کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

عسکری آزاد: تشریح دستورالعمل استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی

عسکری آزاد: تشریح دستورالعمل استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های دولتی در جلسه چهارشنبه شورای عالی اداری بطور کامل و قطعی تصویب و ابلاغ می شود تا منابع انسانی ساماندهی شود.

محمود عسگری ازاد در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر افزود: در حاضرمدارک تحصیلی و تخصص افراد با نیاز دستگاههای اجرایی متناسب نیست.

وی گفت: از طرفی برخی دستگاه ها ،نیروی مازاد و برخی کمبود دارند و در برخی مناطق و مشاغل نیز مازاد و کمبود وجود دارد.

عسکری آزاد اضافه کرد :آیین نامه مربوط را معاونت توسعه تنظیم و به شورای عالی اداری ارجاع و برای تصویب ارائه کرده است تا برنامه ریزی نیروی انسانی  ساماندهی می شود.

وی افزود: براساس دستورالعمل جدید، نیازنیروی انسانی دستگاهها، رشته و سطوح وضع فعلی و نیروی مازاد، مشخص و اجازه جابجایی داده میشود.

عسکری آزاد گفت :درصورت کمبود نیرو در دستگاهی  از طریق مکانیزم استخدام، نیروها تامین و در فرآیند سه ساله نیروی انسانی ساماندهی میشود.

وی افزود : سالهای گذشته برخی  دستگاه ها تعداد استخدام در سطح دیپلم و پایین تر داشته اند  و برخی دستگاه ها در سطوح ستادیشان بیش از 50 درصد مازاد نیرودارند و از طرف دیگر  نیازهای تخصصی دستگاه ها برآورده نشده است.

عسکری آزاد گفت :این استخدامها  براساس مجوزهای موردی یا برخی مجوزها بوده که بعدا مجلس آنرا لغو کرده اما استخدام آن صورت گرفته است.

وی افزود: به هرحال در دو برنامه چهارم و پنجم نزدیک 894 هزار نفر نیرو بکار گرفته  شده که برخی شرایط احراز برای این مشاغل را نداشته اند.

عسکری آزاد گفت : کل کارکنان  شامل کارکنان نظامی، کشوری و لشکری و نهادها 3 میلیون و 960 هزار نفر هستند که از این مجموع  نیروی  سازمان و دستگاهها و نهادهای دولتی 2 میلیون و 300 هزار نفر هستند .

وی افزود: در برنامه چهارم و پنجم حدود900 هزاراستخدام و حدود 600 هزار نفر ازخدمت خارج یا بازنشسته شده یا خروج خدمت طبیعی داشته اند.

عسکری ازاد گفت : با این حساب قدرمطلق استخدام ها نسبت به خروجیها  حدود  300 هزار نفر یعنی 14 درصد است.

وی افزود :طبق قانون باید 5 درصد از شاغلان دولتی کم می کردیم- که متاسفانه نه تنها در دو برنامه  کم نشده که 14 درصد هم اضافه شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی  گفت : دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی  تشخیص می دهد چقدر نیروی متناسب با مشاغل نیاز داریم و برای مازادها تغییر و جابجایی احتمالی  پیش بینی شده است.

وی افزود : برخی از فعالیتهای تصدی گری نیز  به بخش خصوصی واگذار می شود و توسعه فعالیت نداریم که راهی برای چابک سازی دولت است.

عسگری آزاد گفت : بحث کاهش بیشتر کارکنان دستگاه ها عمدتا طبیعی است و سالانه حدود 50 هزار نفر بازنشسته و  از خدمت  خارج می شوند.

او اضافه کرد : پیش بینی شده است استخدام ها محدود شود و میزان استخدام در مقابل خروجی ها 12 هزار نفردر سال است.همچنین واحدهایی به بخش خصوصی واگذار می شوند و کارکنان در همان واحد ها بشکل غیردولتی می توانند ادامه خدمت دهند.

نیروهای وزارت بهداشت ساماندهی می شوند

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: در وزارت بهداشت در هشت سال اخیر مجموع شاغلان از حدود 220 هزار نفر به 420 هزار نفر یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است و باید ساماندهی شود.

عسگری آزاد افزود: با این رشد نیروی انسانی نباید نیروی انسانی کم  باشد  پس در ترکیب و توزیع نیروی انسانی دچار مشکل هستیم.

عسکری آزاد گفت: در دستورالعمل ساماندهی پیش بینی کردیم ترکیب و توزیع آن در دستگاههای دولتی مانند وزارت بهداشت اصلاح شود.

وی افزود: بیشتر استخدام در مراکز استانها  و بدون مقررات اداری و امتحان بوده است که باید ساماندهی شود.

عسگری آزاد گفت: در برخی نقاط  اگر کمبودی باشد طبعاً اجازه استخدام داده می شود اما  اصل بر آموزش و جابجایی نیروهای مازاد است .

وی افزود: برخی کارهای تصدی گری وزارت بهداشت هم  واگذار شده است.

توسعه از طریق خرید خدمت مدارس غیر انتفاعی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی به موضوع کمبود نیرو در وزارتخانه هایی آموزش و پرورش  و بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: با آموزش و پرورش تفاهم کرده ایم توسعه آموزش و پرورش از طریق خرید خدمات از مدارس غیرانتفاعی انجام شود.

عسگری آزاد افزود: در این طرح هزینه ها را دولت می دهد و خدمات آموزشی هم با همان کیفیت  ارائه می شود.

عسگری آزاد گفت: برای مدارس دولتی  بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان سرانه آموزشی  پرداخت می کنیم که این مبلغ در مدارس غیرانتفاعی800 هزار تومان و گاهی هم کمتر است و با خرید خدمت در قالب توسعه مدارس غیر انتفاعی با شکل جدید  دانش آموزان بطور رایگان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند.

وی گفت : امسال حدود هزار مدرسه آموزش و پرورش به صورت خرید خدمت اداره می شود و ده هزار معلم نیز در این مدارس جذب شده اند یعنی ایجاد  شغل جدید بدون استخدام دولتی.

وی افزود: در این روش  فضاهای آموزشی را دولت تامین می کند و تابلو مدرسه هم غیرانتفاعی است ومدیریت را آموزش و پرورش انتخاب می کند و در اینده احتمالا مدیریت هم واگذار شود اما چون پول ان را دولت می دهد باید ضوابط دولت نیز رعایت شود.

عسکری آزاد گفت : نزدیک هزار مدرسه به این طریق اداره می شود و در اینده توسعه می یابد.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی افزود :در بودجه 93 تصویب شده است 1 درصد مدارس بصورت آزمایشی  به این صورت اداره شود.

وی گفت: 105هزار مدرسه  در کشور داریم و در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است سالانه 4 % مدارس به این صورت واگذار شود.

عسگری آزاد افزود: این سیاست شامل واگذاری تصدی های بهداشت ، توان بخشی و ورزش هم می شود.

اکثر دستگاهها از خدمات الکترونیکی عقب هستند

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: هم اکنون  در بخش اطلاع رسانی مانند پورتالها 32 درصد و  در بخش خدمات رسانی 16 درصد خدمات دستگاه های دولتی الکترونیکی شده است.

عسگری آزاد افزود: همه خدمات الکترونیکی در نظام بانکی است و اکثر دستگاه ها از این کار عقب هستند.

وی افزود: در نقشه راه نظام اداری 8  برنامه داریم که یکی از آنها توسعه دولت الکترونیک است.

عسگری آزاد گفت: پیشنهاد ما به شورای عالی اداری که در شورای عالی فنآوری مطرح کردیم تهیه  نقشه راه برای توسعه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی  است که یک ماه پیش از طرف رییس جمهور به همه دستگاه ها ابلاغ شد.

عسگری آزاد افزود: طبق این نقشه راه همه دستگاه ها موظف شدند در سه سال اول بخش اطلاع رسانی همه خدمات را الکترونیک کنند و در سال دوم  ارائه فرمها و دریافت مدارک، الکترونیکی میشود و در هر سال سوم خدماتی  که ظرفیت ارائه غیرمستقیم و غیرحضوری را دارند ، الکترونیکی شود.

در این نقشه راه ابلاغی رییس جمهور هر دستگاهی باید برنامه عملیاتی خود را برای این کار ارائه کند و به تأیید شورای عالی برساند و گزارش دهد.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی در ادامه به موضوع یکسان سازی  پاداش بازنشستگان تأمین اجتماعی ،خدمات ادرای  و صندوق بازنشستگی اشاره و گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 107  این قانون حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی همه این افراد است.
وی گفت : این حکم در باره همه کارکنان است اما دربرخی دستگاهها مثل تامین اجتماعی  به اشتباه فکر می کردند چون از اضافه کار، کسورات صورت می گیرد ، پس پاداش هم بر همان اساس  پرداخت می شده است.
عسکری آزاد افزود : همه کارمندان دولت می دانند پاداش بر اساس فوق العاده مستمر مبنا قرار می گیرد و رفع ابهام شده است.
وی گفت: برخلاف مقررات برای حدود 15 درصد از مجموع حدود 250 هزار نفر از کارمندان تأمین اجتماعی این اشتباه رخ داده است.
عسگری آزاد افزود: در این زمینه از شورای مدیریت توسعه که مرجع رسیدگی به این موارد است سؤال شده و آنها با تاکید بر قانون اعلام کرده اند که کسورات فقط از حقوق و فوق العاده شغل مستمر باید باشد وبه همان نسبت نیز پاداش پرداخت شود و این روند مبنای همیشگی برای کارمندان رسمی و پیمانی  بوده است.

ازدحام نیرو در نهاد ریاست جمهوری
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: در نهاد ریاست جمهوری قبل از برنامه چهارم و پیش از 1384 حدود هزار نفر کار میکردند که هم اکنون به  بیش ازسه هزار نفر می رسند ، در حالی که نیاز واقعی 600 تا 700 نفر است.
عسگری آزاد با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت گفت:10 تا 12 بخشنامه موجب گسترش واحدهای دستگاهها شده است.
وی اظهار داشت : در برخی دستگاه های اجرایی تعداد واحدهای ستادی مانند روابط عمومی ـ امور اداری ، حراست و واحدهای پشتیبانی باید حدود 25 درصد باشد که بالای50 درصد شده است.
عسگری آزاد افزود : چنانکه تصمیم گیری شود بیشتر قصد جابجایی داریم و نمیخواهیم کسی اخراج شود و این کاردر بیشتر دستگاههای ستادی اتفاق افتاده است.
عسگری ازاد گفت :در سازمان ایرانگردی و جهانگردی که سازمان کوچکی است بیش از 2500 نفر شاغل هستند و در وزارت ارشاد که 1100 نفر فهرست سازمانی دارند ، دو هزار و 100 نفر نیرو  کار می کنند و عمدتا بصورت قراردادی استخدام شده اند.
وی افزود : سال 84 نسبت بودجه جاری به کل بودجه 60 درصد بود و هم اکنون به بالای 80 درصد رسیده که کاهش اعتبارات عمرانی را به همراه داشته است.

تشریح دستورالعمل استخدام در دستگاه های دولتی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی باتشریح دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی گفت: استخدام های رسمی و پیمانی فقط ازطریق نشر آگهی، امتحان عمومی و اختصاصی و مصاحبه انجام میشود.

مشاهده و دانلود متن کامل بخشنامه در قالب پی دی اف (pdf)

عسگری آزاد افزود :آیین نامه  جدید ، فرایند استخدام را  شفاف و ساده سازی کرده و از تکرار آزمون استخدامی جلوگیری کرده و همچنین  برای افراد بومی  و ساکن در مناطق محروم  مزیت هایی در نظر گرفته است.

وی اضافه کرد :با توجه به سوال متقاضیان استخدام در دستگاههای اجرایی و تکلیف مقام معظم رهبری در خصوص استخدام براساس عدالت و با استناد به  قانون مدیریت خدمات کشوری ، آیین نامه را به تصویب شورای توسعه مدیریت رساندیم وبه دستگاه ها ابلاغ شده است.

عسگری آزاد افزود : درچارچوب جدید پیش بینی شده است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عهده دار این کار باشد وهر سال در دو مقطع 6 ماهه در اردیبهشت و آبان آزمون استخدامی برگزار کند.

عسگری آزاد گفت: هر سال براساس مجوزهایی که به دستگاهها داده میشود، متناسب با مشاغل و محل جغرافیایی میزان استخدام هایی که میخواهد انجام شود از طریق سامانه الکترونیکی به اطلاع عموم مردم می رسد.

وی افزود: در این مدت نیازهای استخدامی، مشخص و اعتبارسنجی و امتحانات در دو مرحله انجام می شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: افراد سه  فرصت بر اساس یک مرحله آزمون  در اختیار دارند و شاید متقاضی  در مرحله اول استخدام شود و در غیر این صورت  همان ازمون برای دوسال اعتبار دارد و بنا به نیاز دستگاهی استخدام می شود و نیازبه امتحان مجدد ندارد.

وی افزود: متقاضی استخدام با یک امتحان تا  مدت دو سال شانس پذیرش در یک دستگاه دولتی را دارد.

عسگری آزاد گفت: همچنین برای راحتی متقاضیان – یک خوشه شغلی در نظر گرفته میشود و فرد می تواند در آن خوشه شغلی امتحان دهد.

وی افزود: بطور مثال یک فرد در خوشه رشته های  مدیریت- حسابداری، کشاورزی  متناسب با آن  شغل پیشنهادی  در ازمون شرکت و در صورت قبولی در دستگاه مورد نظر  پذیرفته می شود.

عسکری آزاد گفت :افراد نیاز نیست  برای هر دستگاه در امتحانات مکرر  شرکت کنند.

وی در ادامه تشریح کرد : استخدام  افراد بومی ، کسانیکه در شهرستان ها متولد شده اند یا حداقل 4 سال در آن شهرستان اقامت داشته اند یا فرزندان کارمندانی که پدرشان در آن منطقه خدمت می کنند از دیگر مزیتهای پیش بین شده  در دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی است.

عسکری آزاد گفت : ضریب نمره امتحان  افراد بومی  یک و چهاردهم است و 40 درصد به آنها امتیاز داده می شود و اگر در سطح استان بخواهند استخدام شوند ضریب امتحان انها  یک و دو دهم است.

وی افزود :در برخی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته  متناسب با درخواست دستگاه ها تا 100 درصد افراد بومی جذب می شوند و افراد در همان جا استخدام و خدمت می کنند و مشکل جذب نیرو در این مناطق رفع می شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: امتحانات شامل مراحل عمومی و تخصصی و دروس عمومی نیز شامل ادبیات فارسی، هوش و انگلیسی است.

وی افزود : نمره دروس عمومی 40 درصد و دروس تخصصی  60 درصد آزمون را تشکیل می دهد.

عسکری آزاد گفت: مرحله بعد از امتحان، مصاحبه تخصصی و مصاحبه تشخیص مباحث رفتاری وسپس مرحله گزینش و بعدا از آن هم استخدام فرد در دستگاه دولتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام