کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی که پیش از تصویب آیین‌نامه جدید استخدامی اعضاء هیأت علمی در سال 1391 بازنشسته شده‌اند

در خصوص ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آیین نامه جدید استخدامی اعضاء هیأت علمی در سال 1391 بوده است (دادنامه شماره 2763 مورخ 26/9/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 2763

تاریخ دادنامه: 26؍9؍1398

شماره پرونده: 9803314

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:  آقای حسینعلی قرائی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آیین نامه جدید استخدامی اعضاء هیأت علمی در سال 1391 بوده است، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند که شعب دیوان با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900094844 با موضوع دادخواست آقای محمدحسین نامجویان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته پرداخت وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی به موجب دادنامه شماره 9309970900201153-24؍9؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه ذخیره مرخصی شاکی حسب اعلام مدیر امور اداری 280 روز بوده است از طرفی دانشگاهها تابع مصوبات هیات امنا می باشند و به موجب مصوبه جلسه مورخ 1؍3؍1379 هیأت امنا محدودیت حداکثر سقف 4 ماه ذخیره مرخصی لغو گردیده و می توان بدون رعایت سقف مرخصی را ذخیره نمود و در زمان بازنشستگی نیز مدت مرخصی ذخیره شده قابل بازخرید می باشد لذا شعبه مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955900493-30؍2؍1394 به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است. 

 ب: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900040860 با موضوع دادخواست آقای جواد مدن حقیقی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی و … به موجب دادنامه شماره 9309970902601836-29؍9؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی با احتساب فوق العاده هیأت امناء و حق اولاد و عائله مندی را نموده است با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی وضمایم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره 2899-4؍8؍1390 نظر به اینکه اولا” به موجب بند 4 مصوبه مورخ 27؍12؍1384 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مقرر شده که فوق العاده هیأت امناء در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه شود. 

ثانیاً: وفق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم رعایت آن الزامی است. ثالثاً: وفق رأی شماره 374-5؍6؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اولاد و کمک عائله مندی تأیید شده است. رابعاً: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 751-21؍10؍1388 در تأیید لزوم محاسبه فوق العاده هیأت امناء در مرخصی ذخیره و کسرکسور قانونی ازآن می باشد. خامساً: رأی شماره 357-10؍7؍1384 هیأت عمومی دیوان در ابطال محدودیت میزان مرخصی ذخیره ایجاد شده در تبصره 6 ماده 42  آیین نامه استخدامی هیأت علمی می باشد. سادساً: محاسبه و پرداخت مرخصی ذخیره وی بدون محدودیت و سقف 4 ماه مقرر در تبصره 6  ماده 42  ابطال شده و با محاسبه فوق العاده مذکور در حق اولاد و عائله مندی محرز نبوده و لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد فوق الذکر و ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه ها و ماده 47 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت وجوه مرخصی ذخیره شاکی با اعمال و محاسبه فوق العاده هیأت امناء و حق اولاد و عائله مندی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955903882-10؍12؍1396 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ج: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900039270 با موضوع دادخواست آقای افراسیاب شایگانی با وکالت آقای روح اله دهقان به طرفیت پارک علم و فناوری استان شیراز و بـه خواستـه 1- پرداخت حقوق مربوط به 158 روز مـرخصی استحقاقی ذخیره شده 2- احتساب فوق العاده هیأت امناء در پاداش پایان خدمت و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 9109970902702816-14؍11؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت خواسته های شاکی به شرح لایحه ارائه شده از سوی وکیل وی که به شماره 4597-8؍11؍1391 ثبت دفتر شعبه گردیده مطالبه حقوق مربوطه به 158 روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده و احتساب فوق العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت می باشد نظر به اینکه شاکی به موجب حکم تأییدیه برقراری حقوق بازنشستگی صادره از سازمان بازنشستگی کشوری در تاریخ 2؍12؍1388 به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است خواسته های مذکور شاکی مستنداً به رأی شماره 357-10؍7؍1384 و رأی وحدت رویه شماره 4-15؍1؍1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

د: شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900040431 با موضوع دادخواست آقای حسنیعلی قرائی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق العاده مربوط به ایام مرخصی به موجب دادنامه شماره 9309970902201487-8؍7؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه، نامبرده از اعضاء هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و تابع دستورالعملها و مقررات خاص وزارت متبوع در خصوص حقوق و مزایا و فوق العاده ها مربوط می باشد و مطابق تبصره 3 ماده 28 آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی در هر سال حداکثر تا 20% از اعضاء هیأت علمی برخوردار از بازخرید یا ذخیره مرخصی می باشند که در خصوص مشارالیه ضوابط و مقررات مبنی بر موافقت ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی رعایت نشده است و موجب ذخیره شدن مازاد مرخصی استفاده نشده وی بدون هیچگونه سند معتبری در هر سال گردیده در حالی که تبصره 3 ماده 28 آیین نامه استخدامی مزبور نامبرده چنین حقی نداشته و حقی که بر خلاف مقررات و ضوابط باشد حق تلقی نمی گردد، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا ً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و اینکه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد منصرف از نامبرده می باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا ً به ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955901018-23؍4؍1395 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه هیأت های امناء دانشگاه ها در جلسه مورخ 1؍3؍1379 محدودیت 4 ماه ذخیره مرخصی مذکور در تبصره 6 مـاده 28 آیین نامـه اداری، استخدامـی اعضاء هیأت علمی را  لغو کـرده است، بنابراین از سال 1379 بـه بعد منعی بـرای ذخیـره کردن مـرخصی بیش از 4 ماه وجود ندارد. ثانیاً: گرچه مستفاد از تبصره 3 مـاده 28 آیین نامـه اداری، استخـدامی اعضـاء هیأت علمی دانشگاه مصوب سال 1367 و مـاده 6 آیین نامه مرخصی ها مصوب سال 1347 و رأی وحدت رویه شماره 942-6؍9؍1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اثبات این که شخص مستخدم در تعطیلات تابستان درخواست استفاده از مرخصی نموده و دانشگاه با آن مخالفت کرده است و ارائه دلیل بر عهده خود مستخدم است، لیکن از آن جایی که شاکیان پرونده ها در هنگام بازنشستگی برگ تسویه حساب دریافت کرده اند و در برگ تسویه حساب میزان مرخصی ذخیره آنان قید شده است که به منزله تأیید استحقاق شاکیان به این میزان و عدم استفاده آنان از مرخصی های استحقاقی در طول دوره خدمت به دلیل مخالفت دانشگاه با استفاده از آن بوده است و وجود برگ تسویه آنان را از ارائه دلیل بیشتر بی نیاز می کند، بنابراین به لحاظ حذف محدودیت سقف ذخیره سازی و وجود برگ تسویه حسابدر دست آنها، آراء به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام