کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها

دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها (پیوست شماره 3 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی)

(موضوع ماده بند 1 ماده 36 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی)

ماده 1- فوق العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو مؤسسه در معرض ابتالء به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.

ماده 2- مؤسسه موظف است ضمن برقراری بیمه‌های تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی لازم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش های لازم در مورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دو سال یک بار با هزینه دانشگاه امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید.

ماده 3- هریک از واحد های سازمانی مؤسسه موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحد سازمانی ذیربط، تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جداول پیوست تهیه و با ذکر دلایل توجیهی لازم به کارگروه منتخب هیأت اجرایی، جهت بررسی و ارائه پیشنهاد مناسب به آن هیأت ارائه نمایند. هیأت اجرایی مؤسسه نیز موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده از سوی کارگروه منتخب، نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار تمامی مشاغل موجود در مؤسسه، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی اقدام نماید.

تبصره 1- حضور حداقل یک نفر از اعضای هیأت اجرایی و یک نفر کارشناس متخصص مرتبط با رشته شغلی (ترجیحاً شاغل در مؤسسه) در جلسات کارگروه هیأت اجرایی الزامی است.

تبصره 2- هیأت اجرایی مؤسسه موظف است هر 5 سال یک بار به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مؤسسه، فرآیند موضوع این ماده را تکرار نماید.

ماده 4- میزان فوق العاده سختی شرایط کار بر مبنای درصد تعیین شده، به ازای هریک درصد سختی کار، نیم درصد حقوق رتبه و پایه به شرح جدول زیر تعیین می گردد:

درجه سختی کار

درصد سختی کار

میزان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار

درجه یک

1 تا 20 درصد 0.5 تا 10 درصد حقوق رتبه و پایه

درجه 2

20 تا 40 درصد 10 تا 10 درصد حقوق رتبه و پایه

درجه 3

30 تا 60 درصد 20 تا 30 درصد حقوق رتبه و پایه

درجه 4

60 تا 80 درصد 30 تا 40 درصد حقوق رتبه و پایه

درجه 5

80 تا 100 درصد 40 تا 50 درصد حقوق رتبه و پایه

تبصره 1- هیأت اجرایی می تواند در خصوص برخی از مشاغلی که قطع نظر از شرایط محیط کار به لحاظ ماهیت و جنس کار دارای صعوبت معتنابه می باشند، رأساً نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط کار اقدام نماید.

تبصره 2- درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش زا، منفجره، کار در اعماق و یا اعصاب و روان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأیید هیأت اجرایی می رسد، با تصویب هیأت امنا مجموعاً تا یک و نیم برابر قابل افزایش می باشد.

تبصره 3 -در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین مشابه مؤسسه مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابلاغ به واحد ذیربط می‌باشد.

تبصره 4- برقراری فوق‌العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

ماده 5- این دستورالعمل مشتمل بر 5 ماده و 6 تبصره، در تاریخ… به تصویب هیأت امنای مؤسسه رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ… قابل اجرا می‌باشد.

جدول ضمیمه پیوست شماره 3

(دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیر هیأت علمی)

ردیف درجه

عنوان

5 4 2 2 1

1 کار در محیط دارای درجه

حرارت نامتعارف

مستمر در دمای

کمتر از 10 درجه

باالی صفر

مستمر در دمای

حدود صفر و نیمه

وقت در دمای

باالی 20 درجه

مستمر در دمای

زیر صفر و

مستمر در دمای

باالی 30 درجه

نیمه وقت در

دمای غیرمعمول

و غیرمعیار

تمام وقت در

دمای غیر مجاز

2 خطر برق در معرض

مستقیم برق 60

تا 120 ولت

در معرض

مستقیم برق 120

تا 220 ولت

در معرض

مستقیم برق

بیش از 220 ولت

در معرض برق

سه فاز

—-

3 کار با مواد شیمیایی،

میکروبی و گاز های سمی و

آزار دهنده

گاهی با مواد

شیمیایی،

میکروبی و سمی

آزاردهنده سروکار

دارد یا در معرض

آنها قراردارد

به طور نیمه وقت

با مواد شیمیایی،

سمی، میکروبی

آسیب زای نفوذ

پذیر)حتی با

وسایل ایمنی(

سروکار دارد

به طور تمام وقت

با مواد شیمیایی،

سمی، میکروبی

آسیب زای نفوذ

پذیر)حتی با

وسایل ایمنی(

سروکار دارد

نیمه وقت با مواد

شیمیایی، سمی،

میکروبی کشنده

نفوذ پذیر)حتی با

وسایل ایمنی(

سروکار دارد

تمام وقت با مواد

شیمیایی، سمی و

میکروبی کشنده

نفوذ پذیر)حتی با

وسایل ایمنی(

سروکار دارد

4 کار در محیط عفونت زا

آالینده درمانی و

آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و

مواد متعفن سر و

کار دارد

نیمه وقت با

اجساد و لوازم و

مواد متعفن سر و

کار دارد

نیمه وقت با ذی

روح متعفن سر و

کار دارد

تمام وقت با ذی

روح متعفن سر و

کار دارد

—-

5 کار در محیط دارای بوی

متعفن و نامطبوع

گاهگاهی در

محیط متعفن و

بوی نامطبوع

نیمه وقت در

محیط متعفن و

بوی نامطبوع

—- تمام وقت در

محیط متعفن و

بوی نامطبوع

—-

6 خطر ریزش یا برخورد

اجسام

برخورد کم برخورد متوسط برخورد زیاد —- —-

7 کار در فضای مسدود و غیر

متعارف

نیمه وقت در

فضای نسبتاً کم

و غیر متعارف

نیمه وقت در

فضای بسیار کم

مثل اتاقک

تمام وقت در

فضای بسیار کم

مثل اتاقک

تمام وقت در

فضای بسیار کم

بویژه)معادن و …

امثالهم(

—-

8 کار در محیط دارای رطوبت

نامتعارف

گاه گاهی در

محیط دارای

رطوبت بیش از

حد مجاز

نیمه وقت در

محیط دارای

رطوبت بیش از

حد مجاز

—- تمام وقت در

محیط دارای

رطوبت بیش از

حد مجاز

—-

ردیف درجه

عنوان

5 4 2 2 1

9 شرایط سخت ذنی و فکری

کار

نوع و انجام کار

گاهاً با تمرکز و

خستگی فکری

توأم است

نوع و انجام کار

با استرس و

تمرکز و بسیار

همراه است

غالباً مسئولیت و

حساسیت کار در

حدی است که

روح و روان فرد

تحت تأثیر آن

قرار می گیرد

همواره مسئولیت

و حساسیت کار

در حدی است که

روح و روان فرد

تحت تأثیر آن

قرار می گیرد

—-

10 کار در محیط دارای سر و

صدا نامتعارف

نیمه وقت بین

70 تا 90 دسی

بل

نیمه وقت بین

70 تا 120 دسی

بل یا تمام وقت

90 -70 بین

دسی بل

نیمه وقت بیش از

120 دسی بل یا

تمام وقت بین

 دسی 90 -120

بل

تمام وقت بیش از

120 دسی بل

—-

11 کار در محیط دارای ذرات

معلق و دود در هوا

محیط گاهی

دارای گرد و غبار

و دود است

محیط اکثراً

دارای گرد و غبار

و دود است

انجام کار تولید

گرد و غبار و دود

می کند

ذرات معلق و دود

در هوا بیناری زا

است

—-

12 جا به جا کردن اجسام

سنگین

گاهگاهی تقریباً

5/12 کیلوگرم تا

25 کیلو گرم یا

12/5 تا 5 ًمکررا

کیلو گرم یا

معادل آن را بلند

یا نیروی معادل

آن را تحمل می

کند.

گاهگاهی تقریباً

بیش از

25کیلوگرم تا 50

کیلو گرم یا مکرراً

 کیلو 12/5 تا 25

گرم یا منظماً

5/12 کیلو گرم

را بلند یا معادل

آن را تحمل می

کند.

گاهگاهی تقریباً

بیش از

50کیلوگرم یا

مکرراً 25 تا 50

کیلو گرم یا

منظماً 5/12 کیلو

گرم تا 25 کیلو

گرم را بلند یا

نیروی معادل آن

را تحمل می کند.

مکرراً بیش از

50کیلوگرم یا

مکرراً 25 تا 50

کیلو گرم یا دائماً

5/12 کیلو گرم

تا 25 کیلو گرم

را بلند یا نیروی

معادل آن را

تحمل می کند

دائماً بیش از 50

کیلو گرم را بلند

یا نیروی معادل

آن را تحمل می

کند

13 کار در محیط های پر خطر

)مانند کارگاه های

تراشکاری و ریخته گری و

)…

گاه گاهی در

کارگاه کار می

کند

به طور پاره وقت

در کارگاه کار می

کند

به طور نیمه وقت

در کارگاه کار می

کند

به طور تمام وقت

در کارگاه کار می

کند

—-

14 کار در محیط های

غیرمتعارف

نیمه وقت در

محیط کم نور و

یا پر نور) تاریکی

نسبی/ نور شدید(

نیمه وقت در

تاریکی مطلق/

نور بسیارشدید

تمام وقت در

تاریکی مطلق

) تاریکخانه

عکاسی/ نور

شدید(

—- —-

ردیف درجه

عنوان

5 4 2 2 1

15 کار با رایانه و امثالهم اپراتوری که بین

2 تا 3 ساعت در

روز ملزم به انجام

کار است

اپراتوری که بین

3 تا 4 ساعت در

روز ملزم به انجام

کار است

اپراتوری که بین

4 تا 5 ساعت در

روز ملزم به انجام

کار است

اپراتوری که بیش

از 5 ساعت در

روز ملزم به انجام

کار است

—-

16 رانندگی با وسایل نقلیه

سبک و سنگین

با وسیله نقلیه

سبک با میانگین

6000 کیلومتر در

ماه برون شهری

و با وسیله نقلیه

سنگین با

میانگین 3000

کیلومتر برون

شهری

با وسیله نقلیه

سبک با میانگین

10000 کیلومتر

در ماه برون

شهری و با وسیله

نقلیه سنگین با

میانگین

5000کیلومتر

برون شهری

با وسیله نقلیه

سبک با میانگین

15000 کیلومتر

در ماه برون

شهری و با وسیله

نقلیه سنگین با

میانگین

8000کیلومتر

برون شهری

با وسیله نقلیه

سبک با میانگین

20000 کیلومتر

در ماه برون

شهری و با وسیله

نقلیه سنگین با

میانگین

12000کیلومتر

برون شهری

—-

17 کار در ارتفاع و اعماق نیمه وقت در

ارتفاع بدون

حفاظ بیش از 5

متر و یا در عمق

آب یا زمین بیش

از 5 متر

تمام وقت در

ارتفاع بیش از 5

متر و یا تمام

وقت در ارتفاع

10 متر و یا تمام

وقت در عمق آب

یا زمین بیش از

5 متر

تمام وقت در

ارتفاع بیش از 10

متر و یا نیمه

وقت در عمق

بیش از 10 متر

)حتی با وسایل

ایمنی(

کار در ارتفاع

بسیار زیاد و یا

تمام وقت در

عمق بیش از 10

متر )حتی با

وسایل ایمنی(

کار در اعماق

بیش از 50 متر

)حتی با وسایل

ایمنی(

18 انفجار انفجار ساده و کم

خطر وجود دارد

انفجار مستمر و

نسبتاً خطرناک

است

انفجار خطرناک

به طور نیمه وقت

وجود دارد

انفجار خطرناک

به طور مستمر

وجود دارد

—-

19 کار با بیماران روحی و روانی گاه گاهی با

بیماران روحی و

روانی روبرو است

به طور نیمه وقت

با بیماران روحی

و روانی روبرو

است

گاه گاهی با

بیماران روحی و

روانی خطرناک

روبرو است

—- —-

20 تنهایی غیر معمول تنهایی مستمر تنهایی مستمر با

سکوت یا تنهایی

غیر مستمر همراه

با سرو صدا

تنهایی مستمر

توأم با سرو

صدای ناراحت

کننده

—- —-

21 لرزش لرزش خفیف

آزاردهنده

نیمه وقت لرزش

نسبتاًشدید

تمام وقت توأم

با لرزش 

ردیف درجه

عنوان

5 4 2 2 1

22 کار با حیوانات و جانوران

گزنده و درنده

گاه گاهی سرو

کار دارد

نیمه وقت سرو

کار دارد

تمام وقت سرو

کار دارد

—- —-

23 کار در فضای باز مکرراً در فضای

باز مناطق معتدل

انجام وظیفه می

نماید

مکرراً در فضای

باز مناطق بد آب

و هوا و یا

منظماًدر مناطق

معتدل انجام

وظیفه می نماید

منظماًدر فضای

باز مناطق بد آب

و هوا انجام

وظیفه می نماید

—- —-

شیوه نامه برقرای فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند 1 ماده 36

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در اجرای ماده 3 پیوست شماره 3 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی موضوع بند 1 ماده 36 آیین نامه

مذکور، کارگروه تخصصی منتخب هیأت اجرایی منابع انسانی شیوه نامه برقراری فوق العاده سختی شرایط

محیط کار را پس از بررسی های به عمل آمده نسبت به پیشنهادهای واحدهای مختلف دانشگاه به شرح زیر به

منظور تصویب هیأت اجرایی تدوین کرد:

1 -به مشاغل واجد شرایط موجود در دانشگاه به تفکیک مندرج در جدول ضمیمه از تاریخ 01/01/93

فوق العاده سختی شرایط محیط کار تعلق میگیرد.

2 -فوق العاده سختی شرایط محیط کار به اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پرداخت میشود که طبق حکم

و یا قرارداد متصدی یکی از مشاغل مندرج در جدول پیوست باشند و انجام وظیفه کنند.

3 -پس از اجرایی شدن این دستورالعمل و در صورت تغییر شرایط محیط کار، حداقل پس از گذشت یک

سال از تاریخ تصویب شیوهنامه، تطبیق عوامل مشاغل جدید با پیشنهاد مسئول واحد مربوط، تطبیق

شرایط شغلی، تایید کارگروه تخصصی هیات اجرایی دانشگاه و تصویب هیات اجرایی منابع انسانی

دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

4 -مفاد این دستورالعمل حسب مورد به صورت کلی و یا با تغییرات موردی در تشکیالت دانشگاه قابل

بازنگری و تجدیدنظر خواهد بود.

5 -درصدهای تعیین شده نهایی به عنوان فوق العاده سختی شرایط کار پس از تایید رئیس و یا معاون /

مدیر مالی اداری دانشکده / واحد و تأیید هیأتاجرایی دانشگاه قابل برقراری است.

6 -این شیوه نامه در 6 بند در تاریخ 15/02/94 به تصویب هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام