کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی (پیوست شماره یک: آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب ۱۳۹۷)

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی موضوع بند «۸» ماده «۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

مقدمه

در اجرای بند «۸» ماده «۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، هیئت اجرایی منابع انسانی مؤسسه با ترکیب و اختیارات مقرّر در این دستورالعمل به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیرهیئت علمی تشکیل می‌شود.

ماده ۱. ترکیب اعضا

۱-۱. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع مؤسسه یا عناوین مشابه (رئیس هیئت)

۲-۱. نماینده کمیسیون دائمی هیئت امنا به انتخاب کمیسیون مذکور

۳-۱. مدیر منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه (دبیر هیئت)

۴-۱. مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات مؤسسه یا عناوین مشابه

۵-۱. سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی (غیرهیئت علمی و یا هیئت علمی) به پیشنهاد رئیس هیئت اجرایی و تأیید رئیس مؤسسه.

تبصره ۱. اعضای حقیقی هیئت مذکور (موضوع بندهای ۲ و ۵ این ماده) برای یک دوره دو ساله با حکم رئیس مؤسسه منصوب می‌شوند و عزل آنان در طول دوره و انتخاب مجددشان بلامانع است.

تبصره ۲. در مؤسساتی که تعداد اعضای غیرهیئت علمی آنان کمتر از «۵۰» نفر است حضور یک کارشناس مجرب (موضوع بند ۵ ماده ۱) با رعایت مفاد تبصره ۳ این ماده بلامانع است.

تبصره ۳. جلسات هیئت با حضور رئیس و دبیر هیئت و حداقل ۳ تن از سایر اعضا رسمیت می‌یابد و مصوّبات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر پس از تأیید رئیس مؤسسه قابل اجراست.

ماده ۲. اهم وظایف و اختیارات هیئت اجرایی در چارچوب آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، سازماندهی و تشکیلات عبارت است از:

۱-۲. نظارت بر حسن اجرای مقرّرات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلات

۲-۲. بررسی نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی و پیشنهاد به هیئت امنای ذیربط

۳-۲. تغییر، اصلاح و ایجاد پست سازمانی از محل حذف پست‌های سازمانی موجود، به پیشنهاد مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در سقف پست‌های سازمانی مصوّب و بدون ایجاد بار مالی و سطوح سازمانی جدید

۴-۲. تعیین اولویت‌های استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه انتخاب و شرایط اختصاصی افراد در قالب سهمیه تخصیص داده‌شده از سوی وزارت و پیشنهاد به هیئت امنای ذیربط

۵-۲. تعیین تعداد، نحوه انتخاب، شرایط عمومی و شرایط اختصاصی و شرایط احراز شغل، برای به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به منظور اجرای وظایف پست‌های سازمانی بدون متصدّی به صورت قراردادی و پیشنهاد به هیئت امنای ذیربط

۶-۲. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تمدید یا فسخ قرارداد اعضای قراردادی

۷-۲. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از خدمات فنی، مشاوره‌ای، پژوهشی، علمی و… اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی، در قالب قرارداد و تعیین میزان حق‌الزحمه آنان

۸-۲. بررسی شرایط عمومی و اختصاصی اعضای قراردادی واجد شرایط در چارچوب مقرّرات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی به منظور استخدام پیمانی آنان و پیشنهاد به هیئت امنای ذیربط

۹-۲. بررسی و تصمیم‌گیری برای تبدیل وضعیت اعضا از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقرّرات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و پیشنهاد به هیئت رئیسه مؤسسه

۱۰-۲. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعضایی که در پایان دوره آزمایشی شرایط ادامه خدمت یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب نکنند.

۱۱-۲. بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواستهای: اعاده به خدمت اعضای رسمی مستعفی و پیمانی بازخرید خدمت شده، مأموریت، انتقال، انتصاب اعضا به پست‌های سازمانی مدیریتی میانی و پایه و عزل آنان، تقلیل ساعات کار، خدمت نیمه‌وقت یا سه‌چهارم وقت بانوان، بازخرید، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضای شاغل و همچنین مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقرّرات مربوط

۱۲-۲. بررسی و تأیید شرح شغل و شرایط احراز مشاغل مربوط به هریک از رشته‌های شغلی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای هر پست سازمانی و نیز شرایط تصدّی مشاغل به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل و پیشنهاد به هیئت امنای ذیربط

۱۳-۲. بررسی و تصمیم‌گیری برای اضافه کردن رشته‌های شغلی مصوّب در طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های دولتی که در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی پیش‌بینی نشده است و پیشنهاد به هیئت رئیسه مؤسسه.

۱۴-۲. بررسی سوابق اعضا در خصوص پایه‌های تشویقی موضوع بندهای «۱» ،«۸» و «۹» ماده «۲۲»

۱۵-۲. تدوین شیوهنامه اجرایی ارتقای رتبه اعضا و بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه آنان و تصمیم‌گیری در چارچوب ضوابط مقرّر در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

۱۶-۲. بررسی درخواست دورکاری اعضا و پیشنهاد به هیئت امنای ذیربط

۱۷-۲. بررسی وضعیت عضو رسمی که درطول ۲ سال متوالی از مجموع نمره ارزیابی حداقل امتیازات برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی را کسب نمی‌کند و پیشنهاد به هیئت رئیسه مؤسسه

۱۸-۲. بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی برای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا

۱۹-۲. بررسی و تأیید برنامه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت

۲۲-۲. بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مؤسسه و تصمیم‌گیری درخصوص برقراری فوق‌العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن

۲۱-۲. بررسی و تصویب طرح‌های تحول اداری و بهره‌وری و نظام پیشنهادها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مربوط

۲۲-۲. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص به‌کارگیری عضو بازنشسته مجرب (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر و تعیین میزان حق‌الزحمه آنان

۲۳-۲. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص برخورداری اعضا از امتیازات دوره‌های آموزشی مصوّب در چارچوب برنامه جامع آموزشی مؤسسه

۲۴-۲. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش مدارک تحصیلی ارائه‌شده از سوی اعضا به منظور اعمال در حکم یا قرارداد آنان حسب مورد و بهره‌مندی از مزایای آن

۲۵-۲. بررسی درخواست مأموریت آموزشی اعضای رسمی قطعی و پیشنهاد به هیئت رئیسه مؤسسه

۲۶-۲. تفسیر مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی در موارد ابهام و ارسال به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیّزه برای تأیید

۲۷-۲. بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص پیشنهادهای نو اعضا در چارچوب نظام پیشنهادها

۲۸-۲. بررسی و تأیید نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد اعضا

۲۹-۲. تعیین ضریب فوق‌العاده مدیریت پست‌های سازمانی مدیریتی مؤسسه

۳۲-۲. بررسی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز برای اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و سازماندهی و تشکیلات حسب مورد

۳۱-۲. سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی هیئت امنا ارجاع می‌شود.

تبصره. هیئت اجرایی می‌تواند در موارد ضروری کارگروه‌هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم‌گیری را به آنها تفویض کند.

ماده ۳. رئیس هیئت مصوّبات هیئت اجرایی را پس از تأیید رئیس مؤسسه برای اجرا ابلاغ می‌کند.

ماده ۴. این دستورالعمل در «۴» ماده و «۴» تبصره، به استناد مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام