کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوریقوانین و مقررات ایثارگران

اطلاعیه تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی، قراردادی و طرح وزارت علوم و تحقیقات

اطلاعیه تبدیل وضعیت ایثارگران وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اطلاعات (مورخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۰)

در اجرای دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

۱- تمامی دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی ، پاركهای علم و فناوری و سازمانهای وابسته مكلفند در راستای دستورالعمل یاد شده نسبت به تبدیل وضعیت مشمولین، ضمن رعایت شرایط احراز، انتصاب افراد به پست های سازمانی مصوب و متناسب با مدرك تحصیلی، اخذ تاییدیه‌های ایثارگری ارائه شده از مراجع ذیصلاح، نسبت به ثبت اطلاعات در فرایند ۱۰۶۲ سامانه كاركنان نظام اداری كشور (استخدام و بكارگیری نیروی انسانی) اقدام نمایند.

۲- در صورت عدم وجود پست سازمانی متناسب با مدرك تحصیلی، موسسه می بایست از طریق طرح و تصویب در هیات اجرایی مربوطه نسبت به تغییر عناوین پست های سازمانی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به ثبت درخواست در سامانه استخدام اقدام نماید.

۳- تبدیل وضعیت استخدامی برای تمامی مشمولین، مشروط به تاییدیه هسته گزینش به صورت رسمی قطعی میباشد.

۴- زمان تصویب قانون مورد اشاره در ماده “۲ “دستورالعمل مذكور، ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ میباشد .

۵- نیروهای شركتی اشاره شده در ماده “۱ ” دستورالعمل شامل نیروهایی می شود كه از سوی شركت های تامین نیروی انسانی و حجمی واجد شرایط و طرف قرارداد با موسسه ، به‌كارگیری شده و بصورت تمام وقت در فعالیتهای جاری مربوط به موسسه انجام وظیفه مینمایند و حق بیمه آنها توسط شركت‌های طرف قرارداد با موسسه پرداخت شده باشد. در خصوص كاركنان قراردادی فاقد بیمه، تاییدیه ذیحساب و باالترین مقام موسسه مبنی بر دریافت حقوق و مزایا بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری موسسه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاكنون الزامی است.

۶- تأییدیه تأمین اعتبار بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۸۴۸۷ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه كشور برای كاركنان شركتی و قراردادی در سقف اعتبارات مصوب آن موسسه، بر عهده بالاترین مقام هر موسسه بوده و ضروریست پس از صدور تاییدیه تامین اعتبار و ذكر ردیف و محل بودجه در نظر گرفته شده، تصـویر نامـه مربوطه به انضمـام سایر مدارك و مستندات در سامانه كارمند ایران (استخدام و بكارگیری نیروی انسانی) بارگذاری شود.

۷- تصویر دانشنامه تحصیلی یا تاییدیه تحصیلی فرد ذینفع به عنوان آخرین مدرك تحصیلی در سامانه بارگذاری و از الصاق مدارك تحصیلی كه مدت اعتبارشان منقضی شده است خودداری فرمایید.

۸- در صورت تغییر در مشخصات شناسنامه‌ای افراد، صفحه توضیحات شناسنامه ضمیمه شود. در صورتیكه فرد ذینفع همسر رزمنده باشد الصاق صفحات اول و دوم شناسنامه رزمنده الزامی است.

۹- برای كاركنان شركتی، قرارداد فرد با شركت پیمانكاری خدماتی در سال ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و قرارداد شركت خدماتی پیمانكاری ذیربط با دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در سامانه بارگذاری شود. همچنین كاركنان شركتی مشمول می‌بایست دارای ۵ اصل زیر باشند:

شرایط کارکنان شرکتی مشمول تبدیل وضعیت

* دارای قرارداد با شركت خدمات پیمانكاری باشند.

* قرارداد آنها تمام وقت باشد.

* عهدهدار وظایف جاری موسسه باشند.

* دارای فعالیت مستمر با موسسه باشند. (از سال ۱۳۹۹ بدون وقفه تاكنون)

* بیمه توسط شركت خدمات پیمانكاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشد.

۱۰- موافقتنامه مبادله شده دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه كشور یا سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در مورد طرح عمرانی مرتبط كه نیروی انسانی در آن مشخص شده باشد (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) صرفا برای فرد مشمول طرح عمرانی الزامی است. همچنین مشمولین این بند میبایست دارای قرارداد تمام وقت با موسسه بوده، بیمه توسط خود موسسه پرداخت شده باشد و قرارداد فرد ذینفع با موسسه از محل طرحهای عمرانی باشد .

۱۱- نام موسسه و سالهای پرداخت ریز واریز بیمه در لیست مذكور مشخص، خوانا و ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی یا امور مالی موسسه باشد. (ریز واریز بیمه صرفاً برای كاركنان شركتی، قراردادی و طرحهای عمرانی الزامی است).

۱۲- فیش واریزی برای مشمولین قانون یاد شده،۵۰ درصد وجه اعالم شده در سامانه كاركنان نظام اداری كشور است فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف می باشند. كاركنان پیمانی و رسمی آزمایشی مشمول پرداخت وجوه اعلامی نمی باشند.

۱۳- بر اساس نامه های ستاد كل نیروهای مسلح تاییدیه های رزمندگی از مراجع ذیصالح و مورد تایید ستاد كل قابل پذیرش می‌باشد. لذا گواهی سایر رده ها قابل قبول نیست. از بارگذاری تاییدیه های خارج از مراجع ذكر شده در نامه های ستاد كل نیروهای مسلح در سامانه مذكور موكداً خودداری فرمایید. همچنین مناطق امنیتی درگیر و غیر درگیر ذكر شده در تاییدیه های صادره یا دوران رزمندگی پس از صدور قطعنامه (۲۹/۰۵/۱۳۶۷) مشمول تبدیل وضعیت استخدامی نمی باشند.

۱۴- تاریخ اجرای احكام رسمی صادره برای مشمولین این قانون ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ می باشد.

۱۵- فعالیت جاری موسسه به فعالیت هایی اطلاق میشود كه جزء وظایف قانونی دستگاه اعم از ستادی و پشتیبانی بوده و به تایید بالاترین مقام هر موسسه برسد، همچنین فرد شركتی می‌بایست بصورت مستمر در فعالیت‌های جاری دستگاه انجام وظیفه نماید.

۱۶- رعایت شرط سنی تعیین شده در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات كشوری برای كاركنان شركتی (خواهر و برادر شهید، فرزند و همسر رزمنده) الزامی است. سایر ایثارگران از رعایت شرط سنی معاف می باشند. به استناد قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب مجلس شورای اسلامی به میزان ۵ سال به سن خواهر و برادر شهید افزوده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام