آزمون تعیین صلاحیت
اخبار اداری و استخدامی

پیشنهاد اصلاح مصوبه/ محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – مصوب 1386- بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ناشی از سنوات ارفاقی و از تاریخ بازنشستگی

شناسنامه قانون | 5847 197

بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به مشکل پیش آمده در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت- مصوب 1386- بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ناشی از سنوات ارفاقی و از تاریخ بازنشستگی اعلام داشته است :

1- مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت- مصوب 1386- به دولت اجازه داده شده است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج‌سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.

2- مطابق تبصره( ۲)قانون مذکور،سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره(۱) تأمین و به صندوق های مذکور پرداخت خواهدشد.

3- مطابق ماده( ۵) آیین نامه اجرایی قانون مزبور، موضوع تصویب نامه شماره 213191/ت 38434ک مورخ 27 /12 /1386وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در سال ۱۳۸۶ اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سال) به ترتیب مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام کند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به حساب صندوق های بازنشستگی ذی ربط واریز نماید .

4- همچنین ماده( ۶) آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره،از سال ۱۳۸۷ تا پنج ( ۵ ) سال پس از مهلت اجرای قانون ، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی بطور یکجا و با اعمال ضریب (۱/۱) محاسبه ودر ردیف بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، همچنین مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشسته شده اند در ردیف جداگانه ای ذیل بودجه وزارت پیش بینی خواهد شد.وزارت موظف است سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی را سالانه به حساب صندوق های بازنشستگی ذی ربط واریز نماید.

5- مطابق تصویب نامه شماره 76180/ت 42652 هـ مورخ 10 /4 /1388 سازمان خصوصی سازی موظف است از محل شرکت های قابل واگذاری در بورس برای بازنشستگی پیش از موعد دو هزار نفر از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و یک هزار نفر از کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) نسبت به پرداخت حق بیمه و ما به التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی به صورت واگذاری سهام به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید .

6- همچنین مطابق تصویب نامه شماره 124749/ت 43353 هـ مورخ 22 /6 /1388 سازمان خصوصی سازی موظف است معادل سه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر3 ) ریال از محل سهام شرکت های قابل واگذاری برای پرداخت حق بیمه و ما به التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت به صورت واگذاری سهام به سازمان های تأمین اجتماعی (هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال و بازنشستگی کشوری ( دو هزار میلیارد 000ر000ر000ر000ر2) ریال اقدام نماید .

بنیاد شهید و امور ایثارگران با عنایت به مراتب فوق و اینکه سازمان تأمین اجتماعی تمامی کسورات حق بیمه سنوات ارفاقی بر مبنای (1/1) برابر و سایر هزینه های مربوط به بازنشستگی پس از موعد و افزایش حق مستمری را از دولت وصول یا مطالبه نموده است و همچنین با توجه به توجیهاتی به شرح زیر متون پیشنهادی ابلاغیه را برای سیر مراحل تصوب ارایه نموده است :

الف- علی رغم دریافت کلیه هزینه های ناشی از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی و تعهد دولت برای پرداخت این هزینه ها به صورت دیون،سازمان مذکور مبنای حقوق بازنشستگی افراد مشمول را به جای دو سال آخر حق بیمه دریافتی یعنی سال های 29 و 30 دو سال آخر خدمت 24 و 25 محاسبه نموده است .

ب- موضوع محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای دو سال آخر خدمت 24 و 25 توسط تأمین اجتماعی موجب طرح شکایات بازنشستگان در دیوان عدالت اداری گردید و پس از صدور بیش از 5000 رأی به نفع بازنشستگان ،سازمان تأمین اجتماعی ملزم به پذیرش شکایات شده و اقدام به اصلاح احکام مستمری بر مبنای دو سال بیمه پردازی سال های 29 و 30 نموده است .

پ- با عنایت به تعرض آراء در دیوان عدالت اداری (صرفاً با یک رأی ) موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و منجر به صدور رأی شماره 674 به نفع سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه سنوات ارفاقی جزء سنوات خدمت قابل قبول محسوب نمی گردد شد . هر چند مطابق قانون ،دیوان عدالت اداری اثر این رأی متوجه آینده می گردد،لیکن سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف قانون مزبور همه احکام قبلی را (بر اساس سال های 29 و 30) لغو نمود .

ت- با توجه به رد خواسته بازنشستگان از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طرح ” الزام سازمان تأمین اجتماعی به محاسبه و برقراری حقوق بازنشستگی، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بر اساس سال های (29 و30) ” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،لیکن به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی (بار مالی) مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شد .

ث- به موجب مفاد نامه مورخ 25 /7 /1395 معاون پزوهش های فرهنگی و اجتماعی و مجلس شورای اسلامی ،با توجه به اینکه حق بیمه این افراد تا پایان سال های 29 و 30 توسط دستگاه متبوع،به صندوق (ذیربط)پرداخت گردیده است ،ایجاد بار مالی در این خصوص (برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی) صحیح نمی باشد و با استناد به مفاد بند(ط) ماده(9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی) ،ارایه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب مشارکت(سنوات و میزان پرداخت حق بیمه ) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد .

ج- سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس طی بخشنامه ای به کلیه شعب،احکام بازنشستگی برخی از افرادی را که بر اساس آرای دیوان،حقوق بازنشستگی آنها بر مبنای میانگین سال های(29 و 30) محاسبه و پرداخت گردیده را اصلاح و حقوق بازنشستگی آنان را بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت تعیین و مبالغی را که بر مبنای محاسبه سال های(29 و 30) پرداخت شده بود را از حقوق بازنشستگی آنها کسر نموده است که این موضوع باعث ایجاد صدمات روحی و جسمی و مادی به این عزیزان که از اقشار ضعیف جامعه هستند ،شده است .

 

متن ابلاغی پیشنهاد دهنده:

1- الحاق لایحه ای به شرح زیر به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده واحده با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – مصوب 1386- :

” مبنا و ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این قانون بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ناشی از سنوات ارفاقی و از تاریخ بازنشستگی می باشد .”

2- الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ماده(7) به آیین نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر:

” ملاک و مبنای حقوق بازنشستگی مشمولین این آیین نامه بر مبنای دو سال آخر بیمه پردازی ناشی از سنوات ارفاقی و از تاریخ بازنشستگی می باشد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام