کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (نامه شماره ۱۴۱۰۷۳/۱۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری)

رئیس محترم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

با سلام و احترام؛

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مصوبه بیست و چهارم صورت‌جلسه سی و ششمین نشست هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ به پیوست آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی منطقه دو پژوهشی که مورد تأیید این مرکز می‌باشد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

عبدالرضا باقری- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنا

فصل اول) تعاريف و اختصارات

ماده ۱. تعاریف و اختصارات به‌کاررفته در این آیین‌نامه و پیوست‌های آن عبارتند از:

۱-۱. وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

۲-۱. وزیر: منظور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

۳-۱. مرکز: منظور مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیّزه وزارت است.

۴-۱. مؤسسه: منظور مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه دو پژوهشی و کلیه واحدهای تابعه آن است.

۵-۱. هیئت امنا: هیئتی است که به موجب قوانین و مقرّرات مربوط به عنوان بالاترین رکن مؤسسه، مرجع سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و تصویب مقرّرات و ضوابط داخلی مؤسسه است.

۶-۱. کمیسیون دائمی: کمیسیونی است که مسئولیت بررسی، کارشناسی و ارائه پیشنهادات قابل طرح در هیئت امنا و سایر امور ارجاعی از سوی هیئت امنا را بر عهده دارد.

۷-۱. هیئت رئیسه: دومین رکن اجرایی مؤسسه پس از رئیس مؤسسه است.

۸-۱. هیئت اجرایی منابع انسانی: مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقرّرات تعیین‌شده از سوی هیئت امنا و بر اساس «دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی- پیوست شماره یک»، متکفل اعمال وظایف و اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلاتی و امور نیروی انسانی غیرهیئت علمی و سایر امور محوّل مؤسسه است که به اختصار  «هیئت اجرایی» نامیده می‌شود.

۹-۱. مقام مجاز: منظور از «مقام مجاز» در این آیین نامه معاون اداری و مالی و مدیریت منابع (یا عناوین مشابه) مؤسسه است که رئیس مؤسسه اختیارات خود را به وی تفویض می‌کند. تفویض اختیارات قائم به شخص است و نمیتوان اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس مؤسسه را به غیر تفویض کرد.

۱۱-۱. دستگاه اجرایی: عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه دستگاه‌هایی که از سوی هیئت امنای مؤسسه تعیین شده باشد.

۱۱-۱. جذب و به‌کارگیری: فرآیند شناسایی، انتخاب و به‌کارگیری اشخاص حقیقی برای خدمت در مؤسسه متناسب و متناظر با پست‌های سازمانی بلاتصدّی مصوّب در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه است.

۱۲-۱. استخدام: فرآیند پذیرش اشخاص حقیقی برای خدمت در مؤسسه در یکی از پست‌های سازمانی بلاتصدّی مصوّب به یکی از وضعیتهای پیمانی و رسمی در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه است.

۱۳-۱. عضو: منظور از «عضو» نیروی انسانی غیرهیئت علمی شاغل در مؤسسه در یکی از سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی است.

۱۴-۱. عضو رسمی: فردی است که به موجب حکم رسمی برای تصدّی یکی از پست‌های سازمانی مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین نامه، استخدام می‌شود.

۱۵-۱. عضو پیمانی: فردی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدّی یکی از پست‌های سازمانی مؤسسه برای مدت معیّن در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین نامه استخدام می‌شود.

۱۶-۱. عضو قراردادی: فردی است که به موجب قرارداد منعقده با مؤسسه به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معیّن در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه به کارگرفته می‌شود. بدیهی است، مؤسسه هیچ گونه تعهد استخدامی در قبال عضو قراردادی ندارد.

۱۷-۱. ایثارگر: فردی است که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و از سوی مراجع ذیصلاح، شهید، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته می‌شود.

۱۸-۱. حکم: عبارت است از ابلاغ کتبی دستور مقام صلاحیتدار مؤسسه به عضو رسمی در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه.

۱۹-۱. قرارداد: توافقنامه کتبی است که به امضای مقام صلاحیتدار مؤسسه و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد می‌رسد و وی به موجب آن در ازای دریافت حقوق و مزایا برای مدت مندرج در قرارداد وظایف محوّل را انجام میدهد.

۲۱-۱. پست سازمانی: جایگاهی در سازمان تفصیلی مؤسسه است که به طور مستمر به منظور واگذاری تمام یا بخشی از وظایف یک شغل برای تصدّی یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می‌شود.

۲۱-۱. شغل: مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط، مستمر و مشخصی است که از سوی مؤسسه به عنوان کار واحد شناخته می‌شود.

۲۲-۱. رشته شغلی: عبارت است از یک یا چند شغل که از لحاظ نوع کار، وظایف و مسئولیت‌ها یکسان یا مشابه محسوب می‌شوند اما از نظر ارزش، اهمیت و سختی انجام کار دارای سطوح و مراتب مختلفند.

۲۳-۱. رسته شغلی: مجموعهای از رشته‌های شغلی است که از لحاظ نوع کار، حرفه، رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک دارند.

۲۴-۱. شرح شغل: عبارت است از شرح مکتوب و مدوّنی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل، از جمله تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز شغل در چارچوب سازمان تفصیلی مؤسسه است.

۲۵-۱. مشاغل تخصصی: آن گروه از مشاغل است که وجود آنها برای تحقّق اهداف و انجام مأموریتهای اساسی مؤسسه الزامی است.

۲۶-۱. مشاغل اصلی: آن گروه از مشاغل که در رابطه با اهداف و مأموریتهای اصلی مؤسسه و برای حمایت از مشاغل تخصصی ایجاد می‌شود وعناوین ومشخصات آن توسط هیئت اجرایی تعیین می‌شود.

۲۷-۱. خدمت: عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلّف به انجام آن در مؤسسه است.

۲۸-۱. ارزیابی: فرآیند نظاممندی است که به سنجش، اندازهگیری، ارزشگذاری و قضاوت در مورد عملکرد اعضای شاغل در مؤسسه در طی یک دوره معیّن میپردازد.

۲۹-۱. پایه: نمایش عددی مجموع سنوات خدمت یا خدمات قابل‌قبول عضو متناسب با عوامل ترفیع و در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه است و به ۳ دسته «پایه بدو ورود به خدمت»، «پایه‌های استحقاقی» و «پایه‌های تشویقی» تقسیم می‌شود.

۳۱-۱. ترفیع پایه: افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه است.

۳۱-۱. رتبه: شاخصی است برای نمایش موقعیت و سیر پیشرفت شغلی اعضای مؤسسه در ۵ سطح «مقدماتی»، «مهارتی»، «سه»، «دو» و «یک» حسب مورد که در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه تعریف شده است.

۳۲-۱. ارتقای رتبه: کسب رتبه بالاتر توسط عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیرهیئت علمی است.

۳۳-۱. انتصاب: گماردن عضو رسمی یا پیمانی به یکی از پست‌های سازمانی بر اساس شرایط احراز شغل است.

۳۴-۱. حقوق رتبه و پایه: مبلغی است که در ازای انجام کار در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه به عضو ذیحق تعلق می‌گیرد.

۳۵-۱. مزایا و فوق‌العاده‌ها: مبلغی است که در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه به طور مستمر و غیرمستمر، علاوه بر حقوق رتبه و پایه، به عضو ذیحق پرداخت می‌شود.

۳۶-۱. انتقال: تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از مؤسسه به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه‌های اجرایی (به استثنای مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی) و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه است.

۳۷-۱. مأموریت: عبارت است از:

الف) محوّل شدن وظیفهای موقت به عضو، علاوه بر وظیفه اصلی یا عادی که در حکم یا قرارداد خود دارد، برای مدت معیّن که ممکن است خارج از محل خدمت وی باشد.

ب) اعزام عضو رسمی و پیمانی به صورت تمام‌وقت یا پارهوقت برای مدت معیّن به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه های اجرایی

ج) اعزام عضو واجد شرایط برای گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور با رعایت ضوابط و مقرّرات موضوع این آیین‌نامه

۳۸-۱. استعفا: قطع رابطه استخدامی عضو رسمی با مؤسسه است که بنا بر درخواست وی، پس از موافقت رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی با رعایت ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه صورت می‌پذیرد.

۳۹-۱. بازخرید خدمت: قطع رابطه خدمتی عضو با مؤسسه در ازای دریافت مبالغی متناسب با سابقه خدمت قابل قبول وی است که با رعایت ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه صورت می‌پذیرد.

۴۱-۱. بازنشستگی: پایان رابطه خدمتی عضو با مؤسسه است که در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه و با توجه به مقرّرات صندوقهای بازنشستگی ذیربط به موجب ابلاغ رسمی صورت می‌پذیرد.

۴۱-۱. ازکارافتادگی: عبارت است از وضعیت عضو که به موجب قوانین و مقرّرات مربوط به صندوق بازنشستگی ذیربط توانمندی جسمانی یا روانی ضروری برای انجام خدمت را دارا نیست و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی از حقوق وظیفه استفاده می‌کند.

۴۲-۱. آماده به خدمت: وضعیتی است که عضو بنا بر یکی از دلایل ذیل با حکم رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می‌گیرد:

الف) انحلال مؤسسه

ب) حذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصلاح سازمان تفصیلی مؤسسه بر اساس تشریفات قانونی و تصویب در هیئت امنا

ج) موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو

د) بر اساس تصمیم مراجع قانونی.

ه) عضوی که به دلیل عدم نیاز یا ناکارآمدی در شغل محوّله، بدون شغل است و در انتظار تعیین تکلیف از طرف مدیریت منابع انسانی (یا عناوین مشابه) مؤسسه است.

۴۳-۱. تعلیق: وضعیتی است که عضو بر اساس تصمیم مراجع قضایی و با حکم رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی تا زمان تعیین تکلیف امکان حضور و ادامه خدمت در مؤسسه را ندارد.

۴۴-۱. انفصال: عبارت است از برکناری عضو به طور موقت یا دائم از خدمت به موجب آرای قطعی صادرشده از سوی مراجع قانونی.

۴۵-۱. اخراج: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو رسمی به موجب آرایقطعی مراجع قانونی ذیربط.

۴۶-۱. وراث قانونی: عبارتند از همسر، فرزندان، مادر و پدر تحت تکفّل عضو متوفّی و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت عضو متوفی هستند.

فصل دوم) جذب و ورود به خدمت

ماده ۲. وزارت پس از اخذ مجوّزهای قانونی تعداد سهمیه استخدام عضو رسمی و پیمانی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می‌کند.

ماده ۳. استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در مؤسسه بر اساس نیاز سازمانی و با توجه به سازمان تفصیلی مصوّب و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه منحصراً پس از تصویب هیئت امنا و تأیید صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون و مصاحبه با در نظر گرفتن اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱. به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز در شرایط خاص در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدّی مصوّب و در چارچوب برنامه جامع منابع انسانی مؤسسه (مصوّب هیئت امنا)، با پیشنهاد هیئت اجرایی و تصویب هیئت امنا به صورت قراردادی از طریق آزمون و مصاحبه با در نظر گرفتن اصل شایستگی و انتخاب اصلح، اخذ مجوّزهای مورد نیاز و تأیید صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح برای مدت یک سال بدون تعهدات استخدامی انجام می‌شود.

تبصره ۲. تمدید قرارداد عضو قراردادی در صورت نیاز مؤسسه با رضایت واحد ذیربط از عملکرد وی، کسب حداقل امتیاز لازم از ارزیابی عملکرد سالیانه و تأیید هیئت اجرایی، در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدّی متناظر مصوّب بلامانع است.

تبصره ۳. همه افرادی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شوند به استناد ماده «۱۸۸» قانون کار از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی‌شود.

تبصره ۴. مؤسسه مکلف است در صورت وجود اعتبار در پایان قرارداد عضو قراردادی، حق سنوات عضو را پرداخت نماید. پرداخت آن بخش از سنوات خدمت قراردادی عضو که در طول دوران خدمت تا زمان پایان خدمت پرداخت نشده است، در زمان پایان خدمت الزامی است.

ماده ۴. متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه باید از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند:

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت

ب) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه

ج) اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفتهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د) عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران

ه) عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی

و) نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر

ز) عدم محکومیت به محرومیت ازخدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح

ح) عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن

ط) دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)

ی) برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر

ک) برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر

ل) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی

م) دارا بودن حداقل «۲۰» سال تمام و حداکثر «۳۰» سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی، حداکثر «۳۵» سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و سطح سه حوزوی و حداکثر «۴۰» سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی

تبصره ۱. دارندگان مدارک تحصیلی همتراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه همترازی آنان بر اساس ضوابط و مقرّرات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول بندهای «ل» و «م» این ماده قرار می‌گیرند.

تبصره ۲. مدت خدمت سربازی متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه به حداکثر سن مندرج در بند «م» این ماده اضافه می‌شود.

تبصره ۳. مدت خدمت قراردادی آن دسته از متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه که دارای سابقه خدمت قراردادی در شغل مرتبط در مؤسسه یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری -دولتی و دستگاه‌های اجرایی هستند به حداکثر سن مندرج در بند «م» این ماده اضافه می‌شود.

تبصره ۴. مؤسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» این ماده و با تأیید هیئت اجرایی مجاز به استفاده از خدمات فنی و مشاورهای و… اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی در قالب قرارداد است. این نوع فعالیت‌ها شغل محسوب نمی‌شود و مشمول تبصره «۲۹» قانون بودجه سال «۱۳۴۴» کشور نیست. میزان حق‌الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیئت اجرایی، متناسب با اهمیت و حجم  فعالیت و ساعات کار هفتگی آنان تا سقف یک و نیم (۵/۱) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه  تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده ۵. مرجع استعلام و تشخیص شرایط عمومی موضوع «ماده ۴» این آیین‌نامه حسب مورد مبادی قانونی ذی‌صلاح، از جمله هسته گزینش کارکنان و هیئت اجرایی مؤسسه است.

ماده ۶. متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه باید از شرایط احراز شغل و سایر شرایط اختصاصی لازم به تشخیص هیئت اجرایی مؤسسه برخوردار باشند.

ماده ۷. جذب و استخدام ایثارگران و خانواده آنها، معلولین، اتباع خارجی و نخبگان تابع قوانین و مقرّرات مربوط به خود است.

فصل سوم) استخدام و تبديل وضعیت

ماده ۸. استخدام در مؤسسه با رعایت ضوابط مقرّر در «مواد ۲ و ۳» و احراز شرایط عمومی، شرایط احراز شغل و سایر شرایط اختصاصی مندرج در «مواد ۴ و ۶» این آیین‌نامه به دو صورت زیر انجام می‌شود:

الف) استخدام پیمانی: برای تصدّی پست‌های سازمانی بلاتصدّی مصوّب به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «۷۰» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف وی است.

ب) استخدام رسمی: برای تصدّی پست‌های سازمانی بلاتصدّی مصوّب با رعایت ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه به موجب حکم (صرفاً ایثارگران و فرزندان شهدا بر اساس قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قوانین برنامه‌های توسعه کشور و قوانین جایگزین در شمول این بند قرار می‌گیرند).

ماده ۹. مؤسسه می‌تواند در قالب سهمیه ابلاغی از سوی وزارت اعضای قراردادی مشمول این آیین‌نامه را متناسب با مدرک تحصیلی دانشگاهی آنان و پس از احراز یکی از شرایط ذیل به پیشنهاد هیئت اجرایی، موافقت رئیس مؤسسه، تصویب هیئت امنا و طی مراحل گزینش، با رعایت ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه و مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدّی مصوّب به عنوان عضو پیمانی استخدام کند.

الف) دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و حداقل «۷» سال سابقه خدمت قراردادی با مدرک مزبور در مؤسسه

ب) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل «۵» سال سابقه خدمت قراردادی با مدرک مزبور در مؤسسه

ج) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح سه و چهار حوزه و حداقل «۳» سال سابقه خدمت قراردادی با مدرک مزبور در مؤسسه

ماده ۱۰. مؤسسه می‌تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی مشمول این آیین‌نامه را متناسب با مدرک تحصیلی دانشگاهی آنان به ترتیب کاردانی با حداقل ۵ سال، کارشناسی با حداقل ۴ سال، کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی در مؤسسه، با درخواست عضو، تأیید هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه، طی مراحل گزینش و موافقت رئیس مؤسسه به رسمی آزمایشی تبدیل کند.

ماده ۱۱. عضوی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌شود یک دوره سه ساله را همراه با گذراندن دوره آموزش توجیهی (مشروط به آنکه دوره‌های مذکور در طول خدمت طی نشده باشد) و دوره‌های شغلی، علاوه بر دوره پیمانی، طی می‌کند. مؤسسه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیتپذیری)، کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم و طی مراحل گزینش، با تأیید هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌کند.

ماده ۱۲. با عضوی که در پایان دوره آزمایشی مندرج در «ماده ۱۱» این آیین‌نامه شرایط ادامه خدمت یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب نکند به تشخیص هیئت اجرایی به یکی از روش‌های ذیل رفتار خواهد شد:

الف) اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط (صرفاً یک دوره)

ب) تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی

ج) در صورت احراز شرایط لازم، بازخرید خدمت یا بازنشستگی حسب مورد

ماده ۱۳. اعاده به خدمت عضو رسمی مستعفی و عضو پیمانی بازخرید خدمت شده در صورت نیاز مؤسسه و وجود پست سازمانی بلاتصدّی مصوّب، مشروط به آنکه از تاریخ استعفای عضو رسمی یا بازخرید خدمت عضو پیمانی بیش از یک سال نگذشته باشد و سن وی در زمان درخواست اعاده به خدمت بیش از «۵۰» سال نباشد، با اخذ مجوّز کبر سن از هیئت اجرایی برای موضوع بند «م» ماده «۴» این آیین‌نامه و موافقت رئیس مؤسسه فقط برای یک بار با احتساب سابقه خدمت در مؤسسه و با رعایت شرایط مقرّر در تبصره «۱» این ماده و سایر شرایط مقرّر در ماده «۴» این آیین‌نامه بلامانع است.

تبصره ۱. سوابق خدمت عضو رسمی و پیمانی موضوع این ماده که کسور بازنشستگی و حق سنوات خدمت خود را قبلاً دریافت کرده است در هنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دریافتی یادشده و موافقت صندوق بازنشستگی مربوط قابل احتساب است.

تبصره ۲. اعاده به خدمت ایثارگران تابع قوانین و مقرّرات خاص خود است.

اصلاح ماده «۱۳» و تبصره «۱» ذیل آن

ماده ۱۳. اعاده به خدمت عضو رسمی مستعفی یا بازخرید شده در صورت نیاز مؤسسه و وجود پست سازمانی بلاتصدی مصوب، مشروط به آن‌که از تاریخ استعفای عضو رسمی یا بازخرید خدمت عضو پیمانی بیش از یک سال نگذشته باشد و سن وی در زمان درخواست اعاده به خدمت بیش از «۵۰» سال نباشد، با اخذ مجوز کبر سن از هیأت اجرایی برای موضوع بند «م» ماده «۴» این آیین‌نامه و موافقت رئیس مؤسسه فقط برای یک بار با احتساب سابقه خدمت در مؤسسه و با رعایت شرایط مقرر در تبصره «۱» این ماده و سایر شرایط مقرر در ماده «۴» این آیین‌نامه بلامانع است.

تبصره ۱. سوابق خدمت عضو رسمی و پیمانی موضوع این ماده که کسور بازنشستگی، حق سنوات خدمت و یا مبلغ ناشی از بازخرید خدمت خود را قبلاً دریافت کرده است، در هنگام اعاده به خدمت، در صورت بازگرداندن وجوه دریافتی یاد شده و موافقت صندوق بازنشستگی مربوط، قابل احتساب است.

ماده ۱۴. مؤسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات اعضا/ کارکنان رسمی قطعی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه‌های اجرایی با تقاضای آنان و موافقت هیئت اجرایی مؤسسه از خدمات آنان برای مدت معیّن با رعایت مقرّرات به عنوان مأمور استفاده کند و یا بالعکس، حسب درخواست مؤسسات مزبور و موافقت عضو و تأیید هیئت اجرایی مؤسسه اعضای رسمی قطعی خود را به این مؤسسات مأمور کند. حقوق و مزایای کارکنان و اعضای مأمور حسب توافق مؤسسات ذی‌ربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. مدت مأموریت مشمولان این ماده حداقل ۶ ماه و حداکثر ۱ سال است و در صورت ضرورت با تشخیص هیئت اجرایی این مدت حداکثر تا مدت پنج سال و به صورت سالانه قابل تمدید است.

تبصره ۲. مؤسسه می‌تواند در موارد استثنائی و در صورت نیاز به خدمات اعضا/ کارکنان رسمی آزمایشی یا پیمانی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه‌های اجرایی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی برای تصدّی مشاغل تخصصی و اصلی، با تقاضای آنان پس از موافقت هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه مؤسسه از خدمات آنان برای مدت معیّن با رعایت مقرّرات مربوط به عنوان مأمور استفاده کند و یا بالعکس، حسب درخواست مؤسسات مزبور، موافقت عضو پس از موافقت هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه، اعضای رسمی آزمایشی یا پیمانی خود را به این مؤسسات مأمور کند. حقوق و مزایای کارکنان و اعضای مأمور حسب توافق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می‌شود.

تبصره ۳. مدت مأموریت عضو پیمانی/ رسمی آزمایشی مأمور به خدمت موضوع تبصره «۲» این ماده، جزو حداقل مدت ماندگاری تعیین‌شده در مواد «۱۰» و «۱۱» این آیین‌نامه محاسبه نمی‌شود.

تبصره ۴. ایجاد پست با نام همتراز برای عضو ایثارگر مأمور به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تصدّی پست‌های سازمانی مدیریتی و سرپرستی پس از پایان مأموریت و شروع به کار در مؤسسه تابع ضوابط و مقرّرات خاص خود است.

ماده ۱۵. اعضا/ کارکنان رسمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه‌های اجرایی (به استثنای مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی) حسب نیاز مؤسسه، با تقاضای آنان، موافقت مؤسسه محل خدمت و موافقت هیئت اجرایی مؤسسه می‌توانند با حفظ پیشینه خدمتی به مؤسسه منتقل شوند. حقوق و مزایای این قبیل افراد بر اساس پست سازمانی تخصیصدادهشده و سوابق خدمتی بر طبق مقرّرات این آیین‌نامه تعیین می‌شود. انتقال اعضای رسمی مؤسسه نیز به مؤسسات مزبور حسب درخواست آنان با موافقت هیئت اجرایی مؤسسه بلامانع است. در این صورت از تاریخ اجرای حکم انتقال رابطه استخدامی عضو رسمی منتقلشده با مؤسسه قطع می‌شود.

تبصره ۱. انتقال اعضای پیمانی مؤسسه به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه‌های اجرایی (به استثنای مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی) و بالعکس، مشروط به داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و «۵» سال سابقه خدمت پیمانی، حسب درخواست آنان (برای ستاد وزارت پس از موافقت هیئت اجرایی و تصویب معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت و برای سایر مؤسسات عضو هیئت امنای امنا پس از موافقت هیئت اجرایی و تصویب هیئت امنای ذی‌ربط)، بلامانع است. در این صورت از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی عضو پیمانی منتقل شده با مؤسسه مبدا قطع می‌شود.

تبصره ۲. انتقال اعضای قراردادی مؤسسه صرفاً به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت و بالعکس مشروط به داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و «۵» سال سابقه خدمت قراردادی، حسب درخواست آنان با موافقت هیئت اجرایی، تأیید هیئت رئیسه و تصویب هیئت امنای ذیربط بلامانع است.

فصل چهارم) طبقه‌بندی مشاغل

ماده ۱۶. مشاغل مؤسسه به طور کلی به «۷» رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:

اصلاح عنوان ماده «۱۶»:

ماده ۱۶. مشاغل مؤسسه به‌طور کلی به ۷ رسته شغلی به‌شرح ذیل تقسیم می‌شوند. این مشاغل به‌جز مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع ماده «۱۶» این آیین‌نامه مشمول تعریف مشاغل تخصصی نشده و به عنوان مشاغل اصلی محسوب می‌گردند.

۱-۱۶. مشاغل رسته آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی:

عنوان رشته شغلی

مدیر تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی

کاردان امور ورزشی

مربی ورزش

کارشناس امور فوق برنامه

کاردان امور فوق برنامه

کارشناس امور آموزشی

کاردان امور آموزشی

کارشناس امور پژوهشی

کاردان امور پژوهشی

مدیر امور فرهنگی

کارشناس امور دانشجویی

کاردان امور دانشجویی

کارشناس امور فرهنگی

کاردان امور فرهنگی

کارشناس نظارت و ارزیابی

مدیر امور فناوری

کارشناس امور فناوری

کارشناس برنامه‌ریزی امور تربیتی

کاردان برنامه‌ریزی امور تربیتی

مدیر امور آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

کاردان خدمات آموزشی

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

کاردان سنجش و ارزشیابی تحصیلی

کارشناس همکاریهای بین‌المللی دانشگاهی

کاردان همکاریهای بین‌المللی دانشگاهی

کارشناس بررسی کتاب

کتابدار

مصحّح

کارشناس آثار تاریخی

کاردان آثار تاریخی

باستانشناس

متصدّی مرمّت اسناد

کارشناس سمعی و بصری

کاردان سمعی و بصری

کارشناس امور هنری

کاردان امور هنری

عکاس و فیلمبردار

موزه‌دار

مشاور

۲-۱۶. مشاغل رسته امور اجتماعی:

عنوان رشته شغلی

مددکار اجتماعی

کارشناس حقوقی

کاردان حقوقی

کارشناس روابط عمومی

کاردان روابط عمومی

کارشناس امور خبری

کاردان امور خبری

کارشناس برنامه‌ریزی

کارشناس روابط بین‌الملل

کاردان روابط بین‌الملل

کارشناس بازرگانی داخلی

کاردان بازرگانی داخلی

کارشناس بازرگانی خارجی

کاردان بازرگانی خارجی

کارشناس آمار موضوعی

کاردان آمار موضوعی

کارشناس مطالعات اجتماعی

کاردان مطالعات اجتماعی

کارشناس مطالعات اقتصادی

کاردان مطالعات اقتصادی

مربی کودک

مشاور

۳-۱۶. مشاغل رسته اداری و مالی:

عنوان رشته شغلی

کارشناس امور اداری

کاردان امور اداری

کارشناس برنامه و بودجه

کاردان برنامه و بودجه

کارشناس بررسی اسناد و مدارک

کاردان بررسی اسناد و مدارک

مترجم

مدیر اداری و مالی

مسئول خدمات اداری

کارگزین

مأمور حراست

نگهبان

مسئول دفتر

رئیس دفتر

متصدّی امور دفتری

مسئول گزینش

مسئول چاپ و انتشارات

مسئول خدمات مالی

کاردان انبارهای تخصصی

حسابدار

مشاور

۴-۱۶. مشاغل رسته بهداشتی و درمانی:

عنوان رشته شغلی

کارشناس روانشناس

کاردان روانشناس

کارشناس بیناییسنجی

کاردان بیناییسنجی

کارشناس شنواییسنجی

کاردان شنواییسنجی

بهداشتکار دهان و دندان

کاردان دامپزشکی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت حرفه‌ای

کاردان بهداشت محیط

کارشناس امور دارویی

کاردان امور دارویی

کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی

کاردان تغذیه و کنترل مواد غذایی

کارشناس رادیولوژی

کاردان رادیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی

پزشک

دندانپزشک

دامپزشک

پرستار

ماما

بهیار

مشاور

۵-۱۶. مشاغل رسته فنی و مهندسی:

عنوان رشته شغلی

هواشناس

کاردان هواشناسی

کارشناس فنی هواشناسی

کاردان فنی هواشناسی

مهندس عمران

کاردان عمران

آرشیتکت

کارشناس معماری داخلی

کاردان معماری داخلی

کارشناس شهرسازی

کاردان شهرسازی

مهندس برق

کاردان برق

مهندس مکانیک

کاردان مکانیک

مهندس تأسیسات

کاردان تأسیسات

کارشناس ارتباط و مخابرات

کاردان ارتباط و مخابرات

زمینشناس

کاردان زمینشناس

کارشناس معادن

کاردان معادن

نقشهبردار

کاردان نقشه‌بردار

کارتوگراف

کارشناس کارتوگراف

کاردان کارتوگراف

کارشناس آزمایشگاه و کارگاههای فنی

کاردان آزمایشگاه و کارگاههای فنی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک

کاردان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک

کارشناس ژئوفیزیک

کاردان ژئوفیزیک

کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای

کاردان آموزش فنی و حرفه‌ای

کارشناس حفاظت و مرمّت

کاردان حفاظت و مرمّت

مشاور

۶-۱۶. مشاغل رسته فناوری اطلاعات:

عنوان رشته شغلی

مدیر امور فناوری اطلاعات

کارشناس تحلیلگر سیستم

کاردان تحلیلگر سیستم

کارشناس برنامهنویس سیستم

کاردان برنامهنویس سیستم

کارشناس شبکه

کاردان شبکه

کارشناس امور سختافزار رایانه

کاردان امور سختافزار رایانه

اپراتور

مشاور

۷-۱۶. مشاغل رسته کشاورزی و محیط زیست:

عنوان رشته شغلی

کارشناس ترویج کشاورزی

کاردان ترویج کشاورزی

کارشناس بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

کاردان بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

کارشناس آزمایشگاه کشاورزی

کاردان آزمایشگاه کشاورزی

کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک

کاردان خاکشناسی و حاصلخیزی خاک

کارشناس اصلاح نباتات و زراعت

کاردان اصلاح نباتات و زراعت

کارشناس دامپروری

کاردان دامپروری

کارشناس محیط زیست

کاردان محیط زیست

کارشناس امور باغبانی

کاردان امور باغبانی

کارشناس صنایع غذایی

کاردان صنایع غذایی

مشاور

ماده ۱۷. شرح شغل و شرایط احراز مشاغل مربوط به هریک از رشته‌های شغلی مندرج در «ماده ۱۶» این آیین‌نامه و «تبصره ۲» این ماده حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای هر پست سازمانی و نیز شرایط تصدّی مشاغل به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها از لحاظ تحصیلات، تخصص و مهارت، سهولت و صعوبت کار و همچنین دوره‌های آموزشی مورد نیاز و دستورالعمل اجرایی آن حداکثر تا «۱» سال پس از تاریخ اجرای این آیین‌نامه به تأییدهیئت اجرائی مؤسسه و تصویب هیئت امنا می‌رسد. بدیهی است رشته‌های شغلی فعلی تا زمان تصویب همچنان به قوّت خود باقی خواهند ماند.

تبصره ۱. متصدّیان مشاغل رسته خدمات و نظایر آن و سایر مشاغلی که در این آیین‌نامه درج نشده است همچنان تا زمان خروج عضو از خدمت در مؤسسه صرفاً تابع عناوین رشته‌های شغلی قبلی هستند.

تبصره ۲. رشته‌های شغلی مصوّب در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های دولتی که در «ماده ۱۶» این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده‌اند متناسب با نیاز مؤسسه (برای ستاد وزارت پس از موافقت هیئت اجرایی و تصویب معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت و برای سایر مؤسسات عضو هیئت امنا پس از موافقت هیئت اجرایی و تصویب هیئت امنای ذیربط) به مجموعه مشاغل رشته‌های شغلی هریک از رسته‌ها اضافه می‌شوند.

فصل پنجم) نظام پرداخت حقوق و مزايا

ماده ۱۸. نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضا بر اساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگیهای مندرج در این آیین‌نامه است. اعضا بر اساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور برای هرکدام از مشاغل و متناسب با ویژگیها در یکی از رتبه‌های مندرج در «ماده ۲۴» این آیین‌نامه تخصیص می‌یابند.

تبصره. اعضای رسمی و پیمانی (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «۸» این آیین‌نامه) در بدو استخدام و اعضای قراردادی در بدو به‌کارگیری در پایه یک رتبه مقدماتی متناسب با مدرک تحصیلی مربوط قرار می‌گیرند.

ماده ۱۹. حقوق رتبه و پایه عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می‌شود:

[(ضریب مدرک تحصیلی × پایه) + عدد مبنا] * ضریب حقوقی = حقوق رتبه و پایه

تبصره ۱. ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی، کارشناسی یا سطح دو حوزوی، کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح سه حوزوی و دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی به ترتیب «۵۰»، «۶۰»، «۷۰» و «۸۰» تعیین می‌شود.

تبصره ۲. پایه، نمایش عددی مجموع پایه بدو ورود به خدمت، سنوات خدمت یا خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفیع و در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین‌نامه است.

تبصره ۳. عدد مبنا، متناسب با رتبه و مدرک تحصیلی عضو و بر اساس جدول ذیل تعیین می‌شود:

جدول عدد مبنا بر اساس مدرک تحصیلی و رتبه عضو

جدول عدد مبنا بر اساس مدرک تحصیلی و رتبه عضو

تبصره ۴. عدد مبنا برای مشمولان «تبصره ۱» «ماده ۲۴» این آیین‌نامه «۴۶۰۰» تعیین می‌شود.

تبصره ۵. عدد مبنا برای اعضای ایثارگر دارای مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه (موضوع تبصره ۹ ماده ۲۱ این آیین نامه) که در رتبه یک هستند «۵۶۰۰» تعیین می‌شود.

تبصره ۶. ضریب حقوقی سالانه به میزان ابلاغشده از سوی هیئت وزیران در هر سال اعمال می‌شود.

تبصره ۷. سقف حقوق و مزایای مستمر اعضا در هر سال، بر اساس میزان ابلاغشده از سوی هیئت وزیران در همان سال تعیین می‌شود.

تبصره ۸. حقوق رتبه و پایه دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایینتر که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی در مؤسسه مشغول به کار هستند متناسب با مدرک تحصیلی و سابقه خدمت آنان و معادل درصدی از حقوق رتبه و پایه متناظر کاردان مقدماتی یا مهارتی (حسب مورد) به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می‌شود:

جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه اعضای دارای مدارک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم

جدول ماده 19

ماده ۲۰. به عضو، علاوه بر حقوق رتبه و پایه فوق‌العاده‌هایی با عنوان فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌شود. فوق‌العاده‌های مذکور بر اساس فرمول و ضرایب آن بر اساس جدول مندرج در زیر تعیین می‌شود:

حقوق رتبه و پایه × ضریب فوق‌العاده = فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه

جدول ضرایب فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه

جدول طی صورتجلسه فوق العاده هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ اصلاح شده است.

تبصره ۱. فوق‌العاده‌های مندرج در این ماده برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی در مؤسسه مشغول به کار هستند، متناسب با مدرک تحصیلی و سابقه خدمت آنان و معادل درصدی از فوق‌العاده‌های کاردان مقدماتی یا مهارتی (حسب مورد) با پایه متناظر به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می‌شود:

جدول نحوه محاسبه فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه اعضای دارای مدارک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم

جدول ماده 20

تبصره ۲. به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان- پیوست شماره دو» به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوّب منصوب می‌شود و همچنین عضو قراردادی مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده‌دار انجام مشاغل یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی می‌شود، فوق‌العادهای با عنوان «فوق‌العاده مشاغل مدیریتی» به شرح مندرج در جدول ذیل پرداخت می‌شود:

جدول نحوه محاسبه فوق‌العاده مشاغل مدیریتی (سطوح میانی و پایه)

فوق العاده مدیریت

ضریب A نسبت میزان فوق‌العاده مدیریت رئیس مؤسسه به میزان فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران است.

ضریب B ضریب فوق‌العاده مدیریت پست سازمانی مدیریتی است که به پیشنهاد واحد مربوط و تصویب هیئت اجرایی بر اساس جدول ذیل تعیین می‌شود:

ضریب پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه)

ضریب پست مدیریتی

تبصره ۳. مؤسسه می‌تواند در شرایط خاص و با تأیید هیئت اجرایی، تا سقف «۱۰» درصد پست‌های سازمانی مصوّب از اعضای قراردادی واجد شرایط مشروط به داشتن شرایط احراز پست سازمانی مورد نظر و حداقل سنوات خدمت مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی میانی و پایه استفاده کند.

تبصره ۴. مؤسسه مکلّف است عضو متصدّی یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح پایه (موضوع ردیف‌های سه و چهار جدول ذیل تبصره ۲ این ماده) را که از کارآمدی و کارایی کافی برخوردار نمی‌باشد، صرفاً با پیشنهاد و ارائه دلایل و گزارش توجیهی لازم توسط مسئول واحد سازمانی محل خدمت وی، موافقت هیئت اجرایی و تأیید هیئت رئیسه مؤسسه عزل کند.

تبصره ۵. اعضایی که حداقل ۲ سال در یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی مؤسسه منصوب یا به کار گرفته شده یا می‌شوند پس از اتمام دوره تصدّی یا به‌کارگیری، مادامی که به پست سازمانی مدیریتی سطوح میانی جدید منصوب یا به کارگرفته نشوند، از «۶۰» درصد «فوق‌العاده شغل مدیریتی» پست سازمانی مدیریتی مذکور باعنوان «تفاوت تطبیق» برخوردار خواهند شد. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک‌شده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان نیز منظور می‌شود.

اصلاح تبصره‌های «۴» و «۵» ذیل ماده «۲۰»:

تبصره ۴: مؤسسه مکلف است عضو متصدی یکی از پست‌های مدیریتی را که از کارآمدی و کارآیی کافی برخوردار نمی‌باشد، صرفاً با پیشنهاد و ارائه دلایل و گزارش توجیهی لازم توسط مسئول واحد سازمانی محل خدمت و با موافقت هیأت اجرایی و تأیید رییس مؤسسه عزل کند.

تبصره ۵: اعضایی که با رعایت دستورالعمل عزل و نصب مدیران حداقل ۲ سال در یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی مؤسسه منصوب یا به‌کار گرفته شده یا می‌شوند پس از اتمام دوره تصدی یا به‌کارگیری، مادامی که به پست سازمانی مدیریتی جدید منصوب یا به کار گرفته نشوند از ۶۰ (شصت) درصد فوق‌العاده شغل مدیریتی پست سازمانی مدیریتی مذکور با عنوان تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک شده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان نیز منظور می‌شود.

تبصره ۶. ایثارگران تابع قوانین و مقرّرات خاص خود هستند.

ماده ۲۱. به عضو در صورت احراز شرایط مقرّر در این ماده پایه‌های استحقاقی شامل «پایه استحقاقی سالیانه»، «پایه خدمت سربازی»، «پایه ایثارگری» و سایر پایه‌های استحقاقی مصوّب آتی اعطا می‌شود.

الف) به عضو در صورت احراز شرایط زیر یک پایه استحقاقی سالیانه اعطا می‌شود:

۱. انجام یک سال خدمت تمام‌وقت در پایه قبلی

۲. کسب حداقل ۷۰ درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه

تبصره ۱. به ایام تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت و مرخصی استعلاجی موضوع «ماده ۶۲» این آیین‌نامه پایه استحقاقی سالیانه تعلق نمی‌گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق میافتد.

تبصره ۲. پایه استحقاقی سالیانه اعضای رسمی مؤسسه شاغل در پست‌های مدیریت سیاسی، از قبیل رؤسایسه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، ریاست صدا و سیما، وزیران، معاونان وزیران،سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران، بدون نیاز به ارزیابی سالانه اعطامی‌شود.

تبصره ۳. پایه استحقاقی سالیانه بانوان عضو که در مرخصی زایمان به سر میبرند بدون نیاز به ارزیابی سالانه اعطا می‌شود.

ب) به عضو بابت خدمت سربازی منوط به اینکه طول دوره کمتر از یک سال نباشد یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه در بدو استخدام یا به‌کارگیری یک پایه خدمت سربازی اعطا می‌شود.

تبصره ۴. در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی و بیمه مدت خدمت سربازی از سوی عضو از زمان پرداخت کسور یادشده پایه خدمت سربازی موضوع این بند حذف و مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای دریافت پایه و بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می‌شود. از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، مدت خدمت سربازی عضو مشمول «ماده ۹۵» قانون تأمین اجتماعی با حذف پایه خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل‌قبول برای دریافت پایه و بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می‌شود.

ج) عضوی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شود علاوه بر پایه‌های استحقاقی مندرج در این ماده از پایه‌های ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخوردار می‌شود:

جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

حق ایثارگری

تبصره ۵. عضو ایثارگر مشمول این آیین‌نامه از مابه‌التفاوت مبلغ ریالی مزایای ایثارگری مندرج در بند «۲» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبلغ ریالی پایه‌های ایثارگری موضوع این بند برخوردار می‌شود.

تبصره ۶. فرزندان شهدا ازمزایای ایثارگری جانباز «۵۰» درصد ومابهالتفاوت مندرج در«تبصره ۵» این ماده برخوردار می‌شوند.

تبصره ۷. در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد عضو از مجموع ترفیعات پایه سربازی و پایه حضور در جبهه برخوردار می‌شود.

تبصره ۸. عضو شهید و مفقودالاثر، مانند عضو ایثارگر حالت اشتغال، از تاریخ شهادت یا مفقودالاثر شدن در حالت اشتغال به سر میبرد و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی ترفیع پایه استحقاقی سالانه را دریافت می‌کند و از مزایای زمان استخدام یا به‌کارگیری برخوردار می‌شود.

تبصره ۹. عضو شهید، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و فرزند شهید از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌شوند. اینگونه افراد چنانچه دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه باشند از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر برخوردار می‌شوند. حقوق و مزایای اعضای ایثارگر دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه مشمول این تبصره در صورت احراز رتبه یک، بر اساس مفاد «تبصره ۵ ماده ۱۹» این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره ۱۱. سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در مورد ایثارگران، تابع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قوانین برنامه‌های توسعه کشور است.

ماده ۲۲. به عضو در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز کند، پایه تشویقی اعطا می‌شود:

۱-۲۲. کسب بالاترین امتیاز ارزیابی سالانه در ۳ سال متوالی یا ۵ سال متناوب در واحد ذیربط به پیشنهاد مسئول واحدسازمانی محل خدمت عضو و تصویب هیئت اجرایی (۱ پایه تا حداکثر ۳ پایه در طول خدمت)

۲-۲۲. عضویت فعال درگردانهای عاشورا و الزهرا«س» درچارچوب ضوابط مربوط (یکپایه درطول خدمت).

۳-۲۲. دارندگان نشانهای دولتی (دو پایه).

۴-۲۲. احراز عنوان کارمند نمونه استانی یا کشوری (۱ پایه).

۵-۲۲. احراز عنوان عضو غیرهیئت علمی نمونه طی ۲ سال متوالی در مؤسسه (۱ پایه در طول خدمت).

اصلاح بند «۵» ماده «۲۲»:

۵-۲۲. احراز عنوان عضو نمونه غیرهیأت علمی در مؤسسه (دستگاهی و استانی) (۱ پایه).

۶-۲۲. دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین‌المللی (۱ پایه).

۷-۲۲. برگزیدگان جشنوارههای معتبر ملی مرتبط با حوزه کاری عضو (۱ پایه).

۸-۲۲. متصدّیان مشاغل مدیریتی در سطح حداقل معاون مدیر یا عناوین همتراز با حداقل ۲ سال سابقه مدیریتی، مشروط به کسب «۹۰» درصد امتیاز ارزیابی سالانه، به پیشنهاد مقام مافوق و تصویب هیئت اجرایی (۱ پایه تا حداکثر ۲ پایه در طول خدمت).

۹-۲۲. اعضای مأمور به خدمت (موضوع ماده ۱۴ این آیین‌نامه) در مؤسساتی که با تأیید مراجع ذیصلاح وزارت در شمول دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه‌تأسیس و در حال توسعه قرار دارند، مشروط به رضایت بخش بودن خدمات آنان، به پیشنهاد مؤسسه مقصد و موافقت هیئت اجرایی مؤسسه به ازای هر ۳ سال خدمت در مؤسسات یادشده (۱ پایه).

تبصره ۱. پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ۱۲ درصد اعضای واجدشرایط هر واحد سازمانی مؤسسه به طور سالانه اعطا می‌شود. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از ۱۲ عضو هر ۲سال یکبار اعمال می‌شود.

تبصره ۲. فاصله زمانی اعطای پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو، حداقل ۵ سال تعیین می‌شود.

تبصره ۳. سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت حداکثر ۷ پایه است.

تبصره ۴. اعضایی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط گروه تشویقی دریافت نموده‌اند در ازای هر گروه تشویقی دریافتی از یک پایه تشویقی بهره‌مند می‌شوند. همچنین به اعضایی که قبل از تاریخ اجرای این آیین‌نامه شرایط مندرج در بندهای ۲ تا ۷ این ماده را احراز کرده‌اند (درصورت برخوردار نشدن از مزایای تشویقی مربوط در سنوات قبل) با رعایت ضوابط و شرایط مقرر و سقف پایه‌های تشویقی تعیین‌شده در تبصره ۳ این ماده از تاریخ اجرای این آیین‌نامه پایه تشویقی اعطا می‌شود.

ماده ۲۳. تطبیق وضعیت اعضایی که پیش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مؤسسه شاغل بوده‌اند بر اساس سنوات خدمت قابل قبول مندرج در آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد به علاوه پایه ورود به خدمتموضوع تبصره ماده ۱۸ و پایه‌های تشویقی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۲ این آیین‌نامه انجام می‌پذیرد و برای هر سال خدمت قابل‌قبول یک پایه منظور می‌شود.

ماده ۲۴. عضو در صورت داشتن حداقل ماندگاری مندرج در جدول ذیل و احراز شرایط مندرج در «دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای مؤسسه- پیوست شماره سه» با درخواست عضو، موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب هیئت اجرایی به رتبه بالاتر ارتقا می‌یابد.

جدول حداقل مدت توقف لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر

جدول ارتقای رتبه

تبصره ۱. در موارد خاص، عضو دارای مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه «۲» قرار دارد با حداقل ۸ سال توقف در رتبه ۲ و کسب امتیازات تعیین‌شده در «دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای مؤسسه- پیوست شماره سه»، با درخواست عضو، موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب هیئت اجرایی به رتبه ۱ ارتقا می‌یابد.

تبصره ۲. در صورتی که مدرک تحصیلی عضو در طول مدت توقف در یک رتبه با رعایت ضوابط مقرّر در این آیین‌نامه به مدرک تحصیلی بالاتری ارتقا یابد، مدت زمان توقف برای ارتقا به رتبه بالاتر متناسب با زمان توقف با مدرک تحصیلی قدیم و جدید محاسبه می‌شود.

تبصره ۳. ایام تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت و مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۶۲ این آیین‌نامه جزو حداقل ماندگاری ضروری برای ارتقا به رتبه بالاتر قابل احتساب نیست و به همان میزان تاریخ استحقاق برای دریافت رتبه به تعویق میافتد.

الحاق ۲ تبصره به ماده «۲۴»:

تبصره ۴: عضو شهید، مفقودالاثر و جانباز حالت اشتغال صرفاً با گذراندن مدت توقف سنوات خدمت بدون احتساب امتیاز، از یک رتبه بالاتر برخوردار می‌گردد.

تبصره ۵: پس از اخذ مدرک کاردانی یا کارشناسی ۲/۱ (یک دوم) سوابق طی شده مربوط و مشابه با دیپلم قابل احتساب است. (مستند به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل)

ماده ۲۵. به عضو رسمی یا پیمانی که به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوّب منصوب می‌شود و همچنین عضو قراردادی که عهده‌دار انجام مشاغل یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی می‌شود، صرفاً فوق‌العاده مشاغل مدیریتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱ این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده ۲۶. در صورتی که با اجرای این فصل، مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی، مبلغ ثابتی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می‌کند. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می‌شود.

تبصره. چنانچه عضو از سایر مؤسسات یا دستگاه‌های اجرایی به مؤسسه منتقل شود و حقوق و مزایای قبلی وی بیشتر باشد، حقوق و مزایای وی مطابق ضوابط مقرّر در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و مبلغی به عنوان «تفاوت تطبیق» به وی پرداخت نمی‌شود.

ماده ۲۷. حقوق و مزایای عضو در دوره قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی، مطابق با ضوابط مقرّر در این آیین‌نامه تعیین و پرداخت می‌شود و این مدت از هر لحاظ با رعایت سایر شرایط، جزء سابقه خدمت قابل قبول وی برای دریافت پایه، رتبه و بازنشستگی و وظیفه محسوب می‌شود.

فصل ششم) حقوق و تکالیف

ماده ۲۸. ساعت کار اعضا ۴۰ ساعت و حداقل ۵ روز در هفته است.

تبصره ۱. ساعت شروع و خاتمه کار اعضا و واحدهای مؤسسه با رعایت سقف ساعات کار مندرج در این ماده حسب مورد از سوی هیئت رئیسه تعیین می‌شود.

تبصره ۲. مؤسسه می‌تواند در موارد خاص با موافقت هیئت رئیسه و با توجه به شرایط فصلی و ماه مبارک رمضان سقف ساعات کار خود را کاهش دهد.

تبصره ۳. دورکاری اعضا با توجه به مأموریت مؤسسه ممنوع است. در موارد خاص، استفاده از دورکاری برای مشاغل خاص صرفاً با پیشنهاد هیئت اجرایی و موافقت هیئت امنا امکان‌پذیر است.

ماده ۲۹. به عضوی که بر اساس جزء «الف» بند «۳۷» ماده «۱» این آیین‌نامه برای مدت معیّن به منظور انجام وظایف محوّل به خارج از مؤسسه اعزام می‌شود، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از محل خدمت بیش از «۶۰» کیلومتر باشد، فوق‌العاده مأموریت روزانه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. فوق‌العاده مأموریت به مأخذ (یک‌پانزدهم) مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق‌العاده‌های شغل و جذب عضو قابل پرداخت است. هزینه اسکان، تغذیه، ایاب و ذهاب بینشهری و درونشهری بر اساس مصوّبات هیئت رئیسه مؤسسه پرداخت خواهد شد. سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق‌العاده مأموریت روزانه اعضا نباید از ۲۰ درصد حقوق رتبه و پایه کارشناس مقدماتی پایه ۳۰ بیشتر باشد.

اصلاح تبصره «۱» ذیل ماده «۲۹»

تبصره ۱. فوق‌العاده مأموریت به مأخذ ۱۵/۱ (یک‌پانزدهم)  مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق‌العاده‌های شغل و جذب عضو قابل پرداخت است. هزینه اسکان و ایاب و ذهاب بین شهری و دورن شهری بر اساس مصوبات هیأت رئیسه مؤسسه پرداخت خواهد شد سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق‌العاده مأموریت روزانه اعضا نباید از ۲۰ درصد حقوق رتبه و پایه کارشناس مقدماتی پایه ۳۰ بیشتر باشد.

تبصره ۲. مدت این گونه مأموریتها برای هر عضو از ۴ ماه متوالی یا متناوب در یک سال تقویمی بیشتر نیست.

ماده ۳۰. به عضو رسمی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی و خارج از درخواست و اختیار خود محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می‌کند، برای یک بار در طول خدمت به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد ۵/۰ درصد حقوق رتبه و پایه کاردان پایه ۱ رتبه مقدماتی هزینه سفر و نقل مکان پرداخت می‌شود.

ماده ۳۱. عضو رسمی که با تأیید مقام ذیصلاح مؤسسه به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می‌شود ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی ذیربط، فوق‌العاده مأموریت روزانه خارج از کشور نیز بر اساس مقرّرات عمومی کشور دریافت می‌کند.

ماده ۳۲. اعضا مکلّفند در ساعات کار تعیین‌شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محوّل را انجام دهند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرّر یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد بر اساس اعلام نیاز مؤسسه مکلّف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوّل هستند و در قبال آن برابر مقرّرات این آیین‌نامه «فوق‌العاده اضافه‌کار» دریافت میکنند.

ماده ۳۳. به عضوی که برحسب ضرورت و بر اساس موافقت مؤسسه به منظور انجام کار اضافی خارج از وقت اداری انجام وظیفه می‌کند بر اساس فرمول ذیل «فوق‌العاده اضافه‌کار» حداکثر تا سقف ۱۲۰ ساعت در ماه پرداخت می‌شود. سقف پرداخت به عنوان فوق‌العاده اضافه‌کار به عضو در ماه حداکثر تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستمر وی است.

 (حقوق رتبه و پایه + فوق‌العاده شغل+ فوق‌العاده جذب) =مبلغ هر ساعت اضافه‌کار

 ۱۷۶

تبصره. مؤسسه می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد پست‌های سازمانی مصوّب به اعضایی که به اقتضای شغلی بیش از ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار دارند، به پیشنهاد واحد سازمانی محل خدمت عضو و تأیید امور اداری (یا عناوین مشابه) در ازای کار اضافی خارج از وقت اداری تا سقف ۱۷۵ ساعت و بدون رعایت سقف مبلغ ریالی تعیین‌شده در این ماده «فوق‌العاده اضافه‌کار» پرداخت کند.

ماده ۳۴. مؤسسه مکلّف است به اعضای شاغل در پایان هر سال بر اساس مبلغ اعلام شده از سوی هیئت وزیران «عیدی» پرداخت کند.

ماده ۳۵. کمک‌هزینه عائله‌مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۸۱۰ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. اعضای زن شاغل سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول یا ازکارافتاده کلی است و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، همچنین بانوان مطلقه‌ای که حضانت فرزند یا فرزندان خود را بر اساس رأی مراجع ذیصلاح بر عهده دارند از کمک‌هزینه عائله‌مندی برخوردار می‌شوند.

تبصره ۲. پرداخت کمک هزینه عائله مندی به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصره «۱» این ماده با ازدواج مجدد وی قطع می شود.

ماده ۳۶. کمک‌هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۲۱۰ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. حداکثر سن برای فرزند مذکّر مشمول این ماده ۲۰ سال تمام است و در صورت ادامه تحصیلات دانشگاهی و شاغل نبودن وی تا «۲۵» سال تمام و برای فرزند مؤنث مشروط به نداشتن شغل یا همسر است.

تبصره ۲. فرزند مذکّر معلول و ازکارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح (سازمان بهزیستی کل کشور) مشمول محدودیت سقف سنی مندرج در تبصره ۱ این ماده نیستند.

تبصره ۳. عضو (زن) شاغل مطلقه یا عضو (زن) شاغل که همسرش متوفی یا معلول یا ازکارافتاده کلی است و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر عهده دارد در صورت تکفّل مخارج فرزندان با رعایت شرایط مندرج در تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده از کمک‌هزینه اولاد برخوردار می‌شود.

ماده ۳۷. میزان و نحوه پرداخت عیدی، کمک‌هزینه عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد (موضوع مواد ۳۴ ،۳۵ و ۳۶ این آیین‌نامه) به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در هر سال تابع ضوابط و مقرّرات تعیین‌شده در مصوّبات هیئت وزیران همان سال است.

ماده ۳۸. مؤسسه به شرط وجود اعتبار می‌تواند به عضو واجد شرایط شاغل در مؤسسه علاوه بر مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این آیین‌نامه فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعمل‌های مربوط مصوّب هیئت امنا پرداخت کند:

۱-۳۸. فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار

۲-۳۸. فوق‌العاده بهره‌وری

۳-۳۸. فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

۴-۳۸. فوق‌العاده کشیک، فنی و نوبتکاری

۵-۳۸. فوق‌العاده اشعه

۶-۳۸. فوق‌العاده محرومیت از مطب

۷-۳۸. فوق العاده بدی آب و هوا

تبصره ۱. دستورالعمل موضوع بند ۱ این ماده به شرح «دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای مؤسسه- پیوست شماره چهار» است.

تبصره ۲. برقراری فوق‌العاده محرومیت از مطب و فوق‌العاده اشعه تابع ضوابط و مقرّرات خاص خود است.

ماده ۳۹. اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوّب هیئت اجرایی مؤسسه از تقلیل ساعات کار بهره‌مند می‌شوند:

الف) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته)؛

ب) عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج

با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته)؛

ج) عضو (مرد) بدون همسر که دارای فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و عضو (مرد) دارای همسر معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته)؛

د) عضو (زن) سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبّته یا گواهی دادگاه (۴ ساعت در هفته)؛

ه) عضو (زن) دارای فرزند زیر ۶ سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر (۴ ساعت در هفته)؛

و) عضو (زن) که وظیفه شیردهی بر عهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط (۱ ساعت در روز به ازای هر فرزند تا سقف دو سالگی فرزند)؛

ز) اعضای جانباز بر اساس قوانین و مقرّرات مربوط؛

ح) عضو (زن) که همسر جانباز ۵۰ درصد و بالاتر است (۴ ساعت در روز)؛

ط) عضوی که با تأیید مراجع قانونی ذیصلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر را بر عهده دارند (۴ ساعت در روز)؛

ماده ۳۹. اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوّب هیئت اجرایی مؤسسه از تقلیل ساعات کار بهره‌مند می‌شوند:

الف) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید و یا با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای بیماری صعب‌العلاج و یا بیماری خاص می‌باشد (تا سقف ۸ ساعت در هفته).

ب) عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته).

ج) عضو (مرد) بدون همسر که دارای فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و عضو (مرد) دارای همسر معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته).

د) عضو (زن) سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه (۴ ساعت در هفته).

ه) عضو (زن) دارای فرزند زیر ۶ سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر (۴ ساعت در هفته).

و) عضو (زن) که وظیفه شیردهی بر عهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط (۱ ساعت در روز به ازای هر فرزند تا سقف ۲ سالگی فرزند).

ز) اعضای جانباز بر اساس قوانین و مقرّرات مربوطه.

ح) عضو (زن) که همسر جانباز ۵۰ درصد و بالاتر است بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

ط) عضوی که با تأیید مراجع قانونی ذیصلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر را بر عهده دارد، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

ک) عضو دارای همسر یا فرزند معلول شدید به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل با تأیید سازمان بهزیستی (تا سقف چهار ساعت در روز).

تبصره ۱. مجموع تقلیل ساعات کار هفتگی عضو مشمول بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» این ماده در هر صورت حداکثر ۴ ساعت در هفته است و در صورت استفاده نکردن از ساعات مذکور، قابل ذخیره نبوده و به عنوان ساعات اضافه کار محاسبه نمی‌شود.

تبصره ۲. مجموع تقلیل ساعات کار روزانه اعضای مشمول بندهای «و»، «ح» و «ط» این ماده در هر صورت حداکثر ۴ ساعت در روز است و در صورت استفاده نکردن از ساعات مذکور، قابل ذخیره نبوده و به عنوان ساعات اضافه کار محاسبه نمی‌شود.

ماده ۴۰. عضو (زن) رسمی و پیمانی می‌تواند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و تأیید هیئت اجرایی مؤسسه با رعایت ضوابط و مقرّرات مندرج در «دستورالعمل استفاده عضو (زن) رسمی و پیمانی از خدمت نیمه وقت یا سه‌چهارم وقت- پیوست شماره پنج» حداکثر به مدت ۵ سال از خدمت «نیمه وقت» یا «سه‌چهارم وقت» استفاده کند. در این صورت، از نظر حقوق و مزایا، دریافت پایه و رتبه و بازنشستگی متناسب با مدت حضور در مؤسسه تابع ضوابط مقرّر در دستورالعمل مذکور است.

تبصره. عضو (زن) قراردادی با رعایت مفاد تبصره «۳» قانون اصلاح مواد «۱» و «۷» قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوّب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ضوابط مقرّر در دستورالعمل موضوع این ماده می‌تواند از خدمت نیمه‌وقت یا سه‌چهارم وقت استفاده کند.

حذف تبصره ذیل ماده «۴۰»

ماده ۴۱. در صورت حضور نیافتن عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، انجام ندادن وظایف و تکالیف محوّل، تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج بدون عذر موجّه، همچنین ترک خدمت در خلال ساعات موظّف حضور در مؤسسه بدون ارائه مجوّز خروج (مأموریت یا مرخصی ساعتی) ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای غیبت، پس از ۳ بار تذکّر کتبی پرونده وی برای رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود.

تبصره. در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری با بررسی مستندات ارائهشده عذر وی را موجّه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. در غیر این صورت، برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد.

ماده ۴۲. عضو موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده‌رویی وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقرّرات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام دهد و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطی از این اصل برابر مقرّرات مربوط عمل خواهد شد.

ماده ۴۳. عضو موظف به حفظ اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی مؤسسه در اختیار وی قرار داده شده است. تحویل یا تحویل ندادن اموال، اطلاعات، مدارک و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقرّرات مربوط امکان‌پذیر است و در صورت ورود ضرر و زیان یا افشای اسناد موضوع بر اساس «قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۴. در صورت ارتکاب عضو به هریک از تخلفات مندرج در «قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» موضوع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود.

ماده ۴۵. عضو در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی است و مؤسسه مکلّف است بر اساس «دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای مؤسسه- پیوست شماره شش» با تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی کند.

ماده ۴۶. پرداخت مطالبات عضوی که با مؤسسه قطع ارتباط می‌کند منوط به تعیین تکلیف وی و تسویه حساب با مؤسسه است.

ماده ۴۷. به عضوی که بر اساس ضوابط و مقرّرات مربوط در وضعیت «آماده به خدمت» به سر می برد صرفاً حقوق رتبه و پایه و کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. مدت وضعیت «آماده به خدمت» برای عضو رسمی حداکثر ۱ سال و برای عضو پیمانی و قراردادی تا پایان مدت قرارداد است.

تبصره ۲. چنانچه تا پایان دوره «آماده به خدمت» تکلیف وضعیت عضو بر اساس حکم مراجع قانونی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نشده باشد یا موجبات اعاده به خدمت وی فراهم نشود، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی (با احتساب مدت زمان آماده به خدمت)، وی بازنشسته و در غیر این صورت حسب درخواست ذینفع به یکی از روش‌های ذیل رفتار می‌شود:

الف) انتقال به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه‌های اجرایی با ارائه اعلام نیاز

ب) مأموریت عضو رسمی و پیمانی به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه‌های اجرایی با ارائه اعلام نیاز

ج) بازخرید خدمت عضو با تأیید هیئت اجرایی و موافقت رئیس مؤسسه و پرداخت یک ماه حقوق و مزایا به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبولی که قبلاً حق سنوات آن پرداخت نشده است، به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره‌شده وی

تبصره ۳. عضوی که بر اساس حکم مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام برائت حاصل کند حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت می‌کند.

تبصره ۴. مدت «آماده به خدمت» با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ آخرین حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر جزو سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه عضو محسوب می‌شود.

اصلاح تبصره «۴» ذیل ماده «۴۷»:

تبصره ۴ ماده ۴۷: مدت آماده به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ آخرین حقوق رتبه و پایه فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر جزو سابقه خدمت قابل قبل برای بازنشستگی و وظیفه عضو بر مبنای قوانین صندوق بازنشستگی ذیربط محسوب می‌شود.

ماده ۴۸. عضوی که بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق است در صورت احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسب، به خدمت در پست سازمانی یا شغل قبل از حالت تعلیق حسب مورد انتصاب یا به کار گرفته می‌شود و حقوق و مزایای وی در مدت تعلیق بر مبنای حقوق و مزایای مستمر آخرین حکم یا قرارداد پیش از تعلیق محاسبه و پس از برداشت کسورات قانونی به عضو پرداخت می‌شود. صرفاً در این صورت، مدت تعلیق به مثابۀسابقه خدمت قابل‌قبول برای بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب خواهد بود.

ماده ۴۹. عضو رسمی که در طول ۲ سال متوالی از مجموع نمره ارزیابی حداقل امتیازات ضروری برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی سالیانه موضوع بند «الف» ماده «۲۱» این آیین‌نامه را کسب نکند با پیشنهاد هیئت اجرایی و تأیید هیئت رئیسه مؤسسه از فوق‌العاده ویژه وی برای سال‌های بعد (سوم و چهارم) به ازای هر سال عدم ترفیع پایه به ترتیب «۳۰» و «۵۰» درصد همان سال کسر می‌شود و در صورت استمرار این وضعیت ضمن کسر «۱۰۰» درصد فوق‌العاده ویژه عضو پرونده وی برای بررسی و پیشنهاد به هیئت اجرایی ارسال می‌شود. پیشنهاد هیئت اجرایی با تصویب هیئت رئیسه مؤسسه قطعی و اجرایی می‌شود.

فصل هفتم) ارزیابی عملکرد و توانمندسازی

ماده ۵۰. مؤسسه موظف است عملکرد عضو را با توجه به «دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای مؤسسه- پیوست شماره هفت» به طور سالانه و به صورت همه‌جانبه ارزیابی کند و نتایج این ارزیابی را در نهایت به تأیید هیئت اجرایی مؤسسه برساند.

تبصره. برخورداری عضو از مزایای شغلی، نظیر ترفیع پایه و ارتقای رتبه، با رعایت حدنصاب‌های تعیین‌شده در مواد «۲۱» ، «۲۲» ، «۲۴» و «دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای مؤسسه- پیوست شماره سه» حسب مورد امکان‌پذیر است.

ماده ۵۱. مؤسسه موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سالانه عضو و به منظور ارتقای سطح کارایی، اثربخشی و توانمندسازی وی در ایفای هرچه بهتر امور محوّل برنامه‌های آموزشی ضروری را برای متناسب ساختن دانش، مهارت و توانمندی عضو با شغل مورد نظر بر اساس طرح جامع آموزش و با تأیید هیئت اجرایی طراحی و اجرا کند.

تبصره. مؤسسه مکلّف است رأساً یا با کمک سایر مؤسسات در چارچوب ضوابط و مقرّراتی که به تأیید هیئت اجرایی مؤسسه می‌رسد دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت دست‌کم به میزان ۴۰ ساعت در سال برگزار کند. در صورتی که عضو موفق به اخذ گواهی موفقیت در دوره‌های مذکور شود با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید هیئت اجرایی از امتیازات دوره‌های آموزشی مصوّب برخوردار می‌شود.

ماده ۵۲. عضو موظف است همواره مهارتها و تواناییهای شغلی خود را بیفزاید.

تبصره ۱. عضوی که به روش خودآموزی و توسعه فردی مبادرت به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی خود می‌کند با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید هیئت اجرایی از تاریخی که هیئت اجرایی مؤسسه تعیین می‌کند از امتیازات دوره‌های آموزشی مصوّب برخوردار می‌شود.

تبصره ۲. مدرک تحصیلی مقطع بالاتر (کارشناسی و بالاتر) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه مؤسسه اخذ شده است صرفاً برای یک مقطع و یک بار نسبت به مدرک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام یا به‌کارگیری وی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به منظور استفاده از مزایای آن مشروط به رعایت شرایط ذیل و با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید هیئت اجرایی از تاریخی که هیئت اجرایی مؤسسه تعیین می‌کند قابل احتساب است:

الف) عضو قبل از شروع به تحصیل موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی محل خدمت و هیئت اجرایی مؤسسه را با ادامه تحصیل خود اخذ کرده باشد.

ب) رشته و مقطع تحصیلی بالاتر عضو در شرایط احراز عنوان پست سازمانی فعلی عضو رسمی و پیمانی و عنوان شغل مورد تصدّی عضو قراردادی پیش‌بینی شده و مورد نیاز مؤسسه باشد.

ج) در زمان اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، عضو دارای حداقل ۶ سال سابقه خدمت قابل قبول در دانشگاه یا حداکثر ۲۴ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی باشد.

د) معدّل مدرک تحصیلی بالاتر اخذشده از دانشگاه‌های دولتی روزانه و نوبت دوم در مقطع کارشناسی حداقل ۱۵، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۸ باشد.

ه) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذشده از دانشگاه‌های جامع علمی- کاربردی، پیام نور، آزاد، پردیس‌های دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی حداقل ۱۶، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۷ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۹ باشد.

اصلاح بر اساس صورتجلسه سی و هشتمین نشست هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۵/۱۲/۹۷

تبصره ۲. مدرک تحصیلی مقطع بالاتر (کارشناسی و بالاتر) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه مؤسسه اخذ شده است صرفاً برای یک مقطع و یک بار نسبت به مدرک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام یا به‌کارگیری وی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به منظور استفاده از مزایای آن مشروط به رعایت شرایط ذیل و با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و در صورت موافقت هیئت اجرایی از تاریخی که هیئت اجرایی مؤسسه تعیین می‌کند قابل احتساب است:

الف) عضو قبل از شروع به تحصیل موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی محل خدمت و هیئت اجرایی مؤسسه را با ادامه تحصیل خود اخذ کرده باشد.

ب) رشته و مقطع تحصیلی بالاتر عضو در شرایط احراز عنوان پست سازمانی فعلی عضو رسمی و پیمانی و عنوان شغل مورد تصدّی عضو قراردادی پیش‌بینی شده و مورد نیاز مؤسسه باشد.

ج) در زمان اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، عضو دارای حداقل ۶ سال سابقه خدمت قابل قبول در مؤسسه یا حداکثر ۲۴ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی باشد.

د) معدّل مدرک تحصیلی بالاتر اخذشده از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید هیئت اجرایی در مقطع کارشناسی حداقل ۱۴، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۸ باشد.

و) در شرایط خاص که معدل مدرک تحصیلی ارائه شده از حداقل معدل تعیین شده در بند (د) این تبصره کمتر است، در صورتی که معدل مذکور با ارائه مستندات مورد تأیید دانشگاه محل تحصیل عضو از میانگین معدل فارغ‌التحصیلان همان نیم‌سال تحصیلی در رشته و مقطع تحصیلی وی کمتر نباشد، به تشخیص و تأیید هیأت اجرایی با رعایت سایر ضوابط این تبصره امکان‌پذیر می‌باشد.

 

اصلاح بند «ج» تبصره «۲» ذیل ماده «۵۲»، الحاق یک بند دیگ به این تبصره و الحاق یک تبصره جدید به ماده «۵۲»:

بند ج تبصره ۲: در زمان اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، عضو دارای حداقل ۶ سال سابقه خدمت قابل قبول در مؤسسه باشد.

بند هـ تبصره ۲: محل تحصیل عضو نباید مؤسسه محل اشتغال وی باشد.

تبصره ۵. افرادی که قبل از اجرای این آیین نامه مجوز ادامه تحصیل را از هیأت اجرایی اخذ نموده‌اند از شمول این بند مستثنی هستند.

تبصره ۳. عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر برخوردار شده است نیز برای ارائه مدرک تحصیلی مقطع بالاتر در شمول این ماده قرار می‌گیرد.

تبصره ۴. پذیرش و احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کاردانی برخوردار شده است با رعایت ضوابط مقرّر در این ماده امکان‌پذیر است.

ماده ۵۳. اعزام عضو به دوره‌های آموزشی منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا حوزوی در داخل یا خارج از کشور با هزینه مؤسسه و با استفاده از مأموریت آموزشی، به استثنای مشمولان «ماده ۵۴»، ممنوع است.

تبصره. ایثارگران مشمول مقرّرات خاص خودند.

ماده ۵۴. در شرایط خاص، ادامه تحصیل عضو رسمی قطعی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهی در رشته -شغلی تخصصی مورد تصدّی حسب نیاز مؤسسه و به تشخیص هیئت اجرایی، موافقت هیئت رئیسه،تصویب هیئت امنا و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت آموزشی حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سقف ۴ سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت آموزشی به مؤسسه از شمول «ماده ۵۳» مستثنی است.

۱-۵۴. وضعیت استخدامی عضو رسمی قطعی باشد؛

۲-۵۴. دارای حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ سال سابقه خدمت در مؤسسات مشمول این آیین‌نامه باشد؛

۳-۵۴. مؤسسه محل تحصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد؛

۴-۵۴. سن عضو در زمان شروع به تحصیل حداکثر ۴۰ سال باشد.

تبصره ۱. محل تحصیل عضو نباید مؤسسه محل اشتغال وی باشد.

تبصره ۲. در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایی که تا پایان مهلت مقرّر و حداکثر ۴ سال مأموریت آموزشی موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نمی‌شوند صرفاً با درخواست عضو برای استفاده از مرخصی بدون حقوق حداکثر برای دو نوبت یک ساله (سال اول موافقت هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه مؤسسه و سال دوم موافقت هیئت اجرایی و تصویب هیئت امنا) امکان‌پذیر است.

تبصره ۳. چنانچه عضو مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرّر و استفاده از «تبصره ۲» این ماده موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نشود ضمن بازپرداخت ۲ برابر کلیه هزینه‌ها و وجوه دریافتی به علاوه خسارات وارده به مؤسسه در طول مدت تحصیل به تشخیص مؤسسه و تأیید دفتر حقوقی وزارت ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف محوّل خواهد بود.

فصل هشتم) مرخصی‌ها، بیمه و امور رفاهی

ماده ۵۵. عضو به ازای یک ماه خدمت از ۵/۲ روز کاری (۳۰ روز کاری در سال) مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد برخوردار می‌شود که باید مطابق با برنامه زمانی اعلام‌شده و موافقت مؤسسه از آن استفاده کند.

تبصره ۱. مؤسسه می‌تواند در هر سال به عضو ۱۰ روز کاری مرخصی فوق‌العاده با استفاده از حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا کند که در این صورت باید الزاماً آن را مطابق با برنامه زمانی اعلامشده از سوی مؤسسه استفاده کند.

تبصره ۲. عضو برای یک بار در طول خدمت می‌تواند علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش‌بینی‌شده در این ماده تا سقف یک ماه از مرخصی استحقاقی به منظور تشرّف به حج واجب برخوردار شود.

تبصره ۳. استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و مرخصی فوق‌العاده به استثنای مرخصی استحقاقی موضوع «تبصره ۱ ماده ۵۶» این آیین‌نامه پس از درخواست کتبی عضو منوط به موافقت مقام مسئول ذیربط است.

تبصره ۴. تغییر تقویم اداری مؤسسه صرفاً برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از «اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد» تعیین می‌شود.

تبصره ۴: تغییر تقویم اداری مؤسسه برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از «اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد» تعیین می‌شود.

ماده ۵۶. در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، صرفاً تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده‌نشده عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید می‌شود و در خصوص عضو قراردادی صرفاً تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده‌نشده بازخرید می‌شود.

تبصره ۱. موافقت مؤسسه با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی سالانه که ذخیره یا بازخرید نمی‌شود الزامی است.

تبصره ۲. در مواردی که رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از سوی وی با درخواست عضو شاغل در پست‌های سازمانی مدیریت میانی (ردیف‌های یک و دو جدول ذیل «تبصره ۲ ماده ۲۰» این آیین‌نامه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوّب مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالانه به دلیل نیاز به حضور وی موافقت نکند مدت مرخصی استحقاقی سالانه عضو که به علت مخالفت رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی استفاده نشده است برای عضو قراردادی بازخرید و برای عضو رسمی و پیمانی حسب مورد ذخیره یا به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد بازخرید می‌شود.

تبصره ۳. حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی عضو رسمی و پیمانی در صورت داشتن ذخیره مرخصی، به استثنای متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی که در شرایط بازنشستگی قرار دارند و مشمولان «ماده ۶۵» این آیین‌نامه ۱۲۰ روز کاری در سال است.

تبصره ۴. مرخصی ذخیره‌شده اعضا تا پیش از اجرای این آیین‌نامه در هر صورت محفوظ است.

تبصره ۵. در صورت استفاده نکردن عضو از مرخصی فوق‌العاده موضوع «تبصره ۱ ماده ۵۵» این آیین‌نامه مرخصی مذکور ذخیره یا بازخرید نمی‌شود.

ماده ۵۷. در صورتی که رابطه خدمتی عضو مشمول این آیین‌نامه با مؤسسه به هر دلیل، به استثنای حالت انتقال، قطع شود حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده سال‌های قبل و مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده سال قطع رابطه خدمتی متناسب با ماه‌های خدمت به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد به وی و در صورت فوت به وظیفه‌بگیران یا ورّاث قانونی عضو پرداخت می‌شود.

تبصره. در صورتی که عضو در زمان قطع رابطه با مؤسسه مازاد بر استحقاق از مرخصی استفاده کرده باشد دریافتی مازاد از مطالبات وی کسر می‌شود.

ماده ۵۸. عضو می‌تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق در خلال ساعات اداری از مرخصی ساعتی استفاده کند.

تبصره. سقف مرخصی ساعتی ۴ ساعت در روز و ۱۶ ساعت در ماه است و در آخر هر ماه به ازای هر ۸ ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می‌شود. مازاد ۱۶ ساعت در ماه غیبت محسوب می‌شود.

ماده ۵۹. عضو می‌تواند در موارد ذیل علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد استفاده کند:

الف) ازدواج دائم (به مدت ۳ روز کاری)

ب) فوت بستگان، شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر (به مدت ۵ روز کاری(

ج) عضو (مرد) که صاحب اولاد می‌شود (به مدت ۳ روز کاری)

ماده ۶۰. عضو در صورت ابتلا به بیماری‌هایی که مانع از خدمت وی است تا ۳۰ روز (متوالی یا متناوب) با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد مؤسسه از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار می‌شود. برای مدت بیشتر از ۳۰ روز با نظر کمیسیون پزشکی ذی ربط مورد تأیید مؤسسه و مطابق با مقرّرات و ضوابط مقرّر در «ماده ۶۲» این آیین نامه با وی رفتار می شود.

تبصره. در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از تأیید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ذیربط حسب مورد باقیمانده مرخصی استحقاقی وی به مرخصی استعلاجی تبدیل می‌شود.

ماده ۶۱. عضو (زن) می‌تواند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹» ماه برخوردار شود.

تبصره ۱. مرخصی زایمان برای عضو (زن) که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو یا بیشتر شود به ۱۲ ماه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲. مدت قرارداد برای عضو (زن) پیمانی و قراردادی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان‌های تعیین‌شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می‌یابد تا سقف مرخصی‌های تعیین‌شده تمدید می‌شود.

ماده ۶۲. به عضو رسمی و پیمانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می‌کند در صورتی که بیماری وی به تأیید کمیسیون پزشکی ذیربط برسد حداکثر تا ۱ سال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. عضو رسمی و پیمانی دارای بیماری صعب‌العلاج با رعایت ضوابط و مقرّرات این ماده برای مدت مازاد بر ۱ سال نیز از حقوق و مزایای یادشده برخوردار می‌شود.

اصلاح ماده «۶۲» و تبصره «۱» ذیل آن:

ماده ۶۲: عضو در صورت تأیید کمیسیون پزشکی ذیربط حداکثر تا یک سال می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید.

تبصره ۱: عضو دارای بیماری صعب‌العلاج با رعایت ضوابط و مقررات این ماده برای مدت مازاد بر یک‌سال نیز می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید و در صورت عدم کارآئی، لازم است از سوی مؤسسه نسبت به انجام مراحل از کارافتادگی مطابق ضوابط و مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط اقدام شود.

تبصره ۲. در صورت صعب‌العلاج نبودن بیماری عضو رسمی و پیمانی به وی در مدت مازاد بر ۱ سال مرخصی استعلاجی مورد تأیید کمیسیون پزشکی ذیربط تنها حقوق رتبه و پایه پرداخت می‌شود.

ماده ۶۳. مؤسسه موظف است به عضوی که در حین خدمت یا مأموریت یا بنا بر نظر کمیسیون پزشکی ذیربط بر اثر عوامل محیط کار یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می‌شود بدون محدودیت مقرّر در مواد «۶۰» و «۶۲» این آیین‌نامه مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط اعطا و تمام هزینه‌های درمان وی را پرداخت کند. بدیهی است مؤسسه مکلّف است هزینه‌های مربوطه را از سازمانهای بیمه‌گر مطالبه کند.

اصلاح ماده «۶۳»

ماده ۶۳: مؤسسه موظف است عضوی که در حین خدمت یا مأموریت یا بنا بر نظر کمیسیون پزشکی ذی‌ربط بر اثر عوامل محیط کار یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می‌شود را بدون محدودیت مقرر در مواد «۶۰» و «۶۲» این آیین‌نامه از مرخصی استعلاجی بهره‌مند گردانه. بدیهی است مؤسسه مکلف است هزینه‌های مربوطه را از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه کند.

ماده ۶۴. عضو مشترک صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر ۳ روز در هر نوبت و مرخصی‌های استعلاجی و زایمان موضوع مواد «۶۰» ، «۶۱» و «۶۲» این آیین‌نامه از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقرّرات قانون تأمین اجتماعی است.

ماده ۶۵. عضو رسمی مؤسسه، به استثنای مشمولان «تبصره ۲ ماده ۵۴» این آیین‌نامه در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیرهشده می‌تواند با موافقت مسئول واحد سازمانی محل خدمت، تأیید هیئت اجرایی و موافقت بالاترین مقام مسئول مؤسسه تا سقف ۳ سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

تبصره. عضو پیمانی و قراردادی در موارد ضروری و استثنائی با رعایت ضوابط مقرّر در این ماده و مشروط به آنکه به برنامه‌های مؤسسه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد و حداکثر به مدت ۴ ماه مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال، مجموع مرخصی‌های بدون حقوق عضو پیمانی و قراردادی با رعایت سقف ۴ ماه در مدت قرارداد، نمی‌تواند از ۳ سال در طول خدمت وی بیشتر باشد.

ماده ۶۶. در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی مؤسسه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد سقف مرخصی بدون حقوق موضوع ماده «۶۵» این آیین‌نامه با تصویب هیئت اجرایی تا ۲ سال قابل افزایش خواهد بود. در هر حال، مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی مشمول این ماده در طول مدت خدمت حداکثر ۵ سال است.

تبصره ۱. شمول مفاد این ماده درخصوص عضو رسمی آزمایشی، اعم از اعطا یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی تا سقف ۳سال، منوط به موافقت مسئول واحد سازمانی محل خدمت، تأیید هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه مؤسسه است. در هر حال، مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این تبصره در طول مدت خدمت حداکثر ۳ سال است.

تبصره ۲. بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاه‌های اجرایی در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت و حداکثر به مدت ۵ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

تبصره ۳. مدت مرخصی بدون حقوق عضو جزو سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه محسوب نمی‌شود مگر آنکه با موافقت مؤسسه و صندوق بازنشستگی ذیربط کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت شود.

تبصره ۴. عضو در ایام مرخصی بدون حقوق می‌تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمه تکمیلی از خدمات بیمه‌ای استفاده کند.

تبصره ۵. مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز مؤسسه مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی شود با تأیید هیئت اجرایی و پرداخت کسور مربوط از سوی عضو جزو سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه محسوب می‌شود.

حذف تبصره «۵» ذیل ماده «۶۶»

تبصره ۶. مدت مرخصی بدون حقوق برای اعضایی که غیبت آنان بر اساس آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت موجّه تشخیص داده می‌شود مشمول حداکثر مدت زمان مرخصی بدون حقوق نمی‌شود.

ماده ۶۷. به عضو در حین مأموریت آموزشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق، غیبت، مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی مازاد بر ۲ ماه که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده است مرخصی استحقاقی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶۸. تغییر صندوق بازنشستگی عضو در طول خدمت تابع قوانین عمومی کشور است.

ماده ۶۹. مؤسسه مکلّف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز به منظور کمک به تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان عضو، علاوه بر اعطای مزایای مقرّر در قانون بیمه خدمات درمانی یا قانون تأمین اجتماعی به طرق مقتضی، از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و تأمین اعتبار برای پرداخت بخشی از هزینه‌های مرتبط، بر اساس «دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی- پیوست شماره هشت» اقدام کند.

ماده ۷۰. مؤسسه می‌تواند مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز به منظور مساعدت، تأمین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر عضو و کمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرضالحسنه وام و امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری وی با تأیید هیئت اجرایی و تصویب هیئت امنا تسهیلات مالی را بر اساس دستورالعمل موضوع ماده «۶۹» این آیین‌نامه برقرار کند.

ماده ۷۱. مؤسسه موظف است به منظور توانمندسازی عضو و افزایش کارایی و تقویت روحی و سلامت وی فرهنگ ورزش را در مؤسسه اشاعه دهد و به منظور تشویق عضو برای انجام امور ورزشی راهکار مناسبی تدوین و اجرا کند.

فصل نهم) پایان خدمت

ماده ۷۲. مؤسسه می‌تواند عضو دارای حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت را با رعایت مفاد «تبصره ۲» این ماده، رأساً و بدون تقاضای وی بازنشسته کند.

تبصره ۱. مؤسسه مکلّف است با رعایت قوانین حاکم بر صندوق بازنشستگی ذیربط عضو حداکثر ۶۵ ساله دارای سابقه خدمت کمتر از ۳۰ سال را بازنشسته کند.

تبصره ۲- ادامه خدمت عضو در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در شرایط خاص و نیاز مؤسسه به خدمات وی تا ۳۵ سال سابقه خدمت با رعایت سقف ۶۵ سال سن امکان‌پذیر است.

تبصره ۳. تسهیلات درنظرگرفته شده در قوانین و مقرّرات مربوط برای بازنشستگی ایثارگران، معلولان، بانوان و متصدّیان مشاغل سخت و زیان‌آور لازم‌الاجراست.

اصلاح ماده «۷۲» و حذف تبصره‌های ذیل آن:

ماده ۷۲: عضو مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ برخورداری از مزایای بازنشستگی و از کارافتادگی تا رسیدن به شرایط بازنشستگی و ازکارافتادگی با رعایت این آیین‌نامه تابع مقررات صندوق بازنشستگی کشوری است.

ماده ۷۳. مؤسسه می‌تواند در موارد خاص عضو متقاضی بازنشستگی پیش از موعد را با تأیید هیئت اجرایی و بر اساس مقرّرات عمومی کشور و صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته کند. در این صورت، عضو با سابقه کار مربوط بازنشسته می‌شود.

ماده ۷۴. در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوی که بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی دارد به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال دو و نیم درصد (۵/۲%) رقم تعیین‌شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین‌شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت است.

اصلاح ماده «۷۴»:

ماده ۷۴: در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضو مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از ۳۰ سال خدمت قابل قبول برای بازنشسگی دارد به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال، ۵/۲ (دو و نیم) درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی مازاد بر حقوق تعیین شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

ماده ۷۵. مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو میانگین کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار، فوق‌العاده مشاغل مدیریتی، فوق‌العاده اشعه و تفاوت تطبیق موضوع «تبصره ۵ ماده ۲۰» و «ماده ۲۶» این آیین‌نامه) در ۲ سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است.

تبصره ۱. در خصوص عضو مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه، تفاوت تطبیق و سایر فوق‌العاده‌های مستمر مندرج در حکم یا قرارداد، که در این آیین‌نامه به صراحت احصا و نام برده شده است، مبنای برداشت کسور بازنشستگی ماهیانه (سهم مستخدم و کارفرما) است و به همراه هر گونه افزایش آنها در ماه اول به مثابه مقرّری به صندوق بازنشستگی کشوری واریز و متقابلاً مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار می‌گیرد.

تبصره ۲. عضو مشترک صندوق تأمین اجتماعی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی، نظیر بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان، و سایر حمایتهای مقرّر در قانون تامین اجتماعی، با رعایت این آیین‌نامه تابع مقرّرات قانون تأمین اجتماعی است.

ماده ۷۶. به عضو بازنشسته و ازکارافتاده مشمول این آیین‌نامه و ورّاث قانونی عضو متوفی به ازای هر سال خدمت قابل قبول برای بازنشستگی تا حداکثر ۳۰ سال معادل ۱ ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به عنوان «پاداش پایان خدمت» به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیرهشده پرداخت می‌شود.

اصلاح ماده «۷۶»:

ماده ۷۶. به عضو بازنشسته و از کارافتاده مشمول این آیین‌نامه و وراث قانونی عض متوفی به ازای هر سال خدمت قابل قبول دولتی تا حداکثر ۳۰ سال معادل یک‌ماه آخرین حقق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به عنوان «پاداش پایان خدمت» به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده پرداخت می‌شود.

تبصره. آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازای آن وجوه بازخریدی یا حق سنوات سالیانه دریافت شده است، از سنوات خدمت مشمول دریافت این وجوه کسر می‌شود.

فصل دهم) سایر مقررات

ماده ۷۷. به‌کارگیری عضو بازنشسته مجرّب (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها و خدمات مشاورهای غیرمستمر مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در مؤسسه از «یک‌سوم» ساعت موظف اداری اعضای شاغل بیشتر نباشد با تصویب هیئت اجرایی و به طور سالانه بلامانع است. میزان حق‌الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیئت اجرایی متناسب با اهمیت و حجم فعالیت و ساعات کار هفتگی آنان تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده ۷۸. به عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمک‌هزینه‌ای به میزان ۳ برابر حقوق رتبه و پایه و فوق‌العاده‌های مستمر معادل کاردان پایه یک رتبه مقدماتی پرداخت می‌شود:

الف) ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و همچنین هریک از فرزندان و افراد تحت تکفل وی در هر مورد فقط یک بار (با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذیصلاح)

ب) فوت همسر یا هریک از فرزندان و افراد تحت تکفل عضو شاغل یا یازنشسته (با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذیصلاح)

تبصره ۱. در صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته کمک‌هزینه موضوع این ماده به ورّاث قانونی وی پرداخت می‌شود.

اصلاح تبصره «۱» ذیل ماده «۷۸»:

تبصره ۱. در صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته، صرفاً کمک هزینه فوت، موضوع این ماده به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود.

تبصره ۲. وظیفه‌بگیران عضو شاغل یا بازنشسته متوفی به استثنای همسر وی نیز در صورت ازدواج دائم برای یک بار از کمک‌هزینه موضوع بند «الف» این ماده برخوردار می‌شوند.

ماده ۷۹. عضو رسمی می‌تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به مؤسسه استعفای خود را ۲ ماه قبل از قطع رابطه به صورت کتبی اعلام کند. چنانچه بدون کسب موافقت مؤسسه در مدت مقرّر در محل کار حاضر نشود عمل عضو ترک خدمت محسوب و با وی برابر مقرّرات انضباطی رفتار می‌شود.

ماده ۸۰. مؤسسه می‌تواند در صورت نارضایتی از عملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد با تصویب هیئت اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل ۱ ماه قبل) به ذینفع قرارداد وی را فسخ کند و بالعکس، عضو پیمانی و قراردادی می‌تواند با اطلاع قبلی (حداقل ۱ ماه قبل) درخواست خاتمه قرارداد دهد و رابطه خدمتی خود را قطع کند. در این صورت عضو پیمانی و قراردادی موظف است تا زمان پذیرش درخواست وی از سوی مؤسسه در محل کار خود حضور یابد و انجام وظیفه کند.

ماده ۸۱. در هیچ مورد درخواست استعفا یا قطع رابطه خدمتی رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نیست و عضو پس از درخواست استعفا یا قطع رابطه خدمتی موظف است تا زمان پذیرش از سوی مؤسسه در محل کار خود حضور یابد و انجام وظیفه کند. در صورتی که عضو پس از درخواست انصراف خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز کتباً به مؤسسه اعلام کند درخواست استعفا یا قطع رابطه خدمتی وی منتفی تلقی می‌شود.

ماده ۸۲. عضوی که دارای تعهد خدمت در مؤسسه است در صورت درخواست استعفا یا قطع رابطه خدمتی و قبول از سوی مؤسسه، باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقرّرات مربوط، ابلاغی از سوی وزارت جبران کند. مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده، بر عهده رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی است.

ماده ۸۳. تنزل عنوان شغل و یا پست سازمانی عضو قراردادی، پیمانی و رسمی حسب مورد به استثنای تبصره ذیل، صرفاً با رضایت عضو و تصویب هیئت اجرایی امکان‌پذیر است.

تبصره. در موارد ذیل، مؤسسه بدون اخذرضایت عضو و بارعایت شرایط احراز مجاز به تنزل پست سازمانی عضو است.

الف) استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر ۴ ماه عضو رسمی و پیمانی

ب) بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی

ج) تغییر ساختار، تغییر پست سازمانی یا انحلال واحد سازمانی در مؤسسه بر اساس مصوّبه هیئت امنا

د) اشتغال عضو در پست‌های سازمانی مدیریتی میانی موضوع ردیف‌های «۱» و «۲» جدول ذیل «تبصره ۲» ماده «۲۰» این آیین‌نامه

ه) اشتغال عضو در پست‌های سازمانی مدیریتی پایه موضوع ردیف‌های «۳» و» ۴» جدول ذیل «تبصره ۲» ماده «۲۰» این آیین‌نامه با رعایت مفاد «تبصره ۴» ماده مذکور

حذف بند «هـ» و اصلاح بند «د» ذیل تبصره ماده «۸۳»:

د) اشتغال عضو در پست‌های سازمانی مدیریتی

و) عضو رسمی مشمول «ماده ۴۹» این آیین‌نامه با تصویب هیئت رئیسه

ماده ۸۴. حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیون‌ها، شوراها، هیئت‌ها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت بر مبنای یک‌پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایه عضو و تا سقف ۲۵ ساعت در ماه پرداخت می‌شود.

ماده ۸۵. تصدّی همزمان بیش از یک پست سازمانی برای اعضای رسمی و پیمانی ممنوع است.

تبصره ۱. به‌کارگیری عضو در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه برای تصدّی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداکثر ۶ ماه مجاز است.

تبصره ۲. رعایت نکردن مفاد ماده مذکور تخلف محسوب و موضوع در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

ماده ۸۶. مؤسسه می‌تواند با درخواست بازخریدی عضو رسمی و درخواست قطع همکاری عضو پیمانی و قراردادی دارای سابقه خدمت قابل قبول کمتر از ۲۰ سال با ارائه دلایل قابل پذیرش، تأیید هیئت اجرایی و موافقت رئیس مؤسسه به ازای هر سال خدمت قابل قبول برای بازنشستگی تا ۲ ماه حقوق و مزایای مستمر مندرج در آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد حسب مورد به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیرهشده به متقاضی پرداخت و عضو را بازخرید کند.

تبصره ۱. آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازای آن وجوه بازخریدی یا حق سنوات سالیانه دریافت شده استاز سنوات خدمت مشمول دریافت این وجوه کسر می‌شود.

تبصره ۲. در موارد خاص، بازخرید عضو دارای بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی که امکان بازنشستگی برای وی وجود نداشته باشد با رعایت ضوابط مقرّر در این ماده و تأیید هیئت امنا امکان‌پذیر است.

ماده ۸۷. مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیئت امنا تابع قوانین و مقرّرات عمومی کشور است.

ماده ۸۸. سایر دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این آیین‌نامه توسط هیئت اجرایی مؤسسه در چارچوب اعتبارات مصوّب تهیه و به تصویب هیئت امنا می‌رسد.

ماده ۸۹. تفسیر مفاد این آیین‌نامه در موارد ابهام توسط هیئت اجرایی مؤسسه و با حضور نماینده کمیسیون دائمی هیئت امنا پس از تأیید «مرکز» امکان‌پذیر است.

ماده ۹۰. هرگونه تغییر در مفاد این آیین‌نامه با پیشنهاد مؤسسه، تأیید مرکز (برای طرح در هیئت امنا) و تصویب هیئت امنا امکان‌پذیر است.

ماده ۹۱. این آیین‌نامه مشتمل بر ۹۱ ماده و ۱۱۷ تبصره و ۸ پیوست به استناد ماده «۱۰» قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت مصوّب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به منظور ساماندهی ضوابط و مقرّرات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح بهره‌وری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجادشده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در قوانین یادشده و مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام