کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

ارتقای رتبه اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها

ارتقای رتبه اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱-مطابق با ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذيربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌هاي مالی، معاملاتی، اداري، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهاي مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.»

۲- مطابق با مفاد مواد ۱، ۲، ۳ و ۴  آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی، ارتقای مرتبه مستلزم کسب حداقل امتیازات لازم در امور فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و علمی و اجرایی است.

۴- ماده ۱ آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی که یکی از شرایط لازم برای ارتقا رتبه را کسب حداقل ۱۰ امتیاز فرهنگی حاصل از ارزیابی صورت پذیرفته توسط کمیسیون فرهنگی بیان نموده است.

۵- ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر، که کسب حداقل ۲۰ امتیاز از مجموع امتیازات آموزشی ممکن را که صرفاً باید به تأیید دانشگاه برسد را به شرط اخذ حداقل امتیاز کیفیت تدریس برای اعضای هیأت علمی آموزشی/  حداقل امتیاز آموزشی مطابق با جداول مندرج در آیین نامه برای اعضای هیأت علمی پروهشی را لازم دانسته است.

۶- ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر که امتیازات پژوهشی لازم برای ارتقا مرتبه را بیان نموده که بر اساس ماده ۴ آیین نامه فوق الاشعار، کسب حداقل ۱۰ امتیاز از مجموع امتیازات ممکن برای فعالیت های علمی، اجرایی لازم است.

۷-منطبق با رأی وحدت رویه شماره ۳۶۲ تا ۳۶۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان است.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱
۲ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ بند «ب» ماده۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
۳ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ بند ۲۹ ماده ۱ و مواد ۴۸ تا ۵۰ آيين‌نامه استخدامی اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت علوم
۲ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ آيين‌نامه ارتقای مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ شیوه نامه اجرایی آيين‌نامه ارتقای مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري به شماره ۱۷۰۳۳۴/و مصوب ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ وزارت علوم

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶
۲ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ رای وحدت رویه شماره ۶۳۶ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷
۳ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۸۸
۴ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ رای وحدت رویه شماره ۳۶۲ تا ۳۶۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۵ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ و ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ رای شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

آراء هیئت های تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ نظریه شماره ۴۱۲۹۴/۳۸۷۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام