آزمون تعیین صلاحیت
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاء هيات علمي و اعضاء غيرهيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور (مصوب 1365)

قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاء هيات علمي و اعضاء غيرهيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور (مصوب 1365)

ماده واحده- به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي شود بنا به تشخيص خود از خدمت خارج از وقت اداري اعضاء هيأت علمي و به مقدار ضرورت از خدمات اعضاء غيرهيأت علمي دانشگاهها و مؤسس ات آموزش عالي و تحقيقاتي با موافقت آنان در رشته هاي مختلف استفاده و در ازاء آن حق الزحمه اي حداكثر برابر حقوق و مزاياي آنان پرداخت نمايد.

تبصره 1- رشته هاي مشمول اين ماده واحده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين خواهد شد.

تبصره 2- ساعات مؤظف (تدريس، تحقيق ، راهنمائي دانشجو و امور محوله از سوي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ) براي كليه اعضاء هيأت علمي تمام وقت 30 ساعت و براي اشخاص مشمول مادة فوق 45 ساعت در هفته است و ميزان تدريس واحدهاي مؤظف براي كليه اعضاء از 8 تا 10 واحد در هفته و براي افراد مشمول ماده فوق 2 برابر مي باشد.

تبصره 3- در دوره هاي كارشناسي ارشد و يا دكتراي تخصصي، عضو هيأت علمي مشمول ماده فوق مي تواند بجاي حداكثر يك چهارم واحدهاي مؤظف، سرپرستي رساله هاي تحقيقاتي را بعهده بگيرد.

تبصره 4- وزارت فرهنگ و آموزش عالي در جهت افزايش تعداد دانشجو در رشته هاي مورد نياز كشور مؤظف است هر دانشكده، دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي را كه امكان داشته باشد دو وقته نمايد.

تبصره 5- بازنشستگان دانشگاهي با حضور 30 ساعت در هفته كه 8 الي 10 واحد تدريس در دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي در آن باشد مي توانند علاوه بر دريافت مستمري بازنشستگي حق الزحمه اي معادل حقوق ومزاياي پاية علمي قبل از بازنشستگي خود دريافت نمايند.

تبصره 6- آن دسته از اعضاء هيأت علمي كه به تقاضاي خود تغيير وضعيت استخدامي داده اند مي توانند از مادة فوق برمبناي حقوق و مزاياي قبل از تغيير وضعيت استفاده نمايند.

تبصره 7- و زارت فرهنگ و آموزش عالي در اجراي اين قانون مي تواند به تشخيص خود از خدمات دو وقته تعداد مورد نياز از اعضاء غيرهيأت علمي دانشكده، دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي استفاده نمايد و درازاء آن حداكثر برابر حقوق و مزاياي عضو غيرهيأت علمي براساس آيين نامه اجرائي اين قانون پرداخت نمايد.

تبصره 8- آن دسته از گروههاي آموزشي (علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر و دامپزشكي ) مشمول موضوع اين ماده واحده مي شوند، كه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مربوط بتواند ظرفيت پذيرش دانشجو در هر مقطع تحصيلي را باتوجه به امكانات موجود حداقل به 5/1 برابر ظرفيت پذيرش سال تحصيلي 64 – 63 آن گروه برساند، در مورد مراكز آموزش عالي كه براي اولين بار دانشجو مي پذيرند، مؤسسات تحقيقاتي و مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر، اتخاذ تصميم با وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود.

تبصره 9- پرداخت حق الزحمه الزاماً در مقابل تدريس واحدهاي اضافي علاوه بر واحدهاي تمام وقت مطابق تبصره 2 خواهد بود و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي تواند تمام يا قسمتي از تدريس واحدهاي اضافي عضو هيأت علمي را در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي مشابه بدون پرداخت وجه اضافي ديگر استفاده نمايد.

تبصره 10- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي توانند قراردادهاي جداگانه به منظور استفاده از خدمات حرفه اي نظير اجراي پروژه هاي مشاوره اي در كليه زمينه ها تهيه طرحهاي مختلف و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به بخشهاي دو لتي و خصوصي مؤسسات آموزش عالي نيازمند با اعضاء هيأت علمي منعقد نمايند.

تبصره 11- استفاده كنندگان از اين قانون (كه 45 ساعت قرارداد بسته اند ) حق كار انتفاعي در ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي را ندارند مگر در روزها و اوقات تعطيل رسمي و يا وقت اداري خارج از نياز دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي مربوطه.

تبصره 12- از پرداختهاي مذكور فقط 10 % ماليات كسر خواهد شد.

تبصره 13- وزارت فرهنگ و آموزش عالي مؤظف است همه ساله بودجه مورد نياز براي اجراي اين ماده واحده و نيز حداكثر برابر 25 % آن جهت خريد تجهيزات و ملزومات و ساير هزينه هاي مربوطه را برآورد و در رديف خاصي در لايحه بودجه منظور نمايد.

تبصره 14- وزارت فرهنگ و آموزش عالي مؤظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي آن را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چه ارده تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1365 به تأئيد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام