کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوریجهاد دانشگاهی

حق کارایی اعضاء جهاد دانشگاهی

حق کارایی به اعضاء جهاد دانشگاهی (مصوب شصت و پنجمین جلسه هیات امناء‌ مورخ ۸/۵/۸۰ که طی بخشنامه شماره ۱۳۴۴۴/۵۱/۲۵ د مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.)

حق کارایی اعضاء جهاد دانشگاهی

مقدمه :

با عنایت به مصوبه شصت و پنجمین جلسه مورخ ۶/۵/۸۰ هیأت ‌محترم امناء در خصوص موافقت با پرداخت حق کارایی به اعضاء جهاد دانشگاهی[۱] و در جهت اجرای این مصوبه دستورالعمل ذیل تدوین می‌گردد.

ماده ۱: تعاریف

الف) مازاد دوره مالی عبارت است از مانده مثبت درآمدهای تحصیل‌شده طی دوره پس از کسر کلیه هزینه‌های انجام شده و احتساب مالیات و سایر عوارض قانونی متعلقه که در پایان هر سال پس از تنظیم صورت سود و زیان محاسبه می‌گردد.

ب) منظور از واحد در این دستورالعمل کلیه واحدها و پژوهشکده‌ها و همچنین سازمانهایی است که با مجوز هیأت محترم امناء تشکیل گردیده است.

ج) منظور از فعالیتهای درآمدزا در این دستورالعمل کلیه فعالیتهایی می‌باشند که در راستای تحصیل وجوه موضوع ماده ۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی انجام خواهد پذیرفت.

ماده ۲ : مبنای محاسبه پرداخت حق‌کارایی به اعضاء هر واحد صورتهای مالی مصوب سال قبل همان واحد خواهد بود.

تبصره : تا زمان تنظیم و تصویب صورتهای مالی سالیانه، فوق‌العاده موضوع این دستورالعمل حداکثر تا مدت ۶ ماه بصورت علی‌الحساب و براساس صورتهای مالی ۲ سال قبل پرداخت می‌شود و پس از تصویب ضمن تعدیل مبالغ پرداختی در ۶ ماهه اول، صورتهای مالی سال قبل ملاک پرداخت قطعی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳ : حداکثر حق‌کارایی قابل پرداخت به هر نفر معادل دوازده ماه حقوق مندرج در حکم حقوقی هر عضو در یک سال می‌باشد.

تبصره : پرداخت مبالغ بیشتر موکول به موافقت رئیس جهاد دانشگاهی خواهد بود.

ماده ۴ : فوق‌العاده موضوع این دستورالعمل با نظر رئیس واحد و رعایت موارد ذیل قابل پرداخت خواهد بود.

الف) حداقل ۱۲ و حداکثر تا ۱۶ درصد مازاد به افرادی که به صورت مستقیم (با تشخیص رئیس واحد) در تحصیل درآمد نقش داشته‌اند.

ب) حداکثر تا ۸ درصد مازاد به صورت کمکهای غیرنقدی به کلیه اعضای واحد ذیربط

ج) حداقل ۴ و حداکثر ۸ درصد از مازاد به اعضای ستادی واحد ذیربط

د) حداکثر تا ۴ درصد مازاد به رئیس و معاونین واحد ذیربط

تبصره ۱ : درصدهای مذکور در این ماده براساس پیشنهاد رئیس واحد و تأئید رئیس جهاد دانشگاهی حداکثر به میزان ۳۰% از مازاد سالیانه برای مدت یکسال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ : هر عضو فقط مشمول یکی از بندهای فوق به استثنای بند ب می‌باشد.

ماده ۵ : در محاسبه مازاد (موضوع بند الف ماده یک این دستورالعمل) درآمدهای حاصل از موارد ذیل لحاظ نمی‌گردد :

الف) کمکهای بلاعوض دریافتی از دفترمرکزی، واحدها و همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ب) سود حاصل از سپرده‌های بانکی و همچنین درآمد حاصل از فروش، تبدیل و ارزیابی مجدد دارائیهای ثابت

ج) سایر درآمدهایی که مشمول بند (ج) از ماده یک این دستورالعمل نمی‌باشد.

ماده ۶ : چنانچه هریک از واحدها براساس صورتهای مالی مصوب در یک سال مالی متحمل زیان گردند، ضمن عدم پرداخت فوق‌العاده موضوع این دستورالعمل به اعضاء واحد ذیربط (در سال بعد)، زیان وارده از مازاد (قابل تقسیم) سال آتی واحد کسر و باقیمانده ملاک پرداخت قرار خواهد گرفت.

ماده ۷ :۳۰% مازاد قابل تخصیص جهت اجرای مفاد این دستورالعمل براساس فرم پیوست محاسبه و تعیین خواهد شد. لذا مسئولین ذیربط در واحدها می‌بایست حداکثر تا نیمه اول مهرماه هر سال (براساس صورتهای مالی مصوب سال قبل) نسبت به تنظیم و ارسال فرم مذکور به دفترمرکزی اقدام نمایند.

ماده ۸ : این دستورالعمل با یک مقدمه و هشت ماده و چهار تبصره در تاریخ ۱۰/۶/۸۳ توسط رئیس جهاد دانشگاهی اصلاح و از تاریخ ۱/۱/۸۳ در جهاد دانشگاهی قابل اجرا است و جایگزین دستورالعمل شماره ۱۶۵۷۳/۱۰/۲۲د مورخ ۶/۹/۸۰ می‌گردد.


[۱]- مصوب شصت و پنجمین جلسه هیأت‌امناء مورخ ۸/۵/۸۰ که طی شماره ۹۶۵۰/۵۳/۲۲د مورخ ۵/۶/۸۰ به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است. ماده واحده : به رئیس جهاد دانشگاهی اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۰ حداکثر سی درصد از سود خالص حاصل از فعالیتهای درآمدزای جهاد دانشگاهی را علاوه برحقوق و مزایایی که مطابق مقررات استخدامی تعیین می‌گردد جهت پرداخت حق کارایی به تناسب به اعضاء جهاد دانشگاهی پرداخت نماید. دستورالعمل تعیین محاسبه و توزیع سود توسط شورای هماهنگی تهیه و پس از تأیید رئیس جهاد دانشگاهی ابلاغ می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام