کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

تبدیل وضعیت اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها از قراردادی به پیمانی

تبدیل وضعیت اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها از قراردادی به پیمانی (دادنامه شماره ۳۰۶۴- ۳۰۵۵ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴

تاریخ دادنامه: ۱؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده:  ۹۸۰۳۰۳۷، ۹۸۰۳۰۵۰، ۹۸۰۲۹۵۶، ۹۸۰۲۹۲۵، ۹۸۰۲۷۹۶، ۹۸۰۲۶۸۹، ۹۸۰۲۴۲۸

۹۸۰۳۷۴۵، ۹۸۰۳۳۱۵، ۹۸۰۳۱۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معـاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری (جناب آقای مولابیگی)، معاون قضایی دیوان عدالت اداری (جناب آقای محدث) و خانم ها و آقایان: لیلی ا… صوفی، اقدس مرادی، زهره عتیقی لرستانی، فوزیه احمدی مقدم، لعیا میزبان، ناصر مجیدی و غلامحسین آقاجانی حاجی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها از قراردادی به پیمانی

گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم، از قراردادی به پیمانی، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۱۰۰۲ با موضوع دادخواست آقای حسین آراسته به طرفیت ۱- دانشگاه مازندران ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در راستای رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ [هیأت عمومی] دیـوان عدالت اداری به مـوجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۵۲-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه نامبرده از ۱؍۲؍۱۳۸۳ تا ۳۱؍۶؍۱۳۸۷ به صورت شرکتی در اداره متبوع طرف شکایت اشتغال داشته و از ۱؍۷؍۱۳۸۷ در قالب قرارداد کار معین مشغول خدمت بوده است و مشمول رأی وحدت رویه ۵۵۵- ۱۹؍۸؍۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی گردد و بلکه مشمول رأی وحدت رویه ۴۶۰ و ۴۷۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی ممنوع است، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۴۳۸-۱۰؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۸۵۵ با موضوع دادخواست آقای نعمت ا… طلایی فیروزجاه سیار به طرفیت ۱- دانشگاه مازندران ۲- سازمان اداری و استخدامی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۶۴۲-۲۲؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای نعمت اله طلایی فیروزجاه سیار به طرفیت دانشگاه مازندران، سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به شرح دادخواست و ضمائم پیوستی، با توجه به اشتغال شاکی از سال ۱۳۸۷ تاکنون و رضایت کامل از عملکرد شاکی نظر به اینکه دانشگاه ها به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی از شمول مقررات عمومی مستثنی و مشمول مصوبات هیأت امناء می باشد و در ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تجویز شده است که به داشتن سابقه ۱۰ ساله قراردادی به استخدام پیمانی تبدیل خواهند شد لذا مستنداً به مواد ۳، ۷، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه

اولاً: جذب و بکارگیری شاکیان بعد از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۷ صورت گرفته و شغل آنان تا سال ۱۳۸۹ از مشاغل کارگری مشمول قانون کار بوده است، لذا وضعیت آنان از شمول مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ -۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران) و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵- ۱۹؍۸؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.

ثانیاً: با توجه به موضوع ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با عنایت به عبارت به کار برده شده در این ماده که مقرر داشته: «مؤسسه می تواند…»، تبدیل وضعیت استخدامی از اختیارات دانشگاه است و مفید الزام و اجبار نمی‌باشد. ضمن این که تبدیل وضعیت مذکور به وجود شرایط متعددی از جمله «سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم»، «پیشنهاد هیأت اجرایی دانشگاه»، «تأیید هسته گزینش»، «موافقت رئیس مؤسسه»، «تصویب هیأت امنا» و «وجود پست سازمانی بلاتصدی» منوط است و بدون احراز شرایط مذکور الزام مؤسسه به تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و محمل قانونی ندارد.

ثالثاً: از آن جایی که سوابق خدمت شاکیان در زمان طرح دادخواست، کمتر از ۱۵ سال بوده و شغل آنان از مشاغل نگهبانی و انتظامات نبوده است از شمول حکم تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، برای تبدیل وضعیت نیز خارج می‌باشند.

رابعاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶- ۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۲۲۳- ۲۶؍۴؍۱۳۹۱، ۱۳۸۰- ۳؍۹؍۱۳۹۳، ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱- ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ و شماره (۲۱۶۳-۲۱۶۴)- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان را غیر مجاز اعلام کرده و آن را به مجوز و اذن قانونگذار منوط کرده است.

با توجه به مراتب رأی شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۵۲-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۶ که طی رأی شماره ۱۴۳۸-۱۰؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام