کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهش و فنآوري (بخشنامه شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري)

فهرست مطالب

فصل اول: تعاريف و اختصارات

فصل دوم: ورود به خدمت

فصل سوم: جذب، استخدام و تبديل وضعيت

فصل چهارم: طبقه بندي مشاغل

فصل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزايا

فصل ششم: حقوق و تكاليف

فصل هفتم: توانمند سازي

فصل هشتم: مرخصي‌ها، بيمه و امور رفاهي

فصل نهم: پايان خدمت

فصل دهم: ساير مقررات

پيوست شماره يك: دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف هيئت اجرايي منابع انساني

پيوست شماره دو: دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه اعضاي غير هيأت علمي

پيوست شماره سه: دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي غير هيأت علمي

پيوست شماره چهار: دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي غيرهيأت علمي

پيوست شماره پنج: دستورالعمل پرداخت كمك‌هاي رفاهي

فصل اول- تعاريف و اختصارات

ماده ۱- تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيين نامه و پيوست هاي آن عبارتند از:

۱-۱- وزارت/ وزير: منظور از «وزارت» و «وزير» در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن، به ترتيب «وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري» و «وزير علوم، تحقيقات و فنآوري» مي‌باشد.

۱-۲- مركز: منظور از مركز در اين آيين نامه و پيوست‌هاي آن، مركز هيأت‌هاي امنا و هيأت‌هاي مميزه وزارت مي‌باشد.

۱-۳- مؤسسه: منظور از مؤسسه در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن، … و كليه واحدهاي تابعه آن مي‌باشد.

۱-۴- هيأت امنا: هيأتي است كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به عنوان بالاترين ركن مؤسسه، مرجع سياستگذاري، تصميم گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي مؤسسه مي باشد.

۱-۵- كميسيون دائمي هيأت امنا: كميسيوني است كه مسئوليت بررسي، كارشناسي و ارائه پيشنهادات قابل طرح در هيأت امنا و ساير امور ارجاعي از سوي هيأت امنا را بر عهده دارد.

۱-۶- هيأت رييسه: هيأت رييسه دومين ركن اجرايي مؤسسه پس از رييس مؤسسه مي‌باشد.

۱-۷- شوراي مؤسسه: شوراي مؤسسه دومين ركن سياستگذاري بعد از هيأت امنا مي‌باشد كه به تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي جاري مؤسسه بر اساس سياست‌هاي كلان مصوب در هيأت امنا و يا ساير مراجع ذيصلاح مي‌پردازد.

۱-۸- هيأت اجرايي منابع انساني: مرجعي است كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي هيأت امنا بر اساس دستورالعمل پيوست شماره يك، متكفل اعمال وظايف، اختيارات و تنظيم راهكارهاي اجرايي بخش اداري، تشكيلاتي و امور نيروي انساني و ساير امور محول مؤسسه مي باشد كه در اين آيين نامه به اختصار هيأت اجرايي ناميده مي شود.

۱-۹- دستگاه اجرايي:‌ عبارت است از كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز كليه دستگاه هايي كه از سوي هيأت امناي مؤسسه تعيين شده باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام