آزمون تعیین صلاحیت
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل خدمت نیمه‌وقت یا سه‌چهارم وقت اعضای غیرهیئت علمی (زن)

دستورالعمل خدمت نیمه‌وقت یا سه‌چهارم وقت اعضای غیرهیئت علمی (زن) (پیوست شماره پنج: آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب ۱۳۹۷)

دستورالعمل استفاده عضو (زن) از خدمت نیمه‌وقت یا سه‌چهارم وقت؛ موضوع ماده «۴۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

عنوان پیوست شماره پنج اصلاح شده است؛ بدیهی است این عنوان در مقدمه و کلیه مواد و تبصره‌های این دستورالعمل اصلاح می‌شود و بعد از واژه عضو (زن)، عبارت رسمی و پیمانی حذف می‌شود.

مقدمه

در اجرای «ماده ۴۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دستورالعمل استفاده عضو (زن) رسمی و پیمانی از خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه به شرح ذیل است:

ماده ۱. عضو (زن) رسمی می‌تواند با موافقت واحد سازمانی مربوط و تأیید هیئت اجرایی مؤسسه حداکثر به مدت ۵ سال از خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» در طول خدمت استفاده کند. نحوه و ترتیب انجام این نوع خدمت بر اساس ساعات کار مؤسسه توسط هیئت اجرایی تعیین می‌شود و در هیچ مورد کمتر از «نصف» یا «سه‌چهارم» ساعات کار مقرّر روزانه مؤسسه نیست.

تبصره ۱. عضو (زن) پیمانی با رعایت ضوابط مقرّر در این ماده صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از این نوع خدمت است. حداکثر مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» در طول خدمت ۵ سال است.

تبصره ۲. برای عضو (زن) رسمی و پیمانی که دارای فرزند معلول به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح (سازمان بهزیستی کل کشور) است رعایت سقف حداکثر ۵ سال موضوع این ماده الزامی نیست.

تبصره ۳. عضو (زن) قراردادی با رعایت مفاد تبصره «۳» قانون اصلاح مواد «۱» و «۷» قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوّب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ضوابط مقرّر در این دستورالعمل می‌تواند از خدمت نیمه وقت یا سه چهارم وقت استفاده کند.

ماده ۲. عضو (زن) رسمی و پیمانی در مدت استفاده از خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» به ترتیب صرفاً از «۵۰» و «۷۵» درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام‌وقت (موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی) برخوردار و فوق‌العاده‌های «محرومیت از تسهیلات زندگی» و «بدی آب و هوا» به طور کامل به وی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. میزان حقوق و مزایای مستمر عضو (زن) رسمی و پیمانی در مدت استفاده از خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» در شمول حداقل حقوق و مزایای مستمر اعضا که هر سال بر اساس میزان ابلاغ شده است از سوی هیئت وزیران در همان سال تعیین می‌شود، قرار نمی گیرد.

تبصره ۲. مؤسسه مکلّف است به عضو (زن) رسمی و پیمانی در مدت استفاده از خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» مشروط به آن که مجموع خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» آنان در طول ۱سال حداقل معادل ۶ ماه خدمت تمام‌وقت باشد، در پایان هر سال بر اساس مبلغ اعلام‌شده از سوی هیئت وزیران «عیدی» پرداخت کند.

ماده ۳. محاسبه سنوات خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری عضو (زن) رسمی و پیمانی که از خدمت «نیمه‌وقت» یا «سه‌چهارم وقت» استفاده می‌کند، از هر نظر مطابق مقرّرات صندوق بازنشستگی ذیربط خواهد بود.

تبصره. در صورت درخواست عضو (زن) رسمی و پیمانی و با رعایت مقرّرات صندوق بازنشستگی ذیربط کسور بازنشستگی و حق بیمه بر مبنای حقوق و مزایای تمام‌وقت و کامل محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۴. میزان مرخصی استحقاقی عضو (زن) رسمی و پیمانی نیمه‌وقت و سه‌چهارم وقت مطابق عضو تمام‌وقت است و حقوق و مزایای وی در مدت مرخصی به میزان «۵۰» و «۷۵» درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام‌وقت (موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی) خواهد بود.

تبصره. استفاده از مرخصی استعلاجی بیش از ۱ ماه و مرخصی زایمان عضو (زن) رسمی و پیمانی نیمه و سه‌چهارم وقت مانند عضو تمام‌وقت است در آن مدت از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقرّرات مربوط به خدمت نیمه‌وقتو سه‌چهارم وقت خواهند بود.

ماده ۵. نیمی از مدت خدمت «نیمه‌وقت» و سه‌چهارم از مدت خدمت «سه‌چهارم وقت» عضو (زن) رسمی و پیمانی متناسب با مدت خدمت وی با رعایت ردیف‌های «۱» و «۲» بند «الف» ماده «۲۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی برای اعطای پایه استحقاقی سالیانه وی محسوب می‌شود.

ماده ۶. نیمی از مدت خدمت «نیمه‌وقت» و سه‌چهارم از مدت خدمت «سه چهارم وقت» عضو (زن) رسمی و پیمانی، با رعایت مفاد ماده «۲۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و ماده «۱» دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای مؤسسه برای ارتقای رتبه وی محسوب می‌شود.

ماده ۷. عضو (زن) رسمی و پیمانی مشمول این دستورالعمل مانند اعضای تمام‌وقت به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان حق اشتغال در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی را ندارد. در صورت رعایت نکردن این ماده و اشتغال، موضوع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ارجاع و برابر رأی این هیئت‌ها اقدام می‌شود.

ماده ۸. این دستورالعمل در «۸» ماده و «۷» تبصره، به استناد مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام