آزمون تعیین صلاحیت
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان

برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان (تصویبنامه شماره 116959/ت52253هـ مورخ 5/9/1394 هیأت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه 10/8/1394 به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور و به استناد ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان

فصل اول- اصطلاحات

ماده 1- در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-.

ب- معاونت: معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

پ- برنامه: برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان

ت- کارگروه: کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادارت محصولات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) این برنامه.

ث- قانون دانش‌بنیان: قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات -مصوب 1389-.

ج- محصولات دانش‌بنیان: مجموعه کالاها و خدماتی که در فهرست مصوب کارگروه بوده و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

1- در طبقه فنآوری‌های بالا و متوسط به بالا باشند؛

2- عمده ارزش افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری فنآورانه باشد؛

3- تولید آن دارای پیچیدگی فنی بوده و نیازمند تحقیق و توسعه مداوم باشد.

چ- امتیاز دانش محصولی: میزان داخلی‌سازی ویژگی‌های سه‌گانه مذکور در بند (ج) این ماده که در محصول مورد نظر عینیت یافته است.

ح- شرکت دانش‌بنیان: شرکت‌ها و مؤسسات دارای تأیید صلاحیت از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآورانه و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391.

خ – تجاري سازي: فعاليت هاي مرتبط با عرضه محصول يا خدمت جديد مبتني بر ايده ها يا فناوري هاي جديد که شامل يکي يا ترکيبي از فرايندهاي مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‎گذاري فناوري، اعطاي امتياز، انتقال و انتشار و کسب ساير فناوري هاي مورد نياز (مکمل) و پرداخت حق الامتيازهاي مرتبط، جذب سرمايه و منابع (نمونه سازي، طراحي صنعتي فرايند يا محصول جديد، انجام آزمون ها و دريافت تأييديه هاي لازم، توليد آزمايشي، بازاريابي و رفع اشکال)، خدمات پشتيباني تخصصي تجاري سازي (شامل فعاليت هاي مشاوره، مديريت فناوري، طراحي محصول و فرايند، خدمات استانداردسازي، اندازه سنجي و خدمات آزمايشگاهي) مي شود.

د- سرمايه‎گذاري خطرپذير: شکل ويژه اي از واسطه گري مالي که توسط آن سرمايه مالي موردنياز شرکت هاي نوآور که داراي ظرفيت رشد بالايي بوده و در مراحل اوليه شکل گيري خود قرار دارند، تأمين مي شود با اين هدف که طي چند سال اين سرمايه به علاوه سود آن از شرکت خارج شود.

ماده 2- در اجراي ماده (43) قانون و به منظور هماهنگي امور اجرايي و به‎روزرساني برنامه هاي توسعه توليد، تقاضا و صادرات محصولات دانش بنيان، تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز و نظارت بر اجراي آن، کارگروه توسعه توليد، تقاضا و صادرات محصولات دانش بنيان متشکل از معاون علمي و فناوري رييس جمهوري (رييس کارگروه)، نمايندگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران تشکيل مي گردد.

تبصره 1- دبيرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر مي باشد.

تبصره 2- نمايندگان ساير دستگاه هاي مرتبط حسب موضوع مورد بررسي به جلسات کارگروه دعوت خواهند شد.

تبصره 3- کارگروه مذکور موظف است هر شش ماه يکبار گزارشي از نحوه اجراي اين برنامه را به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارايه کند.

فصل دوم – چشم انداز، افق زماني و اهداف کمي و عيني

ماده 3- چشم انداز برنامه به شرح زير است:

الف- دست يابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل (سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404).

ب- افزايش سهم توليد محصولات و خدمات مبتني بر دانش پيشرفته و فناوري داخلي در توليد ناخالص (نقشه جامع علمي کشور و سياست هاي کلي علم و فناوري).

پ- افزايش سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي با تأکيد بر مصرف بهينه منابع و ارتقاي بهره وري (نقشه جامع علمي کشور و سياست هاي کلي علم و فناوري).

ماده 4- افق زماني برنامه سال 1404 مي باشد و لازم است کليه اقدامات به نحوي اجرا شوند که اهداف کمي موضوع ماده (5) اين برنامه در افق زماني تعيين شده محقق شود.

ماده 5- براساس چشم انداز ترسيم شده در ماده (3) اين برنامه و براي گذر از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب، اهداف کمي برنامه (GOALS) به شرح جدول(*)تعيين مي شود.

 

ماده 6- به منظور تحقق اهداف کمي موضوع ماده (5) اين برنامه، اهداف عيني(OBJECTIVES) پنج-گانه و برنامه هاي اقدام متناظر با آنها به شرح بندها و جدول زير تعيين مي شود:

الف- بکارگيري سياست هاي بازرگاني و تحريک تقاضاي محصولات دانش بنيان(برنامه هاي اقدام (1) و (2) فصل چهارم)

ب- ساماندهي و ارتقاي نظام استاندارد و آزمون محصولات دانش بنيان(برنامه هاي اقدام (3) و (4) فصل چهارم)

پ- طراحي و اجراي سياست صنعتي و فناوري متناسب با توليد محصولات دانش بنيان (برنامه هاي اقدام (5) و (6) فصل چهارم)

ت- شفاف سازي و ايجاد نظام جامع آمار مربوط به توليد محصولات دانش بنيان(برنامه هاي اقدام (7) و (8) فصل چهارم)

ث – نهادسازي مناسب نظام مالي و پولي تخصصي مورد نياز توليد محصولات دانش بنيان(برنامه هاي اقدام (9)، (10) و (11) فصل چهارم)

ماده 7- تطابق اهداف کمي و عيني برنامه به شرح جدول (*)تعيين مي شود.

فصل سوم- حوزه‎ها و موضوعات کلان اولويت‎دار

ماده 8- موضوعات کلان ملي در تدوين حوزه هاي فناورانه و بخشي اولويت دار توسعه محصولات دانش بنيان عبارتند از:

الف- اولويت هاي (الف) سند نقشه جامع علمي کشور در بخش فناوري، شامل فناوري هاي هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، هسته اي، نانو و ميکرو، فناوري هاي نفت هاي و گاز، زيستي، زيست محيطي، نرم و فرهنگي.

ب- مسايل و اولويت هاي اجتماعي و اقتصادي ملي شامل:

1- بهينه سازي مصرف انرژي و آب و اصلاح الگوي مصرف.

2- کاهش سهم سوخت هاي فسيلي و توسعه انرژي هاي تجديدپذير.

3- امنيت غذايي و غذاي سالم.

4- ارتقاي سلامت، دارو و تجهيزات پزشکي.

5- رفع مشکلات کم آبي و خشکسالي.

6- کنترل آلاينده هاي زيست محيطي و پسماند.

7- حمل و نقل،کنترل ترافيک (آمد و شد) و کاهش تصادفات.

پ- حوزه هاي با ارزش افزوده بالاي دانشي در زنجيره ارزش بخش هاي مختلف اقتصادي با تشخيص دستگاه مسئول و تصويب در کارگروه تبصره- کارگروه و دستگاههاي اجرايي موضوع اين برنامه موظفند دستورالعمل ها، برنامه هاي اقدام و مشوق هاي موضوع اين برنامه را با رعايت اولويت هاي اين ماده تدوين و يا اجرا کنند.

فصل چهارم- برنامه هاي اقدام

ماده 9- برنامه هاي اقدام مربوط به توسعه توليد محصولات دانش بنيان در جهت تحقق اهداف عيني موضوع ماده (6)، در پنج بخش و (11) برنامه به شرح مواد (10) تا (20) به شرح زير تعيين مي شو د.

بخش اول- برنامه هاي اقدام مربوط به بکارگيري سياست هاي بازرگاني و تحريک تقاضاي محصولات دانش بنيان

1- برنامه جهت دهي به تقاضاي مواد و تجهيزات دانش بنيان به خريد از ساخت داخل

ماده 10- به منظور جهت دهي به تقاضاي دولتي، عمومي و خصوصي براي استفاده هرچه بيشتر از محصولات دانش بنيان توليد داخل و تحريک تقاضاي اين محصولات در چارچوب اولويت هاي اين برنامه و تشويق به خريد از فهرست معتبر محصولات دانش بنيان داخلي:

الف- مشوق هاي خريد به متقاضيان محصولات دانش بنيان داخلي عرضه شده در سامانه و يا نمايشگاه هاي دوره اي ساخت داخل تدوين و ارايه مي شود. کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين برنامه، دستورالعمل اجراي آن را مشتمل بر ايجاد سامانه عرضه محصولات دانش بنيان داخلي و برگزاري نمايشگاه هاي دوره اي، نحوه ارزيابي امتياز دانشي محصول و ميزان داخلي بودن، قيمت، کيفيت و خدمات پس از فروش محصولات ارايه شده و ميزان حمايت، واسپاري (ليزينگ) و يا ساير خدمات مالي مشوق خريد از داخل تصويب نمايد.

ب- بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي متقاضي مشارکت در برنامه موضوع اين ماده مجازند تا بيست درصد از تخصيص بودجه طرح هاي تأمين تجهيزات و ماشين آلات دستگاه را منوط به مشارکت بخش-هاي زير مجموعه در برنامه تشويقي موضوع اين ماده نمايند. دستگاه هاي اجرايي متقاضي موظفند ميزان تقاضاي خود را در افق کوتاه مدت و بلندمدت به تفکيک محصولات دانش بنيان مورد نياز تهيه و سالانه به دبيرخانه کارگروه ارايه دهند.

پ- کارگروه با همکاري صندوق نوآوري و شکوفايي ابزارهاي مناسب براي حمايت از خريداران غيردولتي محصولات دانش بنيان مشمول اين برنامه، به ويژه واسپاري (ليزينگ) خريد محصولات دانش بنيان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين برنامه فراهم آورده و به صورت عمومي اطلاع رساني مي کند.

ت- دبيرخانه کارگروه موظف است با همکاري دستگاه هاي عضو، برنامه سالانه برگزاري نمايشگاه هاي ساخت داخل و سامانه مجازي آن را تدوين و منابع آن را پيش بيني نمايد.

2- برنامه توسعه صادرات محصولات دانش بنيان

ماده 11- به‎ منظور حمايت از توسعه صادرات محصولات دانش بنيان در چارچوب اولويت هاي اين برنامه و افزايش سهم بين‏المللي کشور در اين حوزه، کارگروه موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف- حمايت از ايجاد و توسعه واسطه هاي بازرگاني خصوصي و غيردولتي از جمله شرکت هاي مديريت صادرات، کنسرسيوم هاي صادراتي، پايگاه ها و پايانه هاي صادراتي، خوشه هاي صادرات گرا، صادرات پارک هاي علم و فناوري و شرکتهاي زايشي دانشگاههاي کشور و ساير هزينه هاي مرتبط با افزايش توان بازاريابي و فروش محصولات دانش بنيان.

ب- حمايت از ايجاد و توسعه نشان هاي تجاري (برند) مشترک صادراتي ميان محصولات دانش بنيان در حوزه هاي بخشي و بين بخشي.

پ- حمايت از حضور مشترک شرکت هاي توليدکننده محصولات دانش بنيان در نمايشگاه هاي معتبر خارجي و برگزاري نمايشگاه هاي داخلي با حضور شرکت هاي معتبر خارجي.

ت- طراحي و اعطاي جايزه صادراتي ويژه شرکت ها و محصولات دانش بنيان و تسهيل فرايند اعطاي جوايز صادراتي شرکت هاي دانش بنيان.

ث- حمايت از سرمايه گذاري شرکت هاي دانش بنيان داخلي در کشورهاي خارجي در قالب هاي مختلف از قبيل توسعه توليد، کارگزاري و فروش، ثبت نشان تجاري (برند) بين المللي، مشارکت با طرف هاي خارجي.

ج – حمايت از فروش اختراعات داخلي در بازارهاي بين المللي.

چ – ارايه حمايت هاي لازم در دعاوي حقوقي شرکت ها و محصولات دانش بنيان داخلي در محاکم بين المللي و حمايت هاي مرتبط با مديريت پتنت.

ح- حمايت هاي مرتبط با کسب مجوزهاي بين المللي براي تسهيل ورود در بازار کشورهاي مختلف.

خ- جهت دهي به کمک هاي خارجي و توسعه اي ايران و ايجاد خطوط اعتباري صادراتي در جهت توسعه بازار صادراتي محصولات دانش بنيان توليد داخل.

تبصره- معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي توانند از محل منابع داخلي خود با هماهنگي کارگروه، جهت اجراي مفاد اين ماده هزينه نمايند.

بخش دوم- برنامه هاي اقدام مربوط به ساماندهي و ارتقاي نظام استاندارد و آزمون محصولات دانش بنيان

3- برنامه توسعه استانداردسازي مورد نياز محصولات دانش‎بنيان

ماده 12- به منظور ساماندهي زيرساخت استاندارد مورد نياز توسعه توليد، بازاريابي و فروش محصولات دانش بنيان در کشور به خصوص ارزيابي کيفي و فني محصولات دانش بنيان داخلي:

الف- سازمان ملي استاندارد ايران موظف است نسبت به کسب اعتبار بين المللي گواهينامه هاي نهادهاي ارزيابي انطباق ازطريق بازنگري و اصلاح ساختار مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران براساس استانداردها و ضوابط بين المللي اقدام کند.

ب- سازمان ملي استاندارد ايران موظف است عضويت مجامع بين المللي اندازه شناسي(مترولوژي) و واسنجي (کاليبراسيون) و نيز گسترش همکاري هاي بين المللي در حوزه اندازه شناسي به خصوص در حوزه ريزفناوري (فناوري نانو) جهت برقراري قابليت رديابي و کسب اعتبار بين المللي در نتايج اندازه گيري ها با هدف کسب تأييديه هاي بين المللي و توسعه صادرات محصولات دانش بنيان داخلي را پيگيري کند.

پ- معاونت موظف است با نظارت سازمان ملي استاندارد نسبت به تهيه پيش نويس استاندارد محصولات دانش بنيان اقدام و در جهت پياده سازي استانداردهاي تدوين شده در حوزه فناورانه پيگيري هاي لازم را معمول کند.

4- برنامه توسعه زيرساخت هاي آزمايشگاهي و آزمون محصولات دانش‎بنيان

ماده 13- به منظور به اشتراک گذاري و استفاده بهينه از ظرفيت آزمايشگاه هاي داخلي و حمايت از نهاد ملي تأييد صلاحيت ايران در تأييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و واسنجي (کاليبراسيون) و نهادهاي گواهي کننده داخلي و ايجاد و تجهيز آزمايشگاه هاي تأييد شده در کشور:

الف- معاونت مجاز است با همکاري دستگاه هاي مسئول نسبت به حمايت از شکل گيري و توسعه شبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي و شبکه آزمايشگاه هاي علمي ايران، حمايت از مراکز عضو آن و ارتقاي توانمندي هاي آزمون و صدور گواهي کشور به منظور تأمين آزمون هاي مورد نياز بررسي و ارزيابي فني و کيفي محصولات دانش بنيان توسط نهاد تأييد صلاحيت ايران، به ويژه ارزيابي کيفي آن ها، در قالب يارانه حمايتي يا تسهيلات اقدام نمايد.

ب- معاونت مجاز است از طريق حمايت هاي شبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي و شبکه آزمايشگاه-هاي علمي ايران، ايجاد و توسعه آزمايشگاه هاي تأييد شده آزمون و واسنجي(کاليبراسيون) محصولات دانش بنيان را تسهيل کند. دستورالعمل چگونگي حمايت از شکل گيري و توسعه آزمايشگاه هاي مربوط در حوزه-هاي تخصصي توسط معاونت تدوين و براي تصويب به کارگروه ارايه مي شود. نتايج آزمايشگاه هاي تأييد صلاحيت شده براي کليه دستگاه هاي دولتي معتبر خواهد بود.

تبصره 1- کليه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393-، مي توانند پس از تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور با هماهنگي شبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي و شبکه آزمايشگاه-هاي علمي ايران به منظور تأمين زيرساخت آزمايشگاهي کشور براي تحقيق و توسعه، بررسي و ارزيابي فني و کيفي محصولات دانش بنيان، هزينه کنند.

تبصره 2- حمايت هاي موضوع اين برنامه مانع از انجام وظايف نظارتي دستگاه هايي که به موجب قانون مسئوليت نظارت بر آزمايشگاه هاي مختلف را برعهده دارند، نخواهد بود.

بخش سوم- برنامه هاي اقدام مربوط به طراحي و اجراي سياست صنعتي و فناوري متناسب با توليد محصولات دانش بنيان

5- برنامه شبکه سازي بين توليدکنندگان محصولات دانش بنيان و شرکت هاي صنعتي و خدماتي

ماده 14- به منظور تقويت همکاري شرکت هاي دانش بنيان با شرکت هاي صنعتي و خدماتي در توليد محصولات دانش بنيان، معاونت موظف است دستورالعمل حمايت از پيوندهاي شرکتي را مبتني بر موارد زير با تأکيد بر استفاده از ظرفيت صندوق نوآوري و شکوفايي، ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين برنامه تهيه و براي تصويب به کارگروه ارايه مي دهد:

الف- حمايت از قراردادهاي فروش و انتقال فناوري ميان شرکت هاي دانش بنيان و شرکت هاي صنعتي و خدماتي

ب- حمايت از تملک شرکت هاي دانش بنيان توسط شرکت هاي صنعتي و خدماتي

پ- حمايت از انعقاد قراردادهاي بلندمدت همکاري ميان شرکت هاي دانش بنيان و شرکت هاي صنعتي و خدماتي

ت- حمايت از ايجاد و توسعه پارک ها و شهرک هاي تخصصي فناوري غيردولتي توسط شرکت هاي صنعتي و خدماتي واجد شرايط.

ث- حمايت از ايجاد پيوندهاي جمعي ميان شرکت هاي دانش بنيان در قالب خوشه هاي فناوري و نوآوري، کنسرسيوم هاي اقتصادي و برندسازي مشترک توليدي و توزيعي.

ج – حمايت از ارتقاي همکاري هاي بين المللي شرکت هاي دانش بنيان داخلي.

6- ارتقاي کارآفريني و شکل گيري و توسعه تجاري سازي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي

ماده 15- به منظور گسترش پژوهش هاي کاربردي و ارتقاي سطح تجاري سازي تحقيقات، به دانشگاه ها و مراکز پژوهشي که شرکت هاي دانش بنيان منشعب (زايشي) آن ها موفق به تجاري سازي و فروش محصولات خود شده اند، متناسب با حجم فروش محصولات تجاري شده، اعتبار تشويقي به عنوان جايزه تجاري سازي از محل اعتبارات مصوب مربوط اعطا خواهد شد. دستورالعمل اين ماده تا سه ماه پس از ابلاغ برنامه توسط دبيرخانه کارگروه و با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب کارگروه خواهد رسيد. دبيرخانه کارگروه موظف است با همکاري دستگاه هاي عضو، برنامه سالانه موضوع اين ماده را تدوين و منابع آن را پيش بيني کند.

بخش چهارم- برنامه هاي اقدام مربوط به شفاف سازي و ايجاد نظام جامع آمار مربوط به توليد محصولات دانش بنيان

7- برنامه ايجاد شفافيت در تعيين ميزان تقاضاي محصولات دانش بنيان

ماده 16- به منظور ايجاد شفافيت در حجم بازار حال و آينده محصولات دانش بنيان براي سرمايه گذاران و توليدکنندگان، کليه دستگاه هاي دولتي و عمومي موظف هستند در چارچوب اولويت هاي تعيين شده در کارگروه، حجم بازار (تقاضاي کل کشور در حوزه هاي خصوصي، نيازهاي طرح هاي توسعه ملي و خريدهاي دولتي) بخش مورد نظر خود را در افق کوتاه مدت و بلندمدت براي انتشار عمومي به صورت سالانه به کارگروه ارايه کنند.

8- برنامه ارزيابي و پايش توليد، بازار و صادرات محصولات دانش بنيان

ماده 17- به‎منظور رصد مداوم پيشرفت هاي کشور و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي در ارايه آمار و اطلاعات به هنگام توليد، بازار و صادرات محصولات دانش‎بنيان، معاونت موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مرکز آمار ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران، دستورالعمل ارزيابي و پايش توليد، بازار و صادرات محصولات دانش‎بنيان مشتمل بر تعريف شاخص ها، تقسيم کار ملي در ثبت و پايش شاخص‎هاي تخصصي و عمومي و به خصوص چارچوب آماري دستگاه هاي بخشي را تهيه و به تصويب کارگروه برساند.

تبصره 1- دبيرخانه کارگروه موظف است گزارش پيشرفت توليد، بازار و صادرات محصولات دانش‎بنيان در کل کشور را مبتني بر ارايه آمارهاي معين و ارزيابي عملکرد کليه دستگاه هاي اجرايي به صورت سالانه منتشر نموده و نتايج آن را در اختيار عموم قرار دهد.

تبصره 2- ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد براي ارتقاي ارزيابي و پايش شاخص هاي عملکردي در تدوين دستورالعمل هاي موضوع اين ماده و ارايه گزارش مشارکت خواهند نمود.

بخش پنجم- برنامه هاي اقدام نهادسازي مناسب نظام مالي و پولي تخصصي مورد نياز توليد محصولات دانش بنيان

9- برنامه ساماندهي نظام مالي فناوري و نوآوري محصولات دانش بنيان

ماده 18- به‎منظور تأمين مالي مناسب براي توسعه توليد، بازار و صادرات محصولات دانش بنيان، دبيرخانه کارگروه موظف است با همکاري دستگاه هاي عضو کارگروه، نسبت به تهيه گزارش در موارد زير اقدام نموده و نتيجه را به کارگروه گزارش کند:

الف- وضعيت نهادهاي مالي و پولي تخصصي موجود در کشور متناسب با دوره رشد شرکت ها از ايده تا توسعه بازار و الزامات ارتقاي آن

ب- توسعه جايگاه الگوهاي جديد تأمين مالي نوآوري همچون سرمايه گذاري خطرپذير و تأمين مالي جمعي در نظام مالي کشور

پ – راهکارهاي ارتقاي حمايت نظام بانکي کشور از توسعه محصولات دانش بنيان

ت- تسهيل نحوه ورود شرکت هاي دانش بنيان به بازار بورس و مسايل مرتبط با ارزشگذاري دارايي هاي نامشهود

ث – تبيين نقش صندوق نوآوري و شکوفايي، صندوق هاي تخصصي مربوط و صندوق هاي پژوهش و فناوري در نظام مالي و پولي کشور با رويکرد حمايت از اقتصاد دانش بنيان

10- برنامه توسعه خدمات مالي تخصصي در حوزه توليد و صادرات محصولات دانش بنيان

ماده 19- به منظور ارتقاي وضعيت تأمين مالي توليدکنندگان محصولات دانش بنيان داخلي، صندوق نوآوري و شکوفايي مجاز است:

الف- خدمات مالي تخصصي توسعه صادرات محصولات دانش بنيان مشتمل بر تسهيلات سرمايه درگردش، تسهيلات سرمايه ثابت، يارانه سود تسهيلات، تسهيلات حمايت ازصادرات، تسهيلات توانمندساز، تسهيلات توسعه بازارصادراتي، ضمانت نامه بانکي و تسهيلات حمايت ازانتقال فناوري را ارايه کند.

ب- خدمات مالي تخصصي ارتقاي توليد محصولات دانش بنيان مشتمل بر ضمانت نامه پوشش ريسک بکارگيري محصولات دانش بنيان، کمک هزينه تحقيق و توسعه، کمک هزينه و ضمانت نامه شرکت در مناقصات، پوشش کسر وثايق توليدکنندگان محصولات دانش بنيان، ضمانت نامه خريد محصولات دانش بنيان و نيز کمک هزينه سود تسهيلات را ارائه نمايد.

تبصره- صندوق نوآوري و شکوفايي موظف است گزارش عملکرد اين ماده را هر سه ماه يکبار به دبيرخانه کارگروه ارايه دهد.

11- برنامه ارتقاي عملکرد نهادهاي مالي تخصصي توليد محصولات دانش بنيان

ماده 20- در راستاي توسعه خدمات مالي تخصصي حوزه فناوري و ارتقاي اثربخشي صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوق هاي پژوهش و فناوري در تأمين مالي توليد و صادرات محصولات دانش بنيان:

الف- صندوق نوآوري و شکوفايي مجاز است به‎منظور افزايش سهم مشارکت شرکت هاي بزرگ در توسعه فعاليت شرکت هاي دانش‎بنيان و نيز ارتقاي توانمندي ها و قابليت هاي شرکت هاي کوچک در تعامل با شرکت-هاي بزرگ، در تأمين مالي منابع صندوق هاي سرمايه خطرپذير راه اندازي شده توسط شرکت هاي خصوصي مشارکت کند.

ب- به‎منظور توسعه خدمات مالي صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده (44) قانون به توليدکنندگان محصولات دانش‎بنيان، کارگروه ضوابط صندوق هاي مجاز به عقد قرارداد عامليت وجوه اداره شده دستگاه هاي اجرايي را در چارچوب اساسنامه آنها تهيه و ابلاغ مي کند.

پ- به‎منظور کاهش مخاطرات مربوط به توسعه بازار محصولات دانش‎بنيان و همچنين ايجاد اعتبار براي اخذ تسهيلات از منابع تأمين مالي، صندوق نوآوري و شکوفايي و نيز صندوق هاي پژوهش و فناوري موضوع ماده (44) قانون مجازند با مشارکت معاونت نسبت به ارايه خدمات تخصصي مرتبط با تضمين حداقل بازار محصولات دانش‎بنيان اقدام کنند.

فصل پنجم – پياده سازي و نظارت بر اجرا

ماده 21- دبيرخانه کارگروه موظف است جهت ايجاد فرصت‎هاي برابر و شفاف سازي حمايت هاي مندرج در اين برنامه، نسبت به انتشار آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تصويب شده، اسامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط و بانک اطلاعاتي شرکت ها و مؤسسات مشمول بندهاي مختلف برنامه از طريق پايگاه جامع اطلاع رساني اقدام کند.

ماده 22- دبيرخانه کارگروه مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه و ارزيابي پيشرفت کار را بر عهده دارد. دبيرخانه مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجراي اين برنامه را مشتمل بر گزارش عملکرد پيشرفت کليه برنامه هاي اقدام و اهداف عيني مرتبط با اهداف کمي تعيين شده را پس از طرح در کارگروه به صورت سالانه به هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي ارايه کند.

ماده 23- کارگروه موظف است برمبناي گزارش هاي دوره اي عملکرد، کل برنامه را در مقاطع دو ساله مورد بازبيني قرار داده و حسب ضرورت، تغييرات پيشنهادي مورد نياز را براي تصويب به هيئت وزيران ارايه کند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام