کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

‌قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مصوب ۱۳۶۵,۰۳,۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

ماده ۱- کلیه افرادی که بعنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بکار مشغول می‌شوند می‌توانند ‌خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند..

تبصره ۱- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند‌ پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها و‌مراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.

‌تبصره ۲- هر گونه خدمت اولیه اعضای هیأت علمی مشمول این قانون از قبیل حضور داوطلبانه در جبهه، طرح دانشجوئی اعزام به جبهه و خدمت‌ سربازی در پادگانهای نظامی در احتساب دوره ضرورت منظور می‌گردد. خدماتی که مشمول، قبل از شروع دورة آموزش نظامی در دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی انجام می‌دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا مؤسسه متبوع خود دارد، احتساب می‌گردد. قرارگاه ستاد نیروی ‌آموزش‌دهنده مکلف است در پایان دوره ضرورت، حسب گواهی وزارتخانة مربوط، کارت پایان خدمت دوره ضرورت را صادر و به وزارتخانه مربوطه ‌ارسال نماید.

ماده ۲- هر سال حداکثر ۳۰ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی و دامپزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی میتوانند تا‌کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۱- برای داوطلبان رشته‌های هوشبری و علوم پایه پزشکی و نیز برای بانوان در رشته جراحی زنان و مامائی محدودیت فوق ملحوظ‌نخواهد شد.

تبصره ۲- اجرای مواد ۱ و ۲ مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمی به تشخیص شورای عالی دفاع میباشد.

ماده ۳- کلیه فارغ‌التحصیلان موضوع ماده ۲ ملزمند در صورت نیاز، خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را بعنوان عضو هیأت علمی در‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ۱ الی ۲ برابر، بتفصیل آئین‌نامه اجرائی انجام دهند.

تبصره ۱- در صورت خودداری از خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ملزمند علاوه بر خدمت نظام وظیفه ۲ برابر‌خدمات قانونی، انجام وظیفه نمایند.

تبصره ۲- در هر صورت تسلیم دانشنامه، گواهینامه و هر نوع تأییدیه تحصیلی موکول به انجام وظیفه به عنوان عضو هیأت علمی یا انجام خدمات‌قانونی خواهد بود.

ماده ۴- اعضاء هیأت علمی موضوع این قانون موظفند دوره مقدماتی آموزش نظامی را طبق برنامه زمان بندی شده و مناسب در یکی از مراکز‌آموزش نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

ماده ۵- افراد موضوع این قانون باید از نظر صلاحیتهای اخلاقی و علمی به تأیید مقامات ذیصلاح برسند.

ماده ۶- وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت ۲ ماه‌ آئین‌نامه اجرائی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و بتصویب هیأت وزیران برسانند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز پنجشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام