کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

مناسبات مالی دولت و شهرداری ها (وضعیت ایران، تجربه سایر کشورها و برخی پیشنهادها) (گزارش شماره 15438 تیرماه 1396 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

مناسبات مالی دولت و شهرداری ها (وضعیت ایران، تجربه سایر کشورها و برخی پیشنهادها) (گزارش شماره 15438 تیرماه 1396 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

شناسنامه قانون | down دانلود متن کامل گزارش

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه 

1- نتایج مطالعه تجربه جهانی و مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 

1-1 در حيطه تقسيم کار دولت و شهرداری 

2-1 در حيطه روابط مالی دولت و شهرداری ها

2- تقسيم وظایف ميان سطوح مختلف دولت و شهرداریها در ایران

1-2 وظایف شهرداریها در ایران در قانون شهرداری ها 

2-2 وظایف قابل واگذاری به شهرداریها مطایق قوانين موجود 

3- مناسبات مالی دولت و شهرداریها در ایران 

1-3 ماليات مشترک  

2-3 عوارض 

3-3 بهای خدمات 

4-3 کمکهای بلاعوض دولت به شهرداری ها

5-3 مراجعه شهرداریها به بازارهای مالی 

4- پيشنهاد در زمينه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها  

5- پيشنهاد در زمينه بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری ها 

1-5 اصلاح برخی از مواد قانون شوراهای اسلامی به منظور افزایش اختيارات شوراهای اسلامی شهرها در تعيين بهای خدمات شهری 

2-5 اصلاح برخی از مواد قانون شوراهای اسلامی بهمنظور افزایش اختيارات شوراهای اسلامی شهرها در تعيين عوارض شهرداری 

3-5 مالياتهای مشترک و اختصاص برخی مالياتها به شهرداری ها 

4-5 کمکهای بلاعوض دولت به شهرداری ها 

5-5 قواعد مراجعه شهرداریها به بازارهای مالی و استقراض از بازارهای مالی 

6-5 ایجاد صندوق توسعه شهرداری ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام