایت از معاونین و مدیران و حتی شرکت‌ها معرفی نمایید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام